REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) și ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, prevederile art. 46 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 63^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 63 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, al Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 127/2011,Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare și definiții  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC.(2) CRC gestionează informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condițiile păstrării secretului profesional.(3) CRC participă la schimbul transfrontalier de informații în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele de credit naționale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante, încheiat de Banca Națională a României cu autoritățile competente în materie din statele membre.  +  Articolul 2Pentru scopurile prezentului regulament:1. Informația de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, și operațiunile în lei și în valută prin care persoanele declarante se expun la risc față de acel debitor. Informația de risc de credit este informația care se raportează de către persoanele declarante, se prelucrează și se difuzează de către CRC.Operațiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:a) acordarea de credite;b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, față de o persoană fizică, o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate;c) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, față de altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României.2. Informația despre fraudele cu carduri este informația raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei nefiind înregistrată la restanțe în evidențele persoanei declarante.3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală ori mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei persoane declarante față de un debitor și se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operațiunile desfășurate de debitor în nume propriu, cât și cele desfășurate împreună cu alte persoane fizice și/sau juridice, care formează un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor.Componența grupului de persoane fizice și/sau juridice care formează un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor, denumit în continuare grup, se raportează la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere următoarele:a) criteriile prevăzute în legislația în vigoare cu privire la expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice și/sau juridice în categoria grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor, după caz;b) persoana declarantă să înregistreze expunere față de cel puțin una dintre persoanele din grup.4. Persoana recenzată este persoana fizică sau persoana juridică nonbancară, înscrisă în baza de date a CRC ca urmare a raportării acesteia de către persoana declarantă.5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru același debitor, mai puțin valoarea operațiunilor în lei și în valută prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global reprezintă expunerea tuturor persoanelor declarante din România față de un singur debitor și se determină de CRC.6. Persoanele declarante la CRC sunt:– instituțiile de credit, persoane juridice române, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România;– sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale;– instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România;– sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine înscrise în Registrul special, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România;– instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2011 privind instituțiile de monedă electronică, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România;– instituțiile de plată, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri colectate din unitățile lor teritoriale din România. (la 01-02-2018, Ultimul paragraf al punctului 6, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 ) 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CRC informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri.8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 și 17 ale lunii în care se raportează informația de risc de credit aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora 17,00; fiecare persoană declarantă are obligația să efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a perioadei de raportare.În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 17.00.9. Utilizatori sunt persoanele declarante și Banca Națională a României.  +  Articolul 3(1) Limita de raportare, în funcție de care persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui debitor, este de minimum 20.000 (două zeci de mii) lei.(2) Suma reprezentând limita de raportare poate fi modificată de către Banca Națională a României.  +  Secţiunea a 2-a Structura bazei de date a CRC și accesarea acesteia  +  Articolul 4CRC organizează și gestionează o bază de date care cuprinde:a) Fișierul central al creditelor (FCC), care conține informațiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate și difuzate de către CRC în vederea valorificării de către utilizatori în condițiile păstrării secretului profesional;b) Fișierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informații de risc de credit referitoare la debitori și la creditele restante ale acestora față de toate persoanele declarante din România;c) Fișierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informații despre grupuri;d) Fișierul fraudelor cu carduri (FFC), care conține informații despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit și/sau de credit.  +  Articolul 5(1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze și să actualizeze formularul "Fișă de acreditare la CRC a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri" (F1), conform anexei nr. 1. Această fișă va fi întocmită în două exemplare având același conținut, cu următoarele destinații:– exemplarul 1 se transmite în regim confidențial direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CRC;– exemplarul 2 se păstrează pentru evidențele proprii.(2) Accesarea sistemului informatic al CRC de către persoanele acreditate la CRC se face pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României.  +  Capitolul II Regimul informației de risc de credit și al informației despre fraudele cu carduri  +  Secţiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri  +  Articolul 6Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CRC, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat față de acesta un risc individual, precum și informația despre fraudele cu carduri constatate.  +  Articolul 7(1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data eliberării de către Banca Națională a României a documentului care atestă înscrierea acestora în Registrul special.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată au obligația de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Națională a României constată că acestea înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare.(3) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, și ca urmare a autorizării ca instituții de plată/instituții emitente de monedă electronică sunt radiate din Registrul special își mențin calitatea de persoane declarante la CRC până în luna când Banca Națională a României constată că nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare.  +  Articolul 8(1) Instituțiile financiare nebancare radiate din Registrul special își pierd calitatea de persoane declarante la CRC, începând cu luna în care s-a efectuat radierea.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată își pierd calitatea de persoane declarante la CRC începând cu luna în care nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare.  +  Articolul 9Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea și difuzarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul informațional al CRC".  +  Articolul 10În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6, persoana declarantă trebuie să transmită la CRC, lunar, în format electronic prin Rețeaua de comunicații interbancară, în perioada de raportare, informația de risc de credit, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri:1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare ale unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2 A) și a "Formularului de raportare a fuziunilor/divizărilor" (F2 C).Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui grup de către persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de către aceeași persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informației de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a grupurilor" (F2 B).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie utilizată în cazul în care debitorul îndeplinește condiția de a fi raportat. Transmiterea informației de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3 A).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.4. Procedura de ștergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidențele persoanei declarante. Ștergerea informației de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A. (la 01-02-2018, Punctul 4 din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 ) (la 01-02-2018, Punctul 5 din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 ) 6. Procedura de ștergere a unui grup trebuie utilizată în cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B.  +  Articolul 11Informația de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.  +  Articolul 12Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel:1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. Transmiterea informației se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.2. Ștergerea unei fraude cu card se efectuează de către persoana declarantă în situația în care constată că informația transmisă este eronată; transmiterea acestei informații se realizează prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție" (F8).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.  +  Articolul 13Banca Națională a României va asigura, la sediul său central, condițiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea și difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic a informațiilor de risc de credit și a informațiilor privind fraudele cu carduri.  +  Articolul 14(1) Înregistrarea în FCC poate fi efectuată dacă informația de risc de credit transmisă de către o persoană declarantă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare:a) respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament;b) este în concordanță cu informația de risc de credit cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC în acest sens.(2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuată dacă informația privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament.  +  Articolul 15CRC nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri  +  Articolul 16(1) CRC asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor.(2) FCC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind:– identificarea debitorilor și evidențierea, după caz, a situațiilor speciale;----------Prima liniuță a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 17 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015.– riscurile individuale și caracteristicile acestora;– riscurile globale și caracteristicile acestora.Informațiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate lunar.(3) FCR este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de debitori față de toate persoanele declarante din România.(4) FG este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția informațiile despre grupurile de persoane fizice și/sau juridice.(5) FFC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția informațiile despre fraudele cu carduri comise de către posesorii acestora.  +  Articolul 17Informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri sunt menținute în FCR și FFC pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.  +  Secţiunea a 3-a Difuzarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri  +  Articolul 18Fluxul difuzării informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri deținute de CRC către utilizatori este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul informațional al CRC".  +  Articolul 19CRC poate difuza informația conținută în baza sa de date din proprie inițiativă sau la cerere.  +  Articolul 20(1) CRC transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plăți ale persoanelor recenzate, utilizând formularul "Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), și informația referitoare la grupurile raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul "Situația grupurilor" (F4 C).Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.(2) Informația despre incidentele de plăți este preluată din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.  +  Articolul 21(1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante, informații referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidențiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.(2) Situația creditelor restante include și informații referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plăți ale debitorilor.  +  Articolul 22CRC transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la fraudele cu carduri, evidențiate în FFC, utilizând formularul "Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 23(1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României.(2) În situația în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare județ. Conectarea unităților teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României.(3) În situația în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligația să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entități.  +  Articolul 24(1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective, respectând condițiile legale.(2) În cazul în care informația de risc de credit pentru care persoana declarantă consultă baza de date se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată și/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.(3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt:– datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lună, pe numele persoanei recenzate;– datele referitoare la riscul global și creditele restante înregistrate față de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeași persoană recenzată;– datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; și/sau– datele referitoare la situația grupurilor raportate de fiecare persoană declarantă, respectiv riscul global și suma restantă aferente grupurilor pentru ultima lună încheiată.(4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele persoanei recenzate, precum și cele referitoare la creditele restante includ și informații despre fraudele cu carduri și despre incidentele de plăți ale acesteia.(5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a CRC sunt următoarele:a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC" (F5).Formularul F5 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații:– exemplarul 1: rămâne în posesia persoanei care a dat acordul;– exemplarul 2: se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care a primit acordul și se arhivează de către aceasta;– exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei declarante (sau sucursalei/unității teritoriale a persoanei declarante care are drept de acces la baza de date - în cazul în care aceasta face consultarea) în ziua emiterii acordului.Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5.b) "Cerere de consultare a bazei de date a CRC" (F6).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.(6) Difuzarea de către CRC a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC.  +  Articolul 25Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informații de la CRC informațiile de risc de credit și cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.  +  Articolul 26Directorul direcției de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC poate dispune sistarea difuzării informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri deținute de CRC, în cazul în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane neautorizate.  +  Capitolul III Corectarea erorilor  +  Secţiunea 1 Corectarea informației transmise eronat la CRC în perioada de raportare  +  Articolul 27(1) Corectarea informației de risc de credit transmise, care nu a îndeplinit cel puțin una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), și completarea informației de risc de credit transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B și F3 A:a) ca urmare a sesizării de către CRC a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informația de risc de credit" (F7).Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii.(2) Persoana declarantă care sesizează erori în informația de risc de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informația de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului F8.(3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai informația de risc de credit care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de risc de credit omisă.  +  Secţiunea a 2-a Corectarea informației înregistrate în baza de date a CRC  +  Articolul 28Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A și F3 B care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului F8, astfel:a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii;b) din inițiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constată existența unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o.  +  Articolul 29CRC poate proceda pe baza unei "Sesizări de corecție" transmise de o persoană declarantă pe suport hârtie, însoțită de documente doveditoare, în situația în care se impune, la trecerea informațiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu condiția ca eroarea să provină de la autoritățile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale.  +  Articolul 30(1) În cazul în care informația de risc de credit conținută în formularul F8 îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC efectuează înregistrarea acesteia în cel mult o zi bancară de la data primirii sesizării.(2) În cazul în care informația de risc de credit conținută în formularul F8 nu îndeplinește cel puțin una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectuează înregistrarea acesteia.  +  Articolul 31Informația de risc de credit corectă, transmisă la CRC prin formularul F8, este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referă.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de conciliere  +  Articolul 32(1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaște persoana declarantă - sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri declanșarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC.(2) O informație poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată.  +  Articolul 33Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele:– etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de către persoana recenzată și acceptarea cererii de către persoana declarantă.Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații:– exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea;– exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta;– exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante;– etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia;– etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o;– etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii;– etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii.În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8;– etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC.  +  Capitolul IV Răspundere și sancțiuni  +  Articolul 34Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC.  +  Articolul 35(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel:a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei; (la 01-02-2018, Litera a) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 ) b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;c) netransmiterea de către persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le dețin referitoare la debitorii implicați în schimbul transfrontalier/a confirmării că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancționează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv raportați/raportate eronat; se adaugă la suma menționată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016.e) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.(2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către direcția de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC.(3) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. d)-e) se face de către persoanele din cadrul Direcției supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.  +  Articolul 36Banca Națională a României poate modifica cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta secțiune.  +  Articolul 37Sancțiunile se aplică prin ordin emis de către guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Capitolul V Alte dispoziții  +  Articolul 38Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante.  +  Articolul 39Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează:a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă:– 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A;– 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A;– 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A;b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali:– 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;– 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;– 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă.  +  Articolul 40Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare, comisionul lunar se reține din contul instituției de credit ce funcționează pe teritoriul României, la care instituțiile nominalizate au contul deschis, al cărei nume va fi comunicat direcției de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC.  +  Articolul 41Banca Națională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 39.  +  Articolul 42Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC.  +  Articolul 43(1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități.(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit.Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 43 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 44Informațiile de risc de credit transmise la și primite de la CRC au caracter confidențial.  +  Articolul 45CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante.  +  Articolul 46(1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informațiile de risc de credit în format electronic sau pe suport hârtie.(2) CRC nu are obligația de a transmite lichidatorului desemnat informațiile din formularul F4 A.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 47Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul regulament. Notă
  *) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 48(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2004 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Președintele
  Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 9 ianuarie 2012.Nr. 2.  +  AnexăANEXEla Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționareala Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit