HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Economiei funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, transportul energiei electrice și gazelor naturale, infrastructura calității și supravegherea pieței, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.(2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.(3) Ministerul Economiei are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei își desfășoară activitatea și în sediile prevăzute în anexa nr. 1, deținute în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Ministerul Economiei îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, transportul energiei electrice și gazelor naturale, infrastructura calității și supravegherea pieței, precum și elaborarea strategiilor, politicilor publice și a programelor în domeniile coordonate; b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa;c) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor europene, în domeniul său de activitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;f) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa; 2. prin care în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, transportul energiei electrice și gazelor naturale, infrastructura calității și supravegherea pieței;3. prin care în domeniile specifice activităților industriale, inclusiv al exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;4. prin care se asigură de către operatorii de transport și de sistem coordonarea metodologică și funcțională a Dispeceratului Energetic Național și a Dispeceratului Național de Gaze Naturale;g) de control prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea sa și la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;h) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și Guvernului; i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa.(2) Principiile care stau la baza activității Ministerului Economiei sunt următoarele:a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorității instituției;d) perfecționarea managementului fondurilor publice;e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;f) colaborarea cu partenerii sociali.  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniul coordonat și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale;2. fundamentează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului, proiectarea și realizarea investițiilor pentru activitățile din domeniul său de activitate;3. asigură administrarea proprietății statului în domeniul coordonat, în condițiile legii;4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul său de activitate;5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate;6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniul coordonat;7. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;8. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;9. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului;10. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;11. transpune, implementează și monitorizează aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniile coordonate și elaborează ghiduri pentru implementarea legislației Uniunii Europene transpuse în legislația națională în domeniile coordonate;12. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora;13. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, în domeniile de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;14. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;15. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;16. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;17. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție;18. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care își desfășoară activitatea la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanței;19. elaborează și monitorizează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;20. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;21. eliberează certificate de atestate a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii;22. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile coordonate;23. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate;24. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;25. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în domeniile coordonate și urmărește implementarea concluziilor derivate din acestea.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în principal, următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare: 1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă: a) industrială, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu și a industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - electrotehnică, electronică și mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcții, construcții de mașini, reciclarea materialelor și altele;b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieței interne;c) economică, privind creșterea economică, atragerea de investitori;2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivității produselor industriale și al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competență, cu consultarea celorlalte instituții interesate și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013, cu excepția informațiilor și datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare, care se transmit, în condițiile legii, de către Ministerul Energiei, prin direcția de specialitate;3. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de autoritate tutelară și de instituție publică implicată privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate:a) administrează participațiile la societățile/companiile naționale, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;b) desfășoară activitățile de privatizare, potrivit legii, activități de urmărire a contractelor de privatizare, precum și activități postprivatizare;c) inițiază, după caz, lichidarea societăților neprofitabile; 4. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili, în baza prevederilor legale;5. coordonează activitățile de supraveghere a pieței produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;6. coordonează și participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecției consumatorului;7. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;8. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industrie;9. monitorizează piața pentru produsele industriale importate de România din țări din afara Uniunii Europene;10. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislației Uniunii Europene;11. coordonează domeniul infrastructurii calității și urmărește aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora;12. elaborează și propune spre aprobare strategii, programe și acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;13. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării și privatizării operatorilor economici din industria de apărare și securitate cu capital de stat;14. reglementează activitatea de producție, dezvoltare și de investiții a operatorilor economici de stat și privați din industria de apărare și securitate;15. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici pentru care are calitatea de instituție publică implicată, în condițiile legii, prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;16. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare și modernizare a forțelor sistemului național de apărare;17. sprijină activitatea instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare și securitate, la programele de compensări în industria de apărare;18. promovează exportul de echipamente, produse și servicii ale industriei de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate;19. asigură, reprezintă și susține activitatea de cooperare tehnică internațională în domeniul industriei de apărare și securitate, în relațiile cu alte state, precum și cu organizații de profil din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene;20. participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;21. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naționale, secțiunea industrie și resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime și materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităților de producție ale operatorilor economici din industria de apărare și securitate și întocmește lucrările de evidență militară și de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligații militare, conform legii;22. organizează și desfășoară activități de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare și securitate;23. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniul economic, în condițiile legii;24. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare și securitate;25. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul economic;26. participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale, a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul apărării și securității, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice europene din domeniul de competență;27. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;28. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;29. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în domeniul de competență, prin activități specifice, în condițiile legii; 30. elaborează politici și reglementări privind evaluarea conformității produselor industriale, implementează și controlează politica de securitate a instalațiilor din industrie și de reciclare a materialelor și urmărește aplicarea acestora;31. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți;32. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului;33. solicită informații economice și sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;35. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;36. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe;37. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale ori internaționale de interes pentru România;38. administrează și gestionează programul de creștere a competitivității produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;39. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislației în domeniu, a fondurilor acordate; 40. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate;41. coordonează monitorizarea și evaluarea Strategiei naționale pentru competitivitate;42. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul de competență la care România este parte;43. elaborează politica industrială și urmărește aplicarea acesteia;44. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, la elaborarea și implementarea politicilor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile de activitate;45. acordă asistența de specialitate firmelor românești și străine în domeniile sale de competență;46. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deșeurilor industriale reciclabile și ține evidența operatorilor economici din domeniu;47. asigură legătura operativă cu reprezentanții permanenți ai ministerului la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;48. desemnează organisme de inspecție, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eșantionare a combustibililor lichizi și asigură controlul respectării legislației referitoare la limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi;49. desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității în domeniile de competență;50. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parțială a industriei energo-intensive de la contribuția promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie.B. În domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung și soluții de reformă privind evoluția sectorului minier și atragerea investitorilor;2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităților afectate de restructurarea industrială;3. diseminează informații și bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;4. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială și alți finanțatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice și al regenerării socioeconomice;5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;6. îndeplinește atribuții de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; 7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic național;8. elaborează și implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;9. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile;11. asigură monitorizarea administrării proprietății publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum și a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;12. avizează documentația pentru obținerea licențelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislației în vigoare;13. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale neenergetice; 14. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;15. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul resurselor minerale neenergetice;16. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;17. inițiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului, și programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale și dezvoltarea durabilă a comunităților;18. asigură implementarea și managementul programelor de refacere ecologică și regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;19. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipală, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare socială a comunităților miniere, Creșterea capacității comunităților, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomică, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului și regenerare socioeconomică;20. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului și regenerare socioeconomică;21. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți și a comunităților afectate de restructurarea industrială;22. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;23. impune accelerarea elaborării și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităților publice locale din zonele afectate;24. solicită informații economice și sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;25. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;26. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;27. acordă asistență de specialitate, organizează seminare și consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;28. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;29. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;30. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral;31. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;32. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale;33. inițiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucțiuni referitoare la protecția mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;34. avizează studiile de fezabilitate și planurile de dezvoltare a companiilor/societăților naționale miniere, precum și încetarea definitivă sau temporară a activității de exploatare;35. avizează planul de închidere și ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum și proiectele tehnice de execuție a lucrărilor de conservare, închidere a minelor și reabilitare a mediului, pentru minele aparținând companiilor/ societăților naționale miniere;36. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri ale Guvernului;37. aprobă editarea publicațiilor „Revista minelor“ și „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;38. constituie baza de date în domeniul resurselor minerale în condițiile legii.C. În domeniul proprietății intelectuale, invențiilor și mărcilor:1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România;2. elaborează programe și strategii în vederea promovării proprietății intelectuale și protejării acesteia la nivel național și internațional.D. În domeniul protecției consumatorilor:1. îndeplinește rolul, funcțiile și atribuțiile în calitate de autoritate competentă și punct unic de contact cu Comisia Europeană, îndeplinește rolul, funcțiile și atribuțiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți prin structura responsabilă cu îndeplinirea acestora;2. emite reglementări în domeniul protecției consumatorilor, în acord cu reglementările europene incidente.E. Alte atribuții:1. exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș;2. exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată;3. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat:a) să dea unităților aflate în subordine și sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege;g) să asigure, în condițiile legii, furnizarea informațiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a sistemului național de transport al gazelor naturale, respectiv a sistemului electroenergetic național, în vederea asigurării siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național și în alimentarea cu energie electrică a clienților finali.(2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, Ministerul Economiei exercită în condițiile legii atribuțiile de instituție publică implicată și de autoritate publică tutelară.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Economiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei este prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare, unități de implementare a proiectului, unități de management al proiectului și organisme intermediare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, precum și din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 211 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 04-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 843 din 22 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 ) (3^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Economiei prevăzut la alin. (3) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 14 posturi de natură contractuală pe durată determinată. (la 27-12-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 27 decembrie 2017 ) (4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Structura organizatorică detaliată și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, în condițiile legii.(6) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei sunt numiți și revocați în condițiile legii, prin ordin al ministrului economiei, cu excepțiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului, întocmită conform legii.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.(4) Statele de funcții pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, cu excepțiile prevăzute de lege.  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Economiei se asigură de către ministrul economiei.(2) Ministrul economiei reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Economiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului economiei.(4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul economiei funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atribuții, în condițiile legii.(8) În cazul în care ministrul economiei nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.(9) Prin ordin al ministrului economiei se pot înființa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.  +  Articolul 11(1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii. (la 06-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 97 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Economiei au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Economiei ori încredințate de ministrul economiei, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Economiei.  +  Articolul 12Unitățile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 13Ministerul Economiei are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 4, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Ministerul Economiei și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul Economiei poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică, spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și/sau pe care le administrează, în condițiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Economiei se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în condițiile art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1
  SITUAȚIA
  bunurilor imobile din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Economiei
  1. Imobil construcție P + 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, și terenul aferent, în domeniul public al statului2. Imobil construcție P + 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București, anexele și terenul aferent, în domeniul privat al statului3. Imobil construcție - corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București, și terenul aferent, în domeniul privat al statului4. Imobil construcție P + 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, București, și terenul aferent, în domeniul privat al statului5. Clădirile și terenul aferent în suprafață de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în orașul Bușteni, Str. Paltinului nr. 16, județul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului6. Clădirea și terenul aferent în suprafață de 1.818 mp proprietate exclusivă și 24 mp reprezentând 1/2 cotă parte indiviză și 94 mp reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul București, bd. Timișoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului
   +  Anexa nr. 2Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 14 posturi de natură contractuală, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019. (la 27-12-2017, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 27 decembrie 2017 ) (la 04-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 843 din 22 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 )  +  Anexa nr. 3
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei
  a) Cu finanțare de la bugetul de stat:
  1 Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 103 posturi
  2 Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului - 45 posturi
  3Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 8 posturi
  b) Cu finanțare din venituri proprii:
  1Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 243 posturi
  2Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - 58 posturi
  c) Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
  1Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București - 659 posturi
  2Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 54 posturi
  II. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei
  1Asociația de Standardizare din România - ASRO
  2Asociația de Acreditare din România - RENAR
  III. Unități care funcționează în coordonarea ministrului economiei, cu finanțare integrală de la bugetul de stat
  1Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 928 de posturi
  2Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi
  IV. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei
  1 Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  2Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
  3Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
  4Societatea Națională a Sării - S.A. București
  5  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
  6Societatea "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  7Societatea "Băița" - S.A. Ștei
  8Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud
  9  Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A., Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  10Societatea "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  11 Societatea de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
  12Compania Națională "Romarm" - S.A. București, cu filialele societăți
  13Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  14Societatea "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A.
  15Societatea "Avioane" - S.A. Craiova
  16Societatea "IAR" - S.A. Brașov
  17Societatea "IOR" - S.A. București
  18Societatea "Romaero" - S.A. București
  19Societatea "Construcții Aeronautice" - S.A.
  20Societatea "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
  21Societatea "Oltchim" - S.A.
  22Societatea "Romplumb" - S.A.
  23Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  24Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A.
  25Societatea "Simtex" - S.A. - participația statului
  26Societatea "ICEM" - S.A.
  27Societatea Națională "Plafar" - S.A. București
  28Societatea "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. București
  29Societatea EUROTEST - S.A.
  30Societatea BRML - CERT - S.A.
  31Societatea "FORADEX" - S.A.
  32Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. Arad
  33 Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat șiRecipientelor sub Presiune - S.A.
  34Minvest Roșia Montană - S.A.
  (la 04-12-2017, Subpunctul 1 de la punctul III din anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 843 din 22 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 4
  Mijloacele de transport pentru activitățile specifice
  Nr. crt.     Unitatea                Tipul mijlocului  de transport     Numărul maxim  aprobat (bucăți)*)
     0        1                          2                3        
   Aparatul propriu              
    Pentru transport de marfă șipersoane (delegații)           Autovehicule           20       
      
  Notă
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului economiei.
  ----