HOTĂRÂRE nr. 521 din 20 iulie 2016privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, științific și operațional față de Agenția Națională Anti-Doping și orice structură sportivă, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desființarea Direcției cercetare și laborator antidoping din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping și preluarea activității acesteia.(2) Structura organizatorică a Laboratorului de control doping este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Numărul maxim de posturi al Laboratorului de control doping este de 25.(4) Sediul Laboratorului de control doping este în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.  +  Articolul 2Laboratorul de control doping are următoarele atribuții în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport:a) asigură efectuarea analizelor de control doping a probelor A și B recoltate de la sportivi atât în competiție, cât și în afara competiției;b) dezvoltă metode de identificare și cuantificare a substanțelor interzise aflate pe Lista interzisă în conformitate cu documentele tehnice elaborate de către Agenția Mondială Anti-Doping;c) participă la teste externe de verificare a competenței laboratorului organizate de către Agenția Mondială Anti-Doping și Asociația Mondială a Specialiștilor în Anti-Doping;d) participă la teste educaționale organizate de către Agenția Mondială Anti-Doping și Asociația Mondială a Specialiștilor în Anti-Doping;e) realizează studii de excreție, aprobate de către Comisia de etică, pentru dezvoltarea metodelor necesare identificării substanțelor prohibite;f) efectuează analize pe eșantioane din materiale confiscate în cadrul acțiunilor de combatere a traficului ilicit de substanțe interzise;g) întocmește, la cerere, documentația necesară pentru probele de control doping cu rezultat analitic advers sau atipic, în conformitate cu cerințele în vigoare;h) realizează, prelucrează, actualizează și administrează baza informatică de date referitoare la analizele de control doping;i) raportează Agenției Mondiale Anti-Doping, precum și autorităților de testare competente rezultatele tuturor probelor de control doping prin sistemul de management și administrare anti-doping ADAMS;j) asigură respectarea prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare;k) asigură respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005;l) implementează și menține sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 17025: 2005;m) actualizează documentele sistemului de management al calității în conformitate cu documentele elaborate de către Agenția Mondială Anti-Doping;n) asigură condițiile necesare îndeplinirii/documentării/ îmbunătățirii sistemului calității și implementării procedurilor la nivelul Laboratorului de control doping;o) menține legătura cu autoritățile de testare cu privire la managementul probelor de control doping;p) păstrează permanent legătura cu Agenția Mondială Anti-Doping și întocmește documentații la solicitarea acesteia;q) întocmește documentația necesară în vederea participării la licitații pentru analize de control doping;r) asigură păstrarea în condiții de siguranță a documentelor ce conțin secrete profesionale sau informații confidențiale;s) organizează activitatea de avizare internă a contractelor de cercetare, a temelor-program ale contractelor de cercetare și coordonează activitatea colectivelor de cercetare în vederea realizării planului tematic și asigură controlul periodic al stadiului de realizare a tematicii prin avizări parțiale, discuții în colective lărgite, analize și inspecții la locul de desfășurare a activității;ș) stabilește legături cu institute de cercetare și cu specialiști și propune măsuri de colaborare științifică;t) elaborează lucrările destinate manifestărilor științifice și publică studiile de specialitate care se elaborează la nivelul său;ț) participă la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor și meselor rotunde pentru prezentarea și analiza cercetărilor, la manifestări științifice organizate în colaborare cu Agenția Națională Anti-Doping în cadrul sau în afara acesteia;u) efectuează analize privind contaminarea cu substanțe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorității de testare;v) participă la realizarea strategiei naționale anti-doping și a raportului anual în colaborare cu Agenția Națională Anti-Doping;w) colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv și la alte persoane, atunci când este necesar și aplicabil în desfășurarea activităților anti-doping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping, Standardul internațional pentru laboratoare al Agenției Mondiale Anti-Doping și Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;x) realizează reprezentarea României în relațiile cu organizațiile naționale și internaționale anti-doping și achită cotizațiile și taxele stabilite de către organizațiile guvernamentale și neguvernamentale internaționale, asumate prin Convenția împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, și Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Laboratorului de control doping se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii se asigură din:a) donații, legate și sponsorizări;b) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;c) tarife pentru eliberarea pachetului de documente;d) proiecte de cercetare;e) fonduri obținute în cadrul colaborărilor internaționale;f) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare și/sau alte fonduri acordate de instituțiile financiare naționale/internaționale;g) alte surse de venituri în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Laboratorul de control doping este condus de un director, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condițiilor generale prevăzute de legislația muncii și a condițiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internațional pentru laboratoare. (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (1^1) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcție prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 22-12-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Directorul reprezintă Laboratorul de control doping în relația cu persoanele fizice și juridice, autoritățile și instituțiile publice, organizațiile naționale și internaționale anti-doping și organizațiile internaționale în care este membru.(3) În realizarea prerogativelor conferite de lege, directorul este ordonator terțiar de credite și exercită drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și legislația muncii pentru personalul angajat.(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul emite decizii.(5) Directorul are următoarele atribuții:a) inițiază modificări/completări ale modului de organizare și funcționare a Laboratorului de control doping;b) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al Laboratorului de control doping, pentru a fi analizat și inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite, și realizează execuția bugetară, cu respectarea dispozițiilor legale;c) organizează și exercită controlul cu privire la evidența înregistrărilor în contabilitate și la patrimoniul Laboratorului de control doping;d) încheie, modifică și dispune încetarea contractelor de muncă și exercită autoritatea disciplinară cu privire la personalul angajat;e) asigură măsurile organizatorice și exercită controlul cu privire la operațiunile de recepție, păstrare și analiza probelor de control doping, cu respectarea lanțului de custodie prevăzut în Standardul internațional pentru laboratoare;f) dispune măsurile privind arhivarea corespondenței și a documentelor emise cu respectarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;g) aprobă condițiile de acces în spațiile destinate desfășurării activității Laboratorului de control doping;h) organizează activitatea de protecție a muncii și exercită controlul respectării normelor de protecție a muncii, potrivit legii;i) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și exercită controlul respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor;j) exercită și alte atribuții prevăzute de lege și de alte acte normative.  +  Articolul 5(1) În activitatea de conducere a Laboratorului de control doping, directorul este ajutat de un director științific, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condițiilor generale prevăzute de legislația muncii și a condițiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internațional pentru laboratoare. (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (1^1) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcție prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 22-12-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Directorul științific exercită atribuțiile delegate de către director, potrivit legislației naționale și Standardului internațional pentru laboratoare.  +  Articolul 6(1) În cazul în care, din motive temeinic justificate, directorul nu își poate exercita atribuțiile curente, acestea sunt îndeplinite de către directorul științific.(2) În caz de vacantare a postului de director, conducerea Laboratorului de control doping se asigură de un director interimar, numit prin ordin al secretarului general al Guvernului pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 4 alin. (1). (la 22-12-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) În caz de vacantare a postului de director științific, secretarul general al Guvernului numește, prin ordin, un director științific interimar, pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 5 alin. (1). (la 22-12-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 7Laboratorul de control doping are dreptul la un autoturism de serviciu, în parc comun, cu un consum de carburanți de 360 l/lună.  +  Articolul 8(1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor înregistrate cu nr. 158555 și nr. 153520 și a imobilului teren situat în municipiul București, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39, aflat în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping și înregistrat cu numărul 153521 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.(2) Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenției Naționale Anti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping.(3) Predarea-preluarea părții de imobil transmise potrivit prevederilor alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru anul 2016 se asigură prin redistribuire din bugetul Agenției Naționale Anti-Doping.  +  Articolul 10(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul intern al Laboratorului de control doping.(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping asigură suportul tehnic pentru Laboratorul de control doping până la data constituirii noilor structuri din cadrul acestuia.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii."2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 2, articolul 1^1 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 20 iulie 2016.Nr. 521.  +  Anexa nr. 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Laboratorului de control doping                                               Numărul maxim de posturi - 25                       ┌────────────────┐                       │ LABORATOR DE │                       │ CONTROL DOPING │                       └────────┬───────┘                                │                                v                       ┌────────────────┐                       │ DIRECTOR │                       └────────┬───────┘                                │                                v                       ┌────────────────┐                       │ DIRECTOR │                       │ ȘTIINȚIFIC │                       └────────┬───────┘                                │       ┌────────────────┬───────┴─────┬──────────────┐       │ │ │ │       v v v v
  COMPARTIMENT ANALIZĂ DOPING ACREDITAT ISO 17025 ȘI WADA    COMPARTIMENT CERCETARE PENTRU PREVENIREA DOPAJULUI ACREDITAT ISO 17025  COMPARTIMENTECONOMIC ȘI RESURSE UMANE     RESPONSABIL CU CALITATEA     
   +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor incluse în inventarul centralizat al bunuriloraflate în domeniul public al statului și dobândite înadministrare de Agenția Națională Anti-Doping
  Nr. M.F.     Codul de clasi- ficare   Tip bun (mobil/imobil)    Persoana juridică ce administrează imobilul  Descrierea tehnică      Vecinătăți      Adresa     Anul do- bân- dirii  Valoarea contabilă la 13.06.2016  Situația juridică
  Baza legală   Proprietate publică/În administrare
  158555                   8.29.08                   Imobil construcție S+P+2E Nr. cadastral 229530                Agenția Națională Anti-Doping -sediu                 Suprafață construită = 262 mpSuprafață desfășurată = 996 mp Regimul de înălțimeS+P+2E              N = Institutul Național de Cercetare înSport bd.Basarabianr. 41A, sectorul 2, București N.C. 14682 E, S și V = Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" nr. 37-39, sectorul 2, București N.C. 18667 București, sectorul 2, bd. Basarabianr. 37-39                  2007                    2.730.000                   Legea nr. 213/1998Autorizația de construire nr. 102/7B 04.02.2005 Proces-verbal derecepție la terminarea lucrărilor nr. 34.533 din 17.07.2007                             
  153520                8.29.08                Imobil construcție - parter sediu Nr. cadastral 209772             Agenția Națională Anti-Doping CUI 18018990              Suprafață construită - 214 mpSuprafață desfășurată - 214 mp Suprafață utilă - 178, 41 mp Carte funciară nr. 209772         S = Agenția Națională Anti-Doping,bd.Basarabianr. 37-39, sectorul 2, București C.F. 229530 N, E, V = Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" nr. 37-39, sectorul 2, București București, sectorul 2, bd. Basarabianr. 41 A               2007                 260.000                Legea nr. 213/1998Hotărârea Guvernului nr. 719/2007            În administrare               
  153521                   8.29.08                   Imobil teren                                        Suprafață - 320 mp Carte funciară nr. 229530 C.F. 18667                 N = Institutul Național de Cercetare înSport, bd.Basarabianr. 41A, sectorul 2, București C.F. 209772 E, S și V = Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" nr. 37-39, sectorul 2, București C.F. 18667 București, sectorul 2, bd. Basarabianr. 41 A                  2007                    909.500                   Legea nr. 213/1998Hotărârea Guvernului nr. 720/2007               În administrare                  
   +  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREa părții din imobilele aflate în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Agenției NaționaleAnti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping
  Nr. M.F.     Codul de clasi- ficare  Adresa imobiluluicare se transmite    Vecinătăți     Persoana juridică de la care se transmite imobilul   Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea deinventar a imobilului   Baza legală a dării în administrare  Anul do- bân- dirii Caracteristicile tehnice ale imobilului    
  158555 Parțial                    8.29.08                     Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, București                   S = Agenția Națională Anti-Doping, bd. Basarabianr. 37-39 sectorul 2, București C.F. 229530 N, E, V = Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu"bd. Basarabianr. 37-39, sectorul 2, București      Agenția NaționalăAnti-Doping CUI 18018990                    Laboratorulde control doping                    Valoarea deinventar a spațiilor care se transmit Laborato- rului de control doping = 484.300 lei            Codul civil Hotărârea Guvernului nr. 516/2013Hotărârea Guvernului nr. 719/2007Hotărârea Guvernului nr. 720/2007Autorizația de constru- ire nr. 102/7B din 4.02.2005 Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor 34533 din 17.07.2007 2007                     Parter Suprafața utilă - 143,38 mp Hol - 17,94 mp Camera frigorifică-13,70 mp Grup sanitar - 10, 41 mp Birou - 12,30 mp Laborator - 12,77 mp Laborator - 20,34 mp Laborator - 15,41 mp Laborator - 12,77 mp Laborator - 15,72 mp Laborator - 12,02 mp Suprafața utilă 46,41 mp Subsol Magazie reactivi - 17, 48 mpCercetare - 28, 93 mp Suprafață construită convențională - 200 mp Suprafața utilă - 236,2 mp Regim de înălțime Subsol + Parter Carte funciară 229530
  153520 Parțial                          8.29.08                           Bd. Basarabia nr. 41A, sectorul 2, București                         N = Institutul Național de Cercetare în Sport, bd. Basarabianr. 41A, sectorul 2, București N.C. 14682 E, S și V = Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu"bd. Basarabianr. 37-39, sectorul 2, București N.C. 18667         Agenția NaționalăAnti-Doping CUI 18018990                          Laboratorulde control doping                          Valoarea deinventar a spațiilor care se transmit Laborato- rului de control doping = 260.000                   Codul civil Hotărârea Guvernului nr. 719/2007privind transmitereaunei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din admi- nistrarea Agenției Naționale pentru Sport - Institutul Național de Cercetare pentru Sportîn administra- rea AgențieiNaționale Anti-Doping 2007                           Parter Suprafața utilă - 178,41 mp Depozit - 3,41 mp Cameră frigorifică - 11,66 mp Arhivă - 15,20 mp Laborator - 12,74 mp Laborator - 8,65 mp Laborator - 20,27 mp Laborator - 33,45 mp Laborator - 9,70 mp Cameră tehnică - 7,90 mp Hol - 7,44 mp Grup sanitar - 7,48 mp Hol - 3,85 mp Birou - 35,96 mp Suprafață construită - 214 mp Regim de înălțime Parter Carte funciară nr. 209772        
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitariSTRUCTURA ORGANIZATORICĂA AGENȚIEI NAȚIONALE ANTI-DOPING*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────┐ │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ȘI A │ ┌─────────────────┐ │PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE│ │ │ ┌─────────────────┐ │ AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING ├---------┤ AGENȚIA ├---------┤ COMISIA DE APEL │ └─────────────────────────────────────────┘ │ NAȚIONALĂ │ └─────────────────┘                       ┌───────────────────┐ │ ANTI-DOPING │                       │COMISIA DE ACORDARE├---------┤ │                       │A SCUTIRILOR PENTRU│ └────────┬────────┘                       │ UZ TERAPEUTIC │ │                       └───────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A │ ┌────────┴────────┐ ┌──────────────────┐ │ TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANȚE ├─────────┤ PREȘEDINTE ├────────┤CONSILIUL DIRECTOR│ │ CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ │ └────────┬────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘ │                                                              │                              ┌──────────────────┐ │                              │CABINET PREȘEDINTE│<───────────┤ ┌─────────────────────────────┐                              └──────────────────┘ ├───────>│COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│                                                              │ └─────────────────────────────┘                                                              │                                        ┌─────────────────────┴──────────────────────┐                                        │ │                                        v v                              ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREȘEDINTE │                              └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘                                        │ │                                        v v                            ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐                            │ DIRECȚIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECȚIA GENERALĂ DE TESTARE, │                            │ADMINISTRATIV, JURIDIC│ │ ANTITRAFIC SUBSTANȚE INTERZISE, │                            │ ȘI RESURSE UMANE │ │RELAȚII PUBLICE ȘI INTERNAȚIONALE│                            └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ Notă
  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
  ----------