HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 decembrie 2017privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 11 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În vederea realizării obiectului său de activitate și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, denumit în continuare Institutul Cantacuzino, poate desfășura următoarele activități:A. activități de cercetare-dezvoltare în domeniile infecțiilor bacteriene, virale, fungice, parazitare și vectorilor implicați în transmiterea acestora, microbiologie de sănătate publică, biologie celulară și moleculară, imunologie, biotehnologie și genetică microbiană, astfel:a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie și imunologie, inclusiv în domeniul biologiei moleculare, biologiei celulare, biotehnologiei și geneticii;b) studiul etiologiei și patogeniei bolilor infecțioase, afecțiunilor imunologice, al mijloacelor specifice de diagnostic, prevenire și combatere a acestora;c) studiul microorganismelor și al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice și al reacțiilor pe care le provoacă;d) studiul bolilor infecțioase bacteriene și virale cu potențial de largă propagare: infecții acute respiratorii, infecții digestive, infecții cu transmitere prin sânge și pe cale sexuală, infecții transmise prin vectori, zoonoze, infecții cu microorganisme rezistente la antimicrobiene, infecții asociate asistenței medicale, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și cu alte instituții ale sistemului de sănătate și alte instituții interesate în prevenirea și controlul bolilor infecțioase;e) studiul infecțiilor parazitare cu implicații în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate, elaborarea și implementarea directă sau în colaborare cu instituții medicale a unor tehnici moderne de diagnostic, noi scheme de tratament și profilaxie;f) cercetări în vederea elaborării și evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologic și imunochimic, inclusiv în scop epidemiologic;g) studiul toxicității și eficacității produselor biologice;h) studii privind metodele de profilaxie specifică a bolilor infecțioase;i) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară și umorală privind mecanismele imunomodulatoare, rolul receptorilor celulari și al funcțiilor celulare prin mediatori, mecanisme moleculare și celulare ale bolilor autoimune și ale imunodeficienței;j) supravegherea ecologică a populațiilor de insecte vectoare și studiul unor agenți biologici și chimici de combatere;k) dezvoltarea modelelor de studiu pe animal de laborator;l) identificarea unor substanțe de origine biologică cu proprietăți terapeutice;m) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;n) participarea la elaborarea de strategii, studii de diagnoză și prognoză privind dezvoltarea domeniilor științei și tehnologiei;o) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluționarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe, încheiate în condițiile legii;p) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică incluzând testare și serii mici de produse pentru situații de urgență și alte preparate cu potențial strategic;q) activități de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate în domeniul propriu;B. activități conexe cercetării-dezvoltării, desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministrului apărării naționale, la recomandările Ministerului Sănătății și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, constând în:a) participarea la elaborarea strategiei domeniului de activitate;b) formarea, specializarea, perfecționarea profesională, pregătirea profesională practică universitară și pregătirea postuniversitară, doctorală și postdoctorală de specialitate prin:1. organizarea de cursuri teoretice și practice de microbiologie, imunologie, epidemiologie, medicină preventivă, biotehnologie, cu participare națională și internațională;2. organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, medicinei preventive, biotehnologiei etc.;3. perfecționarea personalului științific prin burse, stagii de schimb de experiență etc. în alte instituții de profil din țară și străinătate; sprijinirea afilierii personalului științific merituos din cadrul Institutului Cantacuzino la societăți științifice naționale și internaționale;4. organizarea de cursuri de formare a specialiștilor europeni în microbiologia pentru sănătatea publică;5. organizarea unui sistem de documentare științifică informatizată, inclusiv accesul la servicii specializate de documentare-informare științifică internațională;6. organizarea și participarea la formarea profesională și pregătirea postuniversitară, doctorală și postdoctorală de specialitate în domeniile medicină, biologie și farmacie, colaborând cu facultățile și universitățile de medicină și farmacie, alte instituții de învățământ superior, Academia de Științe Medicale, Academia Română, Institutul Pasteur din Paris, Rețeaua Internațională a Institutelor Pasteur, institute medicale cu activitate de cercetare și alte institute naționale și internaționale de cercetare;c) asistență tehnico-metodologică și activități de sănătate publică, precum și acordarea de servicii specializate, constând în:1. asigurarea funcției de referință în domeniul microbiologiei (laboratoare naționale de referință), vectorilor și combaterii acestora, acordarea de asistență tehnică și metodologică unităților de profil din rețeaua sanitară;2. participarea la elaborarea, aplicarea și evaluarea programelor de sănătate publică naționale și internaționale în domeniile specifice activității Institutului Cantacuzino;3. promovarea afilierii Institutului Cantacuzino și a personalului acestuia la organizații și organisme internaționale din domeniul de activitate;4. acordarea de consultanță tehnică și metodologică unităților de profil din țară, efectuarea de expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în domeniile specifice de activitate;5. participarea la intervențiile operative potrivit solicitării Ministerului Sănătății, cu avizul ministrului apărării naționale, în situații epidemiologice speciale, prin deplasarea de logistică și specialiști;6. asigurarea suportului de laborator microbiologic pentru diagnosticul bolilor infecțioase declarate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca urgențe de sănătate publică internaționale (USPI), în baza Regulamentului Sanitar Internațional (RSI) 2005;7. participarea la activități de consultanță, expertiză și intervenție în situații de criză, izbucniri epidemice, epidemii, pandemii;8. asigurarea de instruiri intensive în domeniul său de activitate;9. participarea laboratoarelor/centrelor naționale de referință din Institutul Cantacuzino la activitatea rețelelor de supraveghere a bolilor transmisibile ale UE (ECDC - Centrul European de supraveghere și control al bolilor transmisibile) și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), inclusiv ca persoane de contact nominalizate de către autoritatea competentă națională;10. participarea la activitatea de reprezentare a unor laboratoare/centre naționale de referință din Institutul Cantacuzino ca centre subregionale ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) sau ale ECDC;d) editarea și tipărirea publicațiilor de specialitate:1. Revista „Romanian Archives of Microbiology and Immunology“;2. publicații metodologice și tehnice de specialitate în domeniile de competență;e) participarea la realizarea transferului tehnologic;f) execuția de unicate și serii mici pentru terapie personalizată sub formă de autovaccinuri, bacteriofagi și alte tratamente;g) desfășurarea activităților conform codurilor CAEN aprobate, în concordanță cu obiectul de activitate și legislația specifică aplicabilă;h) desfășurarea de activități în cadrul Rețelei Internaționale a Institutelor Pasteur, în calitate de membru al acesteia;i) colaborarea cu alte instituții internaționale de profil.(2) Institutul Cantacuzino poate desfășura, pentru îndeplinirea obiectului de activitate, și următoarele tipuri de activități:a) producție și valorificare pentru situații speciale, cum ar fi vaccin gripal epidemic sau pandemic, cu extindere la nevoi regionale;b) dezvoltare, producere și valorificare de imunomodulatori, suplimente alimentare, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale (reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură etc.);c) prestare de servicii de laborator de specialitate pentru populație și pentru terți;d) prestare de servicii de laborator de control farmaceutic;e) prestare de servicii privind liofilizarea, condiționarea și ambalarea produselor farmaceutice și nefarmaceutice;f) studii și alte servicii pe animale de laborator;g) servicii specifice farmaceutice de la dezvoltare la etape de fabricație;h) inițierea și încheierea unor convenții și contracte de cooperare științifică cu instituții și organizații naționale și internaționale în domeniul său de activitate; i) furnizarea de servicii științifice și tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesați;j) realizarea, în condițiile legii, a importurilor și achizițiilor de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente ori pentru realizarea de noi linii tehnologice, produse biologice de interes medical, reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referință, linii celulare și animale de laborator; k) producția și comercializarea de reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic și medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic „gata de utilizare“, reactivi adiționali, imunomodulatori, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale, animale de laborator și materiale auxiliare pentru creșterea acestora;l) participarea, prin laboratoarele naționale de referință din cadrul Institutului Cantacuzino, la programele naționale și internaționale de supraveghere în colaborare cu structurile de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătății, cu acordul acestui minister;m) creșterea și valorificarea animalelor de laborator, producerea de furaje și de produse animale derivate.(3) Activitățile principale și secundare ale Institutului Cantacuzino se desfășoară conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizate prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul „Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie“ - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este „Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie“ - cod CAEN 7219. Activități secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - cod CAEN 7211; Creșterea altor animale - cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - cod CAEN 1091; Activități de editare a cărților - cod CAEN 5811; Activități de editare a revistelor și periodicelor - cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază - cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN 2120; Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat - cod CAEN 4621; Comerț cu ridicata al animalelor vii - cod CAEN 4623; Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4646; Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773; Învățământ secundar, tehnic sau profesional - cod CAEN 8532; Alte activități referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690; Depozitări - cod CAEN 5210; Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941; Activități de testări și analize tehnice - cod CAEN 7120.  +  Articolul 2(1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Cantacuzino este de 1.075, iar structura organizatorică a acestei instituții este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Pentru activități cu caracter sezonier, pentru activități de cercetare-dezvoltare și pentru alte activități strict necesare îndeplinirii obiectivelor de activitate, Institutul Cantacuzino poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 3(1) Conducerea Institutului Cantacuzino este asigurată de consiliul de administrație și de comandantul-director general. (2) Consiliul de administrație este format din 9 membri, numiți prin ordin al ministrului apărării naționale cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.(3) Din consiliul de administrație fac parte: comandantul- director general, care este președintele consiliului de administrație, președintele consiliului științific al Institutului Cantacuzino, un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale, un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant din Ministerul Cercetării și Inovării, un reprezentant al Ministerului Sănătății și 2 specialiști din domeniul de activitate al institutului din cadrul Ministerului Apărării Naționale.(4) Activitatea consiliului de administrație se desfășoară în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Conducerea executivă a Institutului Cantacuzino este asigurată de comandantul-director general, având calitatea de ordonator terțiar de credite.(6) Numirea comandantului-director general se face prin ordin al ministrului apărării naționale, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în baza concursului organizat conform legii.  +  Articolul 4Atribuțiile structurilor din cadrul Institutului Cantacuzino se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5(1) În cadrul Institutului Cantacuzino se organizează și funcționează consiliul științific, format din minimum 7 membri care are rolul să coordoneze activitatea tehnico-științifică.(2) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.  +  Articolul 6Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Institutului Cantacuzino a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7(1) În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, la pozițiile 18 și 30, în coloana a treia, sintagma „Institutul Național de Cercetare «Cantacuzino»“ se înlocuiește cu sintagma „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»“.(2) Utilizarea instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național prevăzute la alin. (1), precum și asigurarea cheltuielilor pentru proiectele de cercetare-dezvoltare desfășurate de Institutul Cantacuzino se fac în baza unor contracte încheiate între părți, în condițiile legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rândunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 873.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  Numărul maxim de posturi: 1.075
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului și se dau
  în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumirea bunuluiDrept de administrare și codul unic de înregistrareAdresa bunului imobilCarte funciară actualizată/nr. cadastral
  0123456
  1.--ImobilInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“; cod unic de înregistrare - 15203810Țara: România; municipiul București, sector: 1; strada: șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 14ACF nr. 258593 București, sectorul 1 Nr. cadastral - 258593
  2.--ImobilInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“; cod unic de înregistrare - 15203810Țara: România; municipiul București, sector: 5, strada: Splaiul Independenței nr. 103CF nr. 218770 București, sectorul 5 Nr. cadastral - 218770
  -----