HOTĂRÎRE nr. 662 din 20 septembrie 1991privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 octombrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Bunurile devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărîri judecătoreşti sau prin acte de urmărire penală -, prin abandonare ori succesiuni vacante se valorifica de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. Sumele obţinute din valorificarea acestor bunuri se fac venituri ale bugetului administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 2Valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 se va putea efectua prin: a) servicii proprii organizate pe bază de gestiune, aparţinînd direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă volumul bunurilor ce urmează a fi vîndute către populaţie asigura continuitate în funcţionarea acestora; b) licitaţie publică, organizată potrivit normelor legale, pentru bunurile de folosinţă îndelungată. Lista bunurilor care urmează a fi valorificate prin licitaţie publică se va stabili şi adapta periodic de Ministerul Economiei şi Finanţelor; c) societăţi comerciale - tip consignaţie - pe baza principiului licitaţiei comisionului. Pentru bunurile de consum alimentar, cu un grad ridicat de perisabilitate, valorificarea acestora se va face prin societăţi comerciale specializate în desfacerea acestor produse către populaţie.  +  Articolul 3Medicamentele, bunurile de aceeaşi natura (stupefiante, substanţe toxice, substanţe chimice), obiectele de arta, timbrele filatelice se pun la dispoziţia organelor de specialitate ale statului care, conform prevederilor legale, au competenţa de a gestiona astfel de bunuri. În condiţiile în care aceste bunuri se valorifica prin licitaţie sau prin alta forma legală, contravaloarea acestora, diminuată cu cheltuielile ocazionate de vînzarea lor, constituie venit al bugetului administraţiei centrale de stat.Metalele şi pietrele preţioase şi semipretioase, precum şi mijloacele de plată în valută liber convertibilă se depun la Banca Naţionala a României, contravaloarea acestora în lei urmînd să se vireze în termen de 5 zile în contul bugetului administraţiei centrale de stat. Mijloacele de plată în lei se depun la Banca Comercială Română cea mai apropiată, în contul bugetului administraţiei centrale de stat.Materialele explozive, armamentele, munitiile şi alte bunuri cu specific militar se predau gratuit la Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naţionale, după caz.  +  Articolul 4Pentru bunurile devenite proprietatea statului, cu excepţia celor prevăzute la art. 3, se constituie, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, comisii de evaluare a acestora, formate din specialişti din domeniul finanţelor şi al preţurilor, ce urmează a fi numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.Preţurile stabilite de comisiile de evaluare se vor situa, de regula, la nivelul preţurilor practicate pe piaţa pentru produse identice sau similare.  +  Articolul 5Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor asigura, în termen de 30 de zile, direcţiilor generale ale finanţelor publice spaţiile necesare depozitarii şi valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la data prezentei hotărîri, Ministerul Economiei şi Finanţelor va elabora instrucţiuni de aplicare a acesteia.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data publicării în Monitorul Oficial. Pe aceeaşi dată orice prevederi contrare prezentei hotărîri îşi încetează aplicabilitatea. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN---------