ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017  Luând în considerare:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și care de asemenea, stabilește responsabilitatea statului membru în sensul adoptării tuturor dispozițiilor legale, de reglementare și administrative pentru a se asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, care stabilesc că beneficiarii unui sprijin pentru învestiții pot solicita agențiilor de plată competente plata unui avans de maximum 50% din valoarea eligibilă, plata fiind condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente procentului de 100% din valoarea avansului, ori în schimbul unei polițe de asigurare;– prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;– prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, potrivit cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, respectiv 31 decembrie 2018;– Memorandumul cu tema „Demararea negocierilor cu Fondul European de Investiții în vederea semnării Acordului de Finanțare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020“;– necesitatea asigurării unui mecanism flexibil în ceea ce privește modul de acordare/recuperare a avansului pentru realizarea proiectelor de investiții, precum și de eliberare a garanțiilor constituite de beneficiarii PNDR 2007-2013 care au făcut obiectul tranziției conform capitolului 19 din PNDR 2014-2020 și ai PNDR 2014-2020, astfel încât să se elimine riscul aplicării unor sarcini financiare suplimentare, precum și riscul diminuării numărului de beneficiari interesați să acceseze măsurile de investiții din PNDR 2014-2020;– faptul că reglementarea prezentă nu permite beneficiarilor restituirea voluntară a avansului nejustificat are drept consecințe, pe de o parte, înscrierea beneficiarilor de către instituțiile financiare în rândul clienților cu risc pentru acordare de credit/scrisori de garanție pe viitor, iar, pe de altă parte, imposibilitatea obținerii unui alt avans pentru un nou proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, fiindu-le astfel îngreunat accesul la finanțarea altor proiecte din fonduri europene, inclusiv din PNDR, și finalizarea cu succes a proiectelor aflate în curs de implementare;– faptul că neluarea acestor măsuri generează sarcini financiare suplimentare și imputabile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020;– faptul că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicații de plată care, împreună cu prefinanțarea inițială și anuală, să atingă valoarea de minimum 43.677.981 euro din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, este imperios necesar și, pe de altă parte, extinderea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, corelat cu punerea la dispoziția beneficiarilor a unor instrumente variate care să îi sprijine în asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor, inclusiv prin posibilitatea acordării beneficiarilor Fondului european pentru pescuit și afaceri, de către fondurile de garantare, a unor scrisori de garanție pentru avansurile prevăzute în contractele de finanțare;– faptul că în lipsa completării cadrului legal aferent mecanismului de finanțare din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime nu vor putea fi asigurate fluxurile financiare necesare implementării accelerate a proiectelor finanțate din acest fond;– faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze dezangajări de sume alocate României în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;– că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și încadrarea în termenele de plată a ajutoarelor ce se acordă fermierilor,în considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, ce vizează interesul public major privind gestionarea fondurilor europene puse la dispoziția statului român, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a genera cât mai repede efectele favorabile prognozate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera ț) se introduc trei noi litere, literele u)-w), cu următorul cuprins:u) contract de finanțare aferent POPAM - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020 și care constituie titlu executoriu;v) instrumente financiare - instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la, împrumuturi, leasing, garanții și contra-garanții, investiții de capital, investiții de cvasi-capital sau investiții de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, finanțat din PNDR sau POPAM în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;w) acord de finanțare - acordul încheiat între autoritatea de management, în cazul POPAM, și, după caz, între autoritatea de management și agenția de plăți, în cazul PNDR, și instituția desemnată ca organism de implementare a instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Procedura de derulare a instrumentelor financiare finanțate din PNDR se desfășoară astfel:a) în scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanțate din PNDR, AFIR utilizează un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară;b) AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, conform prevederilor acordului de finanțare;c) în vederea derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014-2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare;d) AFIR virează suma în lei necesară din conturile de cheltuieli aferente în contul bancar în lei deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanțării instrumentului financiar derulat prin instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;e) din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanțare.3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agențiilor, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului.4. La articolul 13 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;5. La articolul 13 alineatul (1), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins:o) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanțare, și sumele necesare pentru plata diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare.6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare implementării instrumentelor financiare derulate de instituțiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, la poziții distincte de venituri și cheltuieli7. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăți în lei și valută prin contul deschis potrivit prevederilor art. 4 alin. (3^1) lit. a).8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru derularea operațiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăți prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său.9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzute în contractul de finanțare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanțare.10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea garanției potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.11. La articolul 23, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) și (5^1) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru care nu s-a obținut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanției...............................................................................................(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior un avans pe care nu l-a justificat și pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională.12. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:(23) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții/beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanțate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive pot beneficia de un avans în cuantum de maximum 50% din valoarea sprijinului public nerambursabil, cu respectarea art. 45 alin. (4) și art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.13. La articolul 29, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat și de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională, cu excepția avansurilor acordate FLAG-urilor.14. La articolul 29, alineatul (20) se modifică și va avea următorul cuprins:(20) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, FLAG, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcționare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanții prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau a unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Avansul se justifică și se recuperează potrivit prevederilor alin. (5)-(10) și (12)-(15). Pentru un avans de maximum 20.000 euro nu se constituie garanții, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată, justificarea realizându-se conform prevederilor alin. (8). În cazul în care avansul nu este justificat la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul FLAG-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplinește această funcție, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuțiile să preia și obligațiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.15. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală;16. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(3) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(4) Beneficiarii proiectelor finanțate din FEPAM care au încheiat contracte de finanțare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.17. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Autorizarea și plata în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafață, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.(2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depășește 10 lei.(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv creanțe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.18. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanțate din FEADR, inclusiv cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanțare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR și se virează către AFIR pentru stingerea acestora.19. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanțate din FEGA, compensate din FEADR sau din cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR și se vor vira către APIA pentru stingerea acestora.20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 58, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Obligațiile de plată reprezentând plăți compensatorii aferente PNDR 2007-2013 și care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se cuprind în bugetul AFIR.  +  Articolul IIDispozițiile referitoare la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEADR din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 ai căror beneficiari nu au depus ultima tranșă de plată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 89.----