HOTĂRÂRE nr. 843 din 22 noiembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 4 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 211 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 3 punctul III, subpunctul 1 va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 928 de posturi  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul de posturi și în noile structuri organizatorice se realizează, în condițiile legii, în termenele și cu procedurile aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 6 alin. (3) și anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în conformitate cu pct. 3 al art. I.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei,
  Petre Iulian Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 22 noiembrie 2017.Nr. 843.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)------