HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 noiembrie 2017privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 noiembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 81 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., înființată în temeiul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, ca instituție publică, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2(1) Structura organizatorică a A.S.P.A.A.S. este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Personalul A.S.P.A.A.S. este compus din președinte cu rang de subsecretar de stat, funcționari publici și personal contractual.(3) Personalul A.S.P.A.A.S. se numește în funcție prin ordin al președintelui, cu excepția celui numit de prim-ministru.(4) Numărul maxim de posturi este 25, inclusiv președintele.(5) Încadrarea personalului preluat în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Salarizarea personalului A.S.P.A.A.S. se face conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător formei de organizare, finanțare și subordonare.  +  Articolul 3(1) Statul de funcții pentru A.S.P.A.A.S. se aprobă prin ordin al președintelui.(2) Atribuțiile și răspunderile structurilor din cadrul A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a A.S.P.A.A.S., în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a A.S.P.A.A.S. se aprobă de ministrul finanțelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile individuale ale personalului A.S.P.A.A.S. se stabilesc prin fișele posturilor.  +  Articolul 4(1) Președintele elaborează și fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.(2) Excedentele rezultate din execuția bugetară anuală, pentru partea de venituri proprii, se utilizează conform normelor metodologice de utilizare a excedentului, aprobate prin ordin de ordonatorul principal de credite.(3) Excedentul din venituri proprii preluat de la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile în baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează potrivit normelor metodologice prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 5A.S.P.A.A.S. are în dotare un parc auto. Mijloacele de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) Patrimoniul A.S.P.A.A.S. se constituie prin preluarea patrimoniului Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 162/2017. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde personalul, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data predării-preluării, precum și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sediul principal al Ministerului Finanțelor Publice este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor Publice își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rândunică,
  secretar de stat
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 817.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
   +  Anexa nr. 2
  MIJLOACELE DE TRANSPORT
  și consumul de carburanți pentru activitățile specifice
  ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)Consumul maxim de carburant pentru autovehicul (litri/lună)
  01234
  Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
  1.Parc auto demnitarautoturism1400
  2.Parc auto comunautoturism1300
  NOTE:1. Nu se consideră depășire la consum de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat.2. Autoturismul din parcul auto al autorității poate fi condus și de demnitar sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.3. Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  și societățile la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  I. Cu finanțare de la bugetul de stat
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală27.949^*)
  2. Comisia Națională de Prognoză 93
  3. Agenția Națională pentru Achiziții Publice436
  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar**)25
  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice
  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate“***)
  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  2. Compania Națională „Loteria Română“ - S.A.
  3. CEC BANK - S.A.
  4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.****)
  6. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și filialele sale*****)
  Notă
  *) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  **) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.
  ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
  ****) Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
  -----