ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017  Având în vedere nevoile concrete ale sectorului cultural, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a demarat demersurile pentru consolidarea, restaurarea și modernizarea Sălii Palatului și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, a purtat primele discuții cu reprezentanți ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru susținerea financiară a unui astfel de proiect, în cadrul unui împrumut acordat în condiții avantajoase pentru România.Având în vedere destinația culturală ce urmează a fi dată acestui imobil și atribuțiile specifice MCIN, prima etapă în acest demers de transformare a spațiului într-un centru cultural și o condiție sine qua non pentru accesarea împrumutului extern o constituie trecerea imobilului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.Luând act de faptul că la ora actuală nu există o sală modernă de concerte de dimensiuni mari în București și nicio infrastructură adecvată pentru evenimente culturale de anvergură și având în vedere prioritatea actualului Guvern privind proiectarea unei săli de concerte la standarde internaționale în București, ce urmează să devină centrul de referință pentru Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu“, sunt necesare demersuri legislative și administrative pentru realizarea acestor obiective. Transformarea și adaptarea acestui imobil pentru a servi ca sală de concerte pentru mai multe genuri muzicale ar plasa definitiv capitala noastră pe harta circuitelor muzicale internaționale și ar spori totodată anvergura Festivalului „George Enescu“, devenit un incontestabil brand de țară și care va putea, în sfârșit, să asigure desfășurarea acestui eveniment în condiții demne de secolul XXI. Mai mult decât atât, noua sală va permite organizarea de activități culturale la nivel înalt și va funcționa în baza unei strategii culturale transparente care va facilita parteneriatele publice sau/și private în domeniu. Acest spațiu cultural de mare anvergură va avea un rol deosebit atât în promovarea culturii și a muzicii în special, cât și a imaginii României în lume. Prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Sălii Palatului se dorește crearea unui spațiu care să corespundă din punctul de vedere al capacității, al siguranței spectatorilor, dar și al dotărilor tehnice la standardele oferite de majoritatea sălilor de profil din lume, astfel ca evenimentele culturale semnificative și publicul lor să beneficieze de condiții în acord cu nivelul calității actului artistic.Revitalizarea construcției monumentului istoric Sala Palatului în scopul amenajării unei săli de concerte multifuncționale reduce semnificativ costurile financiare și de timp în comparație cu ridicarea unei construcții noi în centrul capitalei. Totodată, interesul general vizează asigurarea accesului la cultură, ca drept și principiu constituțional.Nefinalizarea în timp util a formalităților pentru contractarea unui împrumut pentru modernizarea și consolidarea imobilului Sala Palatului va avea consecințe negative asupra stării generale a imobilului, care nu va putea beneficia de reparațiile care se impun și nici de modernizările atât de necesare. În ipoteza neadoptării urgente a acestui act normativ, consecințele negative se vor răsfrânge, în mod direct, și asupra beneficiarilor evenimentelor desfășurate la Sala Palatului, aceștia fiind privați de accesul la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică.De asemenea, amânarea în continuarea demersurilor necesare pentru realizarea modernizării și consolidării imobilului Sala Palatului va perpetua criticile publicului și ale specialiștilor în domeniu cu privire la condițiile de desfășurare a Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu“, devenit unul dintre cele mai apreciate și frecventate evenimente culturale europene și o incontestabilă carte de vizită pentru România.Situația extraordinară care necesită intervenția legislativă prin delegare este determinată de necesitatea asigurării dreptului de administrare a imobilului anterior obținerii împrumutului extern.Pentru respectarea angajamentului Guvernului, dată fiind durata anticipată a unei investiții de anvergura celei ce urmează a fi realizată la Sala Palatului, având în vedere regularitatea edițiilor Festivalului Internațional „George Enescu“, precum și termenul agreat de partea română în relația cu finanțatorul extern pentru aprobarea împrumutului (martie 2018), este imperios necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ, care va facilita accesarea fondurilor externe în timp util prin realizarea formalităților necesare pentru transmiterea cererii de împrumut către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în cursul lunii ianuarie 2018. Ținând cont de faptul că în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de contractare a fondurilor externe și, ca o consecință directă, nu vor putea fi demarate în timp util lucrările de modernizare și consolidare a imobilului Sala Palatului, pentru a permite desfășurarea la standarde înalte a edițiilor viitoare ale Festivalului Internațional „George Enescu“, începând cu anul 2019, și implicit accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Cultural „Sala Palatului“, instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, având sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, municipiul București.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“.(3) Salarizarea personalului Centrului Cultural „Sala Palatului“ se face conform reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivel de unități subordonate.  +  Articolul 2Valoarea de inventar a bunului imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu numărul M.F. 153183, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la suma de 34.966.575,08 lei.  +  Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(2) Se aprobă transmiterea bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar identificate conform anexei nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ personalul care asigură funcționarea imobilului „Sala Palatului“, din cadrul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, se preia și se încadrează în cadrul Centrului Cultural „Sala Palatului“, cu respectarea prevederilor și procedurilor legale.(4) Centrul Cultural „Sala Palatului“ preia de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ imobilul prevăzut la alin. (1), precum și patrimoniul aferent acestuia, inclusiv activele fixe, obiectele de inventar, bunurile mobile și dotările aferente acestui imobil, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 4(1) La data semnării protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4), Centrul Cultural „Sala Palatului“ se subrogă în toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, inclusiv în cele provenite din convențiile și contractele încheiate potrivit legii.(2) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1) și a bunurilor mobile, transmise conform prezentei ordonanțe de urgență, conform protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4).  +  Articolul 5(1) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 4.530 mii lei, inclusiv TVA, pentru plata contravalorii Proiectului tehnic al reabilitării imobilului, investiție în curs de finalizare, aflat în proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și achiziționat din fondurile proprii ale acesteia.(2) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 221 mii lei pentru plata investițiilor și modernizărilor realizate și recepționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, și care trec, în condițiile legii, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“, la valoarea de inventar, inclusiv TVA.(3) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 217 mii lei pentru plata valorii rămasă de amortizat, inclusiv TVA, a bunurilor de natura activelor fixe și a obiectelor de inventar, achiziționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, pentru dotarea sau utilarea imobilului „Sala Palatului“.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) majorează valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 6(1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) se achită Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2017 de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) Investițiile recepționate și modernizările finalizate prevăzute la art. 5 alin. (2) se menționează distinct în cuprinsul protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4).(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (4), cheltuielile cu utilitățile, precum și plata drepturilor salariale ale personalului aferent imobilului „Sala Palatului“ rămân în sarcina Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) numărul curent 68 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural „Sala Palatului“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2) Ministerul Culturii și Identității Naționale va propune și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în cuprinsul anexei a Centrului Cultural „Sala Palatului“, precum și majorarea corespunzătoare a numărului total de posturi cu numărul de posturi preluate de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 109.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Denumirea și locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  1.153183Imobil „Sala Palatului“, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, BucureștiCF: 226281Statul român, domeniul public, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI: 2351555Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“CUI: 4192812Suprafața terenului - 8.955 mpSuprafața utilă - 20.287,52 mpSuprafața construită la sol - 6.998 mpSuprafața desfășurată - 21.212 mp34.966.575,08
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar (în număr de 45)
  aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (CUI: 2351555)
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale (CUI: 4192812)
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“
   Nr. crt.  Nr. inv. MF  Denumire  Dată punere  în funcțiune  Preț unitar  Cant.  Valoare evidență  Valoare totală
    1  21089  BR.RE.PE ASTEPTARE HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    2  21090  BR.RE.DE VEGHE HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    3  21091  BR.RE.LA FERESASTRA H.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    4  21092  BR.RE.DARURI I HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    5  21093  BR.RE.DEP.O AMIN. HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    6  21094  BR.RE.DIN PROFIL HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    7  21095  BR.RE FALCONIER HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    8  21096  BR.RE.PR.LA GHERGHEF FLAMINDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    9  21097  BR.RE.PICTORUL HOREA FLAMANDU  01.02.1991  1.500  1  1.500  1.500
    10  21098  BR.RE.LA DESEN HOREA FLAMANDU  01.01.1998  1.500  1  1.500  1.500
    11  21099  BR.RE.PROFIL PIERDUT FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    12  21100  BR.RE.SOMN IN MAINI H.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    13  21101  BR.RE.FATA ARLECHIN H.FLAMINDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    14  21102  BR.RE.ANOTIMPURILE MUNCII HF  01.01.1991  500  4  2.000  2.000
    15  21103  BR.RE.FEMEIA CU LIRA FLAMANDU  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    16  21104  BR.RE.FEM. CU CARTE H.FLAMANDU  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    17  21105  PIC.FR. DE ARTAR V.MARGINEAN  01.11.1996  2.000  1  2.000  2.000
    18  21106  PIC.LIVADA DE MERI E.NICULESCU  01.01.1996  600  1  600  600
    19  21107  PIC.PLANTATIE EMILIA NICULESCU  01.11.1996  600  1  600  600
    20  21108  PIC.FLORI DAN HATMANU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    21  21109  PIC.FLORI DE LILIAC EUGEN POPA  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    22  21110  PIC.BUJORI VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    23  21111  PIC.DUBLU PEISAJ V.MARGINEAN  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    24  21112  PIC.FLORI DE CAMP EUGEN POPA  01.01.1991  600  1  600  600
    25  21113  PIC.PRIMAVARA VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    26  21114  PIC.FLORI SIMIONA CHINTILA  01.01.1991  600  1  600  600
    27  21115  PIC.CRINI VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    28  21116  PIC.TRIPTIC FLORIN CIUBOTARU  01.11.1996  1.600  1  1.600  1.600
    29  21117  PIC.GAROAFE DIMITRIE GRIGORAS  01.01.1991  500  1  500  500
    30  21118  PIC.ANEMONE NIVOLAE BLEI  01.01.1991  120  1  120  120
    31  21120  PIC.IARNA IN DELTA P.POPOVICI  01.01.1991  500  1  500  500
    32  21121  TAPIS.ROD VIORICA IACOB  01.01.1991  3.000  1  3.000  3.000
    33  21123  TAPIS.COMPOZITIE FILARET O.  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    34  21124  TAPIS.MIHAI-VITEAZUL L.SARU  01.12.1982  4.000  1  4.000  4.000
    35  21125  TAPIS.BRAZDA BOGATA IL.BALOTA  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    36  21126  TAPIS.PRIMAVARA NICOLAE BALAJ  01.01.1991  1.200  1  1.200  1.200
    37  21127  TAPIS.DRUM GABRIELA BEJA  01.01.1991  600  1  600  600
    38  21128  TAPIS.MUNTELE FILARET OLOIER  01.01.1991  2.500  1  2.500  2.500
    39  21129  TAPIS.ARC PESTE TIMP O.PASTINA  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    40  21130  TAPIS.PEISAJ V GEORGETA PECULA  01.01.1991  400  1  400  400
    41  21131  TAPIS.SOLARA SZERVATUSZ B.  01.01.1998  1.200  1  1.200  1.200
    42  21132  TAPIS.COVOR ZB. ANA LUPAS  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    43  21133  TAPIS.UNDE I OLOIER MARIANA  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    44  21134  TAPIS.UNDE II OLOIER MARIANA  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    45  21135  TAPIS.COMPOZITIE I M.FLAMIND  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
  -----