HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Apelor și Pădurilor își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor.(3) Ministerul Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel național în domeniile gospodăririi apelor, silvic și cinegetic cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.(4) Ministerul Apelor și Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.(5) Ministerul Apelor și Pădurilor asigură îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020.(6) Ministerul Apelor și Pădurilor este desemnat ca autoritate de implementare a Fondului de solidaritate a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.(7) Ministerul Apelor și Pădurilor preia de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor toate unitățile de management a proiectului/unitățile de implementare a proiectului aferente domeniului ape și păduri, indiferent de programul de finanțare.  +  Articolul 2Ministerul Apelor și Pădurilor are sediul principal în municipiul București, Calea Plevnei nr. 46-48, și/sau în alte sedii secundare, în condițiile legii. (la 31-07-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 529 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 iulie 2017 )  +  Articolul 3Ministerul Apelor și Pădurilor se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului, Apelor și Pădurilor este parte, în ceea ce privește domeniul ape și păduri.  +  Articolul 4Ministerul Apelor și Pădurilor exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:a) de strategie și planificare;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat;e) de gestionare a fondurilor provenind din credite externe, fonduri rambursabile și nerambursabile destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de competență, în condițiile legii;f) de monitorizare, inspecție și control;g) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate;h) de administrare.  +  Articolul 5Ministerul Apelor și Pădurilor exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:a) organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;b) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;c) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare dintre acestea;d) participă, cu experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;e) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;f) asigură, în funcție de necesități, finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;g) finanțează, în condițiile legii, versiunile în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;h) susține și promovează constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;i) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine perfecționarea continuă a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;j) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;k) poate contracta servicii specializate, în condițiile legii, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informațiilor și raportărilor, necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță tehnică, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;l) editează, direct sau prin unitățile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;m) organizează și sprijină activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;n) dezvoltă, monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;o) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;p) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;q) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;r) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice;s) asigură transparența și accesul publicului la informațiile domeniului său de activitate, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniul său de activitate;ș) desfășoară activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;t) poate contracta, în condițiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanță și reprezentare juridică internă și internațională, de traduceri, documentare și arhivare de documente;ț) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații la nivel național și internațional cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;u) emite dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;v) solicită informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;w) efectuează acte de control și inspecție, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naționale, europene și regulamentului propriu de organizare și funcționare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare, iar entitățile controlate sau inspectate au obligația să le pună la dispoziție în termenul solicitat, în condițiile legii;x) organizează și administrează activități de voluntariat, în condițiile legii.  +  Articolul 6În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Apelor și Pădurilor îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:I. în exercitarea funcției de strategie și planificare:1. elaborează documente de politică publică, în domeniile sale de activitate;2. elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:a) Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;b) Strategia națională și Planul național de acțiune pentru gospodărirea apelor;c) Strategia de management integrat al zonei costiere și Planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre;d) Strategia forestieră națională și Planul de acțiune în domeniul forestier;e) Strategia națională și Planul de acțiune în domeniul silviculturii;f) Programul național de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creștere, ameliorare, calificare și perfecționare a efectivelor de cabaline în rasă pură;g) alte strategii și planuri ce decurg din angajamentele europene și internaționale în domeniile sale de activitate, precum și din cele stabilite la nivel național, prin alte acte normative;3. asigură elaborarea de cercetări, studii, evaluări de risc și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;II. în exercitarea funcției de reglementare și avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum și pentru asigurarea armonizării legislației naționale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific și cerințele la nivel european și internațional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale care au legătură cu sfera sa de competență;3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;4. coordonează și monitorizează implementarea legislației europene și naționale în domeniul său de competență;5. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune în domeniile sale de activitate;III. în exercitarea funcției de reprezentare, reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național;IV. în exercitarea funcției de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. asigură realizarea acțiunilor necesare îndeplinirii condiționalităților ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;3. coordonează, monitorizează și asigură participarea României în procesul de negociere și promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv pregătirea, organizarea și exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru 2019; (la 19-12-2017, Subpunctul 3. din Punctul IV. , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 894 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 19 decembrie 2017 ) 4. asigură compatibilitatea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competență, precum și implementarea acesteia;5. asigură implementarea tratatelor internaționale, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competență;6. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și internațional, și promovarea intereselor naționale în domeniile sale de activitate, precum și pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;7. propune și recomandă autorităților ori instituțiilor competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor obiectivelor din domeniul apelor și pădurilor în celelalte politici sectoriale;8. propune și recomandă autorităților sau instituțiilor competente și, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și cu cerințele legislației europene și cu obligațiile internaționale asumate de România în domeniile sale de activitate și monitorizează modul de îndeplinire a acestora;9. coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;10. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;11. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanțare și monitorizare a investițiilor din domeniile sale de competență;12. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile sale de competență;13. organizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile sale de competență;14. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile sale de activitate;15. inițiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează și implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;16. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului și societății civile;17. stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;18. coordonează elaborarea și reactualizarea planurilor de management și amenajare a bazinelor hidrografice;19. coordonează activitățile de protecție și reabilitare a mediului marin al Mării Negre și de elaborare a programelor de măsuri necesare;20. atestă persoanele juridice care întocmesc studiile de gospodărire a apelor, hidrologie și hidrogeologie;21. asigură baza metodologică a studiilor și proiectelor de gospodărire a apelor, precum și a documentațiilor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundațiilor și a altor lucrări hidrotehnice;22. coordonează activitatea de avizare și de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță ȋn exploatare a barajelor existente, a documentațiilor de proiectare a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru proiectele barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor noi;23. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare-alarmare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;24. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;25. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;26. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundațiilor, a planurilor de restricții și folosire a apei ȋn perioade deficitare, a hărților de hazard și de risc la inundații și a planurilor de management al riscului la inundații;27. organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor încadrate în categoriile de importanță C și D;28. aprobă lista definitivă a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majoră, precum și fișele de evidență a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor deținute de deținătorii cu orice titlu;29. certifică personalul de conducere și coordonare din domeniul activității de urmărire a comportării în timp a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor și controlează activitatea acestuia;30. elaborează lista de specificații tehnice și asigură adoptarea la nivel național de metode standardizate și de metodologii și ghiduri tehnice pentru analiza și monitorizarea integrată a stării apelor;31. elaborează, coordonează și monitorizează aplicarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase în ape de suprafață;32. organizează sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor și evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;33. elaborează și promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susținerii vieții organismelor din mediul acvatic de apă dulce și marin, al peștilor și crustaceelor;34. colaborează cu instituțiile abilitate pentru realizarea activităților legate de funcționarea Sistemului Național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, cu modificările ulterioare;35. coordonează activitatea comitetelor de bazin;36. îndeplinește funcțiile de secretariat pentru tratatele, convențiile, acordurile și memorandumurile bilaterale/ internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național/coordonator de arie prioritară 5 „gestionarea riscurilor de mediu“ în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale ȋn domeniile ape și păduri la care România este parte;37. asigură plata contribuțiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor și convențiilor internaționale în domeniile sale de activitate la care România este parte, a contribuțiilor voluntare;38. inițiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma și însemnele specifice obligatorii pentru instituțiile și administrațiile din subordinea sa și eliberează legitimațiile de control;39. asigură, prin compartimentele proprii, prin unitățile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităților din domeniile sale de competență;40. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici și strategii privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniile sale de competență;41. inițiază și sprijină perfecționarea continuă a personalului propriu, pe baza unui program aprobat anual;42. organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;43. elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier și cinegetic într-o concepție unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele Strategiei naționale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;44. exercită atribuțiile autorității de reglementare în domeniul silviculturii în activitățile de formare profesională specifice acestui domeniu;45. asigură evidența rapoartelor statistice din domeniul forestier;46. exercită atribuțiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier național;47. coordonează și controlează activitatea de elaborare și avizare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 19 și 21 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;48. aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosință silvică pentru terenurile forestiere, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;49. aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;50. realizează continuu și actualizează periodic elaborarea inventarului forestier național, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;51. aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a unor terenuri, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;52. atestă unitățile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice și structurile de rang superior, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;53. atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;54. autorizează confecționarea și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;55. coordonează tehnic acțiunile de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;56. elaborează Programul național de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;57. autorizează ocoalele silvice prin înscrierea în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, ținut la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii;58. coordonează și organizează în condițiile legii cursuri de instruire pentru domeniile de activitate;V. în exercitarea funcției de gestionare a fondurilor externe nerambursabile sau naționale, precum și a fondurilor provenind din credite externe, destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate:1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, fonduri rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;2. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate, cu excepția celor finanțate din fondurile europene structurale și de investiții;3. avizează și urmărește realizarea investițiilor din domeniile sale de activitate, finanțate din veniturile cu destinație specială, din bugetul de stat și din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanțarea în condițiile legii a programelor și proiectelor în domeniile sale de activitate;5. contribuie și monitorizează finanțarea politicilor, strategiilor și planurilor naționale din domeniile sale de activitate,6. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;7. stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;8. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie și stabilește, împreună cu autoritatea publică competentă, măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;VI. în exercitarea funcției de monitorizare, inspecție și control:1. efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea sa;4. asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;5. asigură, prin compartimentele proprii sau unitățile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislației în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;6. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;7. organizează periodic acțiuni tematice de verificare a stării tehnice și funcționale a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundațiilor, iazurilor de decantare din industria extractivă, haldelor de depozitare industriale, precum și a altor lucrări hidrotehnice, indiferent de deținător și stabilește măsurile ce se impun;8. organizează periodic exerciții de simulare a producerii unor situații de urgență generate de riscurile specifice domeniului de activitate cu implicarea tuturor componentelor abilitate ale Sistemului Național al Situațiilor de Urgență, în vederea verificării funcționării fluxului informațional-decizional și a capacității de răspuns;VII. în exercitarea funcției de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea și consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative și de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel național, european și internațional;2. pune la dispoziția publicului informații generale și documente de interes public în domeniile sale de activitate;3. organizează campanii de informare și conștientizare a publicului în ceea ce privește promovarea și implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniile sale de competență, în vederea sensibilizării opiniei publice și facilitării înțelegerii și respectării acestora;VIII. în exercitarea funcției de administrare:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;2. închiriază sau primește în administrare, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 7(1) Atribuțiile Ministerului Apelor și Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități ori instituții publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa ori prin alte autorități, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Apelor și Pădurilor poate solicita și obține, fără plata tarifelor, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.(3) Ministerul Apelor și Pădurilor îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Apelor și Pădurilor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Apelor și Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Apelor și Pădurilor este de 238 exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2^1) În contextul demersurilor de pregătire, organizare și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor prevăzut la alin. (2) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 4 posturi. (la 19-12-2017, Articolul 9 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 894 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 19 decembrie 2017 ) (3) În structura organizatorică a Ministerului Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.(4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Apelor și Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, în condițiile legii.(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10(1) Ministerul Apelor și Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, în limita numărului maxim de posturi, se aprobă structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, statele de funcții și numărul de posturi din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu excepția numărului de posturi aferent Gărzilor Forestiere.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție, prin ordin al ministrului apelor și pădurilor conform legislației aplicabile în cazul fiecărei unități.(4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 11(1) În subordinea și/sau în structura Ministerului Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, pentru implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.(3) Ministrul apelor și pădurilor numește personalul unităților prevăzute la alin. (1) și stabilește competențele directorului de proiect.(4) Pentru UMP/UIP finanțate din fonduri nerambursabile, numărul de personal se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, condiționat de cuprinderea în buget a acestor sume cu destinația cheltuieli de personal.  +  Articolul 12(1) Pe lângă Ministerul Apelor și Pădurilor funcționează următoarele organisme consultative:a) Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU);b) Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);c) Comisia națională pentru siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor (CONSIDIG);d) Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional;e) Comisia tehnico-economică;f) Consiliul interministerial al apelor;g) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură;h) Consiliul Național de Vânătoare;i) Consiliul Național pentru Silvicultură;j) Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor.(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remunerați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Apelor și Pădurilor sau de unitățile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.(3) Regulamentele de organizare și funcționare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.  +  Articolul 13(1) Conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor se asigură de către ministrul apelor și pădurilor.(2) Ministrul apelor și pădurilor reprezintă ministerul în justiție, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(3) În fața instanțelor de judecată, Ministerul Apelor și Pădurilor poate fi reprezentat și prin structurile teritoriale din subordine, pe baza împuternicirilor acordate, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.(4) Ministrul apelor și pădurilor este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul apelor și pădurilor emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.(6) Prin ordin al ministrului apelor și pădurilor pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14(1) Ministrul Apelor și Pădurilor este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat și 1 subsecretar de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Ministrul Apelor și Pădurilor poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, secretarului general și secretarilor generali adjuncți.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Apelor și Pădurilor au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Apelor și Pădurilor, ori încredințate de ministrul apelor și pădurilor.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Apelor și Pădurilor.(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.  +  Articolul 15(1) Pe lângă ministrul apelor și pădurilor funcționează ca entitate consultativă Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare al entității consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor.  +  Articolul 16(1) Ministerul Apelor și Pădurilor are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, mijloacele de transport sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Apelor și Pădurilor, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Apelor și Pădurilor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru activități specifice de control la unitățile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în caz de alte urgențe de gospodărire a apelor, precum și pentru inspecțiile silvice se utilizează un număr de 15 autovehicule.  +  Articolul 17În cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor sunt încadrați funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18(1) Patrimoniul Ministerului Apelor și Pădurilor se constituie prin preluarea bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare.(2) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcții se aprobă prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Apelor și Pădurilor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 20.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Apelor și Pădurilor
  (la 19-12-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 894 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 19 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 21. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.                                Denumirea unității                                    
    I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat 
    1.Gărzi forestiere                                                                    
  II. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat                               
    1.Unități de management al proiectului (UMP)                                          
    2.Unități de implementare a proiectului (UIP)                                         
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 573, din care:– gărzi forestiere - 573 de posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.                                Denumirea unității                                    
     1Regia Națională a Pădurilor - Romsilva                                              
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.                                Denumirea unității                                    
    I. Unități finanțate din venituri proprii                                              
   Administrația Națională "Apele Române"                                              
   +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport pentru activități specifice ale Ministerului Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.  Ministerul Apelor și Pădurilor - aparat propriu   Tipul mijlocului de transport   Numărul maxim  aprobat (bucăți)
     1 Parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați acestora*)                                    autoturism           7      
     2Parc auto comun*)                                      autoturism          2      
     3  Parc auto pentru activități de inspecții și        control, situații de urgență, transport marfă,     persoane, delegații**)                                 autoturism       microbuz             15      
  Notă
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  NOTE:1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, în baza permisului de conducere, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.3. Cotele privind consumul lunar de carburant sunt aprobate de către ordonatorul principal de credite cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.
  ----