ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017  În considerarea situației extraordinare create, în fapt, prin adoptarea Legii învățământului din Ucraina, respectiv Legea 3419-D din 5 septembrie 2017, în particular a articolului 7, prin aplicarea căruia este pus în pericol dreptul la educație în limba română pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal clasele V-XII, drept deja afectat prin reducerea anterioară a numărului de unități de învățământ, pentru a evita disfuncționalități majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct asupra etnicilor români din vecinătatea granițelor, având în vedere situația de drept existentă, respectiv vidul legislativ cu privire la acordarea de burse destinate românilor de pretutindeni, în scopul studierii limbii române în străinătate și în statele de reședință ale acestora, având în vedere obiectivele asumate de Guvernul României prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației Naționale, privind necesitatea promovării, dezvoltării și extinderii utilizării limbii române în comunitățile de români din afara granițelor, luând în considerare că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații excepționale care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecință negativă afectarea priorităților actualului Guvern,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) de a studia limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ;c) de a solicita și de a obține burse de studiu în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale și științifice române;  +  Articolul II(1) Se aprobă acordarea de burse de studiu etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina pentru a studia în limba română în școlile din Ucraina, în anul școlar 2017-2018.(2) Plata sumelor reprezentând bursele ce vor fi acordate se va face către beneficiari de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin intermediul asociațiilor, fundațiilor și al altor organizații neguvernamentale din Ucraina.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cheltuielile aferente burselor vor fi suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.(4) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi alocate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate. (5) Numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale și a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 22 noiembrie 2017.Nr. 85.-----