ORDIN nr. 1.252 din 27 octombrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale, precum și a listei prestațiilor medicale aferente
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.252 din 27 octombrie 2017
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.907 din 9 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 4 decembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică cu nr. F.B. 9.738 din 28.09.2017,având în vedere prevederile art. 110 alin. (4), (5) și (13) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,ministrul sănătății și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale, precum și a listei prestațiilor medicale aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 25 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Tarifele pentru prestațiile medicale aferente investigării și diagnosticării bolilor profesionale se stabilesc, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, astfel:1. prestațiile medicale aferente procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale se efectuează în funcție de boala profesională suspectată, de complexitatea și de gravitatea ei, conform tarifelor utilizate de furnizorii de servicii medicale stabilite în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a pachetelor de servicii și a Contractului-cadru;2. tarifele prevăzute la alin. (1) iau în considerare toate categoriile de cheltuieli aferente îngrijirilor medicale acordate, inclusiv tratamentul necesar rezolvării cazului, cazarea și masa;3. tarifele aferente tuturor cazurilor spitalizate și tratate în unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează clinici/secții de boli profesionale și/sau cabinete de medicina muncii vor fi conforme cu tarifele utilizate de furnizorii de servicii medicale și stabilite în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aprobare a pachetelor de servicii și a Contractului-cadru, după cum urmează:a) tarif pe caz rezolvat în sistem DRG (diagnostic related group), conform metodologiei stabilite prin Contractul-cadru;b) tarifele stabilite conform anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice nr. 450/825/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Contractului-cadru pentru unitățile sanitare cu personalitate juridică, care nu utilizează tarifele de la lit. a).4. La decontarea prestațiilor privind investigarea, diagnosticarea și stabilirea caracterului profesional al cazurilor internate sau reinternate este necesară copia de pe fișa BP1/bilet de trimitere eliberat în intervalul de 30 de zile înainte de data internării/reinternării.5. Cazurile cu expunere la pulberi pneumoconiogene sau la agenți cancerigeni sau mutageni pot fi reinternate cu suspiciune de pneumoconioză (silicoză, azbestoză, alte pneumoconioze) sau de afecțiuni cauzate de agenți cancerigeni sau mutageni, ca și cazuri noi, la fiecare prezentare, cu respectarea periodicității recomandate de comisia de pneumoconioze sau de medicul specialist.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cheltuielile efectuate de către unitățile sanitare cu personalitate juridică și secțiile de boli profesionale în scopul investigării și stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul profesional al bolii, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (13) din Legea nr. 346/2002, republicată.(2) Cheltuielile efectuate de către unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează clinici/secții de boli profesionale și/sau cabinete de medicina muncii în vederea tratării cazurilor de boli la care se confirmă caracterul profesional se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2), casele teritoriale de pensii încheie contracte cu unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează clinici/secții de boli profesionale și/sau cabinete de medicina muncii cu respectarea tarifelor stabilite conform prezentului ordin și a prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, republicată.(4) Pentru posesorii documentelor portabile DA1 internați/tratați în unitățile sanitare cu personalitate juridică și secțiile de boli profesionale decontarea serviciilor medicale se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 pct. (3) din prezentul ordin și nu sunt necesare fișele BP1/BP2.(5) Pentru posesorii documentelor portabile DA1 care nu sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, serviciile medicale vor fi tarifate pe baza costurilor reale, decontate de către casele teritoriale de pensii, urmând ca acestea să recupereze contravaloarea costurilor de la instituțiile competente asigurătoare.3. Anexa nr. 1 „Procedura pentru investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.4. În anexa nr. 2 „Lista prestațiilor medicale aferente Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Alte prestații aferente perioadei de spitalizare în vederea investigării, diagnosticării și stabilirii caracterului profesional al cazurilor internate, respectiv cazare, masă și tratament.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Gheorghița-Daniela Barbu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.378/2.287/2011)
  PROCEDURĂ
  privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale
  Stabilirea caracterului profesional al cazurilor internate (conform tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, potrivit anexei nr. 22 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare)Criterii de expunere- Datele de anamneză profesională coroborate cu documente care obiectivizează ruta profesională (carnet de muncă, adeverințe de salariat etc.) și expunerea la factorul de risc profesional la locul de muncă (buletine de determinări toxicologice, fișe de identificare a factorilor de risc profesional, date de dozimetrie individuală în cazul expunerii la radiații ionizante, fișa postului, alte documente ale angajatorului ce descriu condițiile de muncă, procesul tehnologic etc.) necesare stabilirii diagnosticului de boală profesională
  Criterii clinice- Consultația medicală de specialitate medicina muncii cuprinde: anamneza (inclusiv anamneza profesională), examenul clinic și stabilirea protocolului de explorări, interpretarea integrativă a explorărilor, a analizelor de laborator efectuate pentru stabilirea diagnosticului de boală și a caracterului profesional al acesteia sau reevaluarea clinico-biologică a pacienților declarați cu boli profesionale. - Consultațiile interdisciplinare: specialități medico-chirurgicale
  Criterii de laborator- Analizele de laborator necesare pentru diagnosticul bolii profesionale
  Criterii paraclinice- Investigațiile paraclinice necesare pentru diagnosticul bolii profesionale
  Criterii de spitalizare- Cazare/hrană/tratament
  ----