LEGE nr. 240 din 5 decembrie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 7 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iunie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEA.2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins  +  Articolul 13(1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană, și se virează la bugetul de stat, la poziții distincte de venituri pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului.3. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:7. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 35, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanțării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate, este de maximum 2%.(2) Rata de cofinanțare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), și se aprobă prin ghidul solicitantului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 5 decembrie 2017.Nr. 240.-----