ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 11 octombrie 1999privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 13 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Terenurile pe care se realizează locuinţe cu finanţare prin credite acordate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe sunt proprietate publică a statului, în administrarea consiliilor locale şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dacă nu sunt proprietate privată.  +  Articolul 2Identificarea şi stabilirea terenurilor se realizează de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, într-o primă etapa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Terenurile prevăzute la art. 2 se dau în folosinţă gratuita de către consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor de locuinţe, până la predarea către beneficiarii de credit. (2) Transmiterea se va face pe bază de convenţie încheiată între Agenţia Naţionala pentru Locuinţe şi consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în decurs de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2, şi constituie titlu pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. (3) După finalizarea lucrărilor de construire şi predare a locuinţei către beneficiarii de credit aceştia dobândesc un drept de folosinţă gratuita asupra terenului aferent pe durata existenţei construcţiei.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad Roscap. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat---------------