REGULAMENT nr. 16 din 27 noiembrie 2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014  În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, ale art. 18 alin. (1) și (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu:– art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) și art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare;– art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19 noiembrie 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.(2) Prezentul regulament se aplică entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atribuțiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum și persoanelor fizice și/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual și/sau pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică menționată la art. 2 din O.U.G. nr. 93/2012, incidentă sectorului de supraveghere financiară.(2) De asemenea, în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Abrogat.----------Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.b) sector de supraveghere financiară - sectorul instrumente și investiții financiare, sectorul asigurări-reasigurări, respectiv sectorul sistemului de pensii private;c) surse proprii de finanțare - venituri provenite din taxe, tarife, contribuții și cote cuvenite A.S.F., precum și alte venituri provenind din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuțiilor de autorizare, reglementare, supraveghere și control în cele trei sectoare de supraveghere financiară;d) sisteme de tranzacționare supravegheate - piețe reglementate, sisteme alternative de tranzacționare și alte sisteme de tranzacționare organizate, supravegheate de A.S.F.e) organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările A.S.F.----------Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Capitolul II Categorii de venituri aferente finanțării A.S.F.  +  Secţiunea 1 Venituri provenite din cote aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice de valori mobiliare  +  Articolul 3(1) Cotele și tarifele aferente tranzacțiilor derulate în cadrul sistemelor de tranzacționare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 și se suportă de către:a) cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate;b) fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate.(2) Sumele provenind din cotele și tarifele menționate la alin. (1) se calculează zilnic de către:a) operatorii de piață, pentru tranzacțiile efectuate pe piețele reglementate administrate de aceștia;b) operatorii de sistem, pentru tranzacțiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de aceștia.(3) Operatorii de piață și operatorii de sistem notifică lunar A.S.F. și toți participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de aceștia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin.(1), aplicate la valoarea tranzacțiilor/contractelor zilnice.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(3^1) Participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de aceștia au obligația să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 35 alin. (1) și (2).----------Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(4) Toți participanții menționați la alin. (1) care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare supravegheate au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de operatorii de piață/operatorii de sistem, conform art. 35 alin. (1) și (2).----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 4(1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 3 din anexa nr. 1.(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informațiilor primite de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile efectuate în afara pieței reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare.(3) Participanții sau, după caz, agenții custode prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează sau decontează tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.(4) Depozitarii centrali prevăzuți la alin. (2) notifică lunar A.S.F., participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. cu privire la sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.(5) Toți participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de depozitarii centrali, conform art. 35 alin. (1) și (2).----------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 5Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează și se rețin lunar de către intermediari de la fiecare client și se virează de aceștia conform art. 35 alin. (1) și (2).  +  Articolul 6(1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 35 alin. (1) și (2).(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 15 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.(5) Tariful prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 1 nu se aplică în cazul ofertelor publice pentru care nu se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 7(1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 6 din anexa nr. 1.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea prețului de ofertă cu diferența dintre numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, după finalizarea ofertei, și numărul de acțiuni deținut de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, la inițierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 35 alin. (1) și (2).(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.  +  Secţiunea a 2-a Venituri din cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare  +  Articolul 8(1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau de către alte organisme de plasament colectiv/fonduri de investiții alternative (A.O.P.C./F.I.A.), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.(3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 35 alin. (1) și (2).(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C/F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.(5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denominate în valută, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(5^1) Suma datorată A.S.F., în cazul fuziunii unor O.P.C.-uri în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate, începând cu ziua în care operațiunea de absorbție/contopire a fost finalizată, respectiv cu data fuziunii.----------Alin. (5^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(5^2) Suma datorată A.S.F., în cazul lichidării unui O.P.C. în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate până la data la care a fost emisă decizia de retragere a autorizației respectivului O.P.C.----------Alin. (5^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(6) Cursul de referință la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2), (5), (5^1) și (5^2) în cazul O.P.C.-urilor denominate în valută este cel comunicat de Banca Națională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2), (5), (5^1) și (5^2).----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 9(1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durată de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. b) și c) din anexa nr. 2.(2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durată de funcționare a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) și e) din anexa nr. 2.(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcționare prevăzută la alin. (2) se achită pentru fiecare fond de pensii facultative.(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare/taxa de administrare menționate la alin. (1) și (2) este:a) valoarea contribuțiilor brute încasate de fond; și,b) valoarea activului net al fondului administrat privat/fondului de pensii facultative calculată în ultima zi lucrătoare a lunii.(5) Taxele menționate la alin. (1) și (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar conform art. 35 alin. (1) și (2).  +  Articolul 10Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 35 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2.  +  Articolul 11(1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control din momentul în care sunt autorizați să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Cota se virează lunar conform art. 35 alin. (1) și (2) și se stabilește prin aplicarea procentelor prevăzute la pct. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2 asupra volumului total de prime brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puțin din asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (asigurări RCA)/din asigurări de viață/din asigurări RCA.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 12(1) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare datorează taxa de funcționare din momentul în care sunt autorizați să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Taxa de funcționare se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de brokeraj.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-aVenituri provenite din alte activități desfășurate de A.S.F.  +  Articolul 14Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare și înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 15(1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare și retragerea autorizației/atestatului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa 3.(2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/ menținerea/radierea în/din evidențele și registrele A.S.F. sunt menționate la pct. 2 din anexa nr. 3.(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru aprobarea membrilor structurii de conducere sau a unor funcții-cheie specifice în cadrul entităților reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 15^1(1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare și retragerea autorizației în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.37 din anexa nr. 3.(2) Tariful menționat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piață/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare și contrapărților centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F. și nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.(4) Eliberarea actelor individuale se face cu condiția prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.(5) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizației sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 16Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 2.11 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 17Taxele de autorizare/avizare/aprobare aplicabile în domeniul asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.38-1.45 și pct. 1.70-1.75 din anexa nr. 3 și se achită la momentul depunerii cererilor, conform art. 35 alin. (1).----------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 18(1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.38 și 1.39 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de asigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.(2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3.(3) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de autorizare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.42 din anexa nr. 3.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 19Pentru aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice informații sau certificări acordate de A.S.F., pentru a servi în relațiile cu terții, solicitate de un asigurător/reasigurător, broker de asigurare și/sau reasigurare, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională se percepe taxa prevăzută la pct. 1.43 din anexa nr. 3.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 20(1) Taxa de autorizare a furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor este prevăzută la pct. 1.44 din anexa nr. 3 și se virează în contul A.S.F. la depunerea cererii de autorizare.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(2) Furnizorii de programe educaționale autorizați au obligația să achite taxa anuală de menținere în Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.15 din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni de la data autorizării, pentru anul următor.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(3) Taxele anuale de menținere aferente anilor următori se achită în termen de maximum 12 luni de la data expirării perioadei maxime în care trebuia plătită taxa anterioară.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 23(1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.46-1.66 din anexa nr. 3.(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:a) fondatorii unei societăți de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.46 din anexa nr. 3;b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.47-1.57 din anexa nr. 3;c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.58 și 1.59 din anexa nr. 3;d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.60 din anexa nr. 3;e) agenții de marketing, conform pct. 1.61-1.65 din anexa nr. 3;f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.66 din anexa nr. 3.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 24Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii.  +  Articolul 25(1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., menționați la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, traderilor, operatorilor de piață/operatorilor de sistem autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărților centrale, consultanților de investiții și depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare. (la 28-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1) se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3). (la 01-10-2017, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 10 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 17 august 2017 )  +  Articolul 26(1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 4.1 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (ofertant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(2) Managerul sindicatului de intermediere menționat la alin. (1) va efectua plățile către ceilalți membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceștia, conform prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparținând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei. (la 28-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 26 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), la data raportării prevăzute de art. 36 alin. (1), managerul sindicatului de intermediere are obligația de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toți și fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparțin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei și, respectiv, a sumelor ce aparțin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz, membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligația de raportare conform prevederilor art. 36 alin. (2), pentru veniturile realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 27Sumele provenite din cota percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare desfășurate de brokerii de pensii private prevăzute la pct. 4.2 din anexa nr. 3 se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) și au drept bază de calcul veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 29Sumele aferente tarifelor percepute pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzute la pct. 2.14 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de minimum 12 luni consecutive după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 29 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 30(1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către organismele de plasament colectiv (O.P.C.) anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.(2) Tarifele prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către toate organismele de plasament colectiv care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.(3) Tarifele prevăzute la pct. 4.3 și 4.4 nu se achită de către organismele de plasament colectiv în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuire.(4) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită anual de către A.F.I.A. care au notificat intenția de distribuție în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculat pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.(5) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită de către toate A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.(6) Tariful prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 nu se achită de către A.F.I.A. în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuire.(7) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1)-(6), A.S.F., prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A. care au notificat intenția de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România în contul A.S.F., după cum urmează:1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 30 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 31(1) Sumele provenite din tarifele și taxele percepute pentru operațiunile prevăzute în anexa nr. 3 se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operațiunilor respective.(2) Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută la pct. 5.4 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. și, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice.----------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 31 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 32Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menționate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 5.2 din anexa nr. 3.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 33Abrogat.----------Art. 33 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 34Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 5.4 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Capitolul III Urmărirea încasării veniturilor cuvenite A.S.F.  +  Articolul 35(1) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F., făcut public pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) și (3^1), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (2) și art. 13, se va realiza cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 12 alin. (2), art. 25 alin. (2) și art. 27, se virează până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel:a) pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie inclusiv;b) pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie inclusiv;c) pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie inclusiv;d) pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie inclusiv.(4) Tarifele și taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 20 alin. (2) și (3), art. 29 și 30.----------Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 36(1) Entitățile obligate la plata sumelor menționate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 35 alin. (2) au obligația să transmită A.S.F. situații lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) și art. 27 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A, inclusiv raportările în care valoarea sumelor datorate către A.S.F. este zero. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B.----------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(3) Entitățile prevăzute la art. 11 și 13 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B.(4) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 transmit raportarea aferentă lunii anterioare în format electronic, întocmită conform anexelor nr. 7 și 8.----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.(5) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligația plății menționate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 38(1) Entitățile prevăzute la art. 12 alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. situații trimestriale, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B.  +  Articolul 39Situațiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro.  +  Articolul 40(1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F., prin direcția de specialitate care constată diferențele, solicită în scris entității în cauză clarificările și corecturile ce se impun.(2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligația de plată să fie recalculată conform dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 41(1) În cazul obligațiilor de plată nedeclarate sau declarate incorect de entitate, entitatea datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.(2) Penalitatea nu se aplică în cazul în care suma cuprinsă în raportarea corectă este mai mică decât cea raportată inițial.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 38 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 42Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv.  +  Articolul 43(1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.(2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/avizare/atestare/înregistrare sau în cazul retragerii documentației de către solicitant.  +  Articolul 44Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. - Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice și juridice se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferența constituindu-se venit la bugetul A.S.F.  +  Capitolul IV Răspunderea juridică  +  Articolul 45(1) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 și în conformitate cu prevederile prezentului regulament, A.S.F. percepe dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(2) Sumele rezultate din dobânzile și penalitățile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.(3) Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea raportărilor, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv.(4) În situația în care diferențele rezultate din corectarea/modificarea raportărilor sunt negative în raport cu sumele declarate inițial, se datorează dobânzi și penalități pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 46Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile, A.S.F. va iniția demersurile în vederea obținerii unui titlu executoriu, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 47În situațiile în care cheltuielile de executare, cu excepția celor privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanțe.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 48(1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum și cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu de venituri și cheltuieli.(2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea și vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate va fi stabilit individual prin decizie a A.S.F.  +  Articolul 49A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate de către entitățile din alte state care urmează să fie înregistrate în Registrul A.S.F. și să desfășoare activități sau să presteze servicii pe teritoriul României.  +  Articolul 50Plata tarifelor și taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data plății.  +  Articolul 51(1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012.(2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.  +  Articolul 52Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr. 1-3 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 53Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.----------Art. 53 a fost modificat de pct. 40 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Articolul 54La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 55La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;b) dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012*1); Notă
  *1) Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  c) deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014*2); Notă
  *2) Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009;e) Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;g) orice altă dispoziție contrară.
   +  Articolul 56Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 27 noiembrie 2014.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1Cote aferente tranzacțiilor cu instrumentefinanciare și ofertelor publice*Font 7*┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Categoria de venituri │ Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia │Nivelul tarifului (lei)/cotei││crt.│ │ i se aplică cota etc.) │ (%) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1.│Cotă din valoarea tranzacțiilor │a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente │a) 0,06% ││ │cu instrumente financiare │financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b),│ ││ │derulate în cadrul sistemelor │c), d) și e) │ ││ │de tranzacționare supravegheate,│ │ ││ │cu excepția tranzacțiilor cu │b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de │b) 0% ││ │instrumente financiare derivate │către intermediarii care au calitate de "Market │ ││ │ │Maker" sau de «Furnizor de lichiditate» în raport │ ││ │ │cu un instrument financiar pentru tranzacțiile │ ││ │ │efectuate în scopul de Market Making sau de │ ││ │ │menținere a lichidității pieței și care sunt │ ││ │ │astfel identificate în sistemele back office ale │ ││ │ │operatorilor de piață/de sistem/depozitarului │ ││ │ │central │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu │c) 0,04% ││ │ │instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded │ ││ │ │Fund) │ ││ │ │ │ ││ │ │d) Cotă din valoarea tranzacțiilor: │ ││ │ │d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în │d1) 0,02% ││ │ │acțiuni; │ ││ │ │d2) cu drepturi de preferință; │d2) 0,04% ││ │ │d3) cu drepturi de alocare. │d3) 0,04% ││ │ │ │ ││ │ │e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de │ ││ │ │stat │e) 0% │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2.│Tarife aplicabile tranzacțiilor │a) Tarif pentru tranzacțiile cu instrumente │a) 0,03 lei/contract ││ │cu instrumente financiare │financiare derivate, cu excepția celui prevăzut la │ ││ │derivate derulate în cadrul │lit. b) │ ││ │sistemelor de tranzacționare │ │ ││ │supravegheate │b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumente │b) 0,01 lei/contract ││ │ │financiare derivate derulate de către intermediarii│ ││ │ │care au calitate de "Market Maker" în raport cu un │ ││ │ │instrument derivat │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 3.│Cote percepute pentru │a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente │a) 0,06% ││ │monitorizarea tranzacțiilor │financiare, cu excepția celor menționate la lit. b)│ ││ │efectuate în afara sistemelor de│ │ ││ │tranzacționare │b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor "turnaround" │b) 0,02% │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 4.│Tarif perceput pentru │Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente │0,25 lei/contract, dar nu mai││ │monitorizarea tranzacțiilor cu │financiare derivate │mult de 500.000 lei ││ │instrumente financiare derivate │ │ ││ │derulate în afara sistemelor de │ │ ││ │tranzacționare supravegheate │ │ ││ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 5.│Cotă din valoarea ofertelor │a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în │a) 0,1%, dar nu mai mult de ││ │publice de vânzare │vederea admiterii la tranzacționare pe piețe │1.000.000 lei ││ │ │reglementate și sisteme alternative de │ ││ │ │tranzacționare, cu excepția lit. b) │ ││ │ │ │ ││ │ │b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare │b) 0,05%, dar nu mai mult de ││ │ │aferente obligațiunilor corporative, obligațiunilor│500.000 lei ││ │ │emise de autorități ale administrației publice │ ││ │ │centrale și locale și titlurilor de stat │ ││ │ │ │ ││ │ │c) Cotă din valoarea ofertelor publice │c) 0,1%, dar nu mai mult de ││ │ │transfrontaliere efectuate de un emitent pentru │1.000.000 lei ││ │ │care România este stat membru de origine și care │ ││ │ │intenționează să deruleze o ofertă publică de │ ││ │ │vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață │ ││ │ │dintr-un stat membru, altul decât România │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 6.│Cotă din valoarea ofertelor │a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare │a) 1% ││ │publice de cumpărare/preluare │ │ ││ │ │b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare │b) 1,5% │└────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘----------Lit. b) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 41 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Anexa nr. 2Cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private și asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ Precizări │Nivelul tarifului/││crt.│ Categoria de venituri │ (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) │ taxei/cotei (%) │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 1. │Cote/Taxe din valoarea activului │a) Cotă lunară din valoarea activului net al organismelor de │ ││ │net/contribuții brute încasate, │plasament colectiv │ 0,0078%││ │aferente fondurilor de pensii ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │private/organismelor de plasament │b) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de │ ││ │colectiv (O.P.C.) │pensii administrate privat (pilon II) │ 0,0078%││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │c) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de │ ││ │ │fondurile de pensii private (pilon II) │ 0,3%││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de │ ││ │ │pensii facultative (pilon III) │ 0,01%││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │e) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de │ ││ │ │fondurile de pensii facultative (pilon III) │ 0,25%│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 2.│Taxă de funcționare aplicabilă │Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile │ ││ │depozitarilor fondurilor de pensii│prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/ │ ││ │administrate privat/fondurilor de │fondurile de pensii facultative │ 5%││ │pensii facultative │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  3.│Taxă de funcționare aplicabilă    │Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj  │              0,1%││ │brokerilor de asigurare │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 4.│Contribuția pentru exercitarea │Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din │ ││ │supravegherii și controlului │asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări de │ ││ │activității de asigurări generale,│răspundere civilă auto │ 0,4%││ │mai puțin activitatea de asigurări│ │ ││ │de răspundere civilă auto │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 5.│Contribuția pentru exercitarea │Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din │ ││ │supravegherii și controlului │asigurări de viață │ 0,3%││ │activității de asigurări de viață │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  6.│Contribuția pentru exercitarea    │Cotă asupra primelor brute încasate pentru RCA                │               1% ││ │supravegherii și controlului │ │ ││ │activității de asigurări de │ │ ││ │răspundere civilă auto │ │ │└────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ (la 01-10-2017, Anexa 2 a fost modificată de Articolul I din REGULAMENTUL nr. 8 din 31 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 05 septembrie 2017 )  +  Anexa nr. 3Venituri provenite din alte activități┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │                                  │                 Precizări                                    │Nivelul tarifului/││crt.│    Categoria de venituri         │ (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)   │ taxei/cotei (%)  │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  1.│Tarif/taxă de soluționare a       │1.1. autorizare societăți de servicii de investiții           │                  ││    │cererilor de autorizare/avizare/  │financiare/sucursale intermediari din state nemembre UE       │        15.000 lei││    │aprobare/atestare și retragere    ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │autorizație/atestat entități      │1.2. autorizare intermediari pentru licitații cu certificate  │                  ││    │reglementate                      │de emisii de gaze în numele clienților lor, conform           │                  ││    │                                  │prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul               │                  ││    │                                  │(UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind │                  ││    │                                  │calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării       │                  ││    │                                  │certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul  │                  ││    │                                  │Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a           │                  ││    │                                  │Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a    │                  ││    │                                  │cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul          │                  ││    │                                  │Comunității                                                   │        10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.3. autorizare consultanți de investiții:                    │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │a) persoane fizice                                            │      a) 2.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │b) persoane juridice                                          │      b) 7.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.4. autorizare traderi                                       │         7.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.5. autorizare:                                              │                  ││    │                                  │a) agent pentru servicii de investiții financiare             │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) agent delegat, unde:                                       │                  ││    │                                  │b1) persoană fizică                                           │     b1) 1.000 lei││    │                                  │b2) persoană juridică                                         │     b2) 3.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.6. autorizare societate de administrare a investițiilor/    │                  ││    │                                  │sucursale ale societății de administrare a investițiilor/     │                  ││    │                                  │administrator fonduri de investiții alternative/sucursale ale │                  ││    │                                  │administratorului de fonduri de investiții alternative        │        15.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.7. autorizare fond deschis de investiții/fond de investiții │                  ││    │                                  │alternative                                                   │        10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.8. autorizare societate de investiții care:                 │                  ││    │                                  │a) este administrată de o societate de administrare a         │     a) 15.000 lei││    │                                  │investițiilor (S.A.I.)/administrator fonduri de investiții    │                  ││    │                                  │alternative (A.F.I.A.)                                        │                  ││    │                                  │b) se autoadministrează                                       │     b) 20.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.9. autorizare operatori de:                                 │                  ││    │                                  │a) piață                                                      │    a) 150.000 lei││    │                                  │b) sistem                                                     │     b) 50.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate,│                  ││    │                                  │de constituire și administrare a unui sistem alternativ de    │                  ││    │                                  │tranzacționare                                                │        25.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.11. autorizare depozitari centrali, case de compensare și   │                  ││    │                                  │contrapărți centrale                                          │       200.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.12. autorizare societăți de securitizare:                   │                  ││    │                                  │a) pentru constituire                                         │     a) 20.000 lei││    │                                  │b) pentru funcționare                                         │     b) 10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.13. autorizare constituire și funcționare a unui fond de    │                  ││    │                                  │securitizare                                                  │        20.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.14. autorizare societăți de administrare a vehiculelor      │                  ││    │                                  │investiționale:                                               │                  ││    │                                  │a) de constituire                                             │     a) 10.000 lei││    │                                  │b) de funcționare                                             │      b) 5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.15. autorizare societăți de management de portofoliu al unor│                  ││    │                                  │vehicule investiționale                                       │        15.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.16. autorizare modificări în modul de organizare și         │                  ││    │                                  │funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării │                  ││    │                                  │entităților autorizate, reglementate și supravegheate, cu     │                  ││    │                                  │excepția modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif   │                  ││    │                                  │distinct                                                      │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.17. autorizare modificări intervenite în conținutul minim al│                  ││    │                                  │reglementărilor interne ale organismelor de plasament colectiv│                  ││    │                                  │(O.P.C.) autoadministrate                                     │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.18. autorizare reglementări emise de operatorii de piață,   │                  ││    │                                  │operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de         │                  ││    │                                  │compensare, contrapărțile centrale                            │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.19. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică       │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului│                  ││    │                                  │ prevăzut la:                                                 │                  ││    │                                  │a) art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  │     a) 20.000 lei││    │                                  │cu modificările și completările ulterioare                    │                  ││    │                                  │b) art. 207 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și        │                  ││    │                                  │completările ulterioare                                       │          b) 0 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.21. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la      │                  ││    │                                  │tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care │                  ││    │                                  │admiterea nu este precedată de o ofertă publică               │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la │                  ││    │                                  │art. 15 alin. (3) pct. 2 și 3 din Regulamentul nr. 1/2006     │                  ││    │                                  │privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat│                  ││    │                                  │prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare         │                  ││    │                                  │nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare       │         3.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.23. autorizare agenți care reprezintă interesele            │                  ││    │                                  │deținătorilor de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare │                  ││    │                                  │securitizate                                                  │         7.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.24. avizare/înregistrare a:                                 │        10.000 lei││    │                                  │- altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)/fonduri de │                  ││    │                                  │investiții alternative (F.I.A.);                              │                  ││    │                                  │- fondurilor de investiții alternative din alte state membre/ │                  ││    │                                  │O.P.C.-urilor din state nemembre                              │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.25. avizare modificări aduse documentelor depuse în vederea │                  ││    │                                  │înregistrării la Autoritatea de Supraveghere Financiară       │                  ││    │                                  │(A.S.F.) a entităților prevăzute la pct. 1.24                 │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.26. avizare/autorizare/retragere din Registrul A.S.F. agenți│                  ││    │                                  │de distribuție ai S.A.I.                                      │           500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin.  │0,15% din valoarea││    │                                  │(1) lit. g^4) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea│transferurilor,   ││    │                                  │și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare  │dar nu mai puțin  ││    │                                  │și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei     │de 5.000 lei      ││    │                                  │Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările  │                  ││    │                                  │și completările ulterioare                                    │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.28. avizare/confirmare a calității de operator independent  │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.29. avizare a:                                              │                  ││    │                                  │a) delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a        │     a) 10.000 lei││    │                                  │activităților prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanța de    │                  ││    │                                  │urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de       │                  ││    │                                  │plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de      │                  ││    │                                  │administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și │                  ││    │                                  │completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,      │                  ││    │                                  │aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015,  │                  ││    │                                  │cu modificările ulterioare;                                   │                  ││    │                                  │b) delegării de către A.F.I.A. a activităților de:            │                  ││    │                                  │b1) administrare portofoliu                                   │    b1) 10.000 lei││    │                                  │b2) administrare riscuri                                      │     b2) 5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.30. avizare transfer al unui organism de plasament colectiv │                  ││    │                                  │de la o societate de administrare a investițiilor la o altă   │                  ││    │                                  │societate de administrare a investițiilor                     │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.31. avizare și înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.│        20.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.32. avizare contract depozitar ca urmare a transferului     │                  ││    │                                  │activelor deținute pentru O.P.C. către noul depozitar         │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.33. avizare suspendare, la cerere, emisiune și răscumpărare │                  ││    │                                  │titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii        │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.34. atestare care certifică înregistrarea și înscrierea în  │                  ││    │                                  │Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați         │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.35. atestare calitate de organism de formare profesională   │        10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.36. aprobare modificări aduse unora dintre elementele       │                  ││    │                                  │cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea     │                  ││    │                                  │organismelor de formare profesională                          │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.37. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea│                  ││    │                                  │entității, pentru:                                            │                  ││    │                                  │a) persoană fizică                                            │        a) 200 lei││    │                                  │b) persoană juridică/O.P.C. fără personalitate juridică       │      b) 1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.38. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul        │                  ││    │                                  │Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat    │                  ││    │                                  │conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și│                  ││    │                                  │supravegherea activității de asigurare și reasigurare         │        40.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.39. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul        │                  ││    │                                  │Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat    │                  ││    │                                  │conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015                  │        20.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.40. autorizare funcționare broker de asigurare și/sau       │                  ││    │                                  │reasigurare                                                   │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.41. autorizare alte riscuri/alta clasă de asigurare nouă,   │                  ││    │                                  │inclusiv pentru practicarea clasei 10 din anexa nr. 1         │                  ││    │                                  │secțiunea A din Legea nr. 237/2015 (cotă aplicabilă taxei de  │                  ││    │                                  │autorizare)                                                   │               40%││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.42. aprobare transfer de portofoliu (cotă aplicabilă taxei  │                  ││    │                                  │de autorizare)                                                │               50%││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.43. autorizare/aviz pentru aprobarea modificărilor          │                  ││    │                                  │solicitate, precum și furnizarea oricăror informații/puncte de│                  ││    │                                  │vedere sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în │                  ││    │                                  │relațiile cu terții                                           │           35 euro││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.44. autorizare pentru furnizarea de programe educaționale în│                  ││    │                                  │domeniul asigurărilor                                         │         6.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.45. avizare agenți asigurare subordonați                    │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.46. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de │                  ││    │                                  │pensii în:                                                    │                  ││    │                                  │a) sistemul pensiilor administrate privat                     │     a) 80.000 lei││    │                                  │b) sistemul pensiilor facultative                             │     b) 80.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.47. autorizare de administrare și înscriere în Registrul    │                  ││    │                                  │A.S.F. pentru administrator în:                               │                  ││    │                                  │a) sistemul pensiilor administrate privat                     │    a) 300.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │    b) 150.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.48. autorizare prospect schemă de pensii pentru:            │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │     a) 30.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │     b) 12.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.49. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul     │                  ││    │                                  │A.S.F. în:                                                    │                  ││    │                                  │a) sistemul pensiilor administrate privat                     │     a) 30.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │      b) 8.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.50. autorizare/avizare modificare (autorizare de            │                  ││    │                                  │administrare, prospect, fond) în:                             │                  ││    │                                  │a) sistemul pensiilor administrate privat                     │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │      b) 1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.51. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor     │                  ││    │                                  │autorizate/avizate pentru:                                    │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │      b) 1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.52. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:    │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │        b) 500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.53. avizare/autorizare modificare act individual de aderare │                  ││    │                                  │pentru:                                                       │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │        a) 500 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │        b) 250 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.54. avizare tematică curs agenți de marketing pentru:       │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │        a) 100 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │        b) 100 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.55. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:             │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │      a) 5.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │      b) 3.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.56. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:            │                  ││    │                                  │a) administrator sistemul pensiilor administrate privat       │    a) 300.000 lei││    │                                  │b) societate de pensii/societate de administrare a            │                  ││    │                                  │investițiilor/societate de asigurări - pentru sistemul        │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │    b) 150.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.57. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii  │                  ││    │                                  │pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate │                  ││    │                                  │de administrare a investițiilor/societate de asigurări -      │                  ││    │                                  │pentru sistemul pensiilor facultative)                        │       100.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.58. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în   │                  ││    │                                  │sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor     │                  ││    │                                  │facultative                                                   │        80.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.59. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor      │                  ││    │                                  │administrate privat/sistemul pensiilor facultative            │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.60. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor        │                  ││    │                                  │administrate privat/sistemul pensiilor facultative            │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.61. autorizare de funcționare broker și înscriere în        │                  ││    │                                  │Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică  │                  ││    │                                  │în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor  │                  ││    │                                  │facultative                                                   │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.62. avizare și înscriere intermediar în Registrul A.S.F.    │                  ││    │                                  │pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul       │                  ││    │                                  │pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative  │         4.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.63. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent  │                  ││    │                                  │de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor          │                  ││    │                                  │administrate privat/sistemul pensiilor facultative            │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.64. avizare agent de marketing persoană fizică și înscriere │                  ││    │                                  │în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană        │                  ││    │                                  │juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul   │                  ││    │                                  │pensiilor facultative                                         │            50 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.65. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru     │                  ││    │                                  │agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor    │                  ││    │                                  │administrate privat/sistemul pensiilor facultative            │            25 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.66. avizare persoană juridică specializată și înscriere în  │                  ││    │                                  │Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate       │                  ││    │                                  │privat/sistemul pensiilor facultative                         │         1.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.67. aprobarea membrilor structurii de conducere și a        │                  ││    │                                  │persoanelor cu funcții-cheie (persoană evaluată), respectiv   │                  ││    │                                  │autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare │                  ││    │                                  │a modificării componenței consiliului de administrație/       │                  ││    │                                  │consiliului de supraveghere, directori/membri ai              │                  ││    │                                  │directoratului                                                │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.68. retragerea, la cerere, a aprobării persoanei evaluate   │           200 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.69. aprobarea proiectelor de achiziție și a acționarilor    │                  ││    │                                  │semnificativi*1)                                              │                  ││    │                                  │a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă din taxa/     │            a) 75%││    │                                  │tariful de autorizare a entității reglementate)               │                  ││    │                                  │b) participații mai mici de 50%:                              │                  ││    │                                  │(i) persoană fizică                                           │     (i) 5.000 lei││    │                                  │(ii) persoană juridică                                        │   (ii) 10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.70. aprobare fuziune/divizare asigurător/reasigurător,      │                  ││    │                                  │broker de asigurare și/sau reasigurare (cotă aplicabilă taxei │                  ││    │                                  │de autorizare)                                                │               25%││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.71. aprobare a modelului intern integral, prevăzut la       │                  ││    │                                  │art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015             │        80.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.72. aprobare a modelului intern parțial, prevăzut la        │                  ││    │                                  │art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015             │        50.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.73. aprobare a utilizării parametrilor specifici, prevăzuți │                  ││    │                                  │la art. 166 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015          │         9.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.74. aprobare model intern total pentru asigurătorii/        │                  ││    │                                  │reasigurătorii care fac parte dintr-un grup                   │        65.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │1.75. aprobare model intern parțial pentru asigurătorii/      │                  ││    │                                  │reasigurătorii care fac parte dintr-un grup                   │        40.000 lei│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  2.│Tarif/Taxă de înscriere/          │2.1. înregistrare/radiere/modificare componență grupuri:      │                  ││    │înregistrare/ menținere/radiere   │a) înregistrare grupuri la A.S.F.                             │     a) 10.000 lei││    │în/din evidențele și registrele   │b) radiere grupuri din evidențele A.S.F.                      │      b) 1.000 lei││    │A.S.F.                            │c) modificare componență grupuri în evidențele A.S.F.         │      c) 1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.2. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se        │                  ││    │                                  │autorizează/avizează de A.S.F.:                               │                  ││    │                                  │a) persoană juridică                                          │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) persoană fizică                                            │        b) 100 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.3. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit  │                  ││    │                                  │din România în calitate de intermediar                        │        20.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului        │                  ││    │                                  │special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/  │                  ││    │                                  │auditorului IT:                                               │                  ││    │                                  │a) persoană fizică                                            │      a) 1.000 lei││    │                                  │b) persoană juridică                                          │      b) 5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.5. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul│                  ││    │                                  │de organizare și funcționare a entităților prevăzute la       │                  ││    │                                  │pct. 2.3. și 2.4                                              │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.6. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de          │                  ││    │                                  │administrare a investițiilor, societăților de servicii de     │                  ││    │                                  │investiții financiare, instituțiilor de credit, brokerilor de │                  ││    │                                  │pensii private care distribuie titluri de participare pe      │                  ││    │                                  │teritoriul României                                           │         3.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.7. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de│                  ││    │                                  │credit din România înscrise ca intermediar                    │         1.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.8. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de │                  ││    │                                  │administrare a investițiilor, societății de servicii de       │                  ││    │                                  │investiții financiare, instituției de credit și a brokerului  │                  ││    │                                  │de pensii private care distribuie titluri de participare pe   │                  ││    │                                  │teritoriul României                                           │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.9. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a               │                  ││    │                                  │administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/       │                  ││    │                                  │expertului independent/auditorului IT, pentru:                │                  ││    │                                  │a) persoană fizică                                            │        a) 500 lei││    │                                  │b) persoană juridică                                          │      b) 1.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a depozitarului│                  ││    │                                  │activelor O.P.C.                                              │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.11. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a            │                  ││    │                                  │instrumentelor financiare, cu excepția titlurilor de stat     │           500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.12. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului       │                  ││    │                                  │autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea│                  ││    │                                  │funcționării ca administrator de scheme de pensii facultative │                  ││    │                                  │întrun stat membru al Uniunii Europene sau aparținând         │                  ││    │                                  │Spațiului Economic European                                   │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.13. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii      │                  ││    │                                  │administrat de un administrator de scheme de pensii           │                  ││    │                                  │facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau      │                  ││    │                                  │aparținând Spațiului Economic European                        │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.14. menținere atestat C.N.V.M./A.S.F. eliberat organismului │                  ││    │                                  │de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni      │                  ││    │                                  │consecutive sau multiplu de 12 luni                           │         5.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.15. menținerea în Registrul furnizorilor de programe        │                  ││    │                                  │educaționale în domeniul asigurărilor                         │         2.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │2.16. avizarea specialiștilor constatare daune și înscrierea  │                  ││    │                                  │acestora în Registrul A.S.F                                   │           300 lei│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  3.│Cote/Tarife/Taxe percepute pentru │cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților      │                1%││    │monitorizarea entităților         │prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorității   │                  ││    │prevăzute la art. 25 alin. (1)    │de Supraveghere Financiară nr. 16/2014,                       │                  ││    │din Regulamentul Autorității      │cu modificările și completările ulterioare                    │                  ││    │de Supraveghere Financiară        │                                                              │                  ││    │nr. 16/2014 privind veniturile    │                                                              │                  ││    │Autorității de Supraveghere       │                                                              │                  ││    │Financiară, cu modificările și    │                                                              │                  ││    │completările ulterioare           │                                                              │                  │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  4.│Cote/Tarife/Taxe percepute pentru │4.1. cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea derulării  │                1%││    │monitorizarea entităților         │unei oferte publice de vânzare de către un sindicat de        │                  ││    │reglementate de A.S.F. prevăzute  │intermediere, aplicată la suma totală plătită de client       │                  ││    │la art. 2 alin. (1) lit. a) din   │(ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente      │                  ││    │O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția   │ofertei publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de       │                  ││    │societăților de investiții        │intermediere                                                  │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │4.2. cotă percepută pentru monitorizarea activității de       │                  ││    │                                  │distribuție de titluri de participare desfășurate de brokerii │                  ││    │                                  │de pensii private aplicată la veniturile obținute din         │                  ││    │                                  │prestarea activității de distribuție de titluri de participare│                1%││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de     │4.500 lei/an/fond/││    │                                  │distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare│O.P.C.V.M.        ││    │                                  │emise de O.P.C.V.M. din alte state membre                     │compartimentat    ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │4.4. tarif perceput pentru monitorizarea activității de       │4.500 lei/an/fond/││    │                                  │distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare│compartiment al   ││    │                                  │emise de fonduri de investiții alternative din state membre/  │aceluiași O.P.C.  ││    │                                  │O.P.C. din state nemembre                                     │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activității de       │4.500 lei/an/fond/││    │                                  │distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare│compartiment al   ││    │                                  │emise de F.I.A. administrate în alte state membre și/sau      │aceluiași F.I.A.  ││    │                                  │administrarea unui A.O.P.C. din România                       │                  ││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │4.6. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de     │                  ││    │                                  │administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România de către           │                  ││    │                                  │administratorii de fonduri de investiții alternative din alte │                  ││    │                                  │state membre:                                                 │                  ││    │                                  │a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34       │  a) 6.000 lei/an ││    │                                  │alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de    │                  ││    │                                  │fonduri de investiții alternative, cu modificările și         │                  ││    │                                  │completările ulterioare                                       │                  ││    │                                  │b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei     │ b) 15.000 lei/an ││    │                                  │sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea           │                  ││    │                                  │nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții  │                  ││    │                                  │alternative, cu modificările și completările ulterioare       │                  │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│  5.│Tarife și taxe din alte activități│5.1. tarif perceput pentru emiterea unui act individual de    │                  ││    │desfășurate de A.S.F.             │soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă │                  ││    │                                  │interesele deținătorilor de obligațiuni/instrumente financiare│                  ││    │                                  │securitizate                                                  │         2.500 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │5.2. tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act    │                  ││    │                                  │individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute     │                  ││    │                                  │expres în prezenta anexă                                      │         1.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │5.3. taxă aplicabilă solicitărilor în legătură cu domeniul    │                  ││    │                                  │reglementat la art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 93/2012   │                  ││    │                                  │pentru emiterea de informații, certificări sau puncte de      │                  ││    │                                  │vedere, cu excepția contractanților, păgubiților și a         │                  ││    │                                  │instituțiilor sau autorităților publice                       │           35 euro││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │5.4. tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în    │                  ││    │                                  │vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin.(1)   │                  ││    │                                  │lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților │                  ││    │                                  │supravegheate de A.S.F.                                       │        10.000 lei││    │                                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│    │                                  │5.5. avizare auditor financiar în vederea desfășurării        │                  ││    │                                  │activității de audit financiar la entitățile autorizate,      │                  ││    │                                  │reglementate și supravegheate de A.S.F.                       │       25.000 lei │└────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *1) La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate.
  (la 01-10-2017, Pct. 3 din anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I REGULAMENT nr. 7 din 10 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 17 august 2017 )
   +  Anexa nr. 4SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARES.C. ......................................,Str. ....... nr. ...., bl. ................,sc. ..., ap. ...., sectorul/județul .......,localitatea ...............................,telefon ............/fax ...................Persoană de contact .......................,telefon ........., e-mail ..................A. Situația privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul .......┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Specificații │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Categorie cotă (conform anexei nr. ...... la │ ││Regulamentul Autorității de Supraveghere │ ││Financiară nr. 16/2014) │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Baza de calcul: │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Nivelul cotei/tarifului │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Majorări de întârziere │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Suma datorată: │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Suma virată, din care: │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- aferentă cotei │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- aferentă majorărilor de întârziere │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Nr. OP │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Data OP │ │└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘B. Situația rectificativă privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul ........┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────┐│ Specificații │Situație raportată│ Situație │Diferențe││ │ inițial │rectificată│ (+/-) │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │4 = 3 - 2│├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Categorie cotă (conform anexei │ │ │ ││nr. ..... la Regulamentul │ │ │ ││Autorității de Supraveghere │ │ │ ││Financiară nr. 16/2014) │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Baza de calcul: │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Nivelul cotei/tarifului │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Majorări de întârziere │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Suma datorată: │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Suma virată, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│- aferentă cotei │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│- aferentă majorărilor de │ │ │ ││întârziere │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Nr. OP │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┤│Data OP │ │ │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────┴─────────┘  +  Anexa nr. 5SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRISocietatea ............................... - S.A./S.R.L.Str. .................. nr. ......., bl. .......,sc. ....., ap. ......., sectorul/județul .......,localitatea ....................................,telefon .........../fax ..............Persoană de contact ............................,telefon .........., e-mail ......................A. Situația privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna ...............*Font 9*                                                                               - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┐│Nr. │ │ TOTAL*) │ Din care, │Nr. și data ││crt.│ Specificații │cumulat de la│ pentru luna │documentului││ │ │ începutul │de raportare**)│de plată***)││ │ │ anului │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│1. │Categorie cota: │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│1.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│1.2.│Asigurări de viață │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│1.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│2. │Volum prime brute încasate, din care: │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│2.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│2.2.│Asigurări de viață │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│2.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│3. │Cota procentuală stabilită de Autoritatea │ │ │ ││ │de Supraveghere Financiară (%), pentru: │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│3.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│3.2.│Asigurări de viață │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│3.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│4. │Cota datorată, total din care: │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│4.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│4.2.│Asigurări de viață │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│4.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│5. │Majorări de întârziere datorate │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│6. │Suma virată total, din care: │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│6.1.│Aferentă cotei pentru asigurări generale, │ │ │ ││ │mai puțin asigurări RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│6.2.│Aferentă cotei pentru asigurări de viață │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│6.3.│Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│6.4.│Aferentă majorărilor de întârziere │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┘ Notă
  *) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.
  **) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:– taxă de funcționare/contribuție;– majorări de întârziere;– luna pentru care se virează fiecare sumă.
  SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRISocietatea ............................... - S.A./S.R.L.Str. ................... nr. ......., bl. .........,sc. ...., ap. ....., sectorul/județul .............,localitatea .......................................,telefon ............./fax ................Persoană de contact ...............................,telefon .............., e-mail .....................B. Situația rectificativă privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna ......................*Font 8*                                                                                       - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────────┐│Nr. │ │ Suma │ Suma │Diferențe│Nr. și data ││crt.│ Specificații │raportată │rectificată**)│ (+/-) │documentului││ │ │ inițial*)│ │ │de plată***)│├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 = col. │ ││ │ │ │ │3-col. 2 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│1. │Categorie cota: │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│1.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│1.2.│Asigurări de viață │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│1.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│2. │Volum prime brute încasate, din care: │ │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│2.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│2.2.│Asigurări de viață │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│2.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│3. │Cota procentuală stabilită de Autoritatea │ │ │ │ ││ │de Supraveghere Financiară (%), pentru: │ │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│3.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│3.2.│Asigurări de viață │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│3.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│4. │Cota datorată - total, din care: │ │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│4.1.│Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│4.2.│Asigurări de viață │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│4.3.│Asigurări de tip RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│5. │Majorări de întârziere datorate │ │ │ │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│6. │Suma virată - total, din care: │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│6.1.│Aferentă cotei pentru asigurări generale, │ │ │ │ ││ │mai puțin asigurări RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│6.2.│Aferentă cotei pentru asigurări de viață │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│6.3.│Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│6.4.│Aferentă majorărilor de întârziere │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────────┘ Notă
  *) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniția pentru luna respectivă.
  **) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:– taxă de funcționare/contribuție;– majorări de întârziere;– luna pentru care se virează fiecare sumă.
  ----------Anexa 5 a fost modificată de pct. 44 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.
   +  Anexa nr. 6SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRIS.C. .....................................Str. ....... nr. ...., bl. ..............,sc. ... ap. ...., sectorul/județul ......,localitatea .............................,telefon ........./fax ....................Persoană de contact .....................,telefon ........, e-mail .................A. Situația privind taxa de funcționare pentru activitatea de brokeraj datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru trimestrul ..........                                                                            lei┌────┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │ Specificații │TOTAL*) cumulat│ Din care, │Nr. și data ││crt.│ │de la începutul│ pentru │documentului││ │ │ anului │trimestrul de│de plată***)││ │ │ │raportare**) │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 1.│Total venituri din activitatea│ │ │ X ││ │de brokeraj │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 2.│Cota procentuală stabilită de │ │ │ X ││ │Autoritatea de Supraveghere │ │ │ ││ │Financiară │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 3.│Taxa de funcționare datorată │ │ │ X │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 4.│Majorări de întârziere │ │ │ X ││ │datorate │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤│ 5.│Suma virată, total, din care: │ │ │ ││ │- aferentă taxei de │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ ││ │- aferentă majorărilor de │ │ │ ││ │întârziere │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┘──────────    *) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulatde la începutul anului, inclusiv cele aferente trimestrului pentru care se faceraportarea.    **) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente trimestrului pentru care seface raportarea.    ***) Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite și copiadocumentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată, total, dincare:      - taxa de funcționare;      - majorări de întârziere;      - trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.──────────B. Situația rectificativă privind taxa de funcționare pentru activitatea de brokeraj datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru trimestrul ..........*Font 9*                                                                                    lei┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬────────────┐│Nr. │ Specificații │ Suma │ Suma │Diferențe│Nr. și data ││crt.│ │raportată│rectificată**)│ (+/-) │documentului││ │ │inițial*)│ │ │de plată***)│├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 = col.3│ 5 ││ │ │ │ │ - col. 2│ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 1.│Total venituri din activitatea de│ │ │ │ ││ │brokeraj │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 2.│Cota procentuală stabilită de │ │ │ │ X ││ │Autoritatea de Supraveghere │ │ │ │ ││ │Financiară │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 3.│Taxa de funcționare datorată │ │ │ │ X │├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 4.│Majorări de întârziere datorate │ │ │ │ X │├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┤│ 5.│Suma virată, total, din care: │ │ │ │ ││ │- aferentă taxei de funcționare │ │ │ │ ││ │- aferentă majorărilor de │ │ │ │ ││ │întârziere │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴────────────┘──────────    *) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru trimestrulrespectiv.    **) În col. 3 se înscriu sumele rectificate aferente numai trimestrului pentru carese face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial.    ***) Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite și copia documentului deplată, cu următoarele specificații: suma virată, total, din care:    - taxa de funcționare;    - majorări de întârziere;    - trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.──────────  +  Anexa nr. 7SECTORUL PENSII PRIVATE*)----------Anexa 7 a fost introdusă de pct. 45 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.  +  Anexa nr. 8Declarația privind taxa de funcționare a depozitarului pentru luna ......... anul ...........*)----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 45 al art. I din REGULAMENTUL nr. 7 din 21 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016.------