ORDIN nr. 3.140 din 31 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016  Având în vedere dispozițiile art. 82 alin. (8), art. 88, art. 90 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p., prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare ale formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Referirile la Codul fiscal, din cuprinsul prezentului ordin, reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 18 iulie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 31 octombrie 2016.Nr. 3.140.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în Româniaprin unul sau mai multe sedii permanente  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (013) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere
  pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“
  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declarația se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Atenție! În situația în care contribuabilul nerezident desfășoară activități în România și prin sedii fixe potrivit titlului VII din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligațiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VII din Codul fiscal, constituie și sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEISe marchează cu „X“ pct. 1, 2 sau 3, după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.În cazul în care declarația de mențiuni/declarația de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea contribuabilului.Rândul 3. Statul de rezidență Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidență. III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT Rândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea inițială.În cazul în care declarația de mențiuni/declarația de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situația în care acesta îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor.Rândul 2. Domiciliu fiscalSe completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul permanent desemnat.Rândul 4. Modul de dobândire al spațiului, numărul și data documentuluiSe înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spațiului, precum și numărul și data acestuia. IV. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului.V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxă pe valoarea adăugatăSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Se completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;Rândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru, respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor; Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal care implică: Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal; Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal; Rândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal;Rândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabileRândul 1.4. Cifra de afaceriRândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere. Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.5. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de T.V.A. În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Anularea înregistrării în scopuri de TVA Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.7. Se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.Rândul 2. Impozit pe profitLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândurile 2.3.1 - 2.3.3. Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.Rândul 3. AccizeLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 4. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții socialeRândul 4.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale:Rândul 4.1.1 „Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv“ și rândul 4.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.Rândul 4.2. Perioada fiscală:Rândul 4.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 4.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Atenție! Rândul 4.2.2 „Lunară prin opțiune“ se marchează de contribuabilii care optează, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale.Rândul 4.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 4.3. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândurile 4.3.1 și 4.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 4.4. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 4.4.1 și 4.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4.5. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 4.5.1 și 4.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 4.6.1 și 4.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Redevențe miniereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 6. Redevențe petroliereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului naturalSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 9. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 9.3 Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândul 10. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente și care, potrivit legii din domeniul jocurilor de noroc, au obligația să declarare această taxă. Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUIRândul „Radierea înregistrării fiscale“ se marchează „X“ și se înscrie data radierii înregistrării fiscale.Atenție! Declarația de radiere va fi însoțită de actul doveditor referitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal, precum și de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.  +  ANEXĂ la Formularul 013
  LISTA
  sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege
  pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscalăDomiciliul fiscalCod CAEN al obiectului principal de activitate

  LISTA
  sediilor permanente care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege
  pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală (în cazul sucursalelor)Domiciliul fiscalCod CAEN al obiectului principal de activitate
  (la 01-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.769 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 28 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare a formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“
  1. Denumirea: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ (013)2. Cod: 14.13.01.10.11/n.s.p.3. Format: A3/t24. Se tipărește: - pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set6. Se difuzează gratuit7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.8. Se întocmește în 2 exemplare de contribuabil/împuternicit.9. Circulă: - 1 exemplar la organul fiscal;– 1 exemplar la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ----