METODOLOGIE din 8 noiembrie 2012de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3.836 din 8 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 18 decembrie 2012.
   +  Articolul 1Obiectul prezentei metodologii de avizare a tarifelor instituite de administratorii/custozii ariilor naturale protejate, denumită în continuare metodologie, îl constituie stabilirea cadrului unitar de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru: vizitarea ariilor naturale protejate, fotografiatul și filmatul în scop comercial, precum și analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii.  +  Articolul 2(1) În vederea avizării categoriilor de tarife menționate la art. 1, administratorii/custozii transmit către direcția responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor următoarele:a) solicitare de avizare a tarifelor pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial;b) prezentarea cuantumului tarifelor care necesită avizare, împreună cu o justificare detaliată a acestora.(2) Criteriile de stabilire a tarifelor se formulează și se justifică de către fiecare administrator/custode și trebuie să țină cont de cel puțin următoarele elemente:a) privitor la tarifele pentru vizitarea ariilor naturale protejate trebuie să se țină cont de: specificitatea obiectivului turistic de vizitare, serviciile oferite în schimbul acestui tarif: măsuri de securitate specifice, trasee turistice, locuri de campare amenajate și întreținute și altele asemenea, de infrastructura existentă, durata de vizitare, conform nr. crt. 1 din tabelul prevăzut în anexă; (la 13-12-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 ) b) privitor la tarifele pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, tarifele instituite de către administrator/custode trebuie să se încadreze în limitele maxime conform nr. crt. 2 din tabelul prevăzut în anexă; (la 13-12-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 ) c) privitor la tarifele pentru fotografiatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (albume, materiale publicitare, publicații diverse), tirajul publicației, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional), conform nr. crt. 3 din tabelul prevăzut în anexă; (la 13-12-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 ) d) privitor la tarifele pentru filmatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (documentar, film artistic, reclame), durata filmărilor, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional), conform nr. crt. 4 din tabelul prevăzut în anexă. (la 13-12-2017, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 )  +  Articolul 3(1) În categoria "tarif de vizitare" se încadrează orice tarif aplicat de administrator/custode pentru accesul în scop turistic ori de vizitare în aria naturală protejată respectivă sau la orice obiective specifice din aceasta, cu excepția peșterilor amenajate pentru vizitare, pentru care se poate percepe tarif suplimentar, după caz.(2) Tariful de vizitare se plătește de persoanele fizice și juridice care vizitează ariile naturale protejate, excepție făcând membrii comunităților locale, personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pășuni, personalul structurii de administrare/custodelui și membrii Consiliului științific, personalul Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare pe suprafața ariilor naturale protejate, reprezentanții autorităților publice centrale pentru protecția mediului și a structurilor din subordine, personalul Salvamont, personalul Salvaspeo, persoanele cu handicap, proprietarii/concesionarii și administratorii de terenuri și luciu de apă din ariile naturale protejate respective, persoane care desfășoară activități autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul ariei protejate, precum și alte categorii de persoane care sunt prevăzute în mod expres de fiecare administrator/custode ca fiind exceptate de la plata tarifelor de vizitare.(3) Membrii ai Institutului de Speologie "Emil Racoviță" și persoanele care au apartenență la organizații speologice, dovedită prin documente legale, sunt scutiți de la plata tarifului de vizitare în peșteri și în arealele carstice, dacă desfășoară activități specifice privind explorarea, cartografierea, protecția și conservarea patrimoniului speologic național.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare sunt scutite de la plata tarifelor de vizitare, de staționare în aria naturală protejată, de eliberare de avize pentru activitatea de cercetare, precum și de filmare și fotografiere, dacă materialele nu sunt folosite în scop comercial.  +  Articolul 5Locul și modalitatea de achitare a tarifelor se stabilesc de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate.  +  Articolul 6În vederea avizării tarifelor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate solicita clarificări și justificări referitoare la cuantumul tarifar stabilit conform criteriilor enumerate la art. 2 alin. (2) și avizează tarifele stabilite în termen de 30 de zile de la transmiterea informațiilor complete de către administrator/custode.  +  Articolul 7Tarifele instituite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sunt prevăzute în anexa care face parte din prezenta metodologie. (la 13-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 )  +  ANEXĂTarifele stabilite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
  Nr. crt.ServiciuTipul de serviciuCuantum tarif (lei)*
  1Tarif de vizitare**Se vor stabili unul sau mai multe tipuri de tarife în funcție de criteriile de stabilire a tarifelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din ordin.***Cuantumul se propune de către administrator/custode.
  2****2.1 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediuAnaliza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvatăMaximum 200 pentru persoane fizice
  Maximum 400 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvatăMaximum 500 pentru persoane fizice
  Maximum 2.000 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediuMaximum 250 pentru persoane fizice
  Maximum 500 pentru persoane juridice
  2.2 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediuAnaliza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizuluiMaximum 250 pentru persoane fizice
  Maximum 500 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu și emiterea avizuluiMaximum 4.000 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului custodelui/administratoruluiMaximum 500 pentru persoane fizice
  Maximum 1.000 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației de mediuMaximum 125 pentru persoane fizice
  Maximum 250 pentru persoane juridice
  Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației integrate de mediuMaximum 2.500 pentru persoane juridice
  2.3 Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programeAnaliza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programeMaximum 250 pentru persoane fizice
  Maximum 500 pentru persoane juridice
  2.4 Analizarea documentațiilor care privesc activitățile de recoltare/capturare și/sau achiziționare și/sau comercializare a unor plante și animale din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrateAnaliza și verificarea documentației și emiterea avizuluiMaximum 50 pentru persoane fizice
  Maximum 250 pentru persoane juridice
  Cuantum tarif (lei)*
  Cuantumul se propune de către administrator/custode.
   
   
  Cuantumul se propune de către administrator/custode.
   
   
  3Fotografiere floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercialAlbume Plan local Plan regional Plan național Plan internaționalCuantumul se propune de către administrator/custode.
  Materiale publicitare Plan local Plan regional Plan național Plan internațional
  Publicații diverse Plan local Plan regional Plan național Plan internațional
  4Filmare floră, faună, habitate naturale și peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar/documentar)Film artistic Plan local Plan regional Plan național Plan internaționalCuantumul se propune de către administrator/custode.
  Spot publicitar Plan local Plan regional Plan național Plan internațional
  Film documentar Plan local Plan regional Plan național Plan internațional
  Notă
  * Tarifele includ TVA.
  ** Cu excepția persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) din ordin.
  *** Spre exemplu: tarif elevi/adulți/grup de persoane pe diferite perioade de timp: zi/săptămână/lună/an etc.
  **** Cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de handicap/pensie minimă social garantată).
  (la 13-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017 )
  -------