HOTĂRÂRE nr. 923 din 20 decembrie 2017privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 22 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ITermenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2018.  +  Articolul IIDecontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul I al anului 2018 prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2017 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu-Teodor Mihai
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 923.-----