ORDIN nr. 64 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2007  Văzând Referatul de aprobare nr. 65.940 din 7 martie 2007, întocmit de Direcția de igienă și sănătate publică veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară menționată la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unitățile care produc alimente de origine animală și în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unitățile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor.  +  Articolul 3Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 11/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar veterinar în unitățile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 7 februarie 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 31 decembrie 2018. (la 21-12-2017, Articolul 6 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 135 din 18 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1015 din 21 decembrie 2017 )
  Președintele Autorității
  Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor,
  Marian Avram
  București, 8 martie 2007.Nr. 64.  +  AnexaNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuatde către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală