LEGE nr. 244 din 6 decembrie 2017pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 11 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. cheltuielile de mentenanță comune - sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenții parcului, lunar, în baza contractului de administrare și prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părți proporționale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate și facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;2. La articolul 3 punctul 21, subpunctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) în calitate de proprietar, concesionar sau în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau3. La articolul 3, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:24. unitate - parte integrantă a parcului industrial, proprietatea fondatorului, administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul sau mai mulți dintre rezidenții parcului, după caz, desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice și inovative, industriale și altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilități specifice, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.4. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) asigură rezidenților parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;6. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să emită regulamente obligatorii pentru rezidenții parcului, în conformitate cu prevederile art. 14;7. La articolul 12 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în calitate de proprietar, concesionar sau cocontractant al administratorului parcului în cadrul unui contract de administrare și prestări de servicii conexe;b) în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este/nu sunt proprietatea administratorului parcului.8. La articolul 12 alineatul (4), literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să plătească administratorului parcului sumele prevăzute în contractul de administrare și prestări de servicii conexe; rezidentul parcului va plăti administratorului parcului doar contravaloarea cheltuielilor de mentenanță comune, precum și contravaloarea utilităților furnizate, dar nu mai mult decât prețul de furnizare al operatorului autorizat;...............................................................................................c) să folosească unitatea/unitățile, precum și infrastructura exclusivă aferentă, respectiv infrastructura comună, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepția uzurii normale, să le mențină în starea de la momentul încheierii contractului de administrare și prestări de servicii conexe;...............................................................................................e) să nu efectueze niciun fel de modificări asupra unității/unităților și infrastructurii exclusive aferente, respectiv infrastructurii comune;.9. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 244.-----