NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 11 mai 2017  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 44 din 14 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale.(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritatea sanitar-veterinară competentă - direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;b) autorizație sanitar-veterinară - documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă, pentru unitățile care desfășoară activitățile din domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexa nr. 1 și care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare;c) înregistrare sanitar-veterinară - documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă, pentru unitățile care desfășoară activitățile în domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexa nr. 2 și pentru mijloacele de transport al hranei pentru acestea;d) operator din domeniul hranei pentru animale - persoană fizică sau juridică răspunzătoare de garantarea respectării cerințelor privind igiena hranei pentru animale în unitatea din domeniul nutriției animale pe care o controlează;e) animale destinate producției de alimente - orice animal care este hrănit, crescut sau ținut pentru producerea de alimente pentru consumul uman, inclusiv animalele care nu sunt folosite pentru consumul uman dar care aparțin unor specii care sunt în mod normal folosite pentru consumul uman pe teritoriul Uniunii Europene;f) animale nedestinate producției de alimente - orice animal care este hrănit, crescut sau ținut, dar care nu este destinat consumului uman, cum ar fi animalele de blană, animalele de companie și animalele deținute în laboratoare, grădini zoologice sau circuri;g) hrană sau furaje pentru animale - orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor;h) furaj combinat - un amestec de cel puțin două materii prime pentru furaje, cu sau fără aditivi pentru hrana animalelor, destinat hrănirii animalelor pe cale orală, sub formă de furaj complet sau complementar;i) aditivi pentru hrana animalelor sau aditivi furajeri - substanțele sau microorganismele autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu modificările și completările ulterioare;j) preamestecuri de aditivi - amestecurile de aditivi furajeri sau amestecuri de unul sau mai mulți aditivi furajeri cu materii prime pentru furaje sau cu apă, folosite ca materii de bază, care nu sunt destinate hrănirii directe a animalelor;k) unitate din domeniul hranei pentru animale - orice unitate a unei întreprinderi, indiferent dacă are sau nu drept scop obținerea de profit și indiferent dacă este publică sau privată desfășurând oricare dintre operațiile de producție, fabricare, prelucrare, depozitare, ambalare, transport sau distribuție a hranei pentru animale, precum și orice producător care produce, prelucrează sau depozitează hrană pentru animale în propria sa unitate pentru consum propriu;l) introducere pe piață - deținerea hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu și inclusiv vânzarea, distribuția și alte forme de transfer;m) producția primară de hrană pentru animale - producția de produse agricole, inclusiv cultivarea, recoltarea, mulsul, creșterea animalelor (înainte de sacrificare) sau pescuitul, având ca finalitate exclusivă produse care nu sunt supuse nici unei operațiuni de transformare după recoltare, culegere sau captură, cu excepția tratamentului fizic simplu;n) mijloc de transport al hranei pentru animale - vehicule rutiere sau feroviare, nave maritime sau aeronave, dotate corespunzător și utilizate pentru transportul hranei pentru animale;o) produse derivate din uleiuri și grăsimi - orice produs derivat direct sau indirect din uleiuri sau grăsimi brute sau recuperate prin prelucrare sau distilare oleochimică sau pentru biomotorină, prin rafinare chimică sau fizică, cu excepția uleiului rafinat, produselor derivate din ulei rafinat și a aditivilor furajeri;p) amestecarea grăsimilor - producerea de furaje combinate sau, în cazul tuturor componentelor care fac parte din aceeași rubrică în partea C din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei privind Catalogul cu materii prime pentru furaje care sunt derivate din aceleași specii vegetale sau animale, de materii prime furajere prin amestecarea uleiurilor brute, a uleiurilor rafinate, a grăsimilor animale, a uleiurilor recuperate de la operatori din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare sau a produselor derivate din acestea pentru a produce un amestec de uleiuri sau grăsimi, cu excepția depozitării exclusive a loturilor consecutive și a amestecării exclusive a uleiurilor rafinate;q) uleiuri sau grăsimi rafinate - uleiurile sau grăsimea care au fost supuse procesului de rafinare, astfel cum se menționează la pct. 53 din glosarul proceselor enumerate în partea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013.  +  Articolul 2(1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în toate stadiile, de la producția primară a furajelor, până la și inclusiv introducerea pe piață și transportul acestora.(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei norme sanitare veterinare:a) producția casnică privată de hrană pentru animalele de la care se obțin produse alimentare pentru consumul casnic privat;b) producția casnică privată de hrană pentru animalele care nu sunt deținute în scopul producției de produse alimentare;c) producția de hrană pentru animalele de companie;d) comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie;e) furnizarea directă, de către producător, a unor cantități de până la 100 tone/an din producția primară de hrană pentru animale unor exploatații de la nivelul județului, în scopul utilizării în cadrul acestor exploatații.  +  Capitolul II Autorizarea sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale  +  Articolul 3(1) Activitățile și unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.(2) Unitățile din domeniul hranei pentru animale pot desfășura activitățile prevăzute în anexa nr. 1 numai după ce au fost autorizate sanitar-veterinar de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 4(1) În vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare pentru unitățile care desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unității trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru, care trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cerere de autorizare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;b) copie a certificatului unic de înregistrare și a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului pentru activitatea specifică pentru care solicită autorizarea;c) schița unității cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;d) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;e) memoriul tehnic justificativ cu descrierea activității, a utilajelor și ustensilelor, a procedurilor de lucru, capacitatea de producție, depozitare, ambalare, după caz;f) lista cu personalul de specialitate având calificările necesare pentru fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităților producătoare;g) dovada achitării în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de autorizare prevăzut în legislația sanitar-veterinară în vigoare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care desfășoară atât activități prevăzute la lit. b) și/sau d) din anexa nr. 1, cât și activități din domeniul farmaceutic veterinar pentru care dețin autorizație/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în baza legislației sanitar-veterinare specifice în vigoare depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București doar notificarea privind desfășurarea de activități în domeniul hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care desfășoară atât activități prevăzute la lit. b) și/sau d) din anexa nr. 1, cât și activități din domeniul farmaceutic veterinar supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, odată cu documentația pentru obținerea autorizației/înregistrării pentru desfășurarea de activități din domeniul farmaceutic veterinar prevăzută de legislația sanitar-veterinară specifică în vigoare, doar notificarea privind desfășurarea de activități în domeniul hranei pentru animale prevăzută în anexa nr. 21 și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), în baza notificării și a declarației pe propria răspundere, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22.  +  Articolul 5(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unității și verifică documentele prevăzute la art. 4, anexate cererii scrise.(2) În cazul depunerii unei cereri și/sau documentației incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și documentației aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare pentru unitățile care desfășoară activitățile pentru care se solicită autorizarea și întocmește referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(4) În baza referatului de evaluare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, pentru unitățile care desfășoară activitățile pentru care solicită autorizarea și care îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), unitățile care desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/instalațiile, mijloacele de transport proprii, prevăzute la lit. b) și/sau d) pct. 4 din anexa nr. 1 sunt scutite de efectuarea evaluării la fața locului în vederea eliberării autorizației sanitar-veterinare; acești operatori prezintă direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și g) și declarația pe propria răspundere în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităților ce desfășoară activități de intermediere cu hrană pentru animale, fără a deține furajele în clădirile/incintele/instalațiile/mijloace de transport proprii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(6) Pentru unitățile ce au în fluxul de producție una sau mai multe din activitățile menționate la art. 3 alin. (1) se va elibera o singură autorizație sanitar-veterinară, respectiv pentru activitatea principală, în care vor fi menționate toate activitățile desfășurate.(7) Autorizația sanitar-veterinară se va emite pentru activitățile desfășurate în fiecare punct de lucru al unității pentru care s-a depus dosarul.(8) Autorizația sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1 își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 6(1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot acorda o autorizație sanitar-veterinară provizorie atunci când în urma evaluării la fața locului se constată că unitatea respectă parțial cerințele privind igiena hranei pentru animale, dar îndeplinește cerințele în ceea ce privește infrastructura și echipamentele.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București nu acordă o autorizație sanitar-veterinară definitivă decât după ce o nouă evaluare a unității, efectuată în termen de 3 luni de la data acordării autorizației provizorii, demonstrează că unitatea respectă toate cerințele sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.(3) În cazul în care se constată progrese efective, dar unitatea nu respectă în continuare toate cerințele, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate prelungi valabilitatea autorizației provizorii cu maximum 3 luni.(4) Modelul autorizației sanitar-veterinare provizorii este prevăzut în anexa nr. 11.(5) Reevaluarea unității căreia i-a fost acordată autorizație sanitar-veterinară provizorie se va face fără perceperea unui nou tarif.  +  Articolul 7(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale au obligația de a notifica, în termen de 7 zile calendaristice, orice modificare survenită ulterior obținerii autorizației sanitar-veterinare.(2) În cazul în care, ulterior obținerii autorizației sanitar-veterinare, intervin modificări ale fluxului tehnologic, în baza notificării operatorului și a achitării tarifului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează o nouă evaluare a unității în vederea eliberării unei noi autorizații sanitar-veterinare.(3) În cazul în care, ulterior obținerii autorizației sanitar-veterinare/autorizației sanitar-veterinare provizorii, unitatea respectivă își schimbă sediul social sau denumirea, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București preschimbă vechea autorizație, fără a percepe tarif și fără să întocmească un nou referat de evaluare a activității la punctul de lucru.(4) În cazul în care apar modificări ale activității desfășurate prin dezvoltarea de noi activități prevăzute în anexa nr. 1, unitatea respectivă solicită eliberarea unei noi autorizații sanitar-veterinare, depunând la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o nouă cerere de autorizare, însoțită de dovada achitării tarifului aferent autorizării și de orice alt document prevăzut la art. 4, în cazul în care acestea nu mai sunt de actualitate. Dacă unitatea îndeplinește condițiile sanitar-veterinare pentru activitatea/activitățile pentru care se solicită autorizarea, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București anulează autorizația sanitar-veterinară deținută anterior și eliberează o nouă autorizație sanitar-veterinară, care include toate activitățile.(5) Autorizațiile sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. (la 13-12-2017, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )  +  Capitolul III Înregistrarea sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale  +  Articolul 8(1) Activitățile și unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.(2) Unitățile din domeniul hranei pentru animale pot desfășura activitățile prevăzute în anexa nr. 2 numai după ce au fost înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 9(1) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităților ce desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 2, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru care trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) copie a certificatului unic de înregistrare și a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului pentru activitatea specifică pentru care solicită autorizarea;c) schița unității cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;d) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;e) memoriul tehnic justificativ cu descrierea activității, a utilajelor și ustensilelor, a procedurilor de lucru, capacitatea de producție, depozitare, ambalare, după caz;f) lista cu personalul de specialitate având calificările necesare pentru fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităților producătoare;g) dovada achitării în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de înregistrare prevăzut în legislația sanitar-veterinară în vigoare;h) declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care desfășoară atât activități prevăzute la lit. b), d) și/sau f) din anexa nr. 2, cât și activități din domeniul farmaceutic veterinar pentru care dețin deja o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislația în vigoare depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care desfășoară activități prevăzute la lit. g) și/sau h) din anexa nr. 2, ce dețin deja o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități în domeniul produselor alimentare, depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități din domeniul farmaceutic veterinar și desfășoară și activități prevăzute la lit. b), d) și/sau f) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentația de autorizare/înregistrare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități în domeniul produselor alimentare și desfășoară și activități prevăzute la lit. g) și/sau h) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentația de înregistrare/autorizare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exploatațiile de creștere a animalelor destinate producției de alimente, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, care dețin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (6) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exploatațiile de creștere a animalelor destinate producției de alimente care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și dețin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun, odată cu documentația de înregistrare/autorizare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității desfășurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 13-12-2017, Alineatul (7) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (8) În situațiile prevăzute la alin. (3) și (5)-(7), în baza notificării și a declarației pe propria răspundere, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22. (la 13-12-2017, Alineatul (8) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/instalațiile, mijloacele de transport proprii, menționate la lit. b) și/sau d) pct. 4 din anexa nr. 2 depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București doar documentația prevăzută la alin. (1) lit. a), b) și g) și declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 10(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unității și verifică documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) anexate cererii scrise.(2) În cazul depunerii unei cereri și/sau documentației incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și documentației aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.(3) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unității a documentației complete, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite înregistrarea sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(4) Pentru unitățile ce au în fluxul de producție una sau mai multe din activitățile menționate în anexa nr. 2 se eliberează o singură înregistrare sanitar-veterinară, respectiv pentru activitatea principală, în care vor fi menționate toate activitățile desfășurate.(5) Înregistrarea sanitar-veterinară a unităților din domeniul hranei pentru animale își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 11(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale au obligația de a notifica, în termen de 7 zile calendaristice, orice modificare survenită ulterior obținerii înregistrării sanitar-veterinare.(2) În cazul în care, ulterior obținerii înregistrării sanitar-veterinare, intervin modificări ale fluxului tehnologic, în baza notificării operatorului și a achitării tarifului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. g), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București eliberează o nouă înregistrare sanitar-veterinară.(3) În cazul în care, ulterior obținerii înregistrării sanitar-veterinare, unitatea respectivă își schimbă sediul social sau denumirea, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București preschimbă vechea înregistrare, fără a percepe tarif.(4) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 13-12-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )  +  Capitolul IV Înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale  +  Articolul 12(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite documentul de înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară pentru mijloacele de transport care transportă hrană pentru animale.(2) În vederea obținerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, unitatea/societatea deținătoare a mijloacelor de transport trebuie să dețină în prealabil o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară sau altă autorizație/înregistrare sanitar-veterinară corespunzătoare domeniului specific de activitate.(3) În vederea obținerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, reprezentantul legal al operatorului depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o cerere de înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, copia autorizației/înregistrării sanitar-veterinare a unității/societății deținătoare a mijlocului/mijloacelor de transport și copia certificatului de înmatriculare a mijlocului/mijloacelor de transport. (la 13-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (4) Sunt scutite de obținerea înregistrării sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare:a) mijloacele care transportă doar materii prime de origine animală permise în hrana animalelor de la care se obțin produse alimentare, menționate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și care dețin deja o autorizație sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare;b) mijloacele care transportă doar materii prime de origine nonanimală destinate utilizării în hrana animalelor și care dețin deja o înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare.c) mijloacele care transportă hrană pentru animale provenind din unități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinară, în cantități mai mici de 500 kg și ambalată în pungi sau saci de cel mult 50 kg fiecare și care sunt destinate utilizatorului final pentru situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (5) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al operatorului a documentației prevăzute la alin. (3), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite înregistrarea sanitar-veterinară pentru fiecare mijloc de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.(6) Înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare privind siguranța și igiena furajelor, prevăzute de legislația în vigoare.(7) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 13-12-2017, Articolul 12 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )  +  Capitolul V Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 13(1) Unitățile ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și mijloacele de transport al hranei pentru animale prevăzute în anexele nr. 1 și 2, respectiv la art. 12 sunt supuse controlului sanitar-veterinar oficial efectuat de personalul de specialitate cu atribuții de control oficial din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, precum și din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(2) În vederea realizării controlului oficial, unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor toate datele și documentele solicitate de acestea.(3) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, se constată că unitățile/mijloacele de transport din sectorul hranei pentru animale nu mai îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare aplicabile, prevăzute de legislația în vigoare, se dispun, după caz, următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională, în conformitate cu prevederile legale;b) suspendarea temporară a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare a unității pentru una, mai multe sau toate activitățile acesteia;c) anularea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unității prin emiterea ordonanței de interzicere a activității;d) anularea înregistrării sanitar-veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animale prin emiterea ordonanței de interzicere a utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale.  +  Articolul 14(1) În cazul suspendării temporare a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare pentru activitatea desfășurată, personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București consemnează în documentul oficial întocmit la unitate în urma controlului motivația în baza căreia se dispune această măsură.(2) Ordonanța de suspendare temporară a activității/activităților, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, este consemnată în Registrul operatorilor ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, la rubrica "Observații".(3) Anularea ordonanței de suspendare temporară a activității se face în urma unui nou control, efectuat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al unității, numai dacă în urma controlului se constată remedierea deficiențelor pentru care s-a emis ordonanța de suspendare temporară a autorizării/înregistrării sanitar-veterinare. Decizia de anulare a ordonanței de suspendare temporară a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare se consemnează în documentul oficial întocmit în urma controlului de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(4) Modelul cererii privind anularea ordonanței de suspendare temporară a activității este prevăzut în anexa nr. 20.(5) Ordonanța de suspendare temporară a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare anulată ca urmare a reluării activității, precum și documentul oficial întocmit în urma controlului sunt anexate dosarului unității.(6) În cazul în care unitatea nu solicită în scris anularea ordonanței de suspendare temporară a activității, în termen de un an de la data suspendării temporare a activității sau în cazul în care, în urma controalelor efectuate la solicitarea unității, deficiențele nu sunt remediate în termen de un an de la data suspendării temporare a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare a unității pentru activitatea desfășurată, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța de interzicere a activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, și anulează atât ordonanța de suspendare temporară a activității, cât și autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară a unității.(7) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București care a dispus măsura de interzicere a activității notifică acțiunea întreprinsă oficiului registrului comerțului la nivel teritorial.(8) Atunci când mijloacele de transport al hranei pentru animale nu mai îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare privind siguranța și igiena hranei pentru animale pentru care s-a eliberat înregistrarea sanitar-veterinară, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța de interzicere a utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale pentru activitatea pentru care a fost înregistrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, și anulează înregistrarea sanitar-veterinară.(9) În cazul în care se constată că operatorul desfășoară una sau mai multe activități în domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexele nr. 1 și 2 fără autorizație/înregistrare sanitar-veterinară, utilizează mijloacele de transport al hranei pentru animale prevăzute la art. 12 fără înregistrare sanitar-veterinară sau când continuă să își desfășoare activitatea după suspendarea temporară/interzicerea activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București va aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de legislația în vigoare și va înștiința oficiul registrului comerțului la nivel teritorial.(10) Reautorizarea/Reînregistrarea sanitar-veterinară a unităților, respectiv reînregistrarea mijloacelor de transport al hranei pentru animale, după ce s-a dispus anularea autorizației/înregistrării sanitar-veterinare, se poate face numai după parcurgerea unei noi proceduri de autorizare/înregistrare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.(11) În cazul în care operatorul își încetează activitatea, acesta notifică direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. Odată cu notificarea, reprezentantul legal al unității va depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrarea/autorizația sanitar-veterinară în original.(12) Unitățile înregistrate/autorizate în baza altor acte normative sanitar-veterinare, care desfășoară și activități prevăzute la lit. b) și/sau d) din anexa nr. 1 sau la lit. b), d), f), g) și/sau h) din anexa nr. 2, ce au fost notificate direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cărora li s-a emis ordonanța de interzicere a desfășurării activității pentru care au fost înregistrate/autorizate, pot desfășura activitățile prevăzute la lit. b) și d) din anexa nr. 1 și la lit. b), d), f), g) și h) din anexa nr. 2 din prezenta normă sanitară veterinară doar după parcurgerea procedurii de autorizare/înregistrare.(13) În cazul în care operatorul își suspendă activitatea, acesta notifică direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23; suspendarea inițială a activității poate fi prelungită printr-o nouă notificare, cu condiția ca perioada totală de suspendare să nu depășească 12 luni calendaristice. (la 13-12-2017, Articolul 14 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 ) (14) Reluarea activității se face doar după notificarea prealabilă a direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu respectarea prevederilor art. 7; în cazul în care unitatea nu își reia activitatea în termenul asumat în notificare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța de interzicere a activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, și anulează autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară a unității. (la 13-12-2017, Articolul 14 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) Fiecărei unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ce desfășoară activitate/activități în domeniul hranei pentru animale i se atribuie un număr de identificare (cod de operator), conform cap. 2 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de identificare are următoarea structură:1. semnul "a", dacă unitatea este autorizată; semnul "a" nu intră în structura numărului de identificare în cazul unităților înregistrate sanitar-veterinar;2. codul ISO al României;3. numărul de referință național, care este format din 6 semne alfanumerice, cuprinzând inițialele județului în care se află unitatea ce desfășoară activitate/activități în domeniul hranei pentru animale, urmat de codul cifric acordat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) Numărul de identificare este înscris pe autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară eliberată unităților ce desfășoară activitate/activități în domeniul hranei pentru animale.  +  Articolul 16(1) Fiecărei unități prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) și art. 9 alin. (2)-(4) i se atribuie un număr de identificare având structura prezentată la art. 15 alin. (1), în funcție de activitatea desfășurată.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, unitățile care au fost autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, activitățile desfășurate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, numărul de identificare, precum și numărul și data eliberării autorizației/înregistrării sanitar-veterinare sau ale autorizației sanitar-veterinare provizorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.(3) Acest registru este unic atât pentru unitățile autorizate, cât și pentru cele înregistrate, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) și art. 9 alin. (2)-(7), iar acestea sunt trecute în registru în ordinea eliberării autorizației/înregistrării sanitar-veterinare, respectiv a documentului prevăzut în anexa nr. 20.(4) Numerele de identificare atribuite unităților autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, cărora le-a fost anulată autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară, sunt anulate din registru și nu se alocă altei unități.(5) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale care au fost înregistrate sanitar-veterinar, precum și numărul și data emiterii înregistrării sanitar-veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.(6) În vederea informării, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică pe website-ul instituției lista unităților autorizate/înregistrate sanitar-veterinar care desfășoară activități din domeniul hranei pentru animale.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. (la 13-12-2017, Articolul 17 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )  +  Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară
  Activitățile și unitățile supuse autorizării sanitar-veterinare
      Activități desfășurate    Tipul unității    Denumirea activității conform codului CAEN/ Denumirea activității
  a)   Fabricarea pentru introducerea pe piață a aditivilor furajeri și a produselor menționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare Fabrici de aditivi furajeri    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă   
  b)              Introducerea pe piață a aditivilor furajeri și a produselor menționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate           1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori  Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine de hrană pentru animale Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/ mijloacele de transport proprii Intermedieri în comerțul cu produse diverse      
  c)    Fabricarea pentru introducerea pe piață a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă    
  d)             Introducerea pe piață a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate          1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori  Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine furaje  Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile/ mijloacele de transport proprii Intermedieri în comerțul cu produse diverse     
  e)      Fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piață sau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau a preamestecurilor ce conțin aditivi furajeri și care sunt menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare 1. Fabrici de furaje combinate Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  2. Ferme cu malaxor propriu/malaxoare mobile pentru furaje  Creșterea animalelor/Activitățiîn ferme mixte   
  f)    Fabricarea de furaje medicamentate     1. Fabrici de furaje medicamentate Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  2. Ferme cu malaxor propriu  Creșterea animalelor/Activitățiîn ferme mixte
  g)   Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepția celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare Fabrici de ulei    Fabricarea uleiurilor și grăsimilor   
  h) Fabricarea oleochimică de acizi grași destinați utilizării în hrana pentru animale Unități producătoare de acizi grași Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  i) Obținerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei Fabrici de biomotorină  Fabricarea altor produse chimice
  j) Amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale Unități ce prelucrează grăsimi prin amestecare Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  k)      Detoxifierea furajelor       Unități ce aplică un procedeu de detoxifiere princare o substanță nedorită este îndepărtată, degradată,metabolizată, dezactivată sau fragmentată în compuși inofensivi Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă      
   +  Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară
  Activitățile și unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare
      Activități desfășurate    Tipul unității    Denumirea activității conform codului CAEN/ Denumirea activității
  a)   Fabricarea pentru introducerea pe piață a aditivilor furajeri, alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare Fabrici de aditivi furajeri    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă   
  b)            Introducerea pe piață a aditivilor furajeri, alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare          1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine de hrană pentru animale Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/ mijloace de transport Intermedieri în comerțul cu produse diverse     
  c)    Fabricarea pentru introducerea pe piață a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditividecât cei menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă    
  d)            Introducerea pe piață a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 2din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare          1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine de hrană pentru animale Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/ mijloace de transport Intermedieri în comerțul cu produse diverse     
  e)        Fabricarea pentru introducerea pe piață sau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii de furaje simple și/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 3din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare    1. Fabrici de furaje combinate Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  2. Prelucrarea materiilor prime vegetale agricole printratamente fizice sau chimice specifice sub formă de produse destinate hrănirii animalelor de fermăFabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă     
  f)            Introducerea pe piață de furaje combinate ce conțin saunu aditivi furajeri autorizați în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările și completările ulterioare          1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine furaje  Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile/ mijloacele de transport proprii Intermedieri în comerțul cu produse diverse     
  g)            Introducerea pe piață de materii prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus            1. Unități de ambalare Activități de ambalare
  2. Depozite/Distribuitori Depozitări; comerț cu ridicata
  3. Magazine furaje  Comerț cu amănuntul în magazinespecializate
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/ mijloace de transport Intermedieri în comerțul cu produse diverse     
  h)              Fabricarea și/sau introducerea pe piață a materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus             1. Producători primari de materii prime vegetale*1)        Producția de produse agricole, în special cultivarea, recoltarea, având ca finalitateexclusivă produse care nu sunt supuse niciunei operațiuni de transformare după recoltare, culegere sau captură, cu excepția tratamentului fizic simplu
  2. Operatori cu activități din alte domenii care furnizează produse/ subproduse pentru utilizareaîn hrana animalelor Activități specifice domeniului    
  i) Transportul furajelor  Transportatori  Transporturi rutiere, feroviare, maritime sau aeriene
  Notă
  *1) Cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activități economice în sectorul agricol și care dețin atestat de producător în sensul prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară
  Cerere de autorizare sanitar-veterinară a unităților ce
  desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale
  Nr. ........../.......... Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... Subsemnatul(a) ........................, posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ........ nr. ...., în calitate de*) ................ al unității ................... cu sediul social în localitatea ............, str. .......................... nr. .........., sectorul/județul ......................, cod poștal ............, căsuța poștală ......, telefon .............., fax .........., e-mail ................., adresa punctului de lucru ................ **), având număr de ordine în registrul comerțului ......., cod unic de înregistrare ..............., activitate principală ...................., solicit autorizarea sanitar-veterinară pentru următoarele activități, în conformitate cu anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale:
  Nr. crt. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară    Activitatea    ***)
  1     lit. a)    fabricarea pentru introducerea pe piață a aditivilor furajeri și a produselor menționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare     
  2     lit. b)    introducerea pe piață a aditivilor furajeri și a produselormenționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate     
  3     lit. c)    fabricarea pentru introducerea pe piață a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare     
  4      lit. d)     introducerea pe piață a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificărileși completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate      
  5       6 lit. e)       lit. f) fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piațăsau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau a preamestecurilor ce conțin aditivi furajeri și care sunt menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare fabricarea de furaje medicamentate        
  7    lit. g)   prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepția celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare    
  8   lit. h)  fabricarea oleochimică de acizi grași destinați utilizării în hrana pentru animale   
  9   lit. i)  obținerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei   
  10   lit. j)  amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale   
  11 lit. k) detoxifierea furajelor  
  Numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila solicitantului  Data  
  Notă
  *) Reprezentant legal.
  **) Adresa completă.
  ***) Se va bifa activitatea pentru care se solicită autorizația sanitar-veterinară.
   +  Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară
  Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce
  desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale
  Nr. ........../.......... Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... Subsemnatul(a), .........................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ..........., nr. ........, în calitate de) ................. al unității ........................ cu sediul social în localitatea ............, str. .......................... nr. .........., sectorul/județul ......................, cod poștal ............, căsuța poștală ......, telefon ......................., fax ................, e-mail ......................., adresa punctului de lucru .............................., având număr de ordine în registrul comerțului ........, cod unic de înregistrare ...................., activitate principală ......................................., solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru următoarele activități, în conformitate cu anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale:
  Nr. crt. Anexa nr. 2 lanorma sanitară veterinară    Activitatea desfășurată       *)
  1     lit. a)    fabricarea pentru introducerea pe piață a aditivilor furajeri,alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare     
  2    lit. b)   introducerea pe piață a aditivilor furajeri, alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare    
  3     lit. c)    introducerea pe piață a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările șicompletările ulterioare     
  4     lit. d)    introducerea pe piață a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare     
  5      lit. e)     fabricarea pentru introducerea pe piață sau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii de furaje simple și/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare      
  6    lit. f)   introducerea pe piață de furaje combinate ce conțin sau nu aditivi furajeri autorizați în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările și completările ulterioare    
  7       lit. g)      introducerea pe piață de materii prime furajere,rezultate ca produs final sau ca subprodus     Produsele/ subprodusele   
  1. 2. n.**)    
  8       lit. h)      fabricarea materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus     Produsele/ subprodusele   
  1. 2. n.**)    
  9 lit. i) transportul furajelor  
  Numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila solicitantului  Data  
  Notă
  *) Se va bifa activitatea pentru care se solicită înregistrarea sanitar-veterinară.
  **) Vor fi enumerate toate produsele/subprodusele.
   +  Anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară
  Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a
  mijloacelor de transport al hranei pentru animal
  Nr. ........../........ Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........... Subsemnatul(a) .........................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ......., în calitate de ................ al unității ................. cu sediul social în localitatea ...................., str. .............. nr. .............., sectorul/județul .................., cod poștal ................, căsuța poștală ..............., telefon .................., fax .................., e-mail ................., adresa punctului de lucru ......................, având număr de ordine în registrul comerțului ................., cod unic de înregistrare ........................., activitate principală ....................., solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru următoarele mijloace de transport al hranei pentru animale:
  Mijlocul de transport:
  Nr. 1           Seria  
  Nr. de înmatriculare  
  Capacitatea de transport  
  Destinat transportului de:  
  Condiții de transport   Vrac  
  Ambalat/preambalat  
  Numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila solicitantului Data
   +  Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a
  unităților ce desfășoară activități în domeniul
  hranei pentru animale
  Subsemnatul/a, ...................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.), seria .................... nr. ................., în calitate de ........................................ al unității ........................................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ............................................. nr. ....................., sectorul/județul ..............................................., cod poștal .........................., căsuța poștală ............, telefon ....................................................................................., fax ............................................................, e-mail ............................................................................................................., adresa punctului de lucru ....................................., având număr de ordine în registrul comerțului ..............................................., cod unic de înregistrare ............................................., activitate principală ............................................................................................................................................................................cunosc faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și declar pe propria răspundere următoarele:– cunosc și respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;– furajele pe care le produc/le introduc pe piață sunt conforme cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare;– unitatea îndeplinește condițiile sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– prin activitatea desfășurată nu aduc prejudicii statului român;– prin activitatea desfășurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;– activitatea desfășurată nu are impact negativ asupra mediului.Data: .................................                     Semnătura ...................................Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii. (la 13-12-2017, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară
  Declarație pe propria răspundere în vederea înregistrării
  sanitar-veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animalele
  Subsemnatul(a) .................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ........ nr. ........, în calitate de ........... al unității ................. cu sediul social în localitatea ............, str. ........... nr. ........, sectorul/județul ..............., cod poștal ............, căsuța poștală ............, telefon ......................, fax .................., e-mail ..........., adresa punctului de lucru .................., având număr de ordine în registrul comerțului ................., cod unic de înregistrare ............, activitate principală ..........., cod CAEN .................., cunosc faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și declar pe propria răspundere următoarele:– cunosc și respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;– furajele pe care le transport sunt conforme cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare;– mijlocul/mijloacele de transport nu permite/nu permit expunerea la factorii de mediu a furajelor transportate sau dispersarea furajului în mediul înconjurător, fiind acoperit și etanș;– mijlocul/mijloacele de transport este/sunt curățat/curățate și spălat(e) după fiecare transport, în conformitate cu proceduri scrise;– transportul se face evitându-se contaminarea încrucișată între diferite tipuri de furaje;– transportul furajelor se face fără să existe posibilitatea contaminării acestora cu diverse substanțe nedorite sau contaminanți;– prin activitatea desfășurată nu aduc prejudicii statului român;– prin activitatea desfășurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;– activitatea desfășurată nu are impact negativ asupra mediului. Data Semnătura ...... ............. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii.
   +  Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară
  Declarație pe propria răspundere în vederea
  autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a
  unităților ce desfășoară activități de
  intermediere cu hrană pentru animale, fără a deține furajele
  în clădirile/incintele/instalațiile/mijloace de transport proprii
  Subsemnatul(a) ..................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I) seria ......... nr. ........, în calitate de ............ al unității ................ cu sediul social în localitatea ............., str. ............... nr. ........., sectorul/județul ................., cod poștal ..............., căsuța poștală ..........., telefon ............., fax ............ e-mail .............., adresa punctului de lucru ................, având număr de ordine în registrul comerțului ..........., cod unic de înregistrare ................, activitate principală ..................., cunosc faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și declar pe propria răspundere următoarele:– cunosc și respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;– prin activitatea desfășurată nu aduc prejudicii statului român;– prin activitatea desfășurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;– activitatea desfășurată nu are impact negativ asupra mediului;– nu dețin facilități pentru depozitarea/transportul furajelor;– furajele pe care le comercializez sunt conforme prevederilor Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare. Data Semnătura ...... ............. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii.
   +  Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .......... Nr. ........./........
  Referat de evaluare a unității care desfășoară activitate/activități în
  domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-veterinare
  Subsemnatul, ................, reprezentant DSVSA ..........., având în vedere cererea și documentația înregistrată la ............. cu nr. ......... din data de ................. a unității ............, adresa punctului de lucru ..........., având activitatea principală ..........., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare, am evaluat unitatea, constatând următoarele:13. Autorizații emise de alte organe abilitate: .................┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│1. Clădiri și local în funcțiune: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Nr. clădiri │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Nr. încăperi │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Nr. linii de producție │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Capacități de producție în funcțiune │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┬──────┐│2. Existența de spații pentru: │Da│Nu│Capacitate│Obser-││ │ │ │ în │vații ││ │ │ │funcțiune │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Recepție materie primă │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare materie primă │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare ambalaje │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Producție │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare produse finite │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare probe și contraprobe │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare deșeuri tehnologice │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┼──────┤│Depozitare produse neconforme, retrase, sechestrate │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┴──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│3. Fluxul │Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Se respectă circulația materiilor prime, a ambalajelor│ │ │ ││și a produselor finite, fără intersectare. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Se respectă evacuarea din incintă a produselor │ │ │ ││neconforme, a deșeurilor tehnologice etc., fără │ │ │ ││intersectare cu spațiile de depozitare a materiilor │ │ │ ││prime și produselor finite. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│4. Incinte, instalații și echipamente - caracteristici│Da│Nu│ Observații ││constructive │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Pavimentele, pereții, plafoanele și echipamentele sunt│ │ │ ││construite și finisate astfel încât să prevină │ │ │ ││îmbâcsirea, condensul, apariția de mucegaiuri și │ │ │ ││deversarea de particule care pot dăuna siguranței și │ │ │ ││calității hranei pentru animale. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Proiectarea, asamblarea, construcția și dimensiunile │ │ │ ││instalațiilor și echipamentelor permit curățarea │ │ │ ││și/sau dezinfectarea. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Proiectarea, asamblarea, construcția și dimensiunile │ │ │ ││instalațiilor și echipamentelor reduc la minimum │ │ │ ││riscul de contaminare (inclusiv contaminare │ │ │ ││încrucișată) și riscul oricărui efect nefast asupra │ │ │ ││siguranței și calității produselor. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Dispozitivele de măsurat utilizate la fabricarea │ │ │ ││hranei pentru animale corespund gamei de │ │ │ ││greutăți/volume de măsurat. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Ferestrele, ușile și celelalte deschideri se închid │ │ │ ││etanș pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Există sisteme de aprovizionare cu apă. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Conductele de apă sunt fabricate din materiale inerte.│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Există sisteme de evacuare a apelor reziduale. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Sistemele de evacuare a apelor reziduale sunt │ │ │ ││proiectate și construite astfel încât să prevină orice│ │ │ ││risc de contaminare a hranei pentru animale. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Există sistem de canalizare corespunzător. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Evacuarea apelor de canalizare, a apelor reziduale și │ │ │ ││a apelor pluviale este efectuată astfel încât să se │ │ │ ││asigure protecția echipamentelor, siguranța și │ │ │ ││calitatea hranei pentru animale. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│5. Condiții de microclimat: │Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┤│Spațiile de producție și depozitare beneficiază de: │├──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┤│Iluminat artificial/natural corespunzător │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Ventilație naturală/artificială │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Sistem de monitorizare a temperaturii și umidității │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Condițiile de microclimat asigură conservarea │ │ │ ││materiilor prime și a produselor finite. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│6. Dezinfecție, dezinsecție, deratizare │Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Deține contract cu o unitate specializată. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Deține echipă proprie, autorizată conform legislației │ │ │ ││în vigoare, dotată cu materiale și mijloace necesare │ │ │ ││pentru dezinfecție, dezinsecție, combaterea insectelor│ │ │ ││și rozătoarelor. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│7. Echipamente și materiale pentru igiena personalului│Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Spălătoare pentru mâini │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Săpun, substanțe dezinfectante │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│8. Facilități │Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Deține vestiar. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Deține grup sanitar. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│9. Personal muncitor încadrat: │ │ │ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Nr. total muncitori │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬─────────────────┐│10. Controlul calității │Da│Nu│ Observații │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Unitatea dispune de un laborator propriu autorizat │ │ │ ││sanitar veterinar. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Laboratorul este dotat cu echipamente adecvate și are │ │ │ ││încadrat personal specializat. │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─────────────────┤│Unitatea este deservită de un alt laborator. │ │ │ ││(Se vor menționa denumirea și adresa acestuia.) │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│11. Elaborarea și aplicarea programului în conformitate cu │ Observații ││procedurile bazate pe HACCP, a altor proceduri de autocontrol│ │├────────────────────────────────────────┬────────────────────┼────────────────┤│elaborat │ │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│în curs de implementare │ │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│implementat │ │ │└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│12. Amplasare, noxe, vecinătăți: │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│surse poluante în vecinătate │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 13. Autorizații emise de alte organe abilitate: .......................... .......................................................................... .......................................................................... 14. Alte aspecte: ........................................................ ..........................................................................┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Tipul de furaj pe care urmează să îl producă │Speciile de animale cărora le││și/sau să îl pună pe piață │sunt destinate furajele │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 15. Propuneri: Îndeplinește condițiile pentru: [] autorizarea sanitar-veterinară pentru următoarele activități specificate în cererea de autorizare: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... [] autorizarea sanitar-veterinară provizorie pentru următoarele activități specificate în cererea de autorizare: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... [] Nu îndeplinește condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare. Reprezentant DSVSA, Reprezentantul legal al unității, ...................... ................................... (numele în clar, (numele în clar, semnătura și ștampila) semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ......
  Autorizație sanitar-veterinară
  Nr. ........../..........
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ..........., având în vedere cererea și documentația pentru emiterea autorizației sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ......, din data de ..........., în baza Referatului de evaluare, înregistrat cu nr. ........ din data de ..............., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare,
  dispune:
  autorizarea sanitar-veterinară
  a unității ................., cu sediul social în localitatea ................., str. .......... nr. ......, sectorul/județul .............., adresa punctului de lucru ................. cu activitatea principală .............., pentru următoarele activități în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017: ............................................. Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea temporară a activității sau anularea autorizației sanitar-veterinare, precum și sancționarea conform legislației în vigoare.
  Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:
  ........................................

  Director executiv,
  ....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 11 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .........
  Autorizație sanitar-veterinară provizorie
  Nr. ........./............
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................, având în vedere cererea și documentația pentru emiterea autorizației sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ......... din data de ................., în baza Referatului de evaluare, înregistrat cu nr. ...... din data de ..............., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare,
  dispune:
  autorizarea sanitar-veterinară provizorie
  a unității ................., cu sediul social în localitatea ............., str. ........... nr. ......, sectorul/județul .........., adresa punctului de lucru .................... cu activitatea principală ................, cod CAEN ................, pentru următoarele activități în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017: ............................. Autorizația sanitar-veterinară provizorie este valabilă până la data: ............... . Prelungirea valabilității până la data: ..................... Autorizația sanitar-veterinară definitivă se acordă după efectuarea unui nou referat de evaluare, în termen de 3 luni de la data acordării autorizației sanitar-veterinare provizorii și doar dacă unitatea respectă integral toate condițiile impuse de legislația în vigoare. Prezenta autorizație sanitar-veterinară provizorie este valabilă 3 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii valabilității acesteia, dar nu mai mult de 6 luni în total. Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitar-veterinare provizorii, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea temporară a activității sau anularea autorizației sanitar-veterinare, precum și sancționarea conform legislației în vigoare.
  Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:
  .....................................

  Director executiv,
  ....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 12 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ........
  Înregistrare sanitar-veterinară
  Nr. ........../.........
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ..................., având în vedere cererea și declarația pe proprie răspundere depuse pentru emiterea înregistrării sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ........... din data de ..........., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, dispune: înregistrarea sanitar-veterinară a unității ................, cu sediul social în localitatea ............., str. ............ nr. ......, sectorul/județul .............., adresa punctului de lucru ..............., cu activitatea principală ...................., cod CAEN ........................, pentru următoarele activități, în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017: ...................... Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activități duce la suspendarea temporară a activității/anularea înregistrării sanitar-veterinare și sancționarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:
  .........................................

  Director executiv
  ....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 13 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  Ordonanță de suspendare temporară a
  activității/activităților
  Nr. ....../................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .................., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și al fișei de inspecție înregistrate cu nr. ........ din data de ................, întocmită în baza controlului oficial,
  dispune:
  suspendarea temporară a activității/activităților
  1. ..................................................2. ..................................................3. .................................................. ..................................................... desfășurată/desfășurate în baza Autorizației/Înregistrării sanitar-veterinare nr. ........... din data de ............ de către unitatea ..................., cu sediul social în ......................., adresa punctului de lucru ......................, având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005: ..................... începând cu data de ........................ . Activități pentru care Înregistrarea/Autorizația sanitar-veterinară nr. ........ din data de ............ rămâne valabilă: ................................................................. Suspendarea tuturor activităților desfășurate implică eliminarea unității din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale pe perioada suspendării temporare a activității/activităților pentru care au fost autorizate/înregistrate. Pe perioada suspendării temporare a activității, autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară este reținută de autoritatea sanitar-veterinară competentă care a emis-o; Suspendarea temporară a activității este valabilă până când unitatea respectivă îndeplinește din nou condițiile sanitar-veterinare în vigoare. Verificarea îndeplinirii condițiilor sanitar-veterinare în vederea reluării activității se face de autoritatea sanitar-veterinară competentă, numai la solicitarea unității. Neremedierea deficiențelor constatate în termen de un an atrage anularea autorizației/înregistrării sanitar-veterinare. Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director executiv,
  ...........................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 14 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  Ordonanță de interzicere a activității/activităților
  Nr. ......... data ...............
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și al:1. Fișei de inspecție înregistrate la ..................... cu nr. ............ din data de ..........., întocmită în baza controlului oficial, sau2. neremedierii deficiențelor în termen de 1 an de la emiterea Ordonanței de suspendare temporară a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare sau3. solicitării scrise a reprezentantului legal al unității privind încetarea definitivă a activității,
  dispune:
  interzicerea activității/activităților
  1. .......................................................2. .......................................................3. ....................................................... .......................................................... desfășurată/desfășurate în baza Autorizării/Înregistrării sanitar-veterinare nr. ............. din data de ........... a unității ......................, cu sediul social în ..................., adresa punctului de lucru ........................., având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005: ................, și eliminarea din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale, începând cu data de ............ . Nerespectarea interzicerii activității atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare. La data eliberării prezentei ordonanțe de anulare a autorizației/înregistrării sanitar-veterinare, autoritatea sanitar-veterinară competentă ridică autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară
  Director executiv
  ............................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  Înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de
  transport al hranei pentru animale
  Nr. ........./..................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .................., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și în baza cererii și a declarației pe propria răspundere înregistrate la ......................... cu nr. ........ din data de .................,
  dispune:
  înregistrare sanitar-veterinară a mijlocului de
  transport al hranei pentru animale,
  aparținând societății ........................., cu sediul social ............., având numărul de identificare conform anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 .....................
  Tipul mijlocului de transport:    
                                    Seria   
  Nr. înmatriculare    
  Capacitatea de transport     
  Destinat transportuluide:                    1. Materii prime de origine nonanimală (vegetală/minerală)   
  2. Materii prime de origine animală menționate înanexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001  
  3. Uleiuri de origine animală  
  4. Produse rezultate din fabricarea oleochimică de acizi grași   
  5. Produse rezultate din fabricarea biomotorinei  
  6. Amestecuri de grăsimi  
  7. Aditivi furajeri  
  8. Preamestecuri de aditivi furajeri  
  9. Furaje combinate  
  10. Furaje medicamentate  
  Condiții de transport  Vrac  
  Ambalat/preambalat  
  Se va avea în vedere asigurarea condițiilor sanitar-veterinare în vigoare privind igiena și siguranța furajelor înscrise în fișa tehnică a produsului eliberată de producător. Prezenta înregistrare sanitar-veterinară este valabilă atât timp cât mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost eliberată înregistrarea sanitar-veterinară și îndeplinește condițiile sanitar-veterinare în vigoare privind igiena și siguranța furajelor. Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare atrage, după caz, anularea înregistrării sanitar-veterinare și sancționarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Director executiv,
  ......................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  Ordonanță de interzicere a utilizării
  mijlocului de transport al hranei pentru animale
  Nr. ........./.................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ..............., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și al fișei de inspecție înregistrate la .................. cu nr. .......... din data de ..........., întocmită în baza verificării mijlocului de transport.................., seria ................., capacitatea ................, nr. de înmatriculare ...............,
  dispune:
  interzicerea utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale
  seria ............, nr. de înmatriculare ..................., capacitatea ..............., având Înregistrarea sanitar-veterinară nr. ............ din data de ................, proprietatea societății/unității .................., cu sediul social ................, începând cu data de .....................
  Director executiv,
  ..............................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 17 la norma sanitară veterinară
  Notificare de încetare definitivă a activității
  pentru care s-a eliberat autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară
  Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........................ Subsemnatul/a, ......................, posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ..... nr. .........., în calitate de .............. al societății/unității ..................., cu sediul social în localitatea ......................, str. ................. nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........., cod poștal ........, căsuța poștală ............, telefon ............., fax ..........., e-mail .............., având număr de ordine în registrul comerțului ..............., cod unic de înregistrare .................., punct de lucru ..............., adresa punctului de lucru .................., Autorizație/Înregistrare sanitar-veterinară nr. ..... din data de ...., având ca activitate/activități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar: ................................................................. .................................................................
  notific:
  Încetarea activității/activităților:1. ....................................................,2. ....................................................3. .................................................... desfășurate de unitatea, cu sediul social în localitatea ................., str. ............, nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ..........., căsuță poștală ......., telefon ..........., fax ..............., e-mail ..........., adresa punctului de lucru .................., având număr de ordine în registrul comerțului ................., cod unic de înregistrare ............., numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, ................ începând cu data de ............... Data: ............... Semnătura ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila societății)
   +  Anexa nr. 18 la norma sanitară veterinară
  Registrul operatorilor ce desfășoară
  activități în domeniul hranei pentru animale
  Nr. de identificare(Codul de operator) Denumireaunității    Tipul unității  Activități din sectorul hraneipentru animale  Nr. autorizație/înregistrare sanitar- veterinară Adresa unității  Observații   
         
         
         
         
   +  Anexa nr. 19 la norma sanitară veterinară
  Registrul mijloacelor de transport
  al hranei pentru animale
  Numărul și data înregistrării sanitar- veterinare Tipul mijlocului de transport   Numărul de înmatriculare și seria   Capacitatea de transport    Destinat transportului de*)   Persoana fizică/juridică căreia îi aparține mijlocul de transport Adresa proprietarului   
         
         
         
         
  Notă
  *) Se vor specifica tipurile de furaje pentru care este înregistrat sanitar-veterinar.
   +  Anexa nr. 20 la norma sanitară veterinară
  Cerere privind anularea ordonanței de
  suspendare temporară a activității
  Nr. ......./...............
  Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................. Subsemnatul(a), ..............., posesor/posesoare al/a B.I.(C.I.) seria .... nr. ........, în calitate de ............ al unității ................, cu sediul social în localitatea ..............., str. ................ nr. ...., sectorul/județul ................, cod poștal .......... căsuța poștală ........, telefon ..............., fax .................., email ........., adresa punctului de lucru ............, având număr de ordine în registrul comerțului ............, cod unic de înregistrare .............., activitate principală ............., cod CAEN ........, solicit anularea Ordonanței de suspendare temporară a activității nr. ...... din data de ............. . Data: ............... Semnătura ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila societății)
   +  Anexa nr. 21 la norma sanitară veterinară
  Notificare privind desfășurarea de
  activități în domeniul hranei pentru animale
  Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................... Subsemnatul(a), .............., posesor/posesoare al/a B.I.(C.I.) seria .... nr. ........, în calitate de ............... al societății/unității ................, cu sediul social în localitatea ................., str. .............. nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ............., cod poștal ........., căsuța poștală ....., telefon ............, fax ..........., e-mail ............., având număr de ordine în registrul comerțului .................., cod unic de înregistrare ..................., punct de lucru ..............., adresa punctului de lucru ............, Autorizație/Înregistrare sanitar-veterinară nr. ..... din data de ..........., având ca activitate/activități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar: ..................................................................
  notific:
  desfășurarea la punctul de lucru mai sus menționat a următoarelor activități în domeniul hranei pentru animale, începând cu data de .............:1. .......................................,2. .......................................3. ....................................... Data: ............... Semnătura ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila societății)
   +  Anexa nr. 22 la norma sanitară veterinară
  Atribuire număr de identificare
  Având în vedere Notificarea nr. ..... depusă în data de ............. la sediul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .................. de către ................, cu sediul social în ..............., punct de lucru ..................., având Autorizația/Înregistrarea sanitar-veterinară nr. ..... din .............., emisă de ....................., pentru activitățile ................................................, pentru desfășurarea de activități în domeniul hranei pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru punctul de lucru mai sus menționat se atribuie numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ..............
  Director executiv,
  ................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 23 la norma sanitară veterinară
  Notificare de suspendare a activității pentru care
  s-a eliberat autorizația/înregistrarea sanitar-veterinară
  CătreDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................................................................................................Subsemnatul(a), ..............................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria ...... nr. .........., în calitate de ........................... al societății/unității ..............................., cu sediul social în localitatea ........................................, str. .......................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ..........., cod poștal .................., căsuța poștală ..........., telefon ....................., fax ........................, e-mail ..........................................., având număr de ordine în registrul comerțului .................................................., cod unic de înregistrare .................................., punct de lucru ........................., adresa punctului de lucru ............................, Autorizație/Înregistrare sanitar-veterinară nr. ....... din data de ........................., număr de identificare conform capitolului II din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare, .............................., având ca activitate/activități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar: .................................................................................................................................................................................................... notific:Suspendarea activității/activităților:1. ..........................................................................................................................................................................................,2. .....………….....................................................................…...............................................................................................3. …...…................................................................................................................................................................................desfășurate la punctul de lucru mai sus menționat, începând cu data de ....................... până la data de ..............................*, întrucât**............................................................................................................................................................................................. Notă
  * Maximum 1 an.
  ** Se va menționa motivul suspendării activității/activităților.
  Data: .................................Semnătura.......................................... (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila societății) (la 13-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 13 decembrie 2017 )
  ----