LEGE nr. 101 din 19 mai 2016privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.(2) Prezenta lege se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.(3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale privind atribuirea contractelor.  +  Articolul 2(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de prezenta lege.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:a) act al autorității contractante - orice act administrativ, orice operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) b) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:(i) autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile publice;(ii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile sectoriale;(iii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;c) contract - oricare dintre următoarele:(i) contractul de achiziție publică, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice;(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile sectoriale;(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice, precum și în legislația privind achizițiile sectoriale;(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrări, astfel cum este definit în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;d) măsuri de remediere - acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei notificări prealabile/contestații, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire;e) notificare prealabilă - cererea prin care se solicită autorității contractante reexaminarea unui act al autorității contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia;f) persoană care se consideră vătămată - orice operator economic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:(i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și(ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii și expresiile definite în legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.(3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat și fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanță, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac. (la 22-12-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 4(1) Pentru soluționarea contestației, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:a) fie pe cale administrativ-jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;b) fie pe cale judiciară instanței de judecată. (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Abrogat. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Autoritatea contractantă care a luat la cunoștință despre depunerea de către persoane diferite a unor contestații împotriva aceluiași act al autorității contractante, atât în fața Consiliului, cât și în fața instanței, are obligația să informeze Consiliul și instanța în acest sens, transmițând totodată copii de pe contestațiile formulate.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), instanța poate pronunța conexarea contestațiilor în condițiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanța va dispune citarea părților implicate în vedere discutării conexării contestațiilor. În situația în care nu se pronunță măsura conexării, instanța va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunțare. (la 22-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată și care a depus contestație la Consiliu nu are obligația de a plăti taxa de timbru prevăzută la art. 52 alin. (1).(6) În cazul în care persoana care se consideră vătămată formulează contestație împotriva aceluiași act al autorității contractante atât la Consiliu, cât și la instanța de judecată, se prezumă că aceasta a renunțat la calea administrativ-jurisdicțională.  +  Articolul 5(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.(2) Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  +  Capitolul II Notificarea prealabilă  +  Articolul 6(1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, care poate fi invocată și din oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanței de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislației privind achizițiile publice sau concesiunile, în termen de:a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(2) Notificarea prealabilă se face în scris și conține cel puțin datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate și măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate, după caz.(3) În cazul în care notificarea prealabilă privește conținutul documentației de atribuire, publicată în sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.(4) În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile, autoritatea contractantă transmite un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări.(5) În cazul în care autoritatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere, aceasta are la dispoziție un termen de 7 zile pentru implementarea efectivă a acestora. Termenul se calculează începând cu ziua următoare transmiterii răspunsului prevăzut la alin. (4).(6) În cazul procedurilor care se publică în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (5), înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât și celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire prin publicarea în SEAP.(7) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (5) se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât și celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire.(8) Comunicările prevăzute la alin. (7) se realizează prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.(9) Dispozițiile alin. (7) și (8) se aplică și în cazul măsurilor de remediere adoptate după data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor.(10) Sesizarea Consiliului sau a instanței, după caz, se poate face numai după îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (10), orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă potrivit alin. (5) poate depune contestație în fața Consiliului sau instanței fără îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă.  +  Articolul 7(1) Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care se consideră vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.(2) Suspendarea dreptului de încheiere a contractului nu încetează înainte de expirarea unui termen de:a) cel puțin 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, achiziție sectorială sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz;b) cel puțin 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, achiziție sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.(3) Termenele prevăzute la alin. (2) se calculează după cum urmează:a) începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere;b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (4), când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns;c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (5), când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere.(4) Contractul încheiat cu încălcarea dispozițiilor alin. (2) este lovit de nulitate absolută.(5) În cazul în care, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziționează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, suspendarea dreptului de încheiere a contractului potrivit alin. (1) privește numai loturile pentru care s-a formulat notificarea prealabilă.  +  Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională  +  Secţiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației  +  Articolul 8(1) Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum și oricare persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:a) 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, achiziție sectorială sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz;b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, achiziție sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.(2) Termenul de contestare prevăzut la alin. (1) se calculează după cum urmează:a) începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante, în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere, dacă autoritatea contractantă a respectat termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), în caz contrar fiind aplicabile dispozițiile prevăzute la lit. b); (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (4), când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns;c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (5), când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere.  +  Articolul 9(1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se publică în SEAP.(2) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.(3) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului și autorității contractante o cerere de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere asupra contestației și celelalte documente necesare soluționării contestației.(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluționarea contestației și cu respectarea termenului de așteptare prevăzut pentru încheierea lui.(5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută. Încheierea contractului anterior/ulterior formulării contestației nu împiedică soluționarea acesteia de către Consiliu.(6) În cazul în care, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziționează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, măsurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestație.  +  Secţiunea a 2-a Elementele contestației  +  Articolul 10Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă și în ce calitate. Se indică și adresa de poștă electronică, numărul de telefon și numărul de fax, după caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuiește în străinătate indică, pentru celeritate, și domiciliul ales sau reședința din România unde urmează să i se transmită comunicările privind soluționarea contestației;b) denumirea și sediul autorității contractante;c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul și data anunțului de participare din SEAP;d) precizarea actului atacat al autorității contractante;e) obiectul contestației;f) motivarea în fapt și în drept a contestației;g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil;h) semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantului persoanei juridice.  +  Articolul 11(1) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înștiințare, să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația este anulată.(2) Contestatorul atașează la contestație dovada notificării prealabile a autorității contractante și copia răspunsului autorității contractante, dacă există, dovada înaintării contestației către autoritatea contractantă, copia actului atacat, după caz, precum și mijloacele de probă de care dispune.(3) Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională nu se taxează.  +  Secţiunea a 3-a Soluționarea contestației  +  Articolul 12(1) Consiliul este competent să soluționeze contestațiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat potrivit art. 37 alin. (2).(2) Contestațiile care nu intră în competența de soluționare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, către instanța de judecată competentă ori, dacă este cazul, către un alt organ cu activitate jurisdicțională competent.(3) Decizia de declinare a competenței Consiliului nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței de judecată competente ori, dacă este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdicțională competent.  +  Articolul 13(1) Contestația se soluționează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de președinte de complet.(2) În cadrul fiecărui complet, cel puțin președintele acestuia sau un membru trebuie să fie licențiat în drept.(3) Contestațiile care implică informații clasificate sunt soluționate de complete formate din membri autorizați în acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Contestațiile se distribuie spre soluționare completelor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) și (2).(2) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul, prin completele de soluționare a contestațiilor, adoptă decizii și încheieri.(3) Completul de soluționare a contestației este independent, hotărârile pronunțate fiind bazate pe stricta aplicare și respectare a legii.  +  Articolul 15(1) Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ-jurisdicționale.(2) Părțile au obligația de a expune situația de fapt la care se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet, fără a denatura sau omite informațiile care le sunt cunoscute.  +  Articolul 16(1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare.(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul înștiințează autoritatea contractantă despre existența contestației, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivității contestației și eventualele mijloacele de probă în acest sens.(5) Toate notificările și actele procedurale se transmit prin poștă, fax și/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.  +  Articolul 17(1) Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se soluționează astfel:a) în etapa de până la data deschiderii ofertelor, sunt soluționate de același complet;b) în etapa de după data deschiderii ofertelor, sunt soluționate de același complet, altul decât cel prevăzut la lit. a).(2) În fiecare etapă, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri sunt conexate.(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire, pot formula, cu înștiințarea părților cauzei, cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a faptului că s-a formulat contestație. În cazul prevăzut la art. 6 alin. (7), termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării faptului că s-a formulat contestație.  +  Articolul 18(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a primit contestația, autoritatea contractantă are obligația de a transmite Consiliului și contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestației.(2) Autoritatea contractată are obligația de a transmite Consiliului, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, precum și dovada înaintării punctului de vedere către contestator și orice documente considerate edificatoare, cu excepția anunțurilor de participare publicate în SEAP și a documentației de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă și poate fi descărcată direct din SEAP.(3) Lipsa punctului de vedere nu împiedică soluționarea contestației, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia către autoritatea contractantă. Lipsa punctului de vedere al autorității contractante atrage decăderea ei din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.(4) Pentru soluționarea contestațiilor ulterioare privind aceeași procedură de atribuire, dosarul achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii ce trebuie transmis de autoritatea contractantă cuprinde doar acele documente întocmite sau primite de aceasta în cadrul procedurii de atribuire care nu au fost deja transmise Consiliului cu prilejul soluționării contestației/contestațiilor anterioare.(5) În cazul în care trimite dosarele către instanța de judecată ca urmare a formulării plângerilor și, după caz, a dispunerii prin încheiere a declinărilor, Consiliul va include în dosarele transmise documentele prevăzute la alin. (2) și pe cele prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 19(1) La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.(2) Accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu potrivit alin. (1) nu este condiționat de accesul la documentele aflate la autoritatea contractantă potrivit legislației privind achizițiile publice sau legislației privind achizițiile sectoriale ori legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(3) În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.  +  Articolul 20(1) În vederea soluționării contestației, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra orice mijloace de probă permise de lege și de a solicita orice date și documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice.(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depășirea termenului de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24.(3) Consiliul, în vederea soluționării contestației, poate solicita contestatorului informații și mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluționarea contestației de către Consiliu.(4) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestația urmând să fie soluționată pe baza documentelor deja depuse la dosar.  +  Articolul 21(1) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile sunt audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației.(2) Părțile pot fi reprezentate de avocați sau de consilieri juridici și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectat termenul legal de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24.(3) Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de contestare și/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizărilor la contestație ulterior termenului legal de formulare a acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea procedurii de atribuire  +  Articolul 22(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate să dispună prin încheiere, în termen de 3 zile de la primirea cererii, măsura suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă, până la soluționarea contestației.(2) Persoana interesată comunică, concomitent, prin același mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea către Consiliu, cererea sa de suspendare și autorității contractante, care are obligația de a prezenta Consiliului, de îndată, punctul său de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluționare a cererii nu împiedică soluționarea acesteia.(3) Prevederile art. 33 nu sunt aplicabile.  +  Articolul 23(1) Consiliul soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.(2) Încheierea privind soluționarea cererii de suspendare poate fi atacată cu plângere la instanța competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.  +  Secţiunea a 5-a Termenul de soluționare a contestației  +  Articolul 24(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației. (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicată autorității contractante.(3) Nerespectarea cu vinovăție a termenului de soluționare a contestației prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.  +  Articolul 25(1) Consiliul, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluționare a contestației:a) în situația în care aceasta depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;b) când s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune săvârșită în legătură cu actul atacat de contestator.(2) Suspendarea procedurii de soluționare a contestației produce efecte până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza care a provocat suspendarea.(3) Consiliul poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluționarea acestuia, ori dacă soluționarea acțiunii penale care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluție în acea cauză.(4) Încheierea pronunțată potrivit prevederilor alin. (3) se poate ataca cu plângere, la instanța competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Suspendarea procedurii de soluționare a contestației întrerupe curgerea termenului de soluționare prevăzut la art. 24 alin. (1). De la reluarea soluționării curge un nou termen.  +  Secţiunea a 6-a Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul  +  Articolul 26(1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei.(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate:a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;b) obliga autoritatea contractantă să emită un act;c) dispune orice altă măsură, în afara celor prevăzute la lit. a) și b), necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.(3) În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire doar în condițiile în care nu poate lua nicio altă măsură de remediere sau măsura ar afecta principiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor.(4) În situația în care, în cursul soluționării contestației, Consiliul apreciază că, în afară de actele atacate de contestator, există alte acte care încalcă prevederile legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, după caz, și la care nu s-a făcut referire în contestație, sesizează atât Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, și Curtea de Conturi și transmite în acest sens toate datele și/sau documentele relevante în susținerea sesizării, cât și autoritatea contractantă.(5) În cazul în care admite contestația și dispune luarea de măsuri de remediere, Consiliul precizează și termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de către autoritatea contractantă, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului.(6) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a contestației.(7) În cazul admiterii contestației, dacă se constată că nu pot fi dispuse măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire.(8) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator.(9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă, la plata cheltuielilor efectuate pentru soluționarea contestației. Cuantumul, detalierea și documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate în cerere, care trebuie depusă înainte de pronunțarea deciziei de soluționare a contestației.(10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic.(11) Consiliul are obligația de a motiva în mod clar, fără echivoc, deciziile/încheierile adoptate.  +  Articolul 27(1) Hotărârea prin care contestația este soluționată de către Consiliu sau prin care acesta se dezivestește fără a soluționa contestația pe fond se numește decizie.(2) Toate celelalte hotărâri pronunțate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepția celor de unificare a practicii administrativ-jurisdicționale.(3) Hotărârile Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului. În acest sens, se întocmește o minută semnată de membrii completului. Opinia separată sau concurentă a unui membru al completului se consemnează în cadrul deciziei emise, precum și în minută. Membrii completului nu au dreptul de a se abține de la vot.(4) Soluția se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.(5) Hotărârea Consiliului cuprinde:a) partea introductivă, în care se vor arăta numărul dosarului, data, numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică, ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă cu menționarea calității lor, procedura de atribuire în cadrul căreia s-a emis actul atacat;b) considerentele, în care se arată obiectul contestației și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților;c) dispozitivul, în care se arată numele, prenumele ori, după caz, denumirea părților, soluția dată tuturor cererilor deduse soluționării și cuantumul cheltuielilor de judecată acordate.(6) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arăta ceea ce se cuvine fiecăruia și la ce este obligată autoritatea contractantă.(7) În partea finală a dispozitivului se arată dacă hotărârea este supusă unei căi de atac.(8) Decizia motivată se comunică în scris părților, în termen de 3 zile de la pronunțare.(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.(10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de măsuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, săptămânal, către ANAP.(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 28(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei.(2) Părțile pot solicita Consiliului îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(3) Consiliul rezolvă cererea de îndată prin pronunțarea unei încheieri, care se atașează la decizie.(4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolută.(5) În situația în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire și/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanță a hotărârii de soluționare a plângerii.  +  Capitolul IV Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului  +  Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 3 alin. (1) lit. f), cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare. (la 22-12-2017, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 30(1) Plângerea se formulează în scris, dispozițiile privind conținutul contestației prevăzute la art. 10 aplicându-se în mod corespunzător.(2) În plângere, contestatorul nu poate invoca alte motive împotriva actelor autorității contractante decât cele cuprinse în contestația adresată Consiliului.(3) Plângerea se depune la instanța judecătorească competentă.(4) Pentru transmiterea cu celeritate către instanța competentă a dosarului care a stat la baza pronunțării deciziei Consiliului, persoana care a formulat plângere în fața instanței transmite o copie a plângerii respective și Consiliului.(5) Pentru soluționarea plângerii, Consiliul transmite instanței de judecată dosarul care a stat la baza pronunțării deciziei, în cel mult 3 zile de la primirea plângerii în original sau în copie, conform alin. (3), respectiv (4).  +  Articolul 31(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), o copie de pe aceasta, precum și de pe înscrisurile doveditoare și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată.(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea plângerii de către instanța de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții în afara celor de ordine publică. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Nu se pot depune probe noi, cu excepția înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancțiunea decăderii, odată cu plângerea, respectiv odată cu întâmpinarea. Instanța poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluționării cauzei. (la 22-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 32(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorității contractante. Plângerile se soluționează de complete specializate în achiziții publice.(2) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, astfel cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.(3) În situația formulării plângerilor, Consiliul nu are calitate de parte în proces.(4) Plângerea este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței, în complete specializate în achiziții publice, formate din 3 judecători.  +  Articolul 33(1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere dată cu citarea părților, suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului până la soluționarea cauzei. Încheierea este definitivă.(2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauțiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului, după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;b) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/ lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;c) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/ produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;d) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (2) se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.(4) Cauțiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituție de credit care efectuează astfel de operațiuni, pe numele părții respective, la dispoziția instanței.(5) La cererea părții care constituie cauțiunea și dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că este de acord, cauțiunea poate consta și în instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată.(6) La cererea părții care constituie cauțiunea, instanța poate încuviința, cu acordul expres al autorității contractante, prin excepție de la prevederile alin. (4) și (5), să fie adus un garant. În acest caz, instanța stabilește, cu citarea părților, un termen la care garantul să fie înfățișat.(7) Dacă garantul este încuviințat de instanță, el dă în fața acesteia ori prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declarație că este de acord să garanteze până la nivelul cauțiunii.(8) Cel care a depus cauțiunea în numerar poate cere ulterior ca, în condițiile stabilite de prezentul articol, suma în numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile.(9) Cauțiunea depusă se restituie, la cerere, după soluționarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.(10) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o după trecerea unui termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii, și numai dacă și în măsura în care autoritatea contractantă nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea acestui termen sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului. Cauțiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmărește obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviințarea măsurii pentru care aceasta s-a depus.(11) Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare.(12) Dacă cererea de suspendare pentru care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța dispune din oficiu și restituirea cauțiunii.(13) Instanța soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța poate să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea procedurii de atribuire și/sau executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 34(1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:a) anularea în tot sau în parte a actului autorității contractante;b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;c) îndeplinirea unei obligații de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunțul de participare, din documentația de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor.(2) Instanța, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluționat contestația prin soluționarea unei excepții procesuale, admițând plângerea, desființează decizia respectivă și reține cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desființarea deciziei.(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, dispozițiile art. 58-61 se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestație, iar instanța consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admițând plângerea, reține cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestație ce nu au format obiectul analizei Consiliului.(5) Instanța poate respinge plângerea pe fond sau prin soluționarea unei excepții procesuale.  +  Articolul 35(1) În cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă.(3) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(4) După soluționarea plângerii de către instanță, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, împreună cu o copie a hotărârii motivate.(5) Hotărârea motivată pronunțată de instanță este înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, ANAP, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la acele informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 36(1) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din valoarea taxei de timbru prevăzute la art. 56 alin. (2). (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) plângerile formulate de autoritățile contractante.(4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Capitolul V Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor  +  Secţiunea 1 Organizare și funcționare  +  Articolul 37(1) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională.(2) Consiliul are personalitate juridică și funcționează conform prezentei legi, pe baza propriului regulament de organizare și funcționare, care se aprobă cu majoritate absolută prin hotărâre a plenului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ședințele plenului Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia.(4) În ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat niciunei autorități sau instituții publice.  +  Articolul 38(1) Consiliul este condus de un președinte, ales dintre membrii săi.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului, reuniți în plen, aleg președintele prin vot secret, cu majoritate absolută.(3) Președintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului emite ordine.  +  Articolul 39În activitatea sa, președintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri ai Consiliului, aleși pentru un mandat de 3 ani, prin vot secret, cu majoritate absolută, dintre cei care și-au exprimat intenția de a candida. Numărul de mandate nu este limitat.  +  Articolul 40(1) Președintele reprezintă Consiliul și îl angajează patrimonial prin semnătura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terții.(2) Atribuțiile președintelui și ale colegiului, precum și structura organizatorică și statul de funcții ale Consiliului se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform art. 37 alin. (2).  +  Articolul 41(1) Președintele Consiliului are obligația de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor, în vederea evaluării activității Consiliului.(2) Procedura de evaluare vizează exclusiv activitatea administrativă și organizatorică.  +  Articolul 42(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, președintele Consiliului având calitatea de ordonator principal de credite. Guvernul României are obligația să prevadă în proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru funcționarea și organizarea Consiliului, precum și pentru perfecționarea profesională a salariaților și organizarea seminarelor de unificare a practicii administrativ-jurisdicționale.(2) Sediul Consiliului este în municipiul București.(3) Consiliul utilizează un parc propriu de mijloace de transport dotat cu 3 autoturisme.  +  Articolul 43(1) Consiliul are drept de a iniția și supune aprobării proiecte de acte normative în domeniul său de activitate.(2) Consiliul avizează proiectele de acte normative inițiate de alte autorități și instituții publice care conțin prevederi ce intră în domeniul său de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Statutul personalului Consiliului  +  Articolul 44(1) Consiliul are un număr de 36 de membri, precum și un număr de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ.(2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept, cu o vechime de 9 ani în domeniul juridic.(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 9 ani în domeniul juridic.(4) Competențele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a membrilor săi.(5) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuțiilor date în competența Consiliului prin prezenta lege.  +  Articolul 45(1) Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul achizițiilor publice.(3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condițiile legii.(4) Președintele Consiliului înaintează prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs.  +  Articolul 46(1) Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției publice de consilier de concurență.(2) Președintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizării funcției de președinte al Consiliului Concurenței, iar membrii colegiului sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției de vicepreședinte al Consiliului Concurenței.(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual din cadrul administrației publice centrale.(4) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.(5) Perioada exercitării funcției publice de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcției, respectiv juridică, economică sau tehnică.(6) Prevederile art. 33 alin. (1) și ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice cu studii juridice, prevăzuți la alin. (5).  +  Articolul 47(1) Membrilor Consiliului le este interzis:a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activității didactice, a cercetării științifice și a creației literar-artistice;f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.(2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.(4) Nulitatea deciziei Consiliului se constată pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de către curtea de apel competentă să soluționeze plângerea.(5) Membrii care se află în situațiile prevăzute la alin. (3) au obligația de a se abține de la soluționarea contestației. Ei pot fi recuzați de oricare dintre părțile cauzei.  +  Articolul 48(1) Evaluarea performanțelor membrilor Consiliului, constatarea și sancționarea abaterilor disciplinare, formarea profesională și oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform art. 37 alin. (2).(2) Activitatea de formare profesională a membrilor Consiliului este organizată și cu judecători și procurori, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Sistemul de remedii judiciar  +  Secţiunea 1 Contestația formulată pe cale judiciară  +  Articolul 49(1) Pentru soluționarea contestației pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum și orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă, în sensul art. 6 alin. (11), se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Competența de soluționare a contestațiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparține tribunalului în a cărui arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante, secția de contencios administrativ și fiscal, prin complete specializate în achiziții publice. Contestația este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea procedurii de atribuire.(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea hotărârii instanței privind soluționarea contestației și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1).(7) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolută.(8) Prevederile privind termenele de contestare și îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 50(1) Contestația formulată pe cale judiciară trebuie să conțină elementele prevăzute la art. 10.(2) Pentru soluționarea cererii, părțile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestație și de pe actele care o însoțesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară prevăzută de prezenta lege.(4) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata întregii proceduri nu poate depăși 45 de zile de la data sesizării instanței.(5) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestației de către instanța de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. (la 22-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (6) Reclamantului i se comunică de îndată întâmpinarea depusă de pârât, la care reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare.  +  Articolul 51(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, în complet specializat în achiziții publice.(4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.(5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond.(6) Hotărârea pronunțată de curtea de apel este definitivă.  +  Articolul 52(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (2). (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 52 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 50% din taxa prevăzută la art. 56 alin. (1) și/sau (2), după caz.(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (2) recursurile formulate de autoritățile contractante.(4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Soluționarea litigiilor în instanța de judecată  +  Articolul 53(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, prin complete specializate în achiziții publice.(2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului.(3) Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire.(4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă.(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.(7) Pentru soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile. (la 22-12-2017, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 54(1) Cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 50.(2) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. 50 alin. (5).  +  Articolul 55(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.(4) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.(5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond.  +  Articolul 56(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează după cum urmează:a) până la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea obiectului cererii; (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 16, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) b) între 450.001 lei și 4.500.000 lei inclusiv - 9.000 lei + 0,2% din ceea ce depășește 450.001 lei;c) între 4.500.001 lei și 45.000.000 lei inclusiv - 18.000 lei + 0,02% din ceea ce depășește 4.500.001 lei;d) între 45.000.001 lei și 450.000.000 lei inclusiv - 27.000 lei + 0,002% din ceea ce depășește 45.000.001 lei;e) între 450.000.001 lei și 4.500.000.000 lei inclusiv - 36.000 lei + 0,0002% din ceea ce depășește 450.000.001 lei;f) peste 4.500.000.001 lei - 45.000 lei + 0,00002% din ceea ce depășește 4.500.000.001 lei.(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi și cele care nu fac obiectul alin. (1) se taxează cu 450 lei.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.(4) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 57Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor să fie soluționate prin arbitraj.  +  Secţiunea a 3-a Nulitatea contractelor  +  Articolul 58(1) Orice persoană interesată poate solicita instanței de judecată constatarea nulității absolute a contractului/actului adițional la acesta încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum și repunerea părților în situația anterioară.(2) Instanța de judecată constată nulitatea absolută totală/parțială a contractului/actului la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în următoarele cazuri:a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui anunț de participare, conform prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, însă autoritatea contractantă încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire;c) contractul/actul adițional la acesta a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnice și/sau financiare care au constituit oferta declarată câștigătoare;d) nerespectarea criteriilor de calificare și selecție și/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuți în cadrul anunțului de participare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive;e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluționare a contestației de către Consiliu sau de către instanță sau cu nerespectarea deciziei de soluționare a contestației.f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP. (la 22-12-2017, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 58 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost introdusă de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează:a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/saub) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 2% și 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).(4) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).(6) În cazul încălcării dispozițiilor privind termenul legal de așteptare prevăzut pentru încheierea contractului, instanța decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulității absolute totale/parțiale a contractului/actului adițional la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară sau, dacă este suficient, dispune sancțiuni alternative, precum cele prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 59(1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de așteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de:a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) 6 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă utilizează alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majorează cu 5 zile.(3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:a) atunci când legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz, nu prevede obligativitatea publicării unui anunț de participare;b) atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.  +  Articolul 60(1) Cererile prin care se solicită constatarea nulității contractelor se introduc în termen de:a) 30 de zile, începând cu ziua următoare:– publicării anunțului de atribuire a contractului, cu condiția ca respectivul anunț să conțină justificarea deciziei autorității contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;– informării de către autoritatea contractantă a ofertanților și candidaților interesați cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, cu condiția ca informarea să fie însoțită de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situația în care dezvăluirea anumitor informații privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar putea aduce atingere concurenței sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractantă are dreptul de a nu le comunica;b) 6 luni, începând cu data publicării anunțului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decădere.(2) Autoritatea contractantă înștiințează ANAP despre orice acțiune prin care se solicită constatarea nulității absolute a contractelor în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință despre introducerea acțiunii.  +  Articolul 61(1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluționează de urgență și cu precădere de către secția contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul reclamantului sau pârâtului.(2) Sentința tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 61 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Hotărârea judecătorească prin care a fost admisă acțiunea în constatarea nulității absolute și s-a dispus repunerea părților în situația anterioară constituie titlu executoriu.(4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătorești este conducătorul autorității contractante.(5) Autoritatea contractantă notifică ANAP măsurile privind executarea hotărârii judecătorești rămase definitive.  +  Capitolul VII Dispoziții speciale  +  Articolul 62(1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea de soluții diferite în cauze similare. De asemenea pot fi discutate aplicarea și interpretarea reglementărilor nou-apărute.(2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului desemnat/desemnați de președintele acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire și la practica la nivelul Consiliului și cea judiciară națională și europeană, în care, în mod obligatoriu, își expune/își expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor.(3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicționale, Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanțelor judecătorești și specialiști din cadrul ANAP, precum și alte categorii de experți.  +  Articolul 63(1) Președintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea oricărui membru al Consiliului, poate convoca plenul Consiliului pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicționale.(2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, președintele desemnând unul sau mai mulți raportori, care întocmesc un raport care include și soluția propusă asupra problemei sesizate și proiectul hotărârii plenului Consiliului.(3) Ședința plenului Consiliului se convoacă de președintele acestuia, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ei. Odată cu respectiva convocare, fiecare membru primește o copie a raportului.(4) Hotărârile plenului Consiliului se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor săi și sunt obligatorii, nerespectarea lor constituie abatere disciplinară.(5) Hotărârea este redactată și comunicată în scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitară a problemei care a făcut obiectul dezbaterii.(6) Aplicarea unitară a dispozițiilor în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului.(7) Hotărârile adoptate în condițiile alin. (1)-(5) se publică pe pagina de internet a Consiliului.  +  Articolul 64La propunerea președintelui Consiliului, plenul acestuia poate institui, prin hotărâre adoptată cu votul majorității absolute a membrilor săi, mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare la nivelul Consiliului.  +  Articolul 65(1) ANAP informează Consiliul, respectiv instanțele de judecată, ori de câte ori constată existența unor soluții neunitare în practica acestuia/acestora privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale sau concesiunile de lucrări și servicii.(2) Consiliul înștiințează ANAP ori de câte ori constată deficiențe ale legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care generează interpretări divergente și practică neunitară, formulând propuneri de îmbunătățire ale acestora.  +  Articolul 66(1) În cazul în care Consiliul constată abordări diferite în hotărârile judecătorești definitive din cauze similare în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza și transmite Curții de Apel București hotărârile judecătorești respective, în copie, în vederea declanșării la Înalta Curte de Casație și Justiție a procedurii de pronunțare asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Dacă hotărârile divergente aparțin aceleiași instanțe de judecată, Consiliul poate solicita exprimarea unui punct de vedere asupra predictibilității interpretării prevederilor legale de către respectiva instanță.(3) Prevederile alin. (1) și (2) pot fi aplicate și de ANAP.  +  Articolul 67(1) Exercitarea dreptului de a contesta actele autorității contractante nu îngrădește persoana care se consideră vătămată să sesizeze ANAP în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(2) Măsurile care pot fi luate de ANAP ca urmare a sesizării nu pot aduce atingere autorității de lucru judecat a deciziilor Consiliului și a hotărârilor judecătorești.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 68Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.  +  Articolul 69(1) Contestațiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluționare la Consiliu/instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluționate în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare.(3) Contestațiile depuse, în condițiile legii, la poștă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluționării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanța de judecată după această dată.(4) Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.  +  Articolul 70(1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege.(2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la art. 37 alin. (2), dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.(3) Consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice numiți prin decizia prim-ministrului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiți de drept consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice prin efectul prezentei legi.  +  Articolul 71În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefier pentru curțile de apel și, respectiv, 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător și grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curților de apel și, respectiv, tribunalelor, în funcție de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de prezenta lege. Finanțarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.*Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. Notă
  Art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017 prevede:
  „Articolul VII
  Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute”.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 mai 2016.Nr. 101.-------