ORDIN nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017  Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În activitatea de inspecție tehnică periodică, prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) RAR adoptă până la 31.12.2022 proceduri privind organizarea, sarcinile și cerințele aplicabile personalului cu activități în cadrul organismului de supraveghere, inclusiv cerințele de independență.Cerințele aplicabile personalului cu activități în cadrul organismului de supraveghere trebuie să acopere următoarele domenii:– competență tehnică;– imparțialitate;– standarde de calificare și formare.R.A.R. pune la dispoziția publicului procedurile respective, prin publicare pe site-ul propriu.3. În anexă, la articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(4^2) În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, RAR și persoanele autorizate vor notifica prelucrările de date efectuate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și vor obține numere de înregistrare corespunzătoare în registrul electronic de evidență a prelucrării de date cu caracter personal.4. În anexă, la articolul 10 alineatul (1), după litera b) a punctului 1 se introduc două litere noi, literele c) și d), cu următorul cuprins:c) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă;d) dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului anvelopelor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm;5. În anexă, la articolul 10 alineatul (1), primul paragraf al literei a) și litera d) ale punctului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) canal de vizitare dotat cu o instalație de iluminare de 12 V sau 24 V. Canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a trebuie echipat cu un dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți, cu iluminare corespunzătoare și, dacă este cazul, cu sistem de ventilație;.................................................................................................d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care să permită minimum patru mișcări liniare sau minimum două mișcări liniare și două mișcări circulare - opțional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a; platformele (cel puțin două plăci acționate electric) trebuie să permită mișcări și în sensuri opuse, atât pentru deplasările pe direcția longitudinală, cât și pentru deplasările pe direcția transversală față de canalul de vizitare. Deplasarea platformelor trebuie să fie comandată de către inspectorul tehnic de la postul de inspecție (în canalul de vizitare).Platformele culisante aflate în dotarea SITP de clasa a III-a trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:(i) mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm;(ii) viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s.Pentru SITP de clasa a III-a ce efectuează ITP la autobuze articulate sunt necesare platouri cu minimum opt mișcări.6. În anexă, la articolul 10 alineatul (2), litera b.1) a punctului 1, subpunctul 2.2 al punctului 2 și punctul 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:b.1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (recomandabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a și cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalația de frânare (0-10 atm), în conformitate cu anexa A la Standardul ISO 21069-1 privind cerințele tehnice pentru încercarea sistemelor de frânare ale vehiculelor utilizând un stand cu role. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. Standul de frânare cu role trebuie echipat cu instalații pentru încercarea sistemelor de frânare pneumatice, cum ar fi manometre, conectori și furtunuri;.................................................................................................2.2. Pentru stațiile care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze conform Directivei 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) sau conform cu OIML R 99 - Instrumente pentru măsurarea emisiilor de evacuare ale vehiculelor, clasa I, cu precizie de minimum:± 0,06 % vol pentru CO;± 0,5 % vol pentru CO_2;± 0,1 % vol pentru O_2;± 12 ppm vol pentru HC..................................................................................................8. Decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare prin probe funcționale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale și autovehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, precum și pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri)Programul decelerometrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:a) marca, tipul și numărul de înmatriculare ale vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;b) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;c) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);d) valoarea decelerației;e) valoarea măsurată a forței de acționare la pedală;f) viteza la care s-a efectuat proba (viteza de la care s-a efectuat frânarea).Decelerometrele care nu măsoară continuu trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă.7. În anexă, la articolul 10 alineatul (2), după punctul 18 se introduc trei noi puncte, punctele 19-21, cu următorul cuprins:19. Dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD.20. Dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL în cazul în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL.21. Dispozitivele menționate anterior la pct. 2 și 3 pot fi combinate într-un dispozitiv compus, cu condiția ca acesta să nu afecteze precizia fiecărui dispozitiv individual.8. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Cu excepția cazului în care legislația UE și legislația națională aferentă conțin dispoziții contrarii, intervalul dintre două calibrări succesive nu trebuie să depășească:i) 24 de luni pentru măsurarea masei și a presiunii;ii) 24 de luni pentru măsurarea forțelor;iii) 12 luni pentru măsurarea emisiilor de gaze.9. În anexă, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Persoanele care efectuează ITP trebuie să fie atestate de RAR. Ele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 7^1.(2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat sau i-a fost retras permisul de conducere își pierde dreptul de a efectua ITP până la redobândirea unui nou permis de conducere.(3) În situația prevăzută la alin. (2), inspectorul tehnic trebuie să aducă la cunoștința RAR anularea sau retragerea permisului de conducere; de asemenea, acestuia îi revine obligația predării la RAR a ștampilei de inspector tehnic ce i-a fost anterior distribuită.10. În anexă, la articolul 16 alineatul (6) litera a), după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul conținut:În vederea menționării textelor „ITP TAXI“ și „ITP ȘCOALĂ“ este obligatorie verificarea existenței și a valabilității Certificatului de agreare TAXI, respectiv a Certificatului de agreare ȘCOALĂ.11. În anexă la articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hala de ITP trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea și să îndeplinească cerințele legale privind sănătatea și siguranța persoanelor. Fluxul de efectuare a ITP poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizată în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci).12. În anexă la articolul 21, alineatul (6) se abrogă.13. În anexă, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Atestarea/Reatestarea personalului care efectuează ITP se face după absolvirea unui program de atestare/reatestare organizat de RAR, urmată de eliberarea unui certificat de atestare.(2) Atestarea/Reatestarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 7^1.14. În anexă, articolele 25 și 26 se abrogă.15. În anexă la articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) După angajarea de către o persoană autorizată ce deține o SITP, la solicitarea acesteia, persoana atestată va primi din partea RAR o ștampilă individualizată pentru SITP respectivă care va fi utilizată în activitatea ca inspector tehnic. Ștampila respectivă va fi retrasă de RAR la expirarea valabilității certificatului de atestare, la anularea sau suspendarea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) și (3), la încetarea activității inspectorului în cadrul SITP respectivă, la suspendarea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) sau la încetarea activității SITP.16. În anexă la articolul 29 alineatul (1), litera g) se abrogă.17. În anexă la articolul 29 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) următoarele cerințe se aplică de la data de 20 mai 2023:– echiparea SITP cu dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți instalat la canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a];– echiparea SITP de clasa a III-a cu platforme culisante care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm și viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. d];– echiparea SITP cu decelerometru care trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă în cazul în care nu măsoară continuu [art. 10 alin. (2) pct. 8];– echiparea SITP cu dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD [art. 10 alin. (2) pct. 19];– echiparea SITP în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL cu dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL [art. 10 alin. (2) pct. 20].18. La anexa nr. 1 la reglementări, litera A se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.19. La anexa nr. 2 la reglementări, literele A și D se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.20. Anexa nr. 4 la reglementări, Planul operațiunilor pentru inspecția tehnică periodică la categoria L, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.21. Anexa nr. 5 la reglementări, Planul operațiunilor pentru inspecția tehnică periodică la categoriile M, N, O și T, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.22. În anexa nr. 5^1 la reglementări, punctele (1), (5),(6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) numărul de identificare al vehiculului - codul VIN sau numărul de șasiu (Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number) .................................................................................................................................................(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle category, if available) .................................(6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (identified deficiencies and their level of severity) ......Cod (item) Denumire deficiență (identified deficiency) Grad severitate (level of severity)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (result of the roadworthiness test) ....................................23. Anexa nr. 5^2 la reglementări se abrogă.24. După anexa nr. 7 la reglementări se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.25. Anexa nr. 11 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin.26. Anexa nr. 13 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepția prevederilor art. 11, 24-26 și ale anexei nr. 7^1 la Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, care se aplică la 7 zile de la data publicării.  +  Articolul VPână la data de 20 mai 2018 sunt exceptate de la îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 7^1 la Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, personalul RAR, precum și persoanele care au depus la RAR până la data de aplicare a anexei nr. 7^1 prevăzută la art. IV un dosar în vederea atestării ca inspector tehnic, dosar care atestă îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 682/2015 privind modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005.  +  Articolul VIÎncepând cu data de 20 mai 2018 se suspendă de drept autorizațiile tehnice emise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cazul stațiilor de inspecție tehnică periodică ce nu îndeplinesc prevederile art. 3 alin. (4^2) și ale art. 10 alin. (9^1) din Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezentul ordin, până la data constatării de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ a îndeplinirii prevederilor respective.  +  Articolul VIIÎncepând cu data de 20 mai 2023 se suspendă de drept autorizațiile tehnice emise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cazul stațiilor de inspecție tehnică periodică ce nu îndeplinesc prevederile art. 29 alin. (1) lit. i) din Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezentul ordin, până la data constatării de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ a îndeplinirii prevederilor respective.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin transpune art. 22, anexele I-IV și pct. 2 din anexa V la Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE.
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  București, 20 noiembrie 2017.Nr. 1.678.  +  ANEXE nr. 1-7ANEXEreferitoare la modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului  nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1