HOTĂRÂRE nr. 662 din 20 septembrie 1991 *** Republicatăprivind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 17 decembrie 1997    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 406/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 octombrie 1991 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 415/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 19 august 1992, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 167/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 27 aprilie 1994.  +  Articolul 1Bunurile devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărâri judecătoreşti sau prin acte de urmărire penală -, prin abandonare ori succesiuni vacante se valorifica de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti. Sumele obţinute din valorificarea acestor bunuri se fac venituri la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea persoanelor care au dispus confiscarea.  +  Articolul 2Valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 se va putea efectua prin: a) servicii proprii organizate pe bază de gestiune, aparţinând direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă volumul bunurilor ce urmează a fi vândute către populaţie asigura continuitate în funcţionarea acestora; b) licitaţie publică, organizată potrivit normelor legale, pentru bunurile de folosinţă îndelungată. Lista bunurilor care urmează a fi valorificate prin licitaţie publică se va stabili şi se va adapta periodic de către Ministerul Finanţelor; c) societăţi comerciale - tip consignaţie - pe baza principiului licitaţiei comisionului. Pentru bunurile de consum alimentar, cu un grad ridicat de perisabilitate, valorificarea acestora se va face prin societăţi comerciale specializate în desfacerea acestor produse către populaţie.  +  Articolul 3Medicamentele, bunurile de aceeaşi natura (stupefiante, substanţe toxice, substanţe chimice), obiectele de arta, timbrele filatelice se pun la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care, conform prevederilor legale, au competenţa de a gestiona astfel de bunuri. În condiţiile în care aceste bunuri se valorifica prin licitaţie sau prin alta forma legală, contravaloarea acestora, diminuată cu cheltuielile ocazionate de vânzarea lor, constituie venit al bugetului de stat.Metalele şi pietrele preţioase şi semipretioase, precum şi mijloacele de plată în valută liber convertibilă se depun la Banca Naţionala a României, contravaloarea acestora în lei urmând să fie virata în termen de 5 zile în contul bugetului de stat. Mijloacele de plată în lei se depun la Banca Comercială Română - S.A. sau, după caz, la trezoreriile statului, în contul bugetului de stat sau al bugetelor locale, în funcţie de subordonarea persoanelor care au dispus confiscarea.Materialele explozive, armamentele, munitiile şi alte bunuri cu specific militar se predau gratuit Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naţionale, după caz.Autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile pentru acestea, devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărâri judecătoreşti -, precum şi cele fără stăpân ori considerate abandonate prin efectul unor legi, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Decretul nr. 111/1951, se transmit cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, care le va repartiza în administrarea ministerelor, a autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a instituţiilor publice şi cu respectarea procedurii de declarare şi de evaluare a acestor bunuri.Transmiterea cu titlu gratuit către Secretariatul General al Guvernului se face de către Ministerul Finanţelor la împlinirea termenelor prevăzute de lege, pe baza evidentelor deţinute de Inspectoratul General al Poliţiei şi de Comandamentul Naţional al Granicerilor, precum şi pe baza evidentelor deţinute de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la aceste categorii de bunuri.Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. 4 se face de către o comisie interministeriala, care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale a Vamilor, Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 4Pentru bunurile devenite proprietatea statului, cu excepţia celor prevăzute la art. 3, se constituie, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, comisii de evaluare a acestora, formate din specialişti din domeniul finanţelor şi al preţurilor, care urmează a fi numiţi prin ordin al ministrului finanţelor.Preţurile stabilite de comisiile de evaluare se vor situa, de regula, la nivelul preţurilor practicate pe piaţa pentru produse identice sau similare.  +  Articolul 5Prefecturile şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor asigura, în termen de 30 de zile, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti spaţiile necesare depozitarii şi valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni de aplicare a acesteia.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată orice prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.-------------