HOTĂRÎRE nr. 673 din 25 septembrie 1991privind tariful vamal de import al României
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 noiembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Tariful vamal de import al României este cel prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărîre şi se aplică la toate mărfurile care fac obiectul importurilor.  +  Articolul 2La importurile de mărfuri din ţările cu care se întreţin relaţii comerciale pe baza unor convenţii sau înţelegeri internaţionale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.  +  Articolul 3Taxele vamale prevăzute în tariful vamal de import sînt exprimate în procente şi se aplică la valoarea în vama a mărfurilor importate. Taxele vamale se percep de către organele vamale şi se vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 4Taxele vamale aplicabile sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de import a mărfurilor.  +  Articolul 5Este scutit de taxe vamale importul următoarelor categorii de bunuri:- bunurile dobîndite prin succesiuni testamentare, dovedite pe baza unor documente oficiale;- ajutoare şi donaţii, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizaţii sau asociaţii cu caracter umanitar sau cultural, ministere şi alte organe ale administraţiei de stat, sindicate şi partide politice, organizaţii de cult, federaţii, asociaţii sau cluburi sportive, instituţii de învăţămînt, fără a fi destinate sau a fi folosite pentru subvenţionarea campaniei electorale sau a unor activităţi ce pot constitui ameninţări la siguranţa naţionala;- materiale pentru probe, experimentari sau cercetări;- bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;- mostrele fără valoare comercială, materiale publicitare, de reclama şi documentare.  +  Articolul 6Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca bunurile enumerate la articolul precedent sa beneficieze de scutire de taxe vamale sînt:- să fie trimise de expeditor către destinatar fără nici un fel de obligaţii de plată;- sa nu facă obiectul unor comercializari ulterioare;- sa nu fie utilizate pentru prestaţii către terţi, aducatoare de venituri;- să fie cuprinse în patrimoniul persoanei juridice şi înregistrate în evidenţa contabilă proprie.Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. La schimbarea destinaţiei bunurilor, importatorii sînt obligaţi sa îndeplinească formalităţile legale privind importul mărfurilor şi sa achite taxele vamale de import, calculate la valoarea în vama din momentul intrării în ţara a bunurilor.Organele de control financiar, organele Gărzii financiare şi corpurile de control comercial sînt obligate sa urmărească destinaţia data acestor bunuri şi sa sesizeze organele vamale pentru luarea măsurilor ce decurg din aplicarea corecta a legislaţiei în vigoare. Taxele astfel datorate se stabilesc şi se urmăresc pe o perioadă de 5 ani în urma.  +  Articolul 7De asemenea, este scutit de taxe vamale importul următoarelor categorii de bunuri:- bunurile de origine română;- bunurile care au fost reparate sau înlocuite de partenerii externi, în perioada de garanţie;- bunurile care se înapoiază în ţara ca urmare a unei expedieri eronate.  +  Articolul 8Valoarea în vama pentru mărfurile importate consta în preţul de import, format din preţul extern, transformat în lei, la care se adauga: a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate, pe parcurs extern; b) cheltuielile de încărcare, de descărcare şi de manipulare conexe transportului mărfurilor importate, achitate pe parcurs extern; c) costul asigurării, precum şi orice alte cheltuieli pe parcurs extern.Valoarea în vama trebuie să rezulte din facturi sau alte documente emise de exportator, care se depun la organele vamale.În cazul în care în factura nu sînt cuprinse cheltuielile de la lit. a), b) şi c) sau nu se prezintă documente privind aceste cheltuieli, valoarea în vama se formează din preţul de import, la care se adauga o cota procentuală din acest preţ, în funcţie de mijlocul de transport, stabilită de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului prin norme metodologice.Transformarea în lei a preţurilor externe pentru stabilirea valorii în vama se face potrivit cursului de schimb în vigoare în prima zi a lunii în care se înregistrează declaraţia vamală, publicat de Banca Naţionala.  +  Articolul 9Verificarea încadrării tarifare, a calculului taxelor vamale înscrise în declaraţie de importator, precum şi încasarea taxelor vamale la import se efectuează de organele vamale în momentul îndeplinirii formalităţilor de vamuire, potrivit legii.  +  Articolul 10Plata taxelor vamale se face de importator sau de declarantul comisionar în vama, pe baza formelor şi instrumentelor de decontare stabilite de către organele bancare, în contul unităţii vamale care a efectuat operaţiunea de vamuire. Aceasta obligaţie revine importatorului şi dacă taxele vamale au fost garantate.  +  Articolul 11Mărfurile se considera introduse legal în ţara pe baza liberului de vama, ce se acordă în scris, după îndeplinirea condiţiilor şi efectuarea formalităţilor de vamuire, inclusiv încasarea taxelor vamale de import.Liberul de vama se poate acorda şi cu caracter provizoriu, pe timp de pînă la 30 de zile, dacă importatorul sau reprezentantul acestuia (mandatar ori comisionar) depune o garanţie egala cu valoarea taxelor vamale datorate.În cazul în care la verificări ulterioare se constată că taxele vamale nu au fost încasate, total sau parţial, diferenţele în minus, stabilite în termen de 1 an de la data vamuirii, se plătesc de importatori în termen de 5 zile de la data comunicării.Diferenţele încasate în plus, constatate ca urmare a unor verificări ulterioare sau a contestaţiilor depuse, stabilite în termen de 1 an de la vamuire, se restituie celor în drept în termen de 30 de zile de la data stabilirii diferenţei.Restituirile se fac de către unităţile care au perceput taxele, din încasările curente de taxe vamale sau de la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 12Contestaţiile cu privire la aplicarea tarifului vamal de import se depun în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către agentul economic şi se soluţionează de şeful unităţii vamale unde s-a efectuat vamuirea.Împotriva soluţiei date se poate face intimpinare, în termen de 30 de zile, la Direcţia generală a vamilor.În termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa a modului de rezolvare de către Direcţia generală a vamilor se poate face plîngere la instanţa judecătorească competenţa. Hotărîrea instanţei este definitivă.  +  Articolul 13Operaţiunile de primire temporară de mărfuri din străinătate pot fi efectuate numai cu garantarea plăţii taxelor vamale.  +  Articolul 14Garantarea plăţii taxelor vamale se face de către importator prin depunerea la unitatea vamală a unei sume băneşti egale cu cuantumul taxelor vamale aferente bunurilor sau prin depunerea unei scrisori de garanţie prin care o unitate bancară, cu sediul în România, se angajează sa plătească organelor vamale suma reprezentind cuantumul taxelor vamale.  +  Articolul 15Pentru operaţiunile temporare care nu au fost încheiate în termen şi pentru operaţiunile de import admise cu liber de vama provizoriu, dacă taxele nu au fost achitate de titularul operaţiunii pînă la expirarea termenului acordat, încasarea taxelor vamale se face din oficiu de către organele vamale.În acest caz se vor percepe majorări de 1% asupra cuantumului taxelor vamale datorate, pentru fiecare zi de depasire a termenului de plată.  +  Articolul 16Importatorii vor depune, la cererea organelor vamale sau din proprie iniţiativă, expertize tehnice sau de laborator privind felul, natura, compozitia mărfurilor sau bunurilor, în vederea încadrării corecte în tariful vamal.Cheltuielile privind expertiza sînt în sarcina importatorului.Organizaţiile sau laboratoarele care pot efectua asemenea expertize sînt numai cele acceptate de Direcţia generală a vamilor.  +  Articolul 17Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă egala cu 50% din valoarea mărfii prezentarea sau depunerea la vama de documente conţinînd date nereale pentru stabilirea valorii în vama.  +  Articolul 18Contravenţiile prevăzute la art. 17 le sînt aplicabile dispoziţiile procedurale cuprinse în Regulamentul vamal.  +  Articolul 19Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Comerţului şi Turismului, poate aproba taxe reduse sau exceptari de taxe , precum şi contingente de mărfuri cu taxe reduse sau exceptate.În aceleaşi condiţii pot fi instituite suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, în cazul în care anumite importuri, prin cantitate sau condiţiile de realizare, produc sau ameninta cu producerea unui prejudiciu grav producătorii interni ai unor produse similare sau direct concurente. Aceste suprataxe se vor aplica pînă la eliminarea influentelor negative avute în vedere la instituirea lor.  +  Articolul 20Regulile generale pentru încadrarea în nomenclatura vamală, precum şi cele de stabilire a originii bunurilor sînt cele menţionate în anexa nr. 2*) la prezenta hotărîre. Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Ministerul Comerţului şi Turismului.  +  Articolul 21Prezenta hotărîre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri îşi încetează aplicarea:- art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 şi 66 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 30/1978;- Decretul Consiliului de Stat nr. 395/1976;- art. 67, 68, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 145, 146 alin. 2, art. 147, 148, 150, 236, 237 şi anexa nr. 6 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 337/1981.De asemenea, se abroga:- Hotărîrea Guvernului nr. 1194/1990;- art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1274/1990. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------