ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului și a ministerelor,reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Se înființează Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social prin preluarea structurilor și activităților Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic și prin preluarea structurilor și activităților aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic se desființează.  +  Articolul 2Se înființează Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 3Ministerul Culturii își schimbă denumirea în Ministerul Culturii și Identității Naționale.  +  Articolul 4Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională își schimbă denumirea în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 5(1) Se înființează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor și a activității Autorității Naționale pentru Turism și prin preluarea activităților și a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoturismele aferente reprezentanțelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Națională pentru Turism în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidențiate în patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism se desființează.  +  Articolul 6Se înființează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin preluarea activităților și a structurilor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.  +  Articolul 7Se înființează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.  +  Articolul 8(1) Se înființează Ministerul Cercetării și Inovării, ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare, prin preluarea activității și structurilor specializate în domeniul cercetării și inovării de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și prin preluarea activității și structurilor de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. (la 11-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare se desființează.  +  Articolul 9Instituțiile, unitățile și institutele de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 2, 3a, 3b și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare trec, după caz, în coordonarea, în subordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 10Se înființează Ministerul Educației Naționale prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.  +  Articolul 11(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcționează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuții în organizarea și coordonarea la nivel național a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărârii de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene își îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile pe care a fost învestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe. (3) Ministrul delegat pentru afaceri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de ministrul afacerilor externe.(3^1) Ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcții și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează statute profesionale speciale. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (4) Ministrul delegat coordonează și organizează procesul de pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.(5) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor României în domeniul afacerilor europene, pe care le avizează în mod obligatoriu.(6) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea și implementarea atribuțiilor Guvernului României în aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene.(7) Cu excepția cheltuielilor generale de funcționare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate îndeplini atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza și în limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) În activitatea sa, ministrul delegat poate fi ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe.(9) Ministerul Afacerilor Externe preia de la Secretariatul General al Guvernului, în cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene, activitățile și structura aferente coordonării și organizării procesului de pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (10) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează corespunzător cu numărul de posturi preluat de la Secretariatul General al Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, propusă spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Bugetul Secretariatului General al Guvernului se diminuează în mod corespunzător, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu suma astfel rezultată. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )  +  Articolul 12(1) Se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității și personalului de la Ministerul Fondurilor Europene. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desființează.(3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene funcționează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărârii de organizare și funcționare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Personalul și activitatea structurilor suport, respectiv juridic, achiziții, resurse umane, economic, financiar, administrativ, logistică și altele asemenea, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene deservesc și activitatea ministrului delegat pentru fonduri europene.(5) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este asigurată în instanță de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, prin structura juridică din cadrul ministerului.(6) Litigiile ce decurg din activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, sunt gestionate de structura juridică din cadrul ministerului.(7) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (5), ministrul delegat pentru fonduri europene are calitatea de reprezentant și de ordonator principal de credite pentru activitățile aferente domeniului pentru care a fost învestit. (la 17-12-2017, Alineatul (7) din Articolul 12 , Capitolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 249 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 ) (7^1) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate delega atribuțiile de ordonator principal de credite, în condițiile legii. (la 30-06-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (8) Ministrul delegat pentru fonduri europene emite ordine și instrucțiuni în domeniul în care a fost învestit. (la 30-06-2017, Alineatul (8) din Articolul 12 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (8^1) Aprobarea statului de funcții și reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului încadrat în structurile care gestionează fonduri europene se realizează prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, la propunerea ministrului delegat pentru fonduri europene. (la 30-06-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (9) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(10) În activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(11) Prin derogare de la art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile secretarului/secretarilor de stat care își va/vor desfășura activitatea pe domeniul fondurilor europene se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene. (la 30-06-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 ) (12) Ministrul delegat pentru fonduri europene reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și instituții publice interne și internaționale, cu organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine, pe domeniul în care a fost învestit, cu excepția activităților prevăzute la alin. (5). (la 30-06-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 13Se înființează Ministerul Apelor și Pădurilor prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul apelor și pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 14Se înființează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 15Se înființează Ministerul pentru Relația cu Parlamentul prin preluarea activității și structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desființează.  +  Articolul 16(1) Se înființează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activităților și structurilor din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.  +  Articolul 16^1Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-ministrului fără portofoliu și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (la 30-06-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 16^2(1) Se înființează Agenția pentru Competitivitate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.(2) Agenția pentru Competitivitate este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Organizarea, funcționarea, atribuțiile, precum și structura organizatorică a instituției prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru Secretariatul General al Guvernului.(4) Salarizarea personalului din cadrul Agenției pentru Competitivitate se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (la 30-06-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 17(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desființează.(2) Atribuțiile, activitățile și personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.(3) Coordonarea activității instituțiilor publice și a organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 18Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului și din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 19(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională „Loteria Română“ - S.A. se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice.(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(4) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română“ - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Finanțelor Publice, începând cu data prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 20(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute la art. 1-18 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Ministerele nou-înființate sau care preiau, instituții, activități și structuri, după caz, de la alte ministere sau autorități, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile ministerelor sau autorităților care derulau aceste activități.(3) Ministerele prevăzute la alin. (2) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuția bugetară, precum și patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 21(1) Până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 finanțarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înființate se asigură în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și amprentelor ștampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (2) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (3) al art. 20, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli ale ministerelor nou-înființate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, în condițiile alin. (2) și (3).(5) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(6) Întocmirea și semnarea documentelor aferente operațiunilor specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2016 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înființate și/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).(7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Finanțelor Publice poate emite instrucțiuni. (8) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), salarizarea personalului din Ministerul Cercetării și Inovării se face la nivelul de salarizare aplicabil personalului Ministerului Educației Naționale, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru Ministerul Cercetării și Inovării. (la 11-06-2017, Articolul 21 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )  +  Articolul 22Atribuțiile viceprim-miniștrilor prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 23(1) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în litigiile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale din România, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală juridică până la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare. (2) De prevederile art. II alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 beneficiază și personalul de specialitate juridică din cadrul Direcției generale juridice a Ministerului Finanțelor Publice, pentru activitatea desfășurată în scopul ducerii la îndeplinire a atribuțiilor și obiectivelor Ministerului Finanțelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau internațional.  +  Capitolul II Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 24În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice“ cu „Ministerul Muncii și Justiției Sociale“;b) „Ministerul Culturii“ cu „Ministerul Culturii și Identității Naționale“;c) „Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri“ și „Autoritatea Națională pentru Turism“ cu „Ministerul Turismului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;d) „Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri;e) „Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul Economiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;f) „Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice“ cu „Ministerul Educației Naționale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educației naționale; g) „Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice“ cu „Ministerul Cercetării și Inovării“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării științifice;h) „Ministerul Fondurilor Europene“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“;i) „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului; j) „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor“ cu „Ministerul Apelor și Pădurilor“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul apelor și pădurilor;k) Cancelaria Prim-Ministrului“ cu „Secretariatul General al Guvernului“, iar titulatura „șeful Cancelariei Prim-Ministrului“ cu titulatura „secretarul general al Guvernului“;l) „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“;m) „Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională“ cu „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale“;n) „Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic“ cu „Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social“;o) „Departamentul pentru Relația cu Parlamentul“ cu „Ministerul pentru Relația cu Parlamentul“.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului funcționează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de doi secretari generali adjuncți, cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului;2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Organizarea și funcționarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), g) și h), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.II. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 11, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) aprobă strategiile, metodologiile, precum și programele de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate; (la 11-06-2017, Punctul II din Articolul 25, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) 1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:c) secretarii de stat și consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului; (la 11-06-2017, Litera c) din Punctul 1. , Punctul II. , Articolul 25 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) 2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului este alcătuit din:a) cabinetul prim-ministrului;b) corpul secretarilor de stat și al consilierilor de stat ai prim-ministrului.(2) Normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcții și statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.3. Articolul 3 se abrogă.IV. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor Publice.2. La articolul 8, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Președintele consiliului de administrație prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finanțelor Publice situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, care vor fi vizate și certificate în condițiile legii, după caz.3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor Publice.(4) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.4. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuție, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanțelor Publice cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.5. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Președintele consiliului de administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finanțelor publice situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate în condițiile legii.V. Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se abrogă.VI. Articolul 12 alineatul (5) și articolul 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.VII. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. I capitolul II, titlul literei B va avea următorul cuprins:B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administrației Prezidențiale, al serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului2. La anexa nr. II capitolul III subcapitolul IV: D, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, se majorează cu un post de la 15.250 posturi la 15.251 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția «Cu studii superioare: gradul I» de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcției clericale de preot.3. La anexa nr. II capitolul III litera E, alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 209.000 de euro lunar. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) VIII. La articolul 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Dispozițiile alin. (1)-(7) se aplică și personalului contractual din cadrul autorităților sau instituțiilor publice. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) IX. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:(1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuții:…………........................................……………………………(2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenției.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.(2) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Directorul general și directorul general adjunct își desfășoară activitatea pe baza unor criterii de performanță stabilite de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.(4) Activitatea directorului general și a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(5) Directorul general, în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii și instrucțiuni în condițiile legii.(6) Directorul general are calitatea de ordonator terțiar de credite.(7) Directorul general reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.3. La articolul 5^1, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: (2) Din Comitet fac parte reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Apelor și Pădurilor și ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Componența nominală a Comitetului se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea instituțiilor reprezentate. Atribuțiile, modul de funcționare și remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul Agenției Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, fără a putea depăși 20% din nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) X. Articolele 23-27 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) XI. Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.2. La anexa nr. 1 „Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului“, nr. crt. 4 și 5 vor avea următorul cuprins:  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │                                                               │Numărul│ │crt.│                          Demnitar                             │ total │ │    │                                                               │  de   │ │    │                                                               │posturi│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 4. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului   │   8   │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 5. │Secretarul general adjunct al Guvernului, consilier de stat,   │   4   │ │    │secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul             │       │ │    │ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului              │       │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Augustin Jianu
  Ministrul consultării publice și dialogului social,
  Gabriel Petrea
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 4 ianuarie 2017.Nr. 1.  +  ANEXĂInstituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru1. Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului2. Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului4. Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii5. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului6. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat7. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului9. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului10. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului11. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat12. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului14. Laboratorul de Control Doping, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului----