ORDONANȚĂ nr. 20 din 23 august 2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1ScopScopul prezentei ordonanțe este diminuarea descărcării deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii în apele naționale navigabile, în special a descărcărilor ilegale de la navele care utilizează porturile românești, prin îmbunătățirea disponibilității și utilizării instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, în vederea îmbunătățirii protecției mediului marin.  +  Articolul 2Definiții(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) Autoritatea Navală Română - autoritate de stat în domeniul siguranței navigației, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii căruia i-au fost delegate competențe privind coordonarea activităților de prevenire și răspuns la poluare, denumită în continuare ANR;b) administrația portuară - entitatea responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea și implementarea planului de gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;c) ambarcațiune de agrement- orice tip de navă, indiferent de mijlocul de propulsie, destinată activităților sportive și de agrement;d) deșeuri generate de nave - toate deșeurile, inclusiv apele uzate și alte reziduuri decât cele ale mărfii, care sunt generate în timpul exploatării navelor și care se află sub incidența prevederilor anexelor I, IV și V la MARPOL 73/78, precum și deșeurile asociate mărfii, astfel cum sunt definite în liniile directoare ale Organizației Maritime Internaționale (OMI) pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78;e) instalații portuare de preluare - orice instalație fixă, flotantă sau mobilă care poate servi pentru preluarea deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii;f) MARPOL 73/78 - Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, împreună cu amendamentele la aceasta, în versiunile lor actualizate și liniile directoare pentru implementare;g) navă - orice tip de navă maritimă care operează în mediul marin, inclusiv ambarcațiunile pe aripi portante, vehiculele pe pernă de aer, ambarcațiunile submersibile și plutitoare;h) navă de pescuit - orice navă echipată și folosită în scopuri comerciale, pentru prinderea peștelui sau a altor resurse marine vii;i) port - un loc sau o zonă geografică amenajată și echipată pentru a permite, în principal, accesul navelor, inclusiv al navelor de pescuit și al ambarcațiunilor de agrement;j) reziduurile mărfii - resturile de marfă din magaziile sau tancurile de marfă, care rămân la finalul operațiunilor de descărcare și curățare, inclusiv surplusurile sau scurgerile de marfă ce pot apărea pe timpul operațiunilor de încărcare/descărcare.(2) Fără a aduce atingere definițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și j), deșeurile generate de nave și reziduurile mărfii sunt considerate deșeuri în sensul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.  +  Articolul 3Domeniul de aplicare(1) Prezenta ordonanță se aplică:a) tuturor navelor, inclusiv navelor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, indiferent de pavilionul arborat, care fac escală sau operează în unul dintre porturile românești, cu excepția navelor militare, navelor militare auxiliare și a navelor deținute ori operate de stat și care sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale;b) tuturor porturilor românești și șantierelor navale localizate în acestea, în care în mod normal fac escală navele prevăzute la lit. a).(2) Navele care sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe și care sunt prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să predea deșeurile generate și reziduurile mărfii în conformitate cu protocoalele încheiate între instituțiile implicate.  +  Articolul 4Instalații portuare de preluare(1) Administrațiile portuare trebuie să asigure dotarea și disponibilitatea permanentă a instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, în conformitate cu necesitățile navelor care fac escală în port, fără a produce întârzieri nejustificate acestora.(2) Pentru instalațiile portuare de preluare a deșeurilor, administrațiile portuare sunt obligate să dețină autorizație din punctul de vedere al protecției mediului emisă în condițiile legii.(3) Instalațiile portuare de preluare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să poată prelua orice tip și cantitate de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfii de la navele care fac escală în acel port;b) să asigure necesitățile operaționale ale utilizatorilor portului, luându-se în considerare mărimea și locația geografică a portului, tipul navelor care fac escală și exceptările prevăzute la art. 9.(4) Comandantul unei nave care a avut dificultăți în predarea deșeurilor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 3 și să raporteze ANR deficiențele constatate.(5) ANR trebuie să verifice și să analizeze cauzele deficiențelor reclamate de comandantul unei nave și să transmită autorității competente pentru emiterea autorizației de mediu care a aprobat planul de preluare și gestionare a deșeurilor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Comisiei Europene, Organizației Maritime Internaționale și autorității statului de pavilion al navei un raport privind concluzia analizei efectuate.  +  Articolul 5Planurile de preluare și gestionare a deșeurilor(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, fiecare administrație portuară trebuie să elaboreze și să implementeze un plan corespunzător de preluare și gestionare a deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii, în urma consultării cu părțile interesate, cu respectarea prevederilor art. 4, 6, 7,10 și 12. Cerințele detaliate pentru elaborarea acestor planuri sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Din motive de eficiență, planurile prevăzute la alin. (1) pot fi elaborate într-un context național, cu condiția să fie specificate instalațiile portuare de preluare existente și cele necesare pentru fiecare port.(3) Autoritatea publică competentă pentru protecția mediului, prin structura sa organizatorică cu competențe pentru emiterea autorizațiilor de mediu, evaluează și aprobă planurile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu Strategia națională de gestionare a deșeurilor, avizate în prealabil de către ANR, monitorizează implementarea acestora prin intermediul activității de control pentru conformarea cu planurile și autorizația de mediu existente și le reaprobă la maximum 3 ani sau atunci când intervin modificări importante în modul de operare al portului.  +  Articolul 6Notificarea(1) Comandantul unei nave, alta decât o navă de pescuit sau o ambarcațiune de agrement autorizată să transporte până la 12 pasageri, având ca destinație un port românesc trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 2 cu date exacte și reale și să îl transmită ANR și administrației portului:a) cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire, dacă portul de escală este cunoscut;b) imediat ce portul de escală este cunoscut, dacă această informație este disponibilă în mai puțin de 24 de ore înainte de sosire;c) cel mai târziu până la plecarea navei din portul anterior, dacă durata voiajului este mai mică de 24 de ore.(2) Comandanții navelor trebuie să înregistreze în registrul de evidență a deșeurilor și în registrul de evidență a hidrocarburilor toate datele, în conformitate cu realitatea, privind tipurile și cantitățile de deșeuri și/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port.(3) Formularul prevăzut la alin. (1) trebuie păstrat la bord cel puțin până în următorul port de escală și trebuie pus la dispoziție autorității competente a portului respectiv, la cerere.  +  Articolul 7Predarea deșeurilor generate de nave(1) Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc trebuie să predea toate deșeurile generate de navă unei instalații portuare de preluare, autorizată din punctul de vedere al protecției mediului, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78, înaintea părăsirii portului. Operatorii instalațiilor portuare de preluare trebuie să elibereze un document de confirmare a cantității și tipurilor de deșeuri preluate, pe care îl vor înmâna comandantului navei.(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o navă poate fi autorizată de către ANR să își continue voiajul spre următorul port de escală, fără să predea toate deșeurile, dacă în urma informațiilor furnizate în conformitate cu prevederile art. 6 și ale anexei nr. 2 reiese că nava dispune de spațiu suficient de stocare a deșeurilor care au fost acumulate și care vor fi generate în timpul voiajului prognozat, până în următorul port de predare a deșeurilor.(3) Dacă se stabilește că în următorul port de predare nu sunt disponibile instalații corespunzătoare pentru preluarea deșeurilor sau dacă acest port este necunoscut, existând riscul ca deșeurile să fie aruncate în mare, pentru a preveni poluarea marină, ANR va dispune comandantului navei să predea toate deșeurile înainte de plecarea din port.---------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013.(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive impuse navelor privind predarea deșeurilor, adoptate conform dreptului internațional.  +  Articolul 8Tarife pentru deșeurile generate de nave(1) Administrațiile portuare trebuie să instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, care să acopere toate costurile aferente instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea și gestionarea deșeurilor/reziduurilor.(2) Sistemul de tarifare prevăzut la alin. (1) trebuie să încurajeze navele să predea deșeurile generate și/sau reziduurile mărfii la instalațiile portuare de preluare și să nu le descarce în mare. În acest sens, următoarele principii vor fi aplicate tuturor navelor, cu excepția navelor de pescuit și a ambarcațiunilor de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri:a) toate navele care fac escală într-un port românesc vor contribui în mod semnificativ la acoperirea costurilor prevăzute la alin. (1), chiar dacă instalațiile portuare de preluare sunt sau nu sunt utilizate. Astfel, costul va fi inclus de regulă în tarifele portuare sau, prin excepție, va putea fi aplicat un tarif separat pentru deșeuri. Tarifele pot fi aplicate diferențiat, în funcție de categoria, tipul și dimensiunea navei;b) partea din costuri care nu este acoperită de tariful prevăzut la lit. a), dacă este cazul, va fi acoperită prin valorificarea deșeurilor efectiv predate de către nave, în funcție de tipurile și cantitățile acestora;c) tarifele pot fi reduse atunci când comandantul poate demonstra că nava sa generează cantități reduse de deșeuri, ca urmare a managementului de mediu aplicat, construcției navei, echipamentului și operării efectuate.(3) Sistemul de tarifare trebuie să fie echitabil, transparent și nediscriminatoriu, să reflecte costurile instalațiilor și ale serviciilor puse la dispoziție, chiar dacă acestea sunt sau nu sunt utilizate. Cuantumul tarifelor, modul de aplicare și baza de calcul al acestora trebuie să fie puse la dispoziție celor care le solicită.  +  Articolul 9Exceptări(1) Atunci când navele sunt angajate în condiții de linie cu escale frecvente și sunt probe suficiente care atestă existența unei înțelegeri privind predarea deșeurilor provenite din exploatarea și plata tarifelor aferente într-un port situat pe itinerarul navei, ANR împreună cu administrația portuară pot excepta aceste nave de la obligațiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1) și la art. 8.(2) Administrațiile portuare trebuie să informeze lunar Ministerul Transporturilor despre exceptările acordate în temeiul prevederilor alin. (1). Ministerul Transporturilor va informa despre aceste exceptări Comisia Europeană, în mod regulat, cel puțin o dată pe an.---------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013.  +  Articolul 10Predarea reziduurilor mărfii(1) Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc trebuie să predea toate reziduurile mărfii instalațiilor portuare de preluare, autorizate din punctul de vedere al protecției mediului, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78.(2) Orice utilizator al instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor trebuie să plătească un tarif administrației portului sau operatorului instalației portuare de preluare pentru predarea reziduurilor mărfii.  +  Articolul 11Mod de aplicare(1) ANR trebuie să creeze un sistem care:a) să facă posibilă inspectarea oricărei nave, pentru a verifica dacă se conformează prevederilor art. 7 și 10;b) să permită efectuarea unui număr suficient de inspecții, potrivit legii.(2) La selectarea navelor pentru inspecție, altele decât cele de pescuit și ambarcațiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri, ANR va acorda o atenție specială:a) navelor care nu respectă cerințele de notificare prevăzute la art. 6;b) navelor la care în urma examinării informației furnizate de comandant în conformitate cu art. 6 sunt descoperite indicii că nu se conformează prevederilor prezentei ordonanțe.(3) Aceste inspecții pot fi efectuate și în cadrul activității de control al statului portului, când este cazul; indiferent care este cadrul legislației în vigoare aplicabile inspecțiilor, se aplică obligația stabilită de a realiza inspecții în procent de minimum 25%.(4) Dacă rezultatul acestor inspecții nu este satisfăcător, ANR nu acordă permisul de plecare a navei până când aceasta nu a predat în totalitate deșeurile la instalațiile portuare de preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 și 10.(5) În cazul în care o navă a părăsit un port românesc fără a se conforma prevederilor art. 7 sau 10, ANR trebuie să informeze autoritatea competentă din următorul port de escală.(6) În situația în care ANR este informată că o navă care intră într-un port românesc a părăsit ultimul port de escală fără să se conformeze prevederilor art. 7 sau 10, nu acordă permisul de plecare a navei până când nu va evalua în detaliu exactitatea informațiilor primite.(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu trebuie interpretate în sensul neaplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe.(8) ANR inspectează navele de pescuit și ambarcațiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri în baza procedurii de control pe care o elaborează pentru a se asigura că sunt respectate cerințele aplicabile ale prezentei ordonanțe.---------Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013.  +  Articolul 12Măsuri complementare(1) Administrațiile portuare trebuie să notifice comandanților navelor, prin agenții acestora, operatorilor instalațiilor portuare de preluare și tuturor celor interesați despre cerințele prezentei ordonanțe.(2) ANR și administrațiile portuare trebuie să coopereze cu toți operatorii economici implicați pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanțe.(3) Administrațiile portuare trebuie:a) să examineze în mod corespunzător informația notificată de către comandanții navelor, în conformitate cu prevederile art. 6;b) să se asigure că formalitățile legate de utilizarea instalațiilor portuare de preluare sunt simple și rapide, pentru a stimula comandanții navelor să utilizeze aceste instalații și pentru a evita cauzarea unor întârzieri inutile navelor.(4) ANR trebuie să verifice și să analizeze reclamațiile comandantului navei cu privire la deficiențele instalațiilor portuare de preluare prevăzute la art. 4 alin. (4) și să transmită Comisiei Europene un raport privind concluzia analizei efectuate.(5) Activitatea de gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, după preluarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare.(6) Oricare parte implicată în predarea ori preluarea deșeurilor generate de nave sau a reziduurilor mărfii poate solicita despăgubiri pentru pagubele produse prin întârzieri nejustificate, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.(7) Predarea deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii constituie punere în liberă circulație în conformitate cu prevederile art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.(8) ANR va coopera cu autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ce are competența de monitorizare și raportare în domeniul deșeurilor și cu Comisia Europeană în vederea stabilirii unui sistem adecvat de informare și monitorizare, care să acopere cel puțin teritoriul național, pentru:a) a identifica într-un mod mai eficient navele care nu au predat deșeurile generate și reziduurile mărfii conform prezentei ordonanțe;b) a se asigura că obiectivele prevăzute la art. 1 au fost atinse.(9) ANR va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii de criterii comune pentru identificarea navelor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).  +  Articolul 13Contravenții(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fiecare administrație portuară pentru lipsa planului de preluare și gestionare a deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii, aprobat conform art. 5 alin. (3);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei fiecare administrație portuară pentru lipsa vizei de reaprobare a planului de preluare și gestionare a deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii, conform art. 5 alin. (3).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritatea de control din cadrul autorității publice competente pentru protecția mediului.(3) Dispozițiile alin. (1) referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14EvaluareaO dată la 3 ani, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene un raport privind stadiul de implementare a prezentei ordonanțe.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013.  +  Articolul 15Dispoziții finale(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 17 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum și art. 4 alin. (1) pct. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta ordonanță transpune Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 332 din 28 decembrie 2000, precum și Directiva 2007/71/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 23 august 2012.Nr. 20.  +  Anexa nr. 1CERINȚEpentru elaborarea planurilor de preluare șigestionare a deșeurilor în porturiPlanurile trebuie să includă toate tipurile de deșeuri generate de navă și reziduurile mărfii provenind de la navele care fac în mod obișnuit escală în porturile românești și vor fi elaborate în funcție de mărimea portului și de tipurile de nave care fac escală.1. Planurile trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) evaluarea necesității de instalații portuare de preluare, avându-se în vedere necesitățile navelor care fac în mod obișnuit escală în port;b) descrierea tipului și a capacității instalațiilor portuare de preluare;c) descrierea detaliată a procedurilor de preluare și gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;d) descrierea sistemului de tarifare;e) procedurile de raportare a deficiențelor apărute la instalațiile portuare de preluare;f) procedurile de consultare permanentă cu utilizatorii portuari, operatorii economici care gestionează deșeuri, operatorii portuari și cu alte părți interesate; șig) tipul și cantitățile de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfii preluate și gestionate.2. Suplimentar, planurile trebuie să includă:a) legislația relevantă în vigoare și formalitățile privind predarea;b) persoana sau persoanele responsabile cu implementarea planului;c) descrierea echipamentelor de pretratare și procesare în port, dacă există;d) descrierea modului de înregistrare a preluărilor, folosit la instalațiile portuare de preluare, a cantităților de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfii preluate; șie) descrierea modului de gestionare a deșeurilor generate de navă și a reziduurilor mărfii.Procedurile privind preluarea și gestionarea deșeurilor trebuie să fie conforme din toate punctele de vedere cu cerințele de management corespunzătoare reducerii progresive a impactului asupra mediului.Se consideră că această conformitate este realizată dacă procedurile respectă Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei.3. Informații care trebuie comunicate tuturor utilizatorilor portuari:a) referințe asupra importanței fundamentale a predării adecvate a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;b) amplasarea instalațiilor portuare de preluare corespunzătoare fiecărei dane, cu schemă/hartă;c) lista deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;d) lista punctelor de contact, a operatorilor și a serviciilor oferite;e) descrierea procedurilor de predare;f) descrierea sistemului de tarifare;g) procedurile de raportare a deficiențelor apărute la instalațiile portuare de preluare.  +  Anexa nr. 2Informații ce trebuie comunicate înainte de intrarea în portul ..................(Portul de destinație, în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2012)Informations to be notified before entry into the port of .............................(Port of destinations as referred to in Article 6 of Government Ordinance no. 20/2012)a) Numele, indicativul de apel, după caz, numărul de identificare IMO al navei:Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:b) Statul de pavilion:Flag State:c) Timpul estimat de sosire (ETA)Estimated time of arrival:d) Timpul estimat de plecare (ETD):Estimated time of departure:e) Portul anterior de escală:Previous port of call:f) Următorul port de escală:Next port of call:g) Ultimul port și data la care s-au predat deșeurile generate de navă, inclusiv cantitățile (în mc) și tipurile de deșeuri predate:Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in mc) and the types of waste that were delivered:h) Predați*) Notă
  *) Bifați căsuța corespunzătoare.
  Are you delivering
  toto partenimic
  allsomenone
  [ ][ ][ ]*)
  din deșeurile dumneavoastră instalațiilor portuare de preluare?of your waste into port reception facilities?
  i) Tipul și cantitatea de deșeuri și reziduuri ce trebuie predate și/sau care vor rămâne la bord, precum și capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente: Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:Tick the appropriate box.Dacă predați toate deșeurile, completați coloana a doua și ultima coloană, după caz, din tabelul de mai jos.If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate.Dacă predați numai o parte sau nu predați deșeuri, completați toate coloanele.If delivering some or no waste, complete all columns.
  Tip TypeDeșeul ce va fi predat (m^3) Waste to be delivered (m^3)Capacitatea maximă specializată de stocare (m^3) Maximum dedicated storage capacity (m^3)Cantitatea deșeurilor păstrate la bord (m^3) Amount of waste retained on board (m^3)Portul în care deșeurile rămase la bord vor fi predate Port at which remaining waste will be deliveredCantitatea estimată de deșeuri ce va fi generată între portul de notificare și următorul port de escală (m^3) Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m^3)Deșeuri care au fost predate în ultimul port de predare identificat la lit. g) de mai sus (m^3) Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point g) above (m^3)
  1234567
  Uleiuri uzate Waste oil
  Ape de santină uleioase Oily bilge water
  Reziduuri uleioase (slam) Oily residues (sludge)
  Altele (specificați) Other (specify)
  Ape uzate^(1) Sewage^(1)
  Gunoi Garbage
  Materiale din plastic Plastics
  Resturi alimentare Food Wastes
  Deșeuri menajere (de exemplu, produse din hârtie, textile, sticlă, metal, recipiente de sticlă, veselă) Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery)
  Ulei de gătit Cooking oil
  Cenușă din incineratoare Incinerator ashes
  Deșeuri provenite din exploatare Operational wastes
  Carcasă(e) de animale Animal carcass(es)
  Reziduurile mărfii^(2) (specificați)^(3) Cargo residues^(2) (specify)^(3)
  ^(1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din anexa IV la MARPOL 73/78. Căsuțele corespunzătoare nu se completează în cazul în care se intenționează efectuarea unei deversări autorizate în mare.^(1) Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpcl Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.(2) Pot fi estimate.^(2) May be estimates.(3) Reziduurile mărfii trebuie specificate și clasificate în conformitate cu anexele relevante ale MARPOL 73/78, în special anexele I, II și V din MARPOL 73/78.^(3) Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V.
  NOTĂ: NOTES: 1. Aceste informații pot fi utilizate pentru controlul statului portului, precum și pentru alte activități de inspecție.This information may be used for port State Control and other inspection purposes.2. Această notificare trebuie transmisă administrației portului de escală și Autorității Navale Române.This notification shall be communicated to the port administration of the port of call and to the Romanian Naval Authority.3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu excepția celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Government Ordinance no.20/2012, approved with amendments by Law no. 210/2013.Confirm că:I confirm that:– detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea și corecte; șithe above details are accurate and correct; and– există la bord spațiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deșeurilor generate între momentul notificării și momentul intrării în următorul port în care deșeurile vor fi predate.there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.Data ……………………………DateOra …………………………….TimeSemnăturaSignature“
  (la 31-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 271 din 22 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3FORMULAR PENTRU RAPORTAREA DEFICIENȚELOR INSTALAȚIEIPORTUARE DE PRELUAREFORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIESOF PORT RECEPTION FACILITIESComandantul unei nave care a întâmpinat dificultăți în predarea deșeurilor va înainta Autorității Navale Române (ANR) acest raport standard, împreună cu documentele doveditoare.The Master of a ship having encountered difficulties în discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with supporting documentation, to the Romanian Naval Authority (RNA).ANR va analiza cauzele deficiențelor reclamate și va transmite Ministerului Mediului și Pădurilor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Comisiei Europene, Organizației Maritime Internaționale și autorității statului de pavilion un raport privind concluzia analizei efectuate.RNA should analyze and consider the complaint and should communicate appropriately to the Ministry of Environment and Forests, Ministry of Transport and Infrastructure, European Commission, International Maritime Organizațion and flag State Authority the outcome of its investigation.1. CARACTERISTICILE NAVEISHIP'S PARTICULARS1.1. Numele navei: ................................Name of ship:1.2. Proprietarul sau operatorul navei: ...........Owner or operator:1.3. Indicativul navei: ...........................Distinctive number or letters:1.4. Număr IMO:....................................IMO Number:1.5. TRB: .........................................Gross tonnage:1.6. Portul de înmatriculare:......................Port of registry:1.7. Statul de pavilion: ..........................Flag State:1.8. Tipul navei:Type of ship:*Font 7*    [_] Tanc petrolier [_] Tanc chimicale [_] Vrachier [_] Alt tip de navă [_] Pasagere [_] Altele (specificăți)        Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Other cargo ship Passenger ship Other (specify)2. CARACTERISTICILE PORTULUIPORT PARTICULARS2.1. Numele portului sau zona: ....................Name of port or area:2.2. Locația portului: ............................(de exemplu, dana/terminalul/locul de acostare)Location/terminal name:(e.g. berth/terminal/jetty)2.3. Numele companiei care operează instalația de preluare: ............Name of company operating the reception facility (if applicable):2.4. Tipul portului de operare:Type of port operation:*Font 9*    [_] Port de descărcare [_] Port de încărcare [_] Șantier naval [_] Altele (specificăți)        Unloading port Loading port Shipyard Other (specify)2.5. Data sosirii: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)Date of arrival: (dd/mm/yyyy)2.6. Data constatării: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)Date of occurrence: (dd/mm/yyyy)2.7. Data plecării: ...../..../......... (zz/ll/aaaa)Date of departure: (dd/mm/yyyy)3. Deficiențele instalațiilorInadequacy of facilities3.1. Tipul și cantitatea de deșeuri pentru care instalația portuară de preluare este necorespunzătoare și natura problemelor apărute:Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered:
  Tipul deșeului Type of waste                                Cantitatea pentru descărcare Amount for discharge mc)                           Cantitatea neacceptată Amount not accepted (mc)                            Problemele apărute Problems encountered Indicați problemele apărute folosind unul sau mai multe din următoarele coduri: Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate: A. Nici o instalație disponibilăA. No facility available B. Întârziere nejustificată B. Undue delay C. Imposibilitatea folosirii instalației din punct de vedere tehnic C. Use of facility technically not possible D. Locație necorespunzătoare D. Inconvenient location E. Nava trebuia să schimbe dana,implicând întârzieri și costuri suplimentare E. Vessel had to shift berth involving delay/cost F. Costuri nejustificate pentru folosirea instalațiilor F. Unreasonable charges for use of facilities G. Altele (a se specifică la pct. 3.2.) G. Other (please specify în paragraph 3.2)
  1 2 3 4
  MARPOL 73/78 Anexa I - privind MARPOL 73/78 Annex I - related Tipurile de reziduuri de hidrocarburi: Type of oily waste:                
  Apă de santină Oily bilge water       
  Șlam/uleiuri arse Oily residues (sludge)       
  Reziduuri rezultate după spălarea tancurilor Oily tank washings (slops)          
  Apă de balast murdară Dirty ballast water       
  Reziduuri solide rezultate după curățarea tancurilor Scale and sludge from tank cleaning             
  Altele (rugăm specificăți) Other (please specify)       
  MARPOL 73/78 Anexa II - privind MARPOL 73/78 Annex II - related Tipul de reziduuri ale substanțelor lichide toxice*1)/ apă amestecată pentru descărcare la instalații provenită din tancurile de spălare Type of NLS*1) residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:                               
  Substanță de categoria A Category A substance       
  Substanță de categoria B Category B substance       
  Substanță de categoria C Category C substance       
  Substanță de categoria D Ctegory D substance       
  MARPOL 73/78 Anexa IV - privind MARPOL 73/78 Annex IV - related Ape uzate Sewage             
  MARPOL 73/78 Anexa V - privind MARPOL Annex V - related       
  Tipul de gunoi: Type of garbage:       
  Plastic Plastic       
  Material de fardaj plutitor, de amaraj sau ambalaje Floating dunnage, lining, or packing materials             
  Cartoane, cârpe, sticlă, metal, ceramică etc. Ground paper products, rags, glassmetal, bottles, crockery etc.             
  Reziduuri ale mărfii, produse din hârtie, cârpe, sticlă, metal, ceramică Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery etc.                   
  Resturi alimentare Food waste       
  Cenușa după incinerare Incinerator, ash       
  Altele (specificăți) Other (please specify)       
  MARPOL 73/78 Anexa VI - privind MARPOL 73/78 Annex VI - related       
  Fum, noxe și filtre conținând astfel de substanțe Ozone-depleting substances and equipment containing such substances                
  Reziduuri rezultate din curățarea instalațiilor de evacuare gaze Exhaust gas-cleaning residues          
  --------*1) Indicați la pct. 3.2 denumirea substanței lichide toxice la care se face referire și starea de solidificare sau de vâscozitate.*1) Indicate, în paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity".3.2. Informații suplimentare cu privire la problemele identificate în tabelul de mai sus:Additional information with regard to the problems identified în the above table.3.3. Ați discutat aceste probleme sau le-ați raportat operatorilor instalațiilor portuare de preluare?Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?[_] Da [_] NuYes NoDacă da, specificăți cu cine.If yes, with whom (please specify)Dacă da, care a fost răspunsul operatorului instalațiilor portuare de preluare la sesizarea dumneavoastră?If yes, which was the response of the port reception facility to your concerns?3.4. Ați transmis notificarea înainte de sosire (în conformitate cu regulile portului) despre solicitarea navei privind folosirea instalațiilor portuare de preluare?Did you give prior notification (în accordance with relevant port requirements) about the vessel'-s requirements for reception facilities?[_] Da [_] Nu [_] Nu este cazulYes No Not applicableDacă da, ați primit confirmarea disponibilității instalațiilor portuare de preluare la sosire?If yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?[_] Da [_] NuYes No4. OBSERVAȚII SUPLIMENTARE/COMENTARIIADDITIONAL REMARKS/COMMENTSSemnătura comandantului ..................................Master's signatureData: ....../......./.......... (zz/ll/aaaa)Date: (dd/mm/yyyy)
  -------