ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 7 octombrie 1999privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 13 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează constituirea şi funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, denumite în continuare asociaţii, ca persoane juridice fără scop lucrativ, şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestor asociaţii şi ale membrilor lor.  +  Articolul 2În vederea exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie în propriul lor interes, dar şi ca activitate de interes public, persoanele fizice şi persoanele juridice care sunt proprietari ori titulari ai altor drepturi reale sau utilizează terenuri agricole se pot asocia şi pot constitui asociaţii conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Fiecare asociaţie trebuie să delimiteze geografic suprafaţa de teren în interiorul căreia va funcţiona. Aceasta suprafaţa va constitui teritoriul asociaţiei. (2) Teritoriul fiecărei asociaţii este constituit, de regula, dintr-o unitate hidraulica. (3) Unitatea hidraulica este suprafaţa de teren clar delimitata care poate să primească apa pentru irigaţii de la o sursa de furnizare a apei. (4) Denumirea asociaţiei va include sintagma Asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii, urmată de numele zonei în care îşi desfăşoară activitatea. (5) Utilizatorii de terenuri agricole sunt persoanele care exploatează pământul în baza unui contract de arenda sau a unui contract de concesiune.  +  Articolul 4 (1) Pentru a sprijini proprietarii ori titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole în efectuarea lucrărilor agricole şi în creşterea productivitatii acestor lucrări, asociaţiile pot desfăşura următoarele activităţi: a) cumpărarea apei pentru irigaţii de la furnizorul acesteia şi distribuirea către membrii săi în scopul desfăşurării activităţilor de irigaţii pe teritoriul asociaţiei; b) achiziţionarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea echipamentelor de irigaţii; c) construirea, achiziţionarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea reţelei pentru irigaţii şi desecare-drenaj, precum şi a infrastructurii aferente; d) desfăşurarea de activităţi auxiliare necesare pentru realizarea acestor activităţi. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se vor realiza exclusiv în folosul membrilor asociaţiei care deţin în proprietate sau sunt titulari ai altor drepturi reale ori utilizatori de terenuri agricole pe teritoriul asociaţiei. (3) Excedentul dintre venituri şi cheltuieli rezultat la finele anului financiar se va reinvesti. (4) Asociaţia poate furniza apa pe bază de contract unei persoane, proprietar sau titular de alte drepturi reale ori utilizator de teren agricol situat pe teritoriul asociaţiei.  +  Articolul 5 (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole din cadrul unei unităţi hidraulice se pot asocia liber şi pot înfiinţa o asociaţie sau pot adera liber la o asociaţie existenta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Persoana juridică care îşi exprima intenţia de a deveni membru al asociaţiei va comunică în scris acesteia numele persoanei fizice care o va reprezenta în toate raporturile cu asociaţia.  +  Articolul 6Patrimoniul asociaţiei se constituie din aportul membrilor, în numerar şi în natura, precum şi din infrastructura de irigaţii, staţiile de pompare de punere sub presiune a apei şi alte lucrări, dobândite de asociaţie în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Constituirea asociaţiilor  +  Articolul 7 (1) Persoanele care doresc sa înfiinţeze o asociaţie vor forma un comitet de iniţiativa pentru constituirea asociaţiei. Comitetul de iniţiativa va convoca o şedinţa preliminară de constituire a asociaţiei, la care pot participa toţi cei interesaţi. (2) La propunerea comitetului de iniţiativa, şedinţa preliminară de constituire a asociaţiei va aproba teritoriul asociaţiei şi va stabili care dintre participanţi îşi vor asuma răspunderea pentru elaborarea proiectului de statut, a documentaţiei necesare constituirii asociaţiei, convocarea şedinţelor următoare şi pentru solicitarea asistenţei necesare din partea Oficiului de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, denumit în continuare Oficiul de reglementare, sau din partea oricărei alte persoane.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care un teren agricol este folosit de o persoană, alta decât proprietarul, acesta va stabili dacă el însuşi sau persoana care foloseşte terenul urmează sa devină membru al asociaţiei. (2) În cazul schimbării situaţiei juridice a unei suprafeţe de teren agricol, succesorul în drepturi, titularul de drepturi reale, arendaşul sau concesionarul poate deveni membru al unei asociaţii drept consecinţa a faptului ca terenul se afla pe teritoriul asociaţiei, numai dacă toate cotizaţiile şi tarifele datorate asociaţiei de către fostul proprietar sau utilizator al acelui teren au fost achitate integral. (3) În cazul în care un teren este în proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să nominalizeze un reprezentant care să exercite dreptul de vot în şedinţele adunării generale. (4) Statutul asociaţiei poate prevedea ca dreptul de intrare în asociaţie să se poată exercita doar la sfârşitul sezonului de irigaţii, cu excepţia cazului preluării calităţii de membru prin succesiune.  +  Articolul 9 (1) Asociaţia se va constitui prin proces-verbal de constituire şi prin statut, care vor fi autentificate de către un notar public. (2) Statutul asociaţiei va cuprinde prevederi minimale referitoare la: denumirea asociaţiei, sediul principal al asociaţiei, teritoriul asociaţiei, descris literal cu ajutorul planurilor şi hartilor necesare, patrimoniul asociaţiei, obiectul de activitate şi scopul asociaţiei, activităţile pe care aceasta le poate desfăşura, condiţiile şi calitatea cerute pentru a fi primit ca membru în asociaţie, organizarea asociaţiei, atribuţiile, procedura de convocare şi data ţinerii adunării generale şi regulile procedurale referitoare la şedinţele adunării generale, inclusiv dreptul de vot şi numărul participanţilor necesari pentru ca adunările generale să fie statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie, procedura de alegere şi puterile conferite acestuia, frecventa şedinţelor, procedura de vot, atribuţiile şi remunerarea consiliului de administraţie, procedura de alegere a preşedintelui consiliului de administraţie şi atribuţiile acestuia, revocarea membrilor consiliului de administraţie, drepturile şi îndatoririle asociaţiei şi ale membrilor săi cu privire la planurile de culturi şi de cultivare, programarea distribuţiei apei şi a irigatiilor şi activităţile de exploatare şi întreţinere, dreptul asociaţiei de a avea acces pe terenurile membrilor asociaţiei pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţia lucrărilor de irigaţii, dreptul membrilor asociaţiei de a fi despăgubiţi pentru pagubele provocate de asociaţie sau de salariaţii acesteia, procedura de stabilire şi încasare a cotizaţiilor, tarifelor şi plăţilor datorate asociaţiei de membri, dreptul membrilor asociaţiei de a se retrage din asociaţie, precum şi condiţiile şi procedura de retragere a calităţii de membru şi de excludere din asociaţie, procedura de rezolvare a litigiilor dintre asociaţie şi membrii acesteia, precum şi a litigiilor dintre membrii asociaţiei, procedura de aprobare şi auditare a bilanţului contabil anual, procedura de modificare a statutului, cazurile şi procedura de dizolvare şi lichidare a asociaţiei.  +  Articolul 10 (1) După elaborarea proiectului de statut comitetul de iniţiativa va convoca şedinţa de constituire, la care vor fi invitaţi toţi cei care şi-au exprimat intenţia sa devină membri ai asociaţiei. Data, ora şi locul şedinţei de constituire vor fi anunţate public. Dezbaterile şi hotărârile se vor consemna într-un proces-verbal de constituire care va fi semnat de toţi participanţii. (2) În şedinţa de constituire se va discuta şi, după caz, se vor putea aduce modificări ale statutului. (3) Statutul va fi considerat aprobat dacă majoritatea simpla a participanţilor se declara de acord, cu condiţia ca aceşti membri să deţină în proprietate sau în folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei şi să fie de acord sa preia administrarea întregii infrastructuri de irigaţii şi desecare-drenaj amplasate pe teritoriul asociaţiei. În cazul în care statutul nu este aprobat, şedinţa de constituire se va reconvoca la o dată ulterioară. (4) După aprobarea statutului, în şedinţa de constituire se vor alege preşedintele şi consiliul de administraţie. (5) Consiliul de administraţie va transmite Oficiului de reglementare o copie de pe statut, împreună cu planul teritoriului propus de asociaţie, spre avizare. (6) În termen de 15 zile de la solicitare Oficiul de reglementare va aviza constituirea asociaţiei, dacă sunt îndeplinite condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) În termen de 30 de zile de la data avizării de către Oficiul de reglementare consiliul de administraţie ales poate să depună la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei cererea de înregistrare a acesteia în registrul asociaţiilor. (2) Cererea de înregistrare va fi însoţită de: a) statutul asociaţiei; b) procesul-verbal de constituire a asociaţiei; c) avizul Oficiului de reglementare; d) orice alte documente cerute de instanţa de judecată. (3) După obţinerea hotărârii de aprobare a constituirii şi înregistrării asociaţia o va face publică prin: a) afişarea hotărârii la primăria în a carei raza se afla teritoriul asociaţiei; b) publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala asociaţiei; c) comunicarea hotărârii de aprobare a constituirii şi înregistrării asociaţiei la administraţia financiară locală.  +  Articolul 12Hotărârea tribunalului de aprobare a constituirii şi înregistrării unei asociaţii în registru poate face obiectul apelului în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărârii pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei absenţi.  +  Articolul 13Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării ei conform prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 14După înscrierea în registrul asociaţiilor tribunalul la care a fost înscrisă asociaţia va transmite Oficiului de reglementare o copie de pe hotărârea de aprobare a constituirii şi înregistrării asociaţiei, precum şi o copie de pe hotărârea instanţei de apel, după caz.  +  Capitolul 3 Funcţionarea asociaţiilorDispoziţii comune  +  Articolul 15Asociaţia va avea ca organe de conducere o adunare generală, un consiliu de administraţie şi un preşedinte, precum şi alte structuri organizatorice, după caz, stabilite prin statut.Adunarea generală  +  Articolul 16 (1) Adunarea generală este principalul organ de conducere al asociaţiei şi se compune din toţi membrii asociaţiei. Hotărârile sale se vor lua cu majoritate simpla de voturi, dacă statutul nu prevede o majoritate mai mare.Statutul poate fi modificat de membrii asociaţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Dezbaterile şi hotărârile adunărilor generale vor fi consemnate în procese-verbale. (2) Adunarea generală se va întruni cel puţin o dată pe an în şedinţa adunării generale ordinare. (3) Adunarea generală se poate convoca în şedinţa extraordinară de către consiliul de administraţie ori de câte ori este necesar sau la cererea scrisă a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor asociaţiei sau al reprezentanţilor acestora.  +  Articolul 17Adunarea generală are competenţa exclusiva de adoptare a hotărârilor privind: a) modificarea statutului asociaţiei; b) admiterea sau excluderea membrilor asociaţiei; c) aprobarea bilanţului contabil, a raportului de gestiune anual şi a bugetului de venituri şi cheltuieli; d) aprobarea planului de exploatare şi de întreţinere a infrastructurii de irigaţii; e) aprobarea structurii culturilor, a calendarului de furnizare a apei şi a planului de udari; f) stabilirea nivelului tarifelor, cotizaţiilor şi penalitatilor ce vor fi percepute de asociaţie de la membrii săi; g) stabilirea tipului de sancţiuni aplicate de asociaţie membrilor săi; h) alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi a preşedintelui; i) stabilirea şi modificarea structurii organizatorice a asociaţiei; j) fuziunea asociaţiei cu alte asociaţii şi apartenenţa ei, ca membru, la o federatie; k) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; l) adoptarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale.  +  Articolul 18 (1) În statut se va prevedea câte voturi va avea fiecare membru şi se va putea dispune ca: a) numărul voturilor fiecărui membru să fie proporţional cu mărimea terenului deţinut în proprietate sau în folosinţă; b) alocarea voturilor să se facă potrivit unei modalităţi corecte care să protejeze interesele fiecărui membru. (2) Un membru al asociaţiei poate deţine cel mult două cincimi din numărul total de voturi. (3) În statut se pot prevedea suspendarea dreptului de vot al membrilor restanti la plata tarifelor, a cotizaţiilor şi a penalitatilor datorate asociaţiei, precum şi condiţiile de aplicare a acestei măsuri ca o procedură prealabilă a excluderii din asociaţie. (4) Membrii asociaţiei pot fi reprezentaţi la şedinţele adunării generale în baza unei procuri speciale, autentificate.  +  Articolul 19 (1) Dacă numărul membrilor asociaţiei este atât de mare încât este imposibil ca toţi membrii sa voteze în adunarea generală, în statut se poate prevedea stabilirea unui sistem de reprezentare. (2) Sistemul de reprezentare trebuie să prevadă repartizarea membrilor asociaţiei în grupuri. (3) Fiecare grup îşi poate alege reprezentantul în şedinţele adunării generale, care va vota în numele sau. (4) Fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a fi ales în calitate de reprezentant al unui grup.Consiliul de administraţie  +  Articolul 20 (1) Consiliul de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a asociaţiei, răspunde în faţa acesteia de modul în care conduce activitatea asociaţiei şi va fi alcătuit din minimum 3 persoane, dintre care una va fi preşedinte. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să fie membru al asociaţiei. (2) Membrii consiliului de administraţie vor fi aleşi pe o perioadă de maximum 3 ani de către adunarea generală ordinară sau extraordinară, după caz. (3) Fiecare membru al asociaţiei poate fi ales şi are dreptul de a participa la alegerea consiliului de administraţie, în afară de cazurile în care este restant la plata obligaţiilor, a cotizaţiilor sau a penalitatilor datorate asociaţiei.  +  Articolul 21Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a) numirea personalului în posturile de conducere aprobate de adunarea generală; b) angajarea şi concedierea personalului de execuţie al asociaţiei; c) convocarea şedinţelor adunărilor generale; d) elaborarea planului de culturi, a programului şi planului de irigaţii şi a planului de exploatare şi întreţinere, pentru a fi prezentate spre aprobare adunării generale; e) stabilirea limitelor de competenţa a preşedintelui de a încheia contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru şi a planului de exploatare şi întreţinere; f) elaborarea propunerilor privind ordinea de zi a şedinţei adunării generale; g) gestionarea patrimoniului şi exploatarea eficienta a acestuia; h) întocmirea anual a bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi a bilanţului contabil, pe care le supune aprobării adunării generale; i) soluţionarea oricărei alte probleme date în competenţa sa prin statut sau hotărâte de adunarea generală.  +  Articolul 22 (1) Adunarea generală poate revoca unul sau mai mulţi membri ai consiliului de administraţie, inclusiv preşedintele, înainte ca termenul pentru care au fost aleşi sa fi expirat, pentru delapidare, proasta gestionare a fondurilor asociaţiei şi grava încălcare a îndatoririlor ori pentru alte fapte cu caracter penal. (2) În cazul în care un membru al consiliului de administraţie este revocat din funcţie, adunarea generală trebuie să aleagă un înlocuitor în aceeaşi şedinţa în care a luat decizia de revocare.Preşedintele  +  Articolul 23 (1) După constituirea asociaţiei fiecare membru al acesteia poate candida pentru a fi ales în funcţia de preşedinte, în afară de cazurile în care are restante la plata obligaţiilor, a cotizaţiilor sau a penalitatilor datorate asociaţiei. (2) Preşedintele răspunde în faţa adunării generale şi a consiliului de administraţie de conducerea activităţii curente a asociaţiei. (3) Preşedintele trebuie să acţioneze în interesul tuturor membrilor asociaţiei şi poate fi remunerat pentru activitatea desfăşurată în numele asociaţiei. (4) Preşedintele asociaţiei va fi ales de către membrii acesteia în adunarea generală ordinară anuală, cu majoritatea voturilor. (5) În caz de egalitate de voturi în adoptarea unei decizii de către consiliul de administraţie, preşedintele va avea un vot decisiv.  +  Articolul 24În exercitarea prerogativelor sale preşedintele are următoarele atribuţii: a) controlul efectuării de operaţiuni în contul bancar al asociaţiei, cu respectarea normelor legale în domeniu; b) încheierea contractelor necesare pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei; c) emiterea de dispoziţii pentru personalul, salariaţii şi persoanele cu funcţii de administraţie din asociaţie; d) reprezentarea şi organizarea corespunzătoare a reprezentării asociaţiei.  +  Capitolul 4 Raporturile juridice dintre asociaţie şi membrii acesteia  +  Articolul 25 (1) Membrii asociaţiei au dreptul de a beneficia de orice serviciu furnizat de asociaţie, cu condiţia ca aceştia: a) sa plătească tarifele datorate asociaţiei pentru prestarea serviciului respectiv; b) sa realizeze activităţile convenite în schimbul achitării tarifelor, în cazul în care s-a convenit astfel cu asociaţia; c) sa achite asociaţiei orice cheltuiala efectuată în interes propriu, la cererea acestora sau cu consimţământul lor; d) sa achite asociaţiei costul reparaţiilor sau al înlocuirii oricărui echipament al asociaţiei care a fost deteriorat de către aceştia. (2) Membrii asociaţiei au dreptul sa examineze registrele şi înregistrările asociaţiei, să obţină o copie de pe bilanţul contabil anual şi să facă propuneri privind ordinea de zi a şedinţei adunării generale.  +  Articolul 26 (1) Asociaţia poate percepe de la membrii săi următoarele tarife şi cotizatii: a) tarife de furnizare a apei de irigatie, pe baza cantităţii de apa furnizate şi a suprafeţei de teren irigate; b) tarife de desecare-drenaj; c) o cotizatie anuală calculată pe baza suprafeţei de teren deţinute în proprietate sau folosite; d) tarife de exploatare şi întreţinere şi tarife pentru orice alte servicii furnizate de asociaţie conform aprobării adunării generale a asociaţiei. (2) Asociaţia poate percepe penalităţi pentru neplata tarifelor şi a obligaţiilor datorate, numai dacă statutul prevede astfel. (3) În vederea achitării tarifelor şi a cotizaţiilor, membrii asociaţiei vor semna un angajament de plată care constituie titlu executoriu.  +  Articolul 27 (1) În vederea facilitării prestării serviciilor de irigatie şi de desecare-drenaj, membrii asociaţiei trebuie să permită acesteia folosirea oricăror conducte, canale, hidranti sau alte echipamente hidrotehnice situate pe terenul deţinut sau folosit de ei. (2) Membrii asociaţiei trebuie să permită asociaţiei şi personalului angajat de aceasta accesul pe terenul administrat de asociaţie, în scopul exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie şi de desecare-drenaj sau al repararii în caz de avarie. (3) Membrii asociaţiei au dreptul la despăgubiri în cazul în care recoltele sau terenul le sunt afectate ca urmare a activităţii necorespunzătoare de exploatare şi întreţinere realizate de asociaţie pe terenul acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Oricare dintre membrii asociaţiei are dreptul să se retragă din asociaţie. (2) În cazul în care o asociaţie a făcut anumite cheltuieli legate de proiectarea, construirea, renovarea sau exploatarea unui sistem de irigatie ca urmare a intrării în asociaţie a unui membru, aceasta persoana se poate retrage din asociaţie, fiind obligată sa achite acesteia suma cheltuită de ea şi sa o compenseze pentru pierderea suferită prin ieşirea sa din asociaţie. (3) Calitatea de membru al unei asociaţii încetează în cazul decesului acestuia, al vânzării terenului, precum şi atunci când acesta nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de statut. (4) Foştii membri ai asociaţiei răspund pentru toate tarifele şi obligaţiile datorate asociaţiei, care nu au fost achitate.  +  Articolul 29 (1) Asociaţia poate să includă în statutul sau modul de sancţionare a acelor membri care încalcă prevederile statutare sau alte regulamente ale asociaţiei. (2) Aplicarea sancţiunilor poate fi hotărâtă de adunarea generală, de consiliul de administraţie sau în alt mod prevăzut în statut. (3) Statutul poate prevedea ca o persoană să fie exclusa din asociaţie pentru următoarele motive: a) încălcarea prevederilor statutului şi, după caz, a regulamentelor şi a reglementărilor interioare ale asociaţiei; b) amânarea nejustificată a achitării cotizaţiilor şi a tarifelor datorate asociaţiei; c) refuzul achitării tarifelor şi a obligaţiilor percepute de asociaţie; d) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati daunele cuvenite pentru stricăciunile produse bunurilor aflate în proprietatea asociaţiei. (4) Membrii excluşi au dreptul de a contesta în justiţie măsura excluderii, în termen de 30 de zile de la data comunicării aplicării măsurii.  +  Articolul 30Litigiile ivite între membri în legătură cu activitatea asociaţiei se vor soluţiona în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei şi ale legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 5 Registrele, evidentele şi controlul asociaţiei  +  Articolul 31Asociaţia trebuie să ţină următoarele registre şi evidente: a) registrul membrilor, care trebuie să fie revazut şi actualizat anual şi care trebuie să conţină o descriere a mărimii şi a amplasamentului terenului agricol care determina calitatea de membru al fiecăruia, iar în cazul celor ce deţin teren în folosinţă sau îl utilizează, şi numele proprietarului terenului; b) planul teritoriului asociaţiei; c) registrul persoanelor care nu sunt membri ai asociaţiei, dar cărora li se furnizează apa; d) evidenta lunară a cantităţilor de apa primite atât de membri, cat şi de persoanele care nu sunt membri; e) evidenta cotizaţiilor şi a tarifelor datorate şi achitate; f) registrul proceselor-verbale ale adunărilor generale; g) registrul proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie; h) evidenta contractelor; i) registrul inventarului activelor.  +  Articolul 32 (1) Bilanţul contabil al asociaţiei va fi supus auditarii anuale de către experţi contabili. (2) Asociaţia va depune bilanţul contabil anual şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor la administraţia financiară teritorială, în forma stabilită de Ministerul Finanţelor. (3) Membrii consiliului de administraţie răspund de nerespectarea prevederilor legii cu privire la depunerea bilanţului contabil anual şi a situaţiei veniturilor şi cheltuielilor în termen de 3 luni de la încheierea anului financiar.  +  Articolul 33Asociaţiile pot crea fonduri de rezerva sau alte fonduri în funcţie de necesitaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 34 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se înfiinţează, ca un compartiment distinct, Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, având următoarele atribuţii principale: a) îndrumă, acorda asistenţa de specialitate şi avizează înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor; b) înscrie asociaţiile în Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, care va fi înfiinţat prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei; c) tine Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii; d) solicita asociaţiilor furnizarea de informaţii şi de documentaţie privind funcţionarea asociaţiei şi întreţinerea infrastructurii care i-a fost transmisă; e) alte atribuţii îi pot fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (2) În acest scop se suplimenteaza cu 3 posturi numărul maxim de posturi din aparatul central al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Capitolul 6 Proprietatea asupra infrastructurii de irigatie şi servituţile  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, o asociaţie poate dobândi dreptul de proprietate asupra infrastructurii de irigatie constând în conductele subterane pentru transport şi distribuţie, staţiile de pompare de punere sub presiune a apei, împreună cu dotările şi terenul aferent care sunt situate pe teritoriul asociaţiei, precum şi alte asemenea bunuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al statului. (2) În situaţia în care asociaţia solicita concesionarea bunurilor din infrastructura de irigaţii, acestea se atribuie direct de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei printr-un contract de concesiune.  +  Articolul 36 (1) Asociaţia poate obţine un drept de servitute, conform prevederilor Codului civil, asupra terenului unei persoane care nu este membru al asociaţiei, acolo unde aceasta se justifica din motive tehnice sau economice pentru ca asociaţia să îşi poată realiza obiectivele. (2) În cazuri de urgenta asociaţia are dreptul să între pe terenul unei persoane care nu este membru al asociaţiei, în scopul repararii conductelor subterane şi al protecţiei mediului înconjurător. (3) În cazurile menţionate la alin. (2) persoanele care nu sunt membre ale asociaţiei au dreptul sa primească de la aceasta despăgubiri conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 7 Dizolvarea, lichidarea şi fuziunea asociaţiilor  +  Articolul 37 (1) Adunarea generală poate hotărî, cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi, dizolvarea unei asociaţii, dacă obiectivele acesteia nu mai pot fi îndeplinite de către asociaţie sau dacă, din alte motive, existenta asociaţiei nu mai este necesară. (2) Hotărârea adunării generale de dizolvare a unei asociaţii trebuie să includă şi numirea unuia sau mai multor lichidatori. (3) Adunarea generală va hotărî cu majoritate simpla de voturi asupra modului de repartizare a patrimoniului social al asociaţiei la încheierea procesului de lichidare. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba modalitatea de transmitere în urma lichidării a infrastructurii de irigatie deţinute în proprietate de asociaţie. Dizolvarea asociaţiei trebuie să fie înscrisă în registrul asociaţiilor de la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei. (4) Tribunalul va face publică hotărârea de dizolvare a unei asociaţii, pe cheltuiala acesteia, pentru a permite creditorilor să îşi înregistreze creanţele asupra activelor aflate în proprietatea asociaţiei.  +  Articolul 38 (1) O dată încheiat procesul de lichidare asociaţia va fi radiată din registrul de la tribunal. Comisia de lichidare va trimite registrele şi evidentele asociaţiei Oficiului de reglementare, care le va păstra o perioadă de 15 ani. (2) Atâta timp cat procesul de lichidare nu este încheiat, prevederile acestei ordonanţe de urgenţă şi ale statutului asociaţiei vor continua să se aplice raporturilor juridice dintre membri şi asociaţie.  +  Articolul 39 (1) Doua sau mai multe asociaţii pot fuziona formând o singura asociaţie, conform prevederilor statutelor proprii şi hotărârilor adunărilor generale ale asociaţiilor semnatare ale proiectului de fuziune. Adunările generale ale asociaţiilor care participa la fuziune trebuie să aprobe noul statut al asociaţiei rezultate în urma fuziunii. (2) În urma acestor hotărâri asociaţia rezultată se va înscrie în registrul de la tribunal în termen de 30 de zile, conform procedurii de înscriere prevăzute mai sus. Când noua asociaţie va fi înscrisă în acest registru, asociaţiile care îşi încetează activitatea vor fi radiate. O dată cu dobândirea personalităţii juridice asociaţia rezultată prin fuziune va prelua activul şi pasivul asociaţiilor care îşi încetează existenta ca efect al fuziunii.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Asociaţiile pot forma federaţii proprii. (2) Înfiinţarea federaţiilor se va face potrivit regulilor de constituire a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------