ORDONANȚĂ nr. 23 din 30 august 2017privind plata defalcată a TVA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) instituții publice - instituțiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;c) persoană impozabilă - persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituția publică, inclusiv cea care se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;d) cont de TVA - contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2). (la 31-12-2017, Litera d) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 2(1) Au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.(2) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens.(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni:a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331 din Codul fiscal;b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 315^1 din Codul fiscal.(4) Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută.(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) și (2) aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansurile încasate începând cu această dată.(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.(7) Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informații: denumirea/ numele și prenumele persoanei impozabile/instituției publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opțional. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF. (8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) și (6) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum și persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel:a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și nu a depus notificarea menționată la alin. (6). (10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (13) Persoanele prevăzute la alin. (10)-(12) nu mai aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu data radierii din registru. (la 31-12-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 3(1) Persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile și persoanele nestabilite în România din punctul de vedere al TVA și care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) și (2). (3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică mecanismul plății defalcate a TVA au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).(4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.Prin excepție, în cazul în care contractul/clientul menționează că suma va fi alocată unei anumite părți din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.(5) Prevederile alin. (1) și (3) nu se aplică:a) în situația în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;b) în situația în care plata se efectuează în natură;c) în situația în care plata se efectuează prin compensare;d) în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (5); e) în cazul finanțării acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor. (la 31-12-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 4(1) Conturile de TVA se deschid la:a) unități ale Trezoreriei Statului - de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;b) unități ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operațiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilități la Trezoreria Statului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare;c) instituții de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opțiunii acestora, pentru orice încasări și plăți în lei;d) instituții de credit - de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operațiuni în valută.(2) Echivalentul în lei aferent schimbului valutar pentru sumele în valută derulate prin contul prevăzut la alin. (1) lit. d) se gestionează prin contul de TVA în lei deschis la aceeași instituție de credit.(3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot deschide conturi de TVA la mai multe instituții de credit.  +  Articolul 5(1) Conturile de TVA pot fi deschise la instituțiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere „TVA“ și codul de țară al României, respectiv RO;b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont. (la 31-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condițiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituțiile de credit pentru clienții acestora care sunt înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condițiilor de utilizare și a costurilor aferente. Clienții au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituția de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunțarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol. (la 31-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (6) Instituțiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienților care nu își exprimă opțiunea în perioada de 90 de zile lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunțat unilateral deschiderea contului, cu condiția ca aceștia să nu fi efectuat operațiuni de încasări și plăți prin contul respectiv. (la 31-12-2017, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (7) Pentru clienții prevăzuți la alin. (6), instituțiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la comunicare. (la 31-12-2017, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 6(1) Conturile de TVA se deschid la unitățile Trezoreriei Statului conform următoarelor prevederi:a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere „TVA“ și codul de țară al României, respectiv RO;b) nu se permite eliberarea de numerar din acest cont;c) conturile nu sunt purtătoare de dobândă;d) costurile aferente deschiderii conturilor și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont. (la 31-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (4) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile de TVA se deschid automat la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA întocmite și transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF. Conturile de TVA ale operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise și la alte unități ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile de TVA deschise automat operatorii economici depun la unitățile Trezoreriei Statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operațiuni din contul respectiv.(5) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont în condițiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizează la cererea acestora adresată unității Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot fi deschise și la alte unități ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF.(6) Conturile de TVA deschise potrivit alin. (4) și (5) se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, sau ANAF și se actualizează periodic. Informațiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei la care este deschis contul.(7) Pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitățile Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile de venituri și cheltuieli prin care își gestionează bugetele. Regulile de deschidere și de funcționare a conturilor pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) În structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA se include șirul de caractere „TVA“.(9) Lista conturilor prevăzute la alin. (8) se aprobă prin ordin al președintelui ANAF și se publică pe pagina de internet a MFP sau ANAF.(10) Extrasele conturilor prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(11) Din conturile prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi efectuate plăți în sistem electronic potrivit procedurii și mecanismelor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(12) Metodologia privind închiderea sau transferul între unități ale Trezoreriei Statului a conturilor de TVA deschise la Trezoreria Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 7 (la 31-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (2) Instrumentele și produsele bancare care implică decontarea contravalorii TVA aferente livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii se utilizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 8Conturile de TVA se creditează cu:a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;b) sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15 alin. (1)-(3);c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz;e) sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată;f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;g) alte sume rezultate din operațiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF; (la 31-12-2017, Litera h) din Articolul 8 a fost abrogată de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) i) dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituția de credit.  +  Articolul 9(1) Conturile de TVA se debitează cu:a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor; (la 31-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) b) TVA achitată la bugetul de stat; (la 31-12-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;d) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;e) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) și (2) și nu mai au obligații de plată privind TVA; (la 31-12-2017, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cardul din contul curent;l) alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF; (la 31-12-2017, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost abrogată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) n) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituția de credit.(2) Sunt interzise debitarea conturilor de TVA în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1), precum și retragerea de numerar.  +  Articolul 10(1) Instituțiile publice au obligația să efectueze plata TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz. Instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) au obligația de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidențiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate. (la 31-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (2) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul de TVA și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al președintelui ANAF.  +  Articolul 11Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opțiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepția situației în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.  +  Articolul 12 Abrogat (la 31-12-2017, Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 13Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) și (2) au obligația să comunice contul de TVA beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1). (la 31-12-2017, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 14(1) Se exceptează de la prevederile art. 3 plățile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. (la 31-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 15(1) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1). Opțional poate fi virată în contul de TVA și TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA și încasate după această dată.(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare.(3) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA și achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.(4) În cazul în care creanțele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligația să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situația în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferența în contul de TVA propriu. Nu intră sub incidența acestor prevederi operațiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).(5) În cazul sumelor puse într-un cont de garanții la dispoziția furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiții, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă. (6) Dispozițiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) care au înființate popriri asupra conturilor. (la 31-12-2017, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 16Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum și în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii. (la 31-12-2017, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 16, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 17După încetarea existenței persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat. (la 31-12-2017, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 17, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 18Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:a) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data plății eronate;b) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate;c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data plății eronate;d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate;e) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) și la art. 13;f) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) și art. 22 alin. (5), dacă corecția se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor;g) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) și art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecția în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor;h) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) și (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligație, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare a sumelor;i) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) și (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligație;j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregește suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregește suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la data debitării eronate. (la 31-12-2017, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 18, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 19(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, următoarele contravenții se sancționează după cum urmează: (la 31-12-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 19 a fost modificată de Punctul 19, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) a) contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a) și b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plății eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b); (la 31-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 19, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost abrogată de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) c) contravenția prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plății până la data plății din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate; (la 31-12-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) d) contravenția prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu; (la 31-12-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) e) contravenția prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor; (la 31-12-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) f) contravenția prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA; (la 31-12-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) g) contravenția prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare a sumelor; (la 31-12-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) h) contravenția prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA; (la 31-12-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) i) contravenția prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate; (la 31-12-2017, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) j) contravenția prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat. (la 31-12-2017, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 19 a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (2) Contravenția prevăzută la art. 18 lit. e) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.  +  Articolul 20În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA și care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația să plătească suma reprezentând TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului. (la 31-12-2017, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 22, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 21(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele fiscale competente.(2) În măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din cuantumul amenzii aplicate, pentru contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) și f)-k), respectiv din minimul amenzii pentru contravenția prevăzută la art. 18 lit. e), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 22(1) Prevederile art. 1-11 și ale art. 13-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansuri încasate începând cu 1 ianuarie 2018. (la 31-12-2017, Alineatul (1) Alineatul (1) din Articolul 22 a fost modificat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (2) În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-11 și ale art. 13-15 se aplică opțional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent și aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansurile încasate, începând cu această dată. (la 31-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 22 a fost modificat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 22 a fost abrogat de Punctul 24, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (la 31-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 22 a fost abrogat de Punctul 24, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (5) În perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA. (la 31-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 22 a fost modificat de Punctul 25, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (6) Prevederile art. 16 și 17 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepție, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 16 și 17 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.(7) Prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Prin excepție, pentru persoanele prevăzute la alin. (2), prevederile art. 18-21 se aplică începând cu 1 octombrie 2017.  +  Articolul 23Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, beneficiază de următoarele facilități: a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligația de a declara și plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit;b) anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv. (la 31-12-2017, Articolul 23 a fost modificat de Punctul 26, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 24(1) Facilitatea prevăzută la art. 23 lit. b) se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv; (la 31-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 24 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) b) dobânzile aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;c) sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv;d) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;e) contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e):a) penalitățile de întârziere care pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru penalitățile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a);c) penalitățile de întârziere amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile până la data la care decizia de amânare la plata a penalităților de întârziere își pierde valabilitatea potrivit alin. (4).(4) Decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:a) la data emiterii deciziei de anulare a penalităților de întârziere;b) la data de 31 ianuarie 2018, în cazul în care contribuabilul nu respectă condițiile prevăzute la alin. (1). În această situație se repun în sarcina contribuabilului penalitățile de întârziere amânate la plată.(5) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal central potrivit alin. (1) lit. e) și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata TVA înscrisă în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data de 31 decembrie 2017, inclusiv.(7) Nu sunt considerate obligații fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, inclusiv:a) obligațiile fiscale principale reprezentând TVA pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv;b) obligațiile fiscale principale reprezentând TVA stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv.(8) Sunt considerate restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, și obligațiile fiscale principale reprezentând TVA care, la această dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la alin. (7), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017, inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.(9) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (7) lit. b), contribuabilii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv.(10) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal central emite decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, până la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv.(11) În situația în care în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege penalitățile de întârziere ce ar putea face obiectul anulării la plată, acestea se restituie contribuabililor. Dispozițiile art. 168 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(12) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 și 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităților de întârziere, potrivit prevederilor alin. (1), dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de acest alineat, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea penalităților de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligațiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea. (la 31-12-2017, Alineatul (13) din Articolul 24 a fost modificat de Punctul 28, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 ) (14) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă procedura de aplicare a prezentului articol prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui ANAF.  +  Articolul 25Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeași facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, și persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăților defalcate a TVA în anul 2017. (la 31-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 29, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 30 august 2017.Nr. 23.----