NORME METODOLOGICE din 4 martie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 215 din 4 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 145 din 9 martie 2009.
  Notă
  NORMELE METODOLOGICE din 4 martie 2009, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009 VOR FI ABROGATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2027, CONFORM ART. III DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021, CARE PROROGĂ TERMENUL PREVĂZUT LA ART. 4 ȘI ART. 5 ALIN. (2) DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1.045/2018 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 165/2018 PRIVIND ACORDAREA BILETELOR DE VALOARE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 24 DIN 9 IANUARIE 2019, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.
  (la 26-01-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, denumită în continuare ordonanță de urgență.(2) Salariații care primesc voucherele de vacanță sunt denumiți în continuare beneficiari. (la 26-01-2018, sintagma: tichetele de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Capitolul II Angajatorii  +  Articolul 2(1) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență stabilesc de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor contractarea achiziționării voucherelor de vacanță cu unitățile emitente, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie. (la 06-08-2015, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. ) (2) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență contractează serviciile privind emiterea voucherelor de vacanță cu unitățile emitente, în condițiile legislației în vigoare. (la 26-01-2018, sintagma: tichetelor de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 3(1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau reprezentanții beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță, care să prevadă:a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanță și nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanță;c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanță, respectiv suport electronic și/sau hârtie.(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. (la 26-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) (la 06-08-2015, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 4Contractul pentru achiziționarea voucherelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde următoarele clauze:a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanță;b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie ori electronic, după caz;c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanță;d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;e) modul de administrare și utilizare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanță pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;f) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;g) obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;h) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească voucherele de vacanță doar cu scopul de a achiziționa serviciile prevăzute la art. 23, de la unitățile afiliate;i) alte clauze considerate necesare de către părți. (la 06-08-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 5Angajatorii menționați la art. 1 din ordonanța de urgență, alții decât unitățile din domeniul bugetar, care acordă vouchere de vacanță beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanță», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanță. (la 06-08-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 6Pentru instituțiile și autoritățile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite. (la 26-01-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 7Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă, în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli“ de la titlul «Bunuri și servicii (la 26-01-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 7^1(1) Valoarea voucherelor de vacanță emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanță alimentată pe suport electronic, nu poate depăși într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, pentru un beneficiar.(2) Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. (la 06-08-2015, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 8La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a voucherului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanță. (la 06-08-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 8^1(1) Comenzile de achiziție de vouchere de vacanță transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele și prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor de vacanță pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanță acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a voucherului de vacanță și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.(2) Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru vouchere de vacanță transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele, prenumele și codul numeric personal corespunzător fiecărui beneficiar, valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.(3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator.(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță să permită efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau plăți către alte unități ce nu sunt unități afiliate conform legii. (la 06-08-2015, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 9(1) Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanță cu respectarea strictă a prevederilor legale.(2) Voucherele de vacanță pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie.(3) În cazul voucherelor de vacanță pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale.(4) Valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic nu poate fi transferată de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic.(5) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță, precum și costurile aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor. (la 06-08-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 10Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 și 5, pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6, pentru voucherele de vacanță pe suport electronic. (la 06-08-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Capitolul III Beneficiarii  +  Articolul 11Abrogat. (la 06-08-2015, Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 12(1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.(2) Cuantumul acordat salariaților, alții decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajatori proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.(3) În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.(5) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. (la 26-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 13Se interzice beneficiarului:a) utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23; (la 26-01-2018, sintagma: tichetelor de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanță; (la 26-01-2018, Litera b) din Articolul 13 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017, prin înlocuirea unor sintagme ) c) comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii. (la 06-08-2015, Lit. c) a art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 14Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate. (la 06-08-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 14^1(1) La sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacanță pe suport hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.(2) Pentru voucherele de vacanță alimentate pe suport electronic și neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanță alimentate pe suport electronic și necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica în timp util informațiile relevante unității emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.(2^1) În cazul instituțiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanță pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-01-2018, Articolul 14^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) (3) La sfârșitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanță sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unității emitente.(4) Utilizarea de către beneficiar de vouchere de vacanță pe suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite îl va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor către angajator. (la 06-08-2015, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Capitolul IV Unitățile emitente  +  Articolul 15Abrogat. (la 06-08-2015, Art. 15 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 16(1) În vederea desfășurării activității specializate, unitățile emitente încheie contracte cu unități afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanța de urgență. (la 06-08-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. ) (2) Unitățile emitente au obligația ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităților afiliate licența de turism în cazul agențiilor de turism și certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.(3) Unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Autoritatea Națională pentru Turism și care sunt valabile la data încheierii contractului. (la 06-08-2015, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. ) (4) Lista unităților turistice autorizate va fi transmisă unităților emitente de către Autoritatea Națională pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu. (la 06-08-2015, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. )  +  Articolul 16^1În scopul garantării accesului beneficiarilor de vouchere de vacanță pe suport electronic la un număr cât mai mare de unități afiliate, unitățile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, aplicațiile și infrastructura deja existente și disponibile la unitățile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.----------Art. 16^1 a fost introdus pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 17(1) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator, cel puțin următoarele:a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanță a unității emitente;b) numărul de vouchere de vacanță pe suport hârtie;c) costul emiterii voucherelor de vacanță pe suport hârtie;d) valoarea nominală a unui voucher de vacanță, imprimată pe acesta, din seria livrată;e) valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanță livrat;f) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.(2) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator, cel puțin următoarele:a) valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanță alimentate pe suport electronic;b) costul emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic;c) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.(3) Unitățile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează voucherele de vacanță sau al înlocuirii acestuia.(4) Unitățile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanță, corespunzător fiecărui beneficiar, potrivit comenzii de achiziție primite de la angajator, și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.-------Art. 17 a fost modificat pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 18Unitățile emitente sunt obligate:a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu funcționalitate specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare; (la 26-01-2018, Litera a) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la instituțiile publice, indiferent de modalitate de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori; (la 26-01-2018, Litera b) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) b^1) prin conturile sau subconturile de plăți deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective și la rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăți prevăzute la lit. a) se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic/hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate; (la 26-01-2018, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 și 11, pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie, și, respectiv, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 și 12, pentru voucherele de vacanță pe suport electronic, și să transmită date centralizatoare Ministerului Finanțelor Publice;d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie; (la 26-01-2018, Litera d) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) e) să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic; (la 26-01-2018, Litera e) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;g) să nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanță pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență;h) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită autorizarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic, exclusiv la și doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu ordonanța de urgență și cu prezentele norme metodologice și în măsura în care identitatea unității afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacției, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.----------Art. 18 a fost modificat pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 19În cazul în care la unitățile emitente Ministerul Finanțelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și a altor încălcări ale prezentei hotărâri și a ordonanței de urgență, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.  +  Articolul 20(1) Imprimatul reprezentând voucherul de vacanță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: (la 26-01-2018, sintagma: tichetul de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de vacanță comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a voucherelor de vacanță; (la 26-01-2018, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 20 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017, prin înlocuirea unor sintagme ) b) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;c) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;d) datele beneficiarului: numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.e) valoarea nominală a voucherului de vacanță, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente; (la 26-01-2018, sintagma: tichetului de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) f) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila unității afiliate;g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță; (la 26-01-2018, Litera g) din Alineatul (1), Articolul 20 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017, prin înlocuirea unor sintagme) ) h) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță: luna și anul emiterii și luna și anul expirării. (la 26-01-2018, sintagma: tichetului de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) i) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.----------Lit. j) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.(2) Suportul electronic emis de unitățile emitente trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele elemente obligatorii:a) emitentul și datele sale de identificare;b) angajatorul și datele sale de identificare;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;d) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, imprimată pe versoul suportului electronic;e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;f) perioada de valabilitate a suportului electronic;g) elemente de siguranță a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;h) cuvintele «VOUCHER DE VACANȚĂ ELECTRONIC», cu litere majuscule pe fața suportului electronic;i) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^1(1) Voucherele de vacanță pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului «primul intrat primul ieșit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evoluția soldului voucherelor de vacanță pe suport electronic.(2) Sistemul voucherelor de vacanță pe suport electronic organizat de către unitățile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor voucherelor de vacanță pe suport electronic accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a voucherelor de vacanță transferate beneficiarilor.(3) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe suportul electronic.----------Art. 20^1 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^2(1) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităților emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, să autorizeze on-line tranzacțiile cu vouchere de vacanță pe suport electronic efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii.(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 18 lit. h) și solicitate de unitățile emitente se menționează în contractul încheiat între unitatea afiliată și unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menționat la art. 18 lit. h), unitatea afiliată este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.(3) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze la intrarea în unitățile lor turistice autocolantele speciale furnizate de către unitățile emitente.----------Art. 20^2 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^3(1) Entitățile procesatoare și alte organizații specializate utilizate de unitățile emitente pentru a realiza tranzacțiile cu vouchere de vacanță sunt îndreptățite să primească și să utilizeze oricare din informațiile menționate la art. 20, iar unitățile emitente trebuie să furnizeze aceste informații la solicitarea entităților procesatoare sau a organizațiilor specializate implicate în realizarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță.(2) Informațiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de vouchere de vacanță.----------Art. 20^3 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 21Documentele justificative privind operațiunile unităților emitente cu angajatorii și unitățile afiliate sunt păstrate potrivit dispozițiilor legale.  +  Capitolul V Unitățile afiliate  +  Articolul 22(1) Unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanța de urgență, pot încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente dacă dețin licență de turism valabilă în cazul agențiilor de turism și, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Unitățile afiliate vor încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente. În acest contract va fi prevăzut costul decontării voucherelor de vacanță. Orice altă activitate prestată de emitenți, cu excepția decontării voucherelor, la cererea expresă a unității afiliate va fi negociată de aceștia și facturată în mod separat. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;b) să primească voucherele de vacanță doar pentru prestațiile prevăzute în art. 23;c) să completeze în spațiul destinat fiecărui voucher de vacanță pe suport hârtie utilizat locația, data primirii voucherului de vacanță și să aplice ștampila;d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor voucherele de vacanță pe suport hârtie primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;e) în cazul voucherelor de vacanță pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a serviciilor turistice achiziționate de beneficiar și să îi înmâneze acestuia o dovadă imprimată care conține suma debitată;f) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității pachetelor de servicii achiziționate de beneficiari;g) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.(3) Unitățile afiliate nu primesc vouchere de vacanță cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă.----------Art. 22 a fost modificat pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 23(1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement. (la 26-01-2018, sintagma: tichetelor de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) (2) Conținutul minim al pachetului de servicii turistice conține în mod obligatoriu servicii de cazare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 24(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă:a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanță sau transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic;d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță, precum și a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; e) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenței de turism, în cazul agențiilor de turism, și a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;f) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate care nu dețin licență de turism, în cazul agențiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;g) nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.(2) Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă.(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și alin. (2) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-01-2018, Articolul 24 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 25(1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea voucherelor de vacanță se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a reglementărilor contabile aplicabile. (la 26-01-2018, sintagma: tichetelor de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) (2) Evidența mișcării voucherelor de vacanță pe suport hârtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.(3) Gestionarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unităților emitente și a unităților afiliate.----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.(4) Evidența tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic se realizează de către unitățile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.----------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 27Angajatorii, unitățile emitente și unitățile afiliate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate în acțiunea de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.  +  Articolul 27^1Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajatori, unități emitente, entități procesatoare și alte organizații specializate se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-01-2018, Capitolul VI a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )  +  Articolul 28Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.----------Art. 28 a fost modificat pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +   +  Anexa nr. 1la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate,respectiv returnate de către angajatori,în anul ........ luna .................Denumirea angajatorului .......................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ........, sectorul ....... județul ......Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...................................Codul fiscal .................................................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unității/unităților emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea voucherelor de vacanță pe suport hârtieC - ExplicațiiD - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentăE - Voucherele de vacanță pe suport hârtie distribuite beneficiarilorF - Voucherele de vacanță pe suport hârtie returnate unității emitenteG - Stocul final de vouchere de vacanță pe suport hârtieH - Observații: numărul și data documentului de decontare a voucherelor de vacanță pe suport hârtie cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora
  A B C D E F G H
  ContractatAchiziționat Serii vouchere de vacanță achiziționate De la ... la ...
  1.Numărul de vouchere de vacanță Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță x
  2.Numărul de vouchere de vacanță Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță x
  TOTALNumărul de vouchere de vacanță Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță x
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ..................................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport electronicachiziționate de către angajatori, respectivreturnate acestora, în anul ....... luna ......Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ........, sectorul ....... județul ............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........................................Codul fiscal ......................................................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unității/unităților emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea voucherelor de vacanță pe suport electronicC - ExplicațiiD - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentăE - Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanță alimentate pe suport electronicF - Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanță returnate angajatoruluiG - Observații: numărul și data documentului de decontare a voucherelor de vacanță cu unitatea emitentă
  A B C D EFG
  ContractatAchiziționatNumărul unic de identi- ficare a suportuluielectronic
  1. Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță
  2. Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță
  TOTAL Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță
  Conducătorul unității, ................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ..........................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSITUAȚIA ANALITICĂa voucherelor de vacanță pe suport hârtiedistribuite beneficiarilor de către angajatorîn luna .................. anul ......Denumirea angajatorului ..........................................Adresa:localitatea ..........., str. ....... nr. ........, sectorul .......... , județul ..........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .................................Codul fiscal ..............................................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Numele și prenumele beneficiarului de vouchere de vacanță pe suport hârtieC - Codul numeric personalD - Numărul voucherelor de vacanță pe suport hârtie distribuite nominalE - Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanțăF - Seria voucherelor de vacanță pe suport hârtie distribuite nominal (de la ............ la ...........)G - Semnătura beneficiarului
  A B C D E F G
  TOTAL: X
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, .............................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceSITUAȚIA ANALITICĂa voucherelor de vacanță pe suport electronictransferate beneficiarilor de către angajatorîn luna .................. anul ......Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea ..........., str. ............... nr. ........, sectorul .........., județul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ......................................Codul fiscal ................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Numele și prenumele beneficiarului de vouchere de vacanță pe suport electronicC - Codul numeric personalD - Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanțăE - Numărul unic de identificare a suportului electronic pe care au fost transferate voucherele de vacanțăF - Semnătura beneficiarului
  A B C D E F
  TOTAL: X
  Conducătorul unității, ...................... Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate, ...........................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceSITUAȚIA ANALITICĂa voucherelor de vacanță pe suport hârtiereturnate de beneficiari angajatorilorîn luna ........... anul .........Denumirea angajatorului ..........................................Adresa:localitatea ............., str. .................. nr. ........, sectorul ..............., județul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ................................................Codul fiscal ...............................................
  Nr. crt. Numele și prenumele beneficia- rului voucherelorde vacanță pe suport hârtie Codul numeric personal Numărul voucherelorde vacanță pe suport hârtie returnate de beneficiar Seria vouchere- lor de vacanțăpe suport hârtie returnateSemnătura beneficia- rului Semnătura persoanei desemnate de angajator să primească voucherele de vacanță pe suport hârtie returnate
  TOTAL: x x x
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, .....................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceSITUAȚIA ANALITICĂa voucherelor de vacanță pe suport electronicneutilizate de beneficiari și returnate angajatorilorde unitatea emitentă în luna .......... anul .........Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea .........., str. ............ nr. ........, sectorul ..............., județul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .......................................Codul fiscal ...................................................................................
  Nr. crt. Numele și prenumele beneficia- rului voucherelorde vacanță pe suport electronic Codul numeric personal Valoarea voucherelorde vacanță neutilizatede benefi- ciar și returnate angajato- rului Numărul unic de identifi- care a suportuluielectronicpe care au fost alimentatevoucherele de vacanță Semnătura beneficia- rului Semnătura persoanei desemnate de angajator să țină evidența voucherelor de vacanță returnate
  TOTAL: x x x
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport hârtieemise și alimentate de unitatea emitentăîn semestrul ............ anul ......Denumirea unității emitente ......................................Adresa:localitatea ............, str. ...... nr. ........., sectorul .........., județul ..............Numărul autorizației de funcționare ...........................................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ....................................Codul fiscal .................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - CantitateaB - Valoarea
  Nr. crt.Explicații U.M.Total semes-tru Din care:
  Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI
  A B A B A B A B A B A B
  1.Vouchere de vacanță pe suport hârtie achiziționate și decontate de angaja- tori conform anexei nr. 9
  2.Vouchere de vacanță pe suport hârtie returnate de angaja- tori ca neutilizate de beneficiari în unitățile afiliate conform anexei nr. 9
  3.Vouchere de vacanță pe suport hârtie decontate unităților afiliate conform anexei nr. 11
  Cantitate = numărul total de vouchere de vacanță.
  Conducătorul unității, ....................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ..........................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport electronicemise de unitatea emitentă însemestrul ...................... anul ......Denumirea unității emitente ..........................................Adresa:localitatea .........., str. ........... nr. ................, sectorul ........., județul ...........Numărul autorizației de funcționare ............................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .....................Codul fiscal ...................................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:Total semestru (valoric)
  Nr. crt. Explicații U.M.Total semes- tru Din care:
  Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI
  1.Vouchere de vacanță achiziționate și decontate de angaja- tori conform anexei nr. 10
  2.Vouchere de vacanță returnate de către angajatori ca neutilizate de beneficiari în unitățile afiliate conform anexei nr. 10
  3.Vouchere de vacanță decontate unităților afiliate conform anexei nr. 12
  Conducătorul unității, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ....................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport hârtiepe angajatori în luna ........... anul ....Denumirea unității emitente .......................................Adresa:localitatea..........., str. ............. nr. ............, sectorul ......................, județul ...............Numărul autorizației de funcționare ................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .........Codul fiscal .......................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea angajatorilorC - Codul fiscalD - Numărul voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționateE - Seriile voucherelor de vacanță achiziționate pe suport hârtie (de la ...... la .......)F - Valoarea nominală a unui voucher de vacanță pe suport hârtieG - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate (col. 3 x col. 5)H - Numărul și data actului de achiziționare și de decontare a voucherelor de vacanță pe suport hârtieI - Numărul voucherelor de vacanță pe suport hârtie returnate de angajatoriJ - Numărul și data documentului de returnare
  A B C D E F G H I J
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ......................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport electronicpe angajatori în luna ............. anul ........Denumirea unității emitente ........................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ............., sectorul .........., județul ..........Numărul autorizației de funcționare ...............................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........Codul fiscal ......................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea angajatorilorC - Codul fiscalD - Valoarea voucherelor de vacanță transferate pe suporturile electroniceE - Numărul și data actului de achiziționare și decontarea voucherelor de vacanță pe suport electronicF - Valoarea voucherelor de vacanță pe suport electronic neutilizate de beneficiari returnate angajatorilorG - Numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice numărul de identificare a suportului electronic de pe care au fost returnate voucherele de vacanțăH - Numărul de suporturi electronice active alimentateI - Numărul de suporturi electronice anulate
  A B C D E F G H I
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ......................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport hârtiepe unități afiliate, decontate de unitatea emitentăîn luna .................... anul ..........Denumirea unității emitente ........................................Adresa:localitatea ..............., str. ............. nr. ................., sectorul .........., județul .................Numărul autorizației de funcționare ........................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .................Codul fiscal ...............................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unității afiliateC - Numărul voucherelor de vacanță pe suport hârtie primite de la beneficiariD - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanță pe suport hârtie primite de la beneficiariE - Numărul voucherelor de vacanță pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentăF - Valoarea totală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie decontată unității afiliate de unitatea emitentăG - Numărul și data documentului de decontareH - Observații
  A B C D E F G H
  0 1 2 3 4 5 6 7
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ......................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 12la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanță pe suport electronicpe unități afiliate, decontate de unitatea emitentăîn luna .................... anul ..........Denumirea unității emitente ......................................Adresa:localitatea .................., str. ................. nr. ................., sectorul .........., județul .............Numărul autorizației de funcționare .........................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................Codul fiscal ..........................................................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unității afiliateC - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanță utilizate de beneficiariD - Valoarea totală a voucherelor de vacanță decontată unității afiliate de unitatea emitentăE - Observații
  A B C D E
  0 1 2 3 4
  Conducătorul unității, ..................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ......................
  ----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
  -----