ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 18 decembrie 2017  Având în vedere că soluția privind finanțarea Oficiului Național al Registrului Comerțului integral de la bugetul de stat este prevăzută cu caracter temporar, doar pentru exercițiul bugetar 2017,ținând cont că în această perioadă, pentru respectarea calendarului elaborării legii bugetare anuale, stabilit de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt în curs demersurile pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2018,luând în considerare că neadoptarea prezentului act normativ ar putea crea disfuncționalități în realizarea rolului instituțional al Oficiului Național al Registrului Comerțului, serviciu public de interes general prin care se asigură publicitatea constituirii și a mențiunilor privind funcționarea operatorilor economici,având în vedere că registrul comerțului este un mecanism care contribuie la securitatea și transparența mediului de afaceri,luând în considerare faptul că Oficiul Național al Registrului Comerțului este instituția care, având responsabilitatea ținerii registrului comerțului integrat în sistemul interconectat al registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, are obligații și în acest context european,ținând seama de necesitatea asigurării condițiilor de derulare a unor proiecte cu finanțare europeană de interconectare la nivelul Uniunii Europene, potrivit Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților și Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,luând în considerare faptul că, în funcție de regimul de finanțare al instituției, contribuția părții române la susținerea proiectelor europene este diferită, iar asigurarea fondurilor de cofinanțare este esențială în derularea acestor proiecte,având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 96.-----