ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017  Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ținând cont de faptul că autoritățile/instituțiile publice centrale au identificat o serie de neclarități în aplicarea prevederilor acestui act normativ,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele disfuncționalități apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,având în vedere problematica apărută în implementarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiția de eligibilitate a cheltuielilor de personal,ținând seama că se impune clarificarea situației personalului care gestionează fonduri comunitare în situația revenirii la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare avute anterior desfășurării activității în acest domeniu, având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale legii-cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizațiilor lunare ale președinților, cât și ale vicepreședinților consiliilor județene, respectiv ale primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,având în vedere dificultatea de încadrare a personalului didactic fără studii de specialitate pe funcții similare, motivat de faptul că acestei categorii de personal i se întrerupe contractul individual de muncă la sfârșitul fiecărui an școlar,ținând cont că este necesară introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, așa cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că pentru medici și asistenții medicali majorarea salariilor de bază potrivit anexei la legea-cadru se va face începând cu luna martie 2018, iar condiția de încadrare a sporurilor în limita de 30% trebuie respectată și anterior acestei date, situație care conduce la diminuarea salariilor pentru personalul din unitățile sanitare în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2018,având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituție publică“,având în vedere aspectele sus-menționate, precum și multitudinea de solicitări și propuneri din partea reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai federațiilor sindicale de modificare și completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,având în vedere că în anul 2018 drepturile salariale vor fi stabilite având la bază drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 și ținând seama că neefectuarea corecțiilor sus-menționate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru anumite categorii de personal bugetar,se impune adoptarea de urgență a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv de la 1 ianuarie 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.2. La articolul 16, alineatele (1), (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.(2) Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.……………………….................................……………………(10) Prin excepție de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției.3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 5 noi alineate, alineatele (10^1)-(10^5), cu următorul cuprins:(10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate.(10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.(10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.(10^4) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții.(10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10), procedura de recrutare și selecție a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%.(2) Personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare.(3) Majorarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizația de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).(6) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2).7. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.8. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (2) și (3), pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 20189. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, lunar, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.10. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază.11. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăși limita prevăzută la art. 25.12. La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.13. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Aplicarea tranzitorie(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare din cadrul instituției/autorității publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.(2) În situația în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcție similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.(5) Sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ salarizarea se stabilește în raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 38 alin. (3) și (4).14. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeniPrin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).15. La articolul 44 alineatul (1), punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;16. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.17. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.1, nr. crt. 35-37, 39, 42, 45, 48 și 51 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorUnități clinice
  Salariul de bază - lei Gradația 0 Anul 2022Coeficient
  „35Asistent medical, principal*2)PL39101,57
  36Asistent medical*2)PL38601,54
  37Asistent medical, debutant*2)PL37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  39Asistent medical*2) M37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  42Tehnician dentar*3)M37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  45Soră medicală*4)M37001,48
  …...................................................................................................................................................................................................
  48AutopsierM37001,48
  …...................................................................................................................................................................................................
  51Statistician medical, registrator medicalM37001,48“
  18. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.3, nr. crt. 10 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariu de bază - leiGradația 0 Anul 2022Coeficient
  „10Medic dentistS65092,60“
  19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 se modifică și va avea următorul cuprins:c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală20. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcția de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii și se salarizează potrivit art. 3.21. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, cu excepția sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3), face parte din suma salariilor de bază.22. La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 și 11-14 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în funcțieSalariul de bază - leiCoeficient
  2022
  „5Prim-grefier, grefier-șef secție, grefier-șef, grefier-arhivar șef, grefier-șef cabinetM75463,02
  6Grefier-șef serviciuM70192,81
  …………………………….................................................................................................................................................................
  8Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II SPeste 20 de ani53152,13
  S15-20 ani52122,08
  S10-15 ani51102,04
  S5-10 ani50082,00
  SBaza 6 luni-5 ani49051,96
  9Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutantSBaza 0-6 luni39501,58
  …………………………….................................................................................................................................................................
  11Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, treapta II MPeste 20 de ani51102,04
  M15-20 ani50082,00
  M10-15 ani49051,96
  M5-10 ani48191,93
  MBaza 6 luni-5 ani45611,82
  12Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, debutantMBaza 0-6 luni37501,50
  13Tehnician criminalist din cadrul parchetelorMPeste 20 de ani52122,08
  M15-20 ani51102,04
  M10-15 ani50082,00
  M5-10 ani49051,96
  MBaza 1-5 ani48191,93
  14Tehnician criminalist debutantMBaza 0-1 ani37501,50“
  23. La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în funcțieSalariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  „1Agent procedural, șoferMPeste 20 de ani38501,54
  M15-20 ani38251,53
  M10-15 ani37901,52
  M5-10 ani37701,51
  MBaza 0-5 ani37501,50“
  24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, nota 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct. 2, precum și cu excepția personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), nr. crt. 6 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul potrivit studiilorSalariile de bazăCoeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  „6Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federațieS511057302,042,29“
  26. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Funcții de execuție pe trepte profesionaleNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
  An 2022
  „12Muncitor calificat, IM;G38501,54
  Muncitor calificat, IIM;G37501,50
  Muncitor calificat, IIIM;G36101,44
  Muncitor calificat, IVM;G35501,42“
  27. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera J, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate, specifice activității de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi și Autorității de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b)28. La anexa nr. IX, litera B, la titlul „Curtea de Conturi“ se introduce steluța, după cum urmează:"Curtea de Conturi*", unde steluța are următorul cuprins: Notă
  * Prin excepție de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curții de Conturi beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Curții de Conturi.
  29. La anexa nr. IX, litera B, nr. crt. 14 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:Curtea de Conturi
  14Președinte11,50

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 91.----