HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) O.N.V.P.V. este instituție publică cu personalitate juridică, cu atribuții în domeniul vitivinicol, finanțată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul București, Șoseaua Iancului nr. 49, sectorul 2.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) O.N.V.P.V. este format din:a) aparatul executiv;b) Consiliul regiunilor viticole.(2) Consiliul regiunilor viticole are rol consultativ și de coordonare tehnico-științifică și este compus din 10 reprezentanți ai regiunilor viticole și directorul general al O.N.V.P.V.(3) Nominalizarea membrilor Consiliului regiunilor viticole se face de către organizația interprofesională recunoscută pentru sectorul vitivinicol și organizațiile de producători recunoscute, iar numirea acestora se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizați membrii Consiliului regiunilor viticole sunt stabilite și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condițiile legii, cu avizul Consiliului regiunilor viticole.(2) Directorul general al O.N.V.P.V. are rol decizional și îndeplinește și funcția de președinte al Consiliului regiunilor viticole.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., și vinuri cu indicație geografică, denumită în continuare I.G., precum și a plantațiilor din care se obțin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. și a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. și/sau a vinurilor cu I.G. și pentru certificarea cantităților de vin varietal;b) sponsorizări;c) donații;d) prestări de servicii.(2) O.N.V.P.V. poate susține financiar editarea în limba română și/sau într-o limbă de circulație internațională de cărți, broșuri și alte materiale de promovare și prezentare a sectorului vitivinicol românesc, pe piața internă și internațională, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. Materialele respective pot fi înmânate cu titlu gratuit cu ocazia unor manifestări de profil și de asemenea pot fi comercializate.5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. La articolul 8, literele a), d) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) gestionează potențialul de producție al României prin intermediul Registrului plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., parte integrantă a Sistemului informatic național al viei și vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V., și asigură instruirea și suportul tehnic pentru consilierii R.P.V. din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în scopul operării și actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;..................................................................................................d) gestionează sistemul autorizațiilor de plantare conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;..................................................................................................k) transmite Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, comunicările obligatorii referitoare la schimburile de informații pentru analiza pieței vinului, precum și alte date solicitate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentele europene în vigoare, documentul unic și specificațiile produsului pentru care se solicită protecția în vederea examinării și publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista soiurilor de struguri de vinificație, aparținând speciei Vitis vinifera sau încrucișării între specia Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis, care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriul național în scopul producerii vinului, și lista soiurilor de struguri de vinificație permise pentru obținerea vinului varietal și a celor excluse la etichetarea acestuia, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare;7. La articolul 8, literele o) și r) se abrogă.8. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, O.N.V.P.V. organizează inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al O.N.V.P.V. Pentru desfășurarea activității acestora, O.N.V.P.V. achiziționează sau închiriază spații corespunzătoare, în condițiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare.9. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale și 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanți de 200 litri/autovehicul.  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul trecerii Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole de la punctul II „Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 „Structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale“ la punctul III „Alte structuri finanțate din venituri proprii“ și actualizării numărului total de autovehicule de la nr. crt. 10 din anexa nr. 3.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 851.-----