ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 11 mai 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 764 din 2 februarie 2017, întocmit de Direcția produse medicinale veterinare și nutriție animală - Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Literele A și B dinanexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu literele A și B din anexa nr. 2.  +  Articolul 3Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  București, 14 aprilie 2017.Nr. 44.  +  Anexa nr. 1NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei  +  Anexa nr. 2
  Modificări la anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014
  A. Tarife pentru autorizarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale
             Activități desfășurate                       Tipul unității              Tarif de      autorizare      sanitar-      veterinară   - lei/unitate -
  a)    Fabricarea pentru introducerea pe piațăa aditivilor furajeri și a produselor  menționate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și  completările ulterioare                Fabrici de aditivi furajeri           639           
  b)             Introducerea pe piață a aditivilor     furajeri și a produselor menționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul    (CE) nr. 183/2005, cu modificările și  completările ulterioare, și/sau a      furajelor medicamentate                        1. Unități de ambalare            546      
  2. Depozite/Distribuitori         546      
  3. Magazine de hrană pentru  animale                           546        
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile proprii/        mijloacele de transport      proprii                           330             
  c)     Fabricarea pentru introducerea pe piațăa preamestecurilor preparate cu        ajutorul unor aditivi furajeri,        menționați în cap. 2 din anexa IV la   Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu     modificările și completările ulterioareFabrici de preamestecuri de  aditivi furajeri                      639            
  d)           Introducerea pe piață a                preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în   cap. 2 din anexa IV la Regulamentul    (CE) nr. 183/2005, cu modificările și  completările ulterioare, și/sau a      furajelor medicamentate                     1. Unități de ambalare             546     
  2. Depozite/Distribuitori          546     
  3. Magazine de furaje              546     
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile/mijloacele de   transport proprii                  330           
  e)        Fabricarea de furaje combinate pentru  introducerea pe piață sau pentru       nevoile exclusive ale exploatației     proprii, cu utilizarea aditivilor      furajeri sau preamestecurilor ce conținaditivi furajeri și care sunt          menționați în cap. 3 din anexa IV la   Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu     modificările și completările ulterioare1. Fabrici de furaje         combinate                           639     
  2. Ferme cu malaxor propriu/ malaxoare mobile pentru      furaje                                 639          
  f)   Fabricarea de furaje medicamentate        1. Fabrici de furaje         medicamentate                       639     
  2. Ferme cu malaxor propriu        639     
  g)    Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu  excepția celor ce se încadrează în     domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena       produselor alimentare                  Fabrici de ulei                        639          
  h)  Fabricarea oleochimică de acizi grași  destinați utilizării în hrana pentru   animale                                Unități producătoare de acizigrași                               639        
  i)  Obținerea de subproduse destinate      hranei pentru animale în procesul de   fabricare a biomotorinei               Fabrici de biomotorină               639        
  j) Amestecarea grăsimilor în vederea      utilizării în hrana pentru animale     Unități ce prelucrează       grăsimi prin amestecare            639       
  k)      Detoxifierea furajelor                       Unități ce aplică un procedeude detoxifiere prin care o   substanță nedorită este      îndepărtată, degradată       metabolizată, dezactivată saufragmentată în compuși       inofensivi                         639            
  B. Tarife pentru înregistrarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
               Activități desfășurate                         Tipul unității                Tarif de    înregistrare     sanitar-      veterinară   - lei/unitate/    mijloc de      transport -
  a)    Fabricarea pentru introducerea pe piațăa aditivilor furajeri, alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la   Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu     modificările și completările ulterioareFabrici de aditivi furajeri            237          
  b)            Introducerea pe piață a aditivilor     furajeri, alții decât cei menționați încap. 1 din anexa IV la Regulamentul    (CE) nr. 183/2005, cu modificările și  completările ulterioare                        1. Unități de ambalare             237     
  2. Depozite/Distribuitori          237     
  3. Magazine de hrană pentru  animale                             237     
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile proprii/mijloacede transport                       237           
  c)     Fabricarea pentru introducerea pe piațăa preamestecurilor de aditivi cu       utilizarea altor aditivi decât cei     menționați în cap. 2 din anexa IV la   Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu     modificările și completările ulterioareFabrici de preamestecuri de  aditivi furajeri                       237           
  d)            Introducerea pe piață a                preamestecurilor de aditivi cu         utilizarea altor aditivi decât cei     menționați în cap. 2 din anexa IV la   Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu     modificările și completările ulterioare       1. Unități de ambalare             237     
  2. Depozite/Distribuitori          237     
  3. Magazine de hrană pentru  animale                            237       
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile proprii/mijloacede transport                       237           
  e)        Fabricarea pentru introducerea pe piațăsau pentru nevoile exclusive ale       exploatației proprii de furaje simple  și/sau furaje combinate fără aditivi   sau cu utilizarea altor aditivi decât  cei menționați în cap. 3 din anexa IV  la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu  modificările și completările ulterioare 1. Fabrici de furaje         combinate                          237       
  2. Prelucrarea materiilor    prime vegetale agricole prin tratamente fizice sau chimicespecifice sub formă de       produse destinate hrănirii   animalelor de fermă                237           
  f)           Introducerea pe piață de furaje        combinate ce conțin sau nu aditivi     furajeri autorizați în baza            Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările și completările ulterioare       1. Unități de ambalare             237     
  2. Depozite/Distribuitori          237     
  3. Magazine de furaje              237     
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile/mijloacele de   transport proprii                  237           
  g)           Introducerea pe piață de materii prime furajere, rezultate ca produs final sauca subprodus                                    1. Unități de ambalare             237     
  2. Depozite/Distribuitori          237     
  3. Magazine de furaje              237     
  4. Societăți ce desfășoară   activități de intermediere   fără deținerea de furaje în  clădirile/incintele/         instalațiile proprii/mijloacede transport                       237           
  h)       Fabricarea materiilor prime furajere,  rezultate ca produs final sau ca       subprodus                                   1. Producători primari de    materii prime vegetale             237       
  2. Operatori cu activități   din alte domenii care        furnizează produse/subprodusepentru utilizarea în hrana   animalelor                         237          
  i)  Transportul furajelor                    Transportatori                     237     
  Mijloc de transport                144     
  ----