ORDIN nr. 144 din 21 noiembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice, prevăzute în anexa nr. 3^1;2. La articolul 2, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzut în anexa nr. 27.3. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), litera a) se abrogă.4. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la alin. (4) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.5. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (4), litera a) se abrogă.6. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Verificarea cerințelor prevăzute la alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.7. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 3^1. (4) La evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestații.8. În anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Evaluarea performanței fizice se face potrivit probei, normelor și baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1.9. În anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (2) se abrogă.10. În anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.(2) Proba de evaluare a performanței fizice se promovează potrivit prevederilor din anexa nr. 3^1.11. În anexa nr. 3, articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1, care se afișează și se aduc la cunoștința candidaților înaintea începerii probelor.(2) Rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice se consemnează în tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 27.12. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.13. După anexa nr. 26 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 27, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția candidaților la concursurile de admitere pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate, sunt prevăzute în anexa nr. 3^1; c^2) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile repartizate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar, sunt prevăzute în anexa nr. 3^2.2. La articolul 2, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins:p) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția celor din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia», prevăzut în anexa nr. 27;q) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar», prevăzut în anexa nr. 28.3. În anexa nr. 2 la articolul 7 alineatul (1), litera b) se abrogă.4. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;5. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează cu ocazia examinării medicale.6. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau în cadrul unităților subordonate acestuia;7. În anexa nr. 2, la articolul 10 alineatul (1), litera a) se abrogă.8. În anexa nr. 2, la articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau în cadrul unităților subordonate acestuia;9. În anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.10. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 3^1 sau, după caz, în anexa nr. 3^2.(4) La evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestații.11. În anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Evaluarea performanței fizice se face potrivit probei, normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1 sau, după caz, de anexa nr. 3^2.12. În anexa nr. 3, la articolul 28, alineatul (2) se abrogă.13. În anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.(2) Proba de evaluare a performanței fizice se promovează potrivit prevederilor anexei nr. 3^1 sau, după caz, anexei nr. 3^2.14. La anexa nr. 3, articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1 sau, după caz, de anexa nr. 3^2, care se afișează și se aduc la cunoștința candidaților înaintea începerii probei.(2) Rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice se consemnează în tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 27 sau, după caz, în anexa nr. 28.15. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3^1 și 3^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.16. După anexa nr. 26 se introduc două noi anexe, anexele nr. 27 și 28, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5 și 6 la prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare*), își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește probele, normele și baremele stabilite pentru verificarea performanțelor fizice ale candidaților la admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum și ale candidaților recrutați în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante. Notă
  *) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 21 noiembrie 2017.Nr. 144.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016)
  PROBA, NORMELE ȘI BAREMELE
  pentru evaluarea performanței fizice a candidaților la admiterea
  în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI,
  precum și ale candidaților recrutați în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice 1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening). 3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 2’25’’. Performanța obținută de candidați și calificativul acordat („promovat“, „nepromovat“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon. 6. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 7. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.8. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare. 10. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit. 11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIȚIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENȚIALE, PE TIMP DE CEAȚĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIȚII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN SALA DE SPORT. DESFĂȘURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREȘEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CONDIȚII NORMALE. CANDIDAȚII VOR FI ANUNȚAȚI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ. II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“ A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ 1. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiței*) de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin și adunate la timpul realizat. În situația în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat“. Notă
  *) Schița este reprodusă în facsimil.
  2. În situația constituirii mai multor subcomisii, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezența a cel puțin 2 candidați martori.
  B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare a execuției:1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spațiul delimitat. În situația în care se calcă linia de start, se depășește lateral spațiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“. Cronometrarea începe la prima mișcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.2. Alergare 18 metri3. Ocolire jalon4. Alergare 8 metri5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2): După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situația în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lățime = 1 m, grosime = 3-5 cm.6. Alergare 10 metri7. Ocolire jalon8. Alergare 4 metri9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situația în care, pe timpul execuției, se depășește spațiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lățime = 1 m.10. Alergare 5 metri 11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăți (obstacolul nr. 4):Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și depozitarea greutăților pe sol. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul atinge solul, scapă una din greutăți sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lățime = 0,25 m, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 m.12. Alergare 2 metri13. Ocolire jalon14. Alergare 20 de metri15. Ocolire jalon16. Deplasare între șicane (obstacolul nr. 5):Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lățimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.17. Ocolire jalon18. Alergare 10 metri19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini și săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puțin urcarea pe aparat, traversarea acestuia și coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.20. Alergare 2 metri21. Ocolire jalon22. Alergare 2 metri23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit și închis la ieșire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lățime = 1 m, înălțime = 0,80 m, lungime = 4 m. 24. Alergare 4 metri 25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lățimea părții superioare = 0,40 m, înălțime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice și saltele de gimnastică.26. Alergare 4 metri27. Ocolire jalon28. Alergare 10 metri29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. În situația în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs = 10 m, înălțimea manechinului = 1,60 m, lățimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.30. Ocolire jalon 31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la țintă (obstacolul nr. 10):Candidații se vor opri în fața pragului dispus transversal pe direcția de aruncare și vor arunca la ținta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situația în care prima aruncare este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depășirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă și la următoarea încercare va repeta una din situațiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lățimea = 0,10 m. Ținta este dispusă la o distanță de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale țintei: lungime = 1 m, lățimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.32. Alergare 20 metri33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lățimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (de exemplu, 5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.34. Sosire.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 140/2016)
  - Model -
  TABEL CENTRALIZATOR
  cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice
  Nr.Nume, prenumele tatălui, prenumeNumăr legitimație concursTraseu practic - aplicativ (2’25“ )CalificativSemnătură
  Penalizări în secunde (nr. obstacol)TimpTotal penalizări (secunde)Timp final
  1234567891011
  1.IONESCU Ion ADRIAN0023XX2’23“62’29“NEPROMOVAT
  2.RADU Dan VALENTIN0024XXXX2’20“122’32“NEPROMOVAT
  3.GEORGE Ion ALIN00252’10“............2’10“PROMOVAT
  4.TĂNASE Doru BOGDAN0026X2’10“32’13“PROMOVAT
  Președintele Subcomisiei de evaluare a performanței fizice, Președintele Comisiei de concurs,…………………………………………… ……………………………………………Membrii Subcomisiei de evaluare a performanței fizice Secretarul Comisiei de concurs,……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 177/2016)
  PROBELE, NORMELE ȘI BAREMELE
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile
  pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,
  precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar,
  cu excepția candidaților la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului General
  pentru Situații de Urgență sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante
  prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 2’25“. Performanța obținută de candidați și calificativul acordat („promovat“, „nepromovat“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.6. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.7. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.8. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare.10. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIȚIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENȚIALE, PE TIMP DE CEAȚĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIȚII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN SALA DE SPORT.DESFĂȘURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREȘEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CONDIȚII NORMALE. CANDIDAȚII VOR FI ANUNȚAȚI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ.II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ1. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos*). Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin și adunate la timpul realizat. În situația în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat“. Notă
  *) Schița este reprodusă în facsimil.
  2. În situația constituirii mai multor subcomisii, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezența a cel puțin 2 candidați martori.
  B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare a execuției:1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spațiul delimitat. În situația în care se calcă linia de start, se depășește lateral spațiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“.Cronometrarea începe la prima mișcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.2. Alergare 18 metri3. Ocolire jalon4. Alergare 8 metri5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situația în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lățime = 1 m, grosime = 3-5 cm.6. Alergare 10 metri7. Ocolire jalon8. Alergare 4 metri9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situația în care, pe timpul execuției, se depășește spațiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lățime = 1 m10. Alergare 5 metri11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăți (obstacolul nr. 4):Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și depozitarea greutăților pe sol. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul atinge solul, scapă una din greutăți sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lățime = 0,25 m, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 m12. Alergare 2 metri13. Ocolire jalon14. Alergare 20 de metri15. Ocolire jalon16. Deplasare între șicane (obstacolul nr. 5):Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lățimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.17. Ocolire jalon18. Alergare 10 metri19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini și săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puțin urcarea pe aparat, traversarea acestuia și coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.20. Alergare 2 metri21. Ocolire jalon22. Alergare 2 metri23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit și închis la ieșire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lățime = 1 m, înălțime = 0,80 m, lungime = 4 m24. Alergare 4 metri25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lățimea părții superioare = 0,40 m, înălțime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice și saltele de gimnastică.26. Alergare 4 metri27. Ocolire jalon28. Alergare 10 metri29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. În situația în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs = 10 m, înălțimea manechinului = 1,60 m, lățimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.30. Ocolire jalon 31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la țintă (obstacolul nr. 10):Candidații se vor opri în fața pragului dispus transversal pe direcția de aruncare și vor arunca la ținta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situația în care prima aruncare este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depășirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă și la următoarea încercare va repeta una dintre situațiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lățimea = 0,10 m. Ținta este dispusă la o distanță de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale țintei: lungime = 1 m, lățimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.32. Alergare 20 metri33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lățimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (de exemplu: 5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.34. Sosire
   +  Anexa nr. 4 (Anexa nr. 3^2 la Ordinul nr. 177/2016)
  PROBA, NORMELE ȘI BAREMELE
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea
  în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,
  pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
  precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale
  Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia,
  prevăzute a fi încadrate cu personal militar
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice a candidațilorEvaluarea performanței fizice se realizează prin susținerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, cu caracter eliminatoriu.II. Organizarea și desfășurarea probeiPrecizări generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“Desfășurarea probei:1. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos*). Parcurgerea unui segment, în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/segment a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin și adunate la timpul cronometrat. Refuzul parcurgerii unui segment de către un candidat duce la eliminarea acestuia din concurs, fapt ce se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. Notă
  *) Schița este reprodusă în facsimil.
  2. Traseul aplicativ va fi amenajat prin grija organizatorului, iar, în situația constituirii mai multor subcomisii de concurs, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezența a cel puțin doi martori din rândul candidaților. NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIȚIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENȚIALE, PE TIMP DE CEAȚĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIȚII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN SALA DE SPORT. DESFĂȘURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREȘEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CONDIȚII NORMALE. CANDIDAȚII VOR FI ANUNȚAȚI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ. DESCRIEREA ELEMENTELOR CE COMPUN TRASEUL PRACTIC-APLICATIV, A ALGORITMULUI DE DESFĂȘURARE ȘI A MODULUI DE EVALUARE A EXECUȚIEI:SEGMENTUL NR. 1: ALERGARE (până la limita de 20 de metri)De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul pornește alergarea de viteză cu start din picioare.Cronometrarea începe la prima mișcare a candidatului.Segmentul nr. 2: Ridicarea a 2 (două) greutăți de pe sol, urcarea pe banca de gimnastică și deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și amplasarea greutăților pe sol, continuarea alergării 2 metri Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, diferența fiind determinată de întoarcerile de la capetele culoarelor. Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți/gantere de câte 5 kilograme fiecare, amplasate într-un loc marcat, situat la distanța de 20 metri de la linia de start și 50 cm față de prima bancă de gimnastică și se continuă deplasarea cu transport de greutăți pe ansamblul de două bănci de gimnastică, așezate una în continuarea celeilalte, coborârea și amplasarea greutăților pe sol în spațiul marcat și se continuă alergarea.În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade de pe bancă, scapă una din greutăți sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde pentru fiecare greșeală.În situația în care candidatul cade de pe bancă, acesta va urca pe bancă la poziția în care a părăsit-o și continuă proba.În situația în care candidatul scapă una sau ambele greutăți, acesta va fi obligat să ridice greutatea/greutățile și să continue parcurgerea segmentului urcând pe bancă în poziția la care a scăpat greutățile. În această situația coborârea de pe bancă nu se penalizează.Caracteristici tehnice ale ansamblului de bănci de gimnastică: lungime = 6 m, lățime = 0,26 m, înălțimea de la sol la partea superioară = 0,33 m;Segmentul nr. 3: Deplasare prin „aparatul de trecere prin spații înguste“ și revenirea candidatului în poziție de alergare (2 metri)Din alergare, candidatul se apleacă și se deplasează pe sub un obstacol marcat, printr-un procedeu la alegere. După executarea trecerii prin obstacol, concurentul se ridică, având la dispoziție 2 metri pentru a reveni cu poziția corpului la normal și să continue traseul.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lățime = 0,70 m, înălțime = 0,70 m, lungime = 5,4 m. Suprafața solului de sub aparat trebuie să fie netedă, obstacolul va fi acoperit cu o foaie de cort, obturând vizibilitatea în timpul execuției.Segmentul nr. 4: Deplasare între șicaneCandidatul se deplasează, fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. Caracteristici tehnice ale segmentului: lungime = 3 x 10 m, lățimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea și lățimea obstacolului va fi delimitată vizibil, astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.Segmentul nr. 5: Escaladarea/Trecerea peste calul de gimnastică de 1,10 mDin alergare, candidatul execută escaladarea/trecerea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printrun procedeu la alegere. După executarea trecerii peste calul de gimnastică, de la locul de aterizare, se continuă traseul cu alergare 10 metri.Ocolirea prin lateral sau pe sub a obstacolului duce la declararea candidatului „NEPROMOVAT“ și consemnarea în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. Stilul de escaladare/trecere este la alegerea executantului. Caracteristici tehnice ale calului de gimnastică: lungime = 1,55 m, lățimea părții superioare = 0,30 m, înălțime = 1,10 m.Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, distanța parcursă la întoarcerea de la capătul culoarului fiind inclusă în distanța segmentului.Segmentul nr. 6: Săritură din alergare peste un obstacol marcat și alergare 5 metri pe direcția oblic înainteDin alergare se execută trecerea prin pas sărit peste obstacol în mod corect și se continuă alergarea. În situația în care, pe timpul alergării, se ating marginile superioare ale obstacolului, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. Caracteristici tehnice ale obstacolului: gard cu lungime = 2 m, lățimea părții superioare = 10 cm, înălțime = 70 cm.Segmentul nr. 7: Escaladarea unei scări poziționate în unghi de înclinare față de verticală de 30° și coborârea de pe scară, sprijinită de perete, și continuarea alergării pe distanța de 5 metri (pe direcția oblic)Scara este sprijinită de perete, iar alergarea se va executa pe direcția de deplasare, oblic, astfel încât să fie respectată distanța de 5 metri până la scară și 5 metri după ce se coboară treptele.Urcarea și coborârea pe/de pe scară se fac treaptă cu treaptă, 5 trepte, la a cincea treaptă candidatul se va poziționa cu ambele picioare pe treaptă după care va începe coborârea, iar apoi se continuă alergarea, conform traseului marcat.Dacă candidatul atinge solul înainte de a coborî cele 5 trepte, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.Segmentul nr. 8: Alergare cu schimbări de direcție pe un segment de 5 metri, mutarea a 2 stingătoare P6, dintr-un loc în altulDupă coborârea de pe scară și atingerea solului se continuă alergarea, oblic, pe direcția traseului marcat și se urmărește mutarea a 2 stingătoare P6, așezate în două locuri fixe, marcate, la distanță de 2 metri unul față de altul. Deplasarea se face cu schimbare de direcție, se ridică stingătorul 1 așezat în unghi de 45° în partea dreaptă față de direcția de deplasare, se mută lângă stingătorul 2 din partea stângă (în loc marcat), iar stingătorul 2 așezat în unghi de 45° în partea stângă se mută în partea dreaptă, în al treilea loc marcat.Dacă stingătorul cade, acesta se ridică de către candidat și se poziționează în locul marcat fără ca executantul să fie penalizat. Procedeul se execută cu o singură mână. În cazul în care candidatul se ajută și de a doua mână, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.Lungimea segmentului este de 5 metri, delimitat prin praguri de departajare a segmentului, distanța parcursă de candidat fiind de 6 metri.Segmentul nr. 9: Conducerea prin rostogolire a unei mingi medicinale (de formă rotundă) pe distanța de 5 metriCandidatul se va opri în fața pragului dispus transversal pe direcția de deplasare și va conduce prin procedeul rostogolire, cu o singură mână, mingea avută la dispoziție spre pragul marcat, aflat la 5 (cinci) metri. O încercare este considerată reușită dacă mingea a depășit pragul marcat în acest sens. Fiecare candidat are dreptul, de regulă, la o încercare.Candidatul poate începe execuția următorului segment din probă doar în momentul când mingea a depășit pragul marcat. În situația în care, la începerea rostogolirii, candidatul își creează diferite avantaje, voluntar sau involuntar, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde, se va întoarce la pragul de începere a segmentului de probă și mai are dreptul la o singură încercare cu mingea avută la dispoziție, de rezervă. Dacă situația se repetă (își creează avantaje), nu respectă indicațiile metodice primite la începerea concursului referitor la modul de execuție al procedeului de rostogolire prin conducere a mingii medicinale sau depășește pragul de start care delimitează sectorul de rostogolire, acesta se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu, considerându-se că nu a parcurs segmentul și va fi declarat „NEPROMOVAT“. Caracteristici tehnice ale liniei de începere a rostogolirii: lungime = 1,20 m, lățimea = 0,10 m Pragul marcat este dispus la o distanță de 5 metri de pragul de începere al segmentului (linia de începere a rostogolirii). Pentru executarea probei se va utiliza 1 (una) minge medicinală rotundă, de 7 kg, și altă minge va fi amplasată la startul segmentului, de rezervă. Segmentul nr. 10: Transportul unui manechin prin târâreDin alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele sau în lateral, iar picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează, cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat, fiind obligat să transporte manechinul până la linia de sosire. În situația în care candidatul trece linia de sosire fără manechin, se consideră că acesta nu a parcurs segmentul și va fi declarat „NEPROMOVAT“. Caracteristici tehnice ale segmentului: a) distanța de parcurs = 10 m b) caracteristici manechin: (i) manechin de lupte cu un/două picioare;(ii) forma: anatomică, confecționată dintr-o singură bucată;(iii) fabricat din piele naturală sau artificială ori din material textil;(iv) umplutură: deșeuri textile și/sau piele măcinată;(v) înălțimea manechinului minimum 1,60 m;(v) greutatea manechinului = 60 kg.
  III. Dispoziții finale: 1. Nesusținerea probei sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. 2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).3. Este declarat „PROMOVAT“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 1’05“ (un minut și cinci secunde) la proba „traseu practic-aplicativ“.4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 5. Pe timpul desfășurării probei nu sunt admise indicații metodice din partea organizatorilor, toate precizările referitor la desfășurarea probei, pe segmente, se vor da la începutul concursului, pentru toți candidații odată.6. Performanța obținută de candidați și calificativul final acordat („PROMOVAT“, „NEPROMOVAT“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. 7. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „NEPROMOVAT“.8. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 9. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.10. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.11. Înaintea parcurgerii traseului aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare. 12. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală este obligatorie, gratuită, în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie. 13. Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul probei, de către examinator, pe bază de semnătură. 14. Pe timpul desfășurării probei, trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.
  TRASEUL PRACTIC-APLICATIV
   +  Anexa nr. 5 (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 177/2016)
  - Model -
  TABEL CENTRALIZATOR
  cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare
  a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI
  care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale ale personalului militar,
  precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar,
  cu excepția celor din statele de organizare ale Inspectoratului General
  pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia
  Nr.Nume, prenumele tatălui, prenumeNumăr legitimație concursTraseu practic-aplicativ (2’25“)CalificativSemnătură
  Penalizări în secunde (nr. obstacol)TimpTotal penalizări (secunde)Timp final
  1234567891011
  1.IONESCU Ion ADRIAN0023XX2’23“62’29“NEPROMOVAT
  2.RADU Dan VALENTIN0024XXXX2’20“122’32“NEPROMOVAT
  3.GEORGE Ion ALIN00252’10“............2’10“PROMOVAT
  4.TĂNASE Doru BOGDAN0026X2’10“32’13“PROMOVAT
  Președintele Subcomisiei de evaluare a performanței fizice, Președintele Comisiei de concurs,…………………………………………… ……………………………………………Membrii Subcomisiei de evaluare a performanței fizice Secretarul Comisiei de concurs,……………………………………………… ………………………………………………
   +  Anexa nr. 6 (Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 177/2016)
  - Model -
  TABEL CENTRALIZATOR
  cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice
  la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar
  pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale ale personalului militar
  ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante
  din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  și unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar
  Nr.crt.Nume, prenumele tatălui, prenumeNumăr legitimație concursTraseu practic-aplicativ (1’05“ )CalificativSemnătură
  Penalizări în secunde (nr. segment)TimpTotal penalizări (secunde)Timp final
  12345678910
  1.Popescu Nicolae Radu0023XX1’00“31’03“PROMOVAT
  2.................................0024XXXX1’20“121’32“NEPROMOVAT
  3.................................00251’05“............1’05“PROMOVAT
  4.................................0026X58“31’01“PROMOVAT
  Președintele Comisiei de concurs, ……………………………………...........Membrii Subcomisiei de evaluare a performanței fizice…............................................…............................................ Președintele Subcomisiei de evaluare a performanței fizice, …............................................Secretarul Comisiei de concurs, ……….....................................
  -----