ORDIN nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 28 noiembrie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 5 punctul 4, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Contractele de finanțare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanțare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiționale. Prin excepție, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică care nu au fost finalizate până la data de 30 noiembrie 2017, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 27 octombrie 2017, durata contractului de finanțare poate fi prelungită până la cel mult 24 de luni de la data încheierii acestuia, prin act adițional.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Ileana Spiroiu
    București, 27 noiembrie 2017.Nr. 1.517.-----