ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 20 decembrie 2017pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017  Având în vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se interzice pășunatul animalelor în perioada 6 decembrie-24 aprilie inclusiv pe terenurile deținute de proprietarii animalelor sau pe cele pentru care au acordul scris al deținătorilor acestora, impunându-se stabulația permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale, având în vedere că peste 80% din efectivele de ovine din România sunt reprezentate de rase autohtone, pentru care este obligatorie creșterea în sistem extensiv cu asigurarea furajelor prin pășunat și mișcarea acestora, pe întreaga perioadă a anului, fapt ce conduce la protejarea patrimoniului zootehnic național,luând în considerare faptul că România deține un efectiv important de animale prin care se asigură siguranța alimentară pe plan intern și care creează disponibilități pentru export și ținând cont că acest efectiv necesită un mare volum de hrană, neadoptarea prezentului act normativ conduce la producerea de însemnate pierderi de animale prin mortalități, ceea ce constituie o situație extraordinară.Prin aplicarea în continuare a interdicției de a pășuna pe terenul proprietate sau deținut cu orice titlu se creează premisa renunțării la activitatea de creștere a animalelor, ceea ce conduce la depopularea spațiului rural, la dispariția locurilor de muncă și la imposibilitatea asigurării hranei pentru populație, generând un impact social negativ.Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru crescătorii de animale, pe de o parte, iar pe de altă parte, așa cum s-a mai evidențiat, pierderile importante în rândul efectivelor de animale și reducerea veniturilor crescătorilor de animale determină consecințe negative sociale și economice.Ținând cont de dreptul de utilizare a terenurilor de către deținătorii acestora, care dă posibilitatea asigurării hranei animalelor domestice prin pășunat, a mișcării acestora în ferestrele iernii, pentru prevenirea degenerării genetice a populațiilor de animale, având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanță de urgență va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale și pierderi economice însemnate pentru crescătorii de animale, ținând cont că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în rândul crescătorilor de animale, cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al României, întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 23 alineatul (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren pe care se pășunează;
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 105.------