ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 13 decembrie 2017  Având în vedere modificarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, și necesitatea elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a Legii bugetului de stat pentru anul 2018,luând în considerare faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 a fost modificată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, începând cu data de 1 ianuarie 2018, au fost eliminate contribuțiile de asigurări pentru șomaj și contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale prin abrogarea, din Codul fiscal, a capitolului IV „Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj“ al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“, cuprinzând articolele 184-191, respectiv a capitolului VII „Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare“, cuprinzând articolele 209-215,având în vedere că după capitolul VIII al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ din Codul fiscal s-a introdus un nou capitol, Capitolul IX „Contribuția asiguratorie pentru muncă“, cuprinzând articolele 220^1-220^7, în care sunt prevăzuți contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă și cota contribuției asiguratorie pentru muncă, în valoare de 2,25%,față de considerentele expuse, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, este necesară modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.Considerăm că nepromovarea prevederilor ordonanței de urgență ar avea consecințe negative din punct de vedere social, întrucât ar conduce la imposibilitatea stabilirii stagiului de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj și pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem și, implicit, la imposibilitatea acordării indemnizației de șomaj persoanelor îndreptățite să primească acest drept, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, dată la care intră în vigoare dispozițiile Codului fiscal modificat prin care au fost eliminate contribuțiile de asigurări pentru șomaj datorate de angajator și angajați.Totodată, este urgent să se coreleze prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Codului fiscal modificat referitoare la reglementarea privind sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, sume care nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 și prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convențiilor încheiate și se acordă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea se modifică în mod corespunzător ca urmare a modificării și completării Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta ordonanță de urgență.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public ce ar conduce la imposibilitatea acordării indemnizației de șomaj persoanelor îndreptățite să primească această indemnizație, precum și a măsurilor de stimulare a angajatorilor în vederea ocupării forței de muncă, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, nepromovarea acestui act normativ constituind elementele unei situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, punctele V și VI se modifică și vor avea următorul cuprins:V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj;VI. asigurat - persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, și care este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și persoana care se asigură facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj;2. La articolul 16, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) au obținut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecție internațională, conform legii, sau se află în procedura de soluționare a cererii de azil și au acces pe piața muncii, în condițiile prevăzute de lege.3. La articolul 17 alineatul (1), literele c) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. c);..................................................................................................k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. f) și g);4. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. d);5. La articolul 17 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:l) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor;m) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor.6. La articolul 18 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari;c) cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari.7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Asigurații au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform prezentei legi.8. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari:a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condițiile legii;b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire;c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;d) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepția președintelui asociației de proprietari sau a altor persoane care desfășoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;e) persoanele care desfășoară activitate pe baza unui raport de muncă stabilit, în calitate de membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;f) directorii care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat și membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum și managerii care desfășoară activități pe bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege;g) administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat;h) persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;i) persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.9. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prezentei legi, următoarele persoane:a) asociat unic, asociați;b) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale;c) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii, și care nu se regăsesc în situația prevăzută la art. 19 lit. h);d) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă este egală cu cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care revine bugetului asigurărilor pentru șomaj din cota contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 220^3 din același act normativ.10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Angajatorii la care își desfășoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) - g), precum și persoanele fizice prevăzute la art. 19 lit. h) și i), după caz, sunt obligați să depună declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale.11. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la art. 20 alin. (2).12. La articolul 22^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la alin. (1) și la care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la art. 20 alin. (2) nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.13. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sumele care se distribuie bugetului asigurărilor pentru șomaj, conform art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă.14. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se abrogă.15. Articolul 26 se abrogă.16. Articolul 27 se abrogă. 17. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj au obligația de a plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj o contribuție a cărei cotă prevăzută la art. 20 alin. (2) se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj.18. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Cota care se alocă bugetului asigurărilor pentru șomaj, conform art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă, se poate modifica conform art. 220^6 alin. (6) din același act normativ.(2) Cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) se poate modifica în funcție de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.19. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru șomaj se constituie, în principal, din dobânzi și penalități de întârziere calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în limita cotei prevăzute la art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, sume reprezentând contravaloarea cursurilor de formare profesională încasată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, penalități, amenzi și orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigurărilor pentru șomaj.20. Articolul 31 se abrogă.21. Articolul 32 se abrogă.22. La articolul 33 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) plata contribuțiilor pentru asigurări sociale de stat pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj, stabilite potrivit legii.23. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă.24. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajații sau, după caz, și angajatorii au datorat contribuții de asigurări pentru șomaj în sistemul asigurărilor pentru șomaj în România, conform legislației naționale, până la data la care aceste contribuții de asigurări pentru șomaj au fost eliminate, și în alte țări, conform legislației din țara respectivă, în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, precum și perioadele în care persoanele sunt asigurate obligatoriu sau facultativ, în condițiile prezentei legi.25. La articolul 38 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h) și i);26. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) suma prevăzută la lit. a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.27. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, prevăzute la alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și se declară prin Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.28. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz, în condițiile legii.29. La articolul 44, literele b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) la data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat, din activități autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare;................................................................................................g) la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parțiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;30. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuția asiguratorie pentru muncă, se recuperează pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adulților, care constituie titluri executorii.31. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contribuția pentru asigurările sociale de stat se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se virează caselor de asigurări respective de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă.32. La articolul 73^1 alineatul (5), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar;c) absolvenții care în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale.33. La articolul 73^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Persoanele care beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.34. La articolul 73^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73^2(1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.35. La articolul 75^1 alineatul (4), după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins: h) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;i) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;j) persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;k) persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.36. La articolul 76^3 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;37. La articolul 76^3 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.38. La articolul 77, litera c) se abrogă.39. La articolul 77^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă;b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, aferentă acestuia.40. La articolul 80 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au fost încheiate contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar;c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 85, pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;41. La articolul 84^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84^1(1) Angajatorii care, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1), mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.42. La articolul 84^1, alineatul (3) se abrogă.43. La articolul 85 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și la alin. (1), (2) și (5) pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;44. La articolul 85 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și la alin. (1), (2) și (5) pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani.45. Punctul 3 „Facilități acordate angajatorilor“ ce cuprinde articolul 93 se abrogă.46. La articolul 93^4 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și art. 85 alin. (1) și (2) pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;47. La articolul 95, alineatul (1^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^4) Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, nu se deduc de către angajator din contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se acordă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.48. La articolul 95, alineatul (1^5) se abrogă.49. La articolul 113, litera c) se abrogă.50. La articolul 113, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) neeliberarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare de către angajator persoanelor care doresc să beneficieze sau beneficiază de drepturi bănești care se acordă conform prevederilor prezentei legi.51. La articolul 114 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la lit. a), b), f), h), j) și m), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;52. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) principiul contributivității, conform căruia Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei prevăzute la art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) principiul obligativității, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligația de a participa la constituirea Fondului de garantare, prin plata contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzute la art. 220^3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă sau raport de muncă, în condițiile legii;3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) sumele care se distribuie Fondului de garantare, conform art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă;4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Angajatorii au obligația de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, contribuția asiguratorie pentru muncă.5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Angajatorii au obligația să depună declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor acestei legi.6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Activitatea privind înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția asiguratorie pentru muncă se realizează de organul fiscal central definit conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Din sumele realizate din activitatea de colectare a contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzută la alin. (1) se distribuie la Fondul de garantare cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Pentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea determinării sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere, după caz:a) pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare ulterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin prezenta ordonanță de urgență;b) pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare anterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se are în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj, indiferent dacă perioada asigurată în temeiul acestui contract de asigurare este ulterioară sau anterioară datei de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IVPentru persoanele care solicită acordarea indemnizației de șomaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt aplicabile următoarele dispoziții tranzitorii:a) pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018;b) pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj ale Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul V(1) Persoanele al căror drept la indemnizație de șomaj a fost stabilit înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de acest drept în cuantumul stabilit sau, după caz, aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Persoanele pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plata indemnizației de șomaj este suspendată în condițiile legii și repunerea în plată a acestui drept se realizează ulterior acestei date beneficiază de dreptul la indemnizație de șomaj în cuantumul stabilit și, după caz, recalculat conform prevederilor legale până la data suspendării plății acestui drept.  +  Articolul VI(1) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2, primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 și 75 sau primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste prime în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2, primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 și 75 sau primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste prime în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VII(1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, cu respectarea, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018, a prevederilor art. VIII.(2) Convențiile încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își produc efectele în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și cu prevederile din cuprinsul acestor convenții, cu excepția prevederilor art. 95 alin. (1^4) din această lege, care reglementează acordarea măsurilor de stimulare prin deducere din contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevederi care în cuprinsul convențiilor respective se consideră modificate în mod corespunzător.(3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIIIÎncepând cu perioada aferentă anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 și prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convențiilor încheiate și se acordă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, modificată în mod corespunzător ca urmare a modificării și completării Legii nr. 76/2002 prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IX(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 95.----