ORDONANȚA nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000  In temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța. Notă
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
   +  Articolul 1Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 2(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(2) Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora, în funcție de categoria de vehicul, revine deținătorului legal al vehiculului.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(3) Categoriile de vehicule supuse inspecției tehnice periodice și periodicitatea inspecției tehnice sunt următoarele:a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând - la 6 luni;-----------Litera a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric; (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 260 din 19 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017 ) c) Abrogată.------------Litera c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere - la 6 luni;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.d^1) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto - la un an, cu excepția autovehiculelor utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, pentru care periodicitatea este de 6 luni;----------Lit. d^1) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.d^2) autovehicule speciale ambulanță - la un an;----------Lit. d^2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;f) remorci și semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;g) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la un an;-----------Litera g) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.h) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepții:– remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;– remorci și semiremorci apicole, precum și rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;-----------Lit. h) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti și cvadricicluri - la 2 ani;------------Litera i) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;------------Litera j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani;------------Litera k) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.l) abrogată;-----------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.m) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția celor prevăzute la art. 6^5 - la 2 ani.-----------Lit. m) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (la 01-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 260 din 19 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017 ) 4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto se supun primei inspecții tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.-----------Alin. (4^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, se supun primei inspecții tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.-----------Alin. (4^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(5) Inspecția tehnica periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:a) inspecția tehnica privind siguranța rutieră;b) inspecția tehnica privind protecția mediului;c) inspecția tehnica privind încadrarea în categoria de folosința conform destinației.(6) Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente.-----------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(7) Inspecția tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 3In intervalul dintre doua inspecții tehnice periodice, deținătorul vehiculului are obligația de a asigura menținerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și categoria de folosința conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb și materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 4(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin reprezentantele sale județene sau prin operatori economici autorizați și monitorizați de R.A.R.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(2) Activitatea de inspecție tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceștia, în condițiile legii.(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituțiile publice care au dotarea tehnica necesară pentru desfășurarea activității de inspecție tehnica periodică pot fi autorizate și vor încheia contracte de franciza cu R.A.R.(4) In activitatea de inspecție tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizați sau de către instituțiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecința a drepturilor și obligațiilor ce decurg din aceasta.(5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecția tehnica periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecție tehnica periodică.(6) Aparatura utilizată în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(7) Pregătirea tehnica specifica și atestarea personalului care efectuează inspecția tehnica periodică se fac de R.A.R.(8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnica periodică cuprinde:a) supravegherea tehnica a stațiilor de inspecție tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice;b) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în stațiile de inspecție tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste stații;----------Litera b) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.c) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificarea în stațiile reprezentanțelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în stațiile autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice.-----------Litera c) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.d) controlul tehnic în trafic.(9) Persoanele autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., și prin personalul implicat în activitatea de inspecții tehnice periodice trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.-----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.(10) Condițiile privind autorizarea operatorilor economici și a instituțiilor publice în vederea efectuării inspecțiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora și atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 5(1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.(2) Autoritatea competenta poate stabili și alte categorii de vehicule la care inspecția tehnica periodică se efectuează de R.A.R. în stațiile reprezentantelor sale.(3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 6(1) Inspecția tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare.(2) După finalizarea inspecției tehnice periodice se eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică.*)(3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică aplică ecusonul de inspecție tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, după caz, se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică rămâne în sarcina deținătorului legal.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^1(1) R.A.R. ține evidența informatizată a situației inspecțiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.-----------Alin. (1) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidența înmatriculării și înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deținătorii acestor baze de date.----------Art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^2(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) efectuarea de inspecții tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituții publice neautorizate sau având autorizația suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat;b) cesionarea activității de inspecție tehnica periodică de către stațiile de inspecție tehnica autorizate;c) utilizarea în activitatea de inspecție tehnica periodică de aparatura care nu respecta prevederile art. 4 alin. (6);d) efectuarea inspecției tehnice periodice în stații de inspecție tehnica periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;e) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule din categoria celor pentru care respectiva stație de inspecție tehnica nu este autorizata;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.f) nerespectarea reglementărilor prevăzute la art. 1 în ceea ce privește metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;----------Litera f) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.g) atestarea ca bun pentru circulație pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplinește condițiile reglementate;----------Litera g) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.h) atestarea efectuării inspecției tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în stația de inspecție tehnica.i) efectuarea inspecției tehnice periodice la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificările respective să fie menționate în aceasta;----------Litera i) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.j) efectuarea necorespunzătoare a inspecției tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);----------Litera j) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.k) abrogată;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 6^2 a fost abrogată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(2) Se sancționează cu amenda:a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și h);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), f), i) și j);----------Litera b) a alin. (2) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.c) abrogată;-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 6^2 a fost abrogată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care introduce pct. 12^1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate pentru stația de inspecție tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condițiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (3) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(5) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.-----------Alin. (5) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(6) Abrogat.-----------Alin. (6) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(7) Contravențiile și sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) și alin. (2) lit. a) și b) se constată și se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.------------Alin. (7) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(8) Abrogat.-----------Alin. (8) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.------------Art. 6^2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 6^3În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecția tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Art. 6^3 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^4(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și vehiculelor deținute sau utilizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și care se înregistrează la aceste instituții, numai în cazul în care prin legislația specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel.(2) Inspecția tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) și care prezintă caracteristici speciale se poate efectua și în stațiile de inspecție tehnică periodică aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.-----------Art. 6^4 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^5Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, autovehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală.-----------Art. 6^5 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^6(1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecții tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.(2) În vederea efectuării inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situația vehiculului în ceea ce privește deținătorul și situația înmatriculării vehiculului respectiv.(3) Efectuarea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deținătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulația pe drumurile publice din România.(4) Recunoașterea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcție de legislația aplicabilă a statelor respective.-----------Art. 6^6 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^7(1) În vederea obținerii certificatului de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecției tehnice periodice.(2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancțiunile stabilite pentru cazul în care deținătorul unui certificat de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecția tehnică periodică sau această inspecție a expirat.-----------Art. 6^7 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 2 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) și e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) și g), alin. (2) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991*) privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  ------