LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 27 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale și domeniul de aplicare  +  Secţiunea 1 Obiectul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prevederile prezentei legi se aplică operațiilor, instalațiilor, vehiculelor și navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o stație de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.(2) Prezenta lege stabilește măsuri care au ca scop reducerea cantității de vapori de benzină emiși în atmosferă în timpul acestor operații și/sau de către aceste instalații, vehicule și nave fluviale.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorități competente - autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul economiei, autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală cu responsabilități în implementarea politicilor locale pentru protecția mediului, autorități competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control și structurile subordonate acesteia;b) benzină - orice derivat din țiței, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egală cu 27,6 kPa și care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepția gazelor petroliere lichefiate - GPL;c) braț articulat - orice structură din cadrul unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată într-o singură cisternă auto;d) cantitate totală tranzitată - cea mai mare cantitate totală anuală de benzină încărcată în cisterne mobile de la o instalație de încărcare a unui terminal sau a unei stații de benzină, în ultimii 3 ani;e) cantitate totală anuală tranzitată - cantitatea totală anuală de benzină descărcată din cisterne mobile într-o stație de benzină;f) cisternă mobilă - orice rezervor transportat pe calea rutieră, numit cisternă auto, pe calea ferată, numit vagon-cisternă, sau pe calea fluvială, numit navă fluvială, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o stație de benzină;g) eficiența de captare a vaporilor de benzină - cantitatea de vapori de benzină captați de sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a comparativ cu cantitatea de vapori de benzină care ar fi emisă în atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca procent;h) instalație de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o stație de benzină, utilizat pentru depozitarea benzinei;i) instalații de depozitare a benzinei, instalații de încărcare a benzinei, stații de benzină și cisterne mobile existente - orice astfel de instalații, stații de benzină și cisterne mobile care erau în funcțiune ori pentru care au fost emise un acord și/sau o autorizație de mediu înainte de data de 1 ianuarie 2002;j) instalații de depozitare a benzinei, instalații de încărcare, stație de benzină și cisterne mobile noi - orice astfel de instalații, stație de benzină și cisterne mobile care erau în funcțiune ori pentru care au fost emise un acord și/sau o autorizație de mediu la ori după 1 ianuarie 2002;k) instalație de încărcare - orice instalație din cadrul unui terminal, care este utilizată pentru încărcarea benzinei în cisterne mobile. Instalațiile de încărcare în cisterne auto conțin unul sau mai multe „brațe articulate“;l) navă de navigație interioară - o construcție navală destinată numai sau în mod special să navigheze pe căile navigabile interioare;m) raportul vapori/benzină - raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a și volumul de benzină distribuit la pompă;n) renovări majore - o modificare sau reînnoire semnificativă a infrastructurii unei stații de benzină, în mod special a rezervoarelor și conductelor;o) sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - echipament destinat recuperării vaporilor de benzină degajați din rezervorul de carburant al unui autovehicul în timpul alimentării cu benzină la o stație de benzină și care transferă vaporii de benzină respectivi într-un rezervor de depozitare al stației de benzină sau îi returnează la pompa de benzină pentru a fi din nou vânduți;p) stație de benzină - orice instalație în care benzina este distribuită din rezervoarele fixe de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;q) stație de benzină existentă - orice stație de benzină care este construită înainte de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizație de construire sau o autorizație de funcționare înainte de această dată;r) stație de benzină nouă - orice stație de benzină care este construită la sau după 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizație de construire ori o autorizație de funcționare la data respectivă sau după această dată;s) stocarea intermediară a vaporilor - depozitarea intermediară a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior și recuperării la alt terminal. În înțelesul prezentei legi, transferul vaporilor între două instalații de depozitare ale aceluiași terminal nu este considerat stocare intermediară a vaporilor;ș) terminal - orice instalație care este utilizată pentru depozitarea și încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale, inclusiv toate instalațiile de depozitare existente pe amplasamentul complexului;t) unitate de recuperare a vaporilor - echipamentele pentru recuperarea vaporilor de benzină, inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal, prin care vaporii rezultați din evaporarea benzinei sunt captați, condensați și recuperați sub formă lichidă;ț) vapori de benzină - orice compus în faza gazoasă rezultat prin evaporarea benzinei;u) valoare-țintă de referință - valoare orientativă prevăzută pentru evaluarea generală a caracterului adecvat al măsurilor tehnice, prevăzute în anexele nr. 1-4. Această valoare nu reprezintă o valoare-limită, ci este o valoare de referință pentru determinarea nivelului de funcționare a instalațiilor, terminalelor și stațiilor de carburanți individuale.  +  Capitolul II Cerințe de proiectare și exploatare a instalațiilor de depozitare a benzinei la terminale, instalațiilor de încărcare și descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale, cisterne mobile, echipamentelor de încărcare a benzinei în instalațiile de depozitare la stațiile de benzină  +  Secţiunea 1 Instalațiile de depozitare a benzinei la terminale  +  Articolul 3(1) Instalațiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și de exploatare prevăzute în anexa nr. 1. Aceste cerințe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare și depozitare a benzinei la fiecare instalație de depozitare la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.(2) Instalațiile, noi și existente, de depozitare a benzinei la terminale trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Încărcarea și descărcarea benzinei în/din cisterne mobile la terminale  +  Articolul 4(1) Echipamentele de încărcare și descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerințe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare și descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată.(2) Toate terminalele dotate cu instalații de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puțin un braț articulat, care va respecta cerințele tehnice de proiectare și de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4.(3) Instalațiile, noi și existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă și nave fluviale, trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1) și (2).(4) Cerințele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4, sunt aplicate pentru toate brațele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele.(5) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) și (4) instalațiile existente de încărcare a benzinei la terminale cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 10.000 tone.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17 în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (5).  +  Secţiunea a 3-a Cisterne mobile  +  Articolul 5(1) Cisternele mobile se proiectează și se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:a) reținerea vaporilor remanenți în cisterna mobilă după descărcarea benzinei;b) captarea și reținerea vaporilor de retur proveniți de la instalațiile de depozitare la stațiile de benzină sau la terminale.În cazul vagoanelor-cisternă această cerință se aplică numai dacă acestea aprovizionează stații de benzină sau terminale unde se realizează depozitarea intermediară a vaporilor;c) reținerea în cisterna mobilă, cu excepția evacuărilor prin supapele de presiune, a vaporilor prevăzuți la lit. a) și b), până când are loc o nouă operație de reîncărcare la un terminal.(2) Dacă după descărcarea benzinei cisterna mobilă este folosită pentru alt produs decât benzină și nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populației și mediul și nu sunt depășite standardele de calitate a aerului, stabilite în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.(3) Cisternele auto, vagoanele-cisternă și navele fluviale, noi și existente, trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).(4) Cisternele auto existente care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute în anexa nr. 4.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cisternele mobile în cazul pierderilor de vapori care rezultă din operațiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel.  +  Secţiunea a 4-a Încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare la stațiile de benzină  +  Articolul 6(1) Echipamentele de încărcare și depozitare a benzinei la stațiile de benzină trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerințe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată.(2) Stațiile de benzină, noi și existente, trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) și (2) stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an.(4) Pentru stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 500 mc/an și care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuși organici volatili nu dăunează sănătății populației și mediului, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu pot acorda derogări de la aplicarea cerințelor prevăzute la alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare. Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute de dispozițiile art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intenționează să se acorde derogările prevăzute în prezentul alineat, precum și, ulterior, despre orice modificare a caracteristicilor acestor zone.  +  Capitolul III Cerințe privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină  +  Secţiunea 1 Stații de benzină  +  Articolul 7(1) Orice stație de benzină care este construită la sau după data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizație de construire sau o autorizație de funcționare la/ori după această dată trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; saub) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an și stația de benzină este situată sub spațiile de locuit sau cele destinate activităților de lucru.(2) Orice stație de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizație de construire ori o autorizație de funcționare înainte de această dată, care este supusă unei renovări majore, trebuie să fie echipată în timpul acestei renovări cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an; saub) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an și stația de benzină este situată sub spațiile de locuit ori cele destinate activităților de lucru.(3) Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice stație de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizație de construire ori o autorizație de funcționare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică stațiilor de benzină utilizate în mod exclusiv în asociere cu construcția și livrarea de autovehicule noi.  +  Secţiunea a 2-a Nivelul minim de recuperare a vaporilor de benzină  +  Articolul 8(1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficiență de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip și evaluarea eficienței sistemelor de recuperare a vaporilor, ediția în vigoare la data utilizării standardului.(2) Acolo unde vaporii de benzină recuperați potrivit prevederilor art. 7 sunt transferați într-un rezervor de depozitare al stației de benzină, raportul vapori/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.  +  Secţiunea a 3-a Verificări periodice și informarea consumatorilor  +  Articolul 9(1) Inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a și a eficienței de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14 alin. (2), desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, a echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină și recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul economiei, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în stațiile de carburant, ediția în vigoare la data utilizării standardului.(3) Pentru stațiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficiența de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puțin o dată la 3 ani.(4) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (3) detectează automat deficiențele de funcționare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum și deficiențele din sistemul automat de monitorizare propriu, le indică operatorului stației de benzină și întrerup automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecțiuni, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile.  +  Articolul 10(1) Stațiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afișează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informați că respectiva stație de benzină este dotată cu un astfel de sistem.(2) Însemnul va avea un înscris vizibil, lizibil și care să nu permită ștergerea.  +  Capitolul IV Obligații, responsabilități și raportări  +  Secţiunea 1 Obligații și responsabilități  +  Articolul 11În situația în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul țării sunt necesare măsuri restrictive pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) și (4) și art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătății populației și mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau, după caz, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu stabilesc sau mențin astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale sau, după caz, stabilite prin acordul/autorizația de mediu.  +  Articolul 12În situația în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4, care demonstrează cel puțin aceeași eficiență ca și acestea, autoritatea publică centrală în domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorilor autorităților publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei și al protecției mediului, în termen de 120 de zile de la data primirii de către autoritatea publică centrală în domeniul protecției mediului a propunerii autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei de adoptare a acestora ca măsuri alternative.  +  Articolul 13Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri care urmează a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 11 și 12, precum și cu motivele care determină luarea acestora.  +  Articolul 14(1) Titularii activităților cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi au obligația de a supune instalațiile, echipamentele și dispozitivele utilizate în aceste activități inspecției tehnice periodice în vederea verificării funcționării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuși organici volatili.(2) Procedura de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul transporturilor și autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 15(1) În cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, titularii activităților care intră sub incidența prezentei legi au obligația de a prezenta autorităților competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului de mediu, în condițiile legii, și autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control și structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalațiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminalele și la stațiile de benzină cu cerințele tehnice prevăzute în anexele nr. 1-4.(2) În cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru activitățile care intră sub incidența prezentei legi, titularii activităților au obligația de a prezenta autorităților competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea autorizației de mediu, în condițiile legii, și autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control și structurilor subordonate acesteia documentele care atestă/certifică efectuarea inspecției tehnice în exploatare pentru instalațiile, echipamentele și dispozitivele în funcțiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină.  +  Articolul 16(1) Titularii activităților care realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei de la terminale la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autoritățile competente pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.(2) Titularii activităților care realizează operații de depozitare a benzinei, precum și operații de încărcare și descărcare a benzinei în sau din cisterne mobile, desfășurate la terminalele dotate cu unități de recuperare a vaporilor de benzină, au obligația de a realiza măsurarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din aceste operații.(3) Măsurarea emisiilor de compuși organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1 „Aer de interior, aer înconjurător și atmosfera locului de muncă. Prelevarea și analiza compușilor organici volatili prin tub de absorbție/desorbție termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare“, SR EN ISO 16017-2 „Aer de interior, aer înconjurător și atmosfera locului de muncă. Prelevarea și analiza compușilor organici volatili prin tub de absorbție/desorbție termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuziune“ sau SR EN 13649 „Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice a compușilor organici gazoși individuali. Metoda cu cărbune activ și desorbția solvenților“, edițiile în vigoare la data utilizării standardelor de referință, precum și conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și încărcarea/descărcarea benzinei la terminale.  +  Secţiunea a 2-a Raportări  +  Articolul 17(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei legi.(2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează conform solicitărilor Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 3-a Contravenții  +  Articolul 18(1) Constituie contravenție, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei nerespectarea de către titularii activităților care intră sub incidența prezentei legi a prevederilor privind:a) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare și depozitare a benzinei la fiecare instalație de depozitare la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1);b) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare și descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1); c) echiparea cu cel puțin un braț articulat a tuturor terminalelor dotate cu instalații de încărcare pentru cisterne auto, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2); d) conformarea instalațiilor, noi și existente, de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, în vagoane-cisternă și nave fluviale, impuse de prevederile art. 4 alin. (1) și (2), potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (3); e) conformarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto pentru toate brațele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cu cerințele prevăzute în anexa nr. 4, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4); f) aerisirea cisternei mobile numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populației și mediul, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2); g) conformarea cu cerințele tehnice impuse de prevederile art. 5 alin. (1), potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (3);h) respectarea cerințelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la cisternele auto care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4); i) conformarea cu cerințele tehnice impuse pentru stațiile de benzină, noi și existente, prin prevederile art. 6 alin. (1), potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2); j) existența sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1)-(3); k) respectarea raportului vapori/benzină, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (2);l) testarea funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2)-(4);m) efectuarea inspecției tehnice periodice, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1);n) prezentarea documentelor care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalațiilor noi sau modernizate și/sau efectuarea inspecției tehnice în exploatare pentru instalațiile, echipamentele și dispozitivele în funcțiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) și (2);o) evaluarea emisiilor de compuși organici volatili, potrivit dispozițiilor art. 16.(2) Constituie contravenție, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către titularii stațiilor de benzină a prevederilor privind afișarea unui însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, cu înscris vizibil, lizibil și care să nu permită ștergerea, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, potrivit dispozițiilor art. 10.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către comisarii autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control, cu excepțiile privind verificarea cerințelor din anexele nr. 1-4 care sunt realizate de organismele de inspecție desemnate.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Aplicarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Secţiunea 1 Modificarea anexelor  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege și se actualizează în scopul adaptării la progresele tehnice prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 20(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) Actele normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la elaborarea și aprobarea legislației subsecvente prezentei legi, după cum urmează:1. Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare;2. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările ulterioare;3. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificările ulterioare, produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 9 alin. (1).(3) Ordinul ministrului economiei și comerțului și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o stație de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din operațiile de încărcare, transport, descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină produce efecte până la adoptarea hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 14 alin. (2). (4) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și încărcarea/descărcarea benzinei la terminale produce efecte până la revizuirea acestuia conform art. 7 din anexa la ordin. Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, ale Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 285 din 31 octombrie 2009, și ale Directivei 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 304 din 23 octombrie 2014. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 264.  +  Anexa nr. 1
  CERINȚE TEHNICE
  pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de depozitare a benzinei la terminale
  1. Peretele exterior și capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puțin 70%. Aceste operațiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreținere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situații care impun protecția zonelor peisagistice speciale, desemnate de autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii. Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerințelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanșare primară, care să acopere spațiul circular dintre peretele rezervorului și marginea exterioară a capacului plutitor, și cu un sistem de etanșare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele de etanșare trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reținere a vaporilor de cel puțin 95% din gradul de reținere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică - diametru/înălțime -, fără dispozitive pentru reținerea vaporilor - rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune.3. Toate instalațiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerințelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerințele anexei nr. 2; saub) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanșare primară și secundară pentru a îndeplini cerințele de performanță prevăzute la pct. 2.4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerințele anexei nr. 2; saub) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanșare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reținere a vaporilor de cel puțin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dispozitive pentru reținerea vaporilor.5. Cerințele privind dispozitivele pentru reținerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 și 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2.
   +  Anexa nr. 2
  CERINȚE TEHNICE
  pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de încărcare și descărcare a benzinei în cisterne la terminale
  1. Vaporii dezlocuiți în timpul operațiunii de încărcare cu benzină a unei cisterne mobile trebuie dirijați printr-o conductă de legătură etanșă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atât timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiții de siguranță sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnați.În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleași cerințe impuse unității de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitată mai mică de 25.000 tone/an, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.2. Concentrația medie orară a vaporilor evacuați de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecției necesare pentru diluția produsă în timpul procesului - nu trebuie să depășească 35 g/Nmc pentru fiecare oră.Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiții normale de operare.Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puțin 4 măsurări pe oră.Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare și procedurii utilizate nu trebuie să depășească 10% din valoarea măsurată.Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentrații de cel puțin 3 g/Nmc și să aibă o precizie de cel puțin 95% din valoarea măsurată.3. Autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii, impun în acordul/autorizația de mediu măsuri și intervale de verificare privind traseele de conectare și conductele pentru depistarea eventualelor neetanșeități.4. Titularul activității care exploatează instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei în cisterne la terminale este obligat să întrerupă și să anunțe autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii, în cazul apariției unei pierderi de vapori rezultate din operațiunile de încărcare efectuate cu braț articulat. În acest sens brațul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operațiuni de întrerupere.5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a cisternelor mobile, ieșirea brațului articulat de încărcare trebuie menținută cât mai aproape de partea inferioară a cisternei mobile, pentru a se evita stropirea în timpul operațiunii de încărcare.
   +  Anexa nr. 3
  CERINȚE TEHNICE
  pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de încărcare și depozitare
  la stațiile de benzină și terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilor
  Vaporii dezlocuiți în procesul de distribuție a benzinei în instalațiile de depozitare ale stațiilor de benzină și în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnați în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanșe.Operațiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcționează corespunzător.
   +  Anexa nr. 4
  CERINȚE TEHNICE
  pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor de încărcare
  pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor
  și protecția la supraîncărcare a cisternelor auto
  1. Cuplaje1.1. Dispozitivul de cuplare de pe brațul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:– Practica recomandată API-1.004, ediția a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară și recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secțiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe brațul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă și canelură, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tată cu cama și canelura de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:– Practica recomandată API-1.004, ediția a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară și recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secțiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).2. Condiții de încărcare2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braț articulat de încărcare.2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al brațului articulat a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de brațe articulate de încărcare care pot opera simultan și fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) și V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalație este de 55 milibari, conform specificației prevăzute la pct. 2.2.3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcăriiBrațul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control și detectare a supraîncărcării, în protecție intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe brațul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie atașat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe brațul articulat.3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecția intrinsecă a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.3.3. Unitatea de control amplasată pe brațul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât și cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la brațul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul șasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unității de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a brațului articulat.3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placă de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalați pentru detectarea supraîncărcării (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).4. Localizarea legăturilor4.1. Proiectarea instalațiilor de încărcare a benzinei și de colectare a vaporilor de pe brațul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectării vehiculului:4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situează la o înălțime maximă de 1,4 m (pentru vehicul neîncărcat) și minimă de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălțimea optimă fiind între 0,7 m și 1,0 m.4.1.2. Distanța pe orizontală a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mică de 0,25 m (dimensiunea minimă optimă este de 0,3 m).4.1.3. Distanța maximă pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depășească 2,5 m în lungime.4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferință în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului și la o înălțime de maximum 1,5 m (vehicul neîncărcat) și de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).4.2. Conectorul de împământare/supraîncărcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului și colectarea vaporilor, la o înălțime maximă de 1,5 m (vehicul neîncărcat) și minimă de 0,5 m (vehicul încărcat).4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singură parte a vehiculului.5. Dispozitive de blocare pentru siguranță5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcăriiÎncărcarea este interzisa înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare. În cazul apariției unor condiții de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe brațul articulat trebuie să închidă supapa de control al încărcării de pe brațul articulat.5.2. Detecția colectării vaporilorÎncărcarea este interzisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul și să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiți să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalației.
  -----