NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.840 din 31 octombrie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 6.560 din 20 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 22 noiembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 2.840/6.560/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 22 noiembrie 2017.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente grantului și a contribuției publice naționale  +  Articolul 1(1) Sumele reprezentând contravaloarea grantului și contribuția națională publică pentru fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament și credite bugetare, conform prevederilor art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, denumită în continuare Ordonanță, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(2) În baza prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanță, precum și în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, promotorii de proiecte și partenerii acestora instituții publice, precum și beneficiarii, instituții publice care implementează proiecte pe principiul prefinanțării, cuprind în anexa reprezentând fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, la bugetul acestora, creditele de angajament aferente grantului și contribuției naționale publice, după caz, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/altor documente cu valoare juridică similară încheiate cu operatorul de program sau cu punctul național de contact, precum și a propunerilor de proiecte.(3) Sumele aferente cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect se asigură de către promotorii de proiecte/parteneri de proiecte și/sau beneficiari, din bugetul propriu, în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.(4) În cazul necesității angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, promotorul de proiect și/sau beneficiarul, instituție publică, supune aprobării ordonatorului de credite sau persoanelor abilitate o notă justificativă privind necesitatea angajării cheltuielilor neeligibile.  +  Articolul 2(1) Sumele necesare finanțării valorii aferente cofinanțării publice se cuprind conform art. 6 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a programelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, cu ocazia rectificărilor bugetare sau pe parcursul întregului an conform art. 8 alin. (4) din Ordonanță.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la alin. (1), precum și pentru reflectarea sumelor de la art. 1 alin. (1), toți operatorii de program au obligația să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucțiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(3) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, prin bugetul căruia se asigură sumele prevăzute la alin. (1), cuprinde în buget sumele respective în baza formularelor prevăzute la alin. (2).(4) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului principal de credite în anexa căruia se reflectă sumele de la art. 1 alin. (1) cuprinde în anexă sumele, pe baza formularelor întocmite de către operatorii de program.  +  Capitolul II Fluxuri financiare și evidență contabilă  +  Articolul 3(1) Valoarea totală a contractelor și/sau a deciziilor/ordinelor de finanțare/actelor adiționale și altor documente cu valoare juridică similară încheiate între operatorii de program (OP) și/sau punctul național de contact (PNC) și promotorii de proiecte (PP) și/sau beneficiari, care fac obiectul finanțării externe nerambursabile, se exprimă în lei, calculată la cursul InforEuro valabil în luna semnării contractelor și/sau deciziilor/ordinelor de finanțare/actelor adiționale aferente și altor documente cu valoare juridică similară. În cadrul acestor documente se menționează și valoarea în euro.(2) Excepție de la alin. (1) fac contractele prevăzute la art. 7 alin. (12) și (13) din Ordonanță, acestea fiind exprimate exclusiv în euro.(3) Sumele în euro reprezentând grantul sunt transferate de către statele donatoare în conturi distincte de disponibil deschise la Banca Națională a României (BNR), pe cele două mecanisme financiare, pe numele Autorității de certificare și plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) care efectuează transferul în euro al acestor sume către OP și/sau PNC în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii.(4) Prin excepție de la alin. (3), sumele aferente Fondului pentru relații bilaterale se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare.(5) Transferul în euro al sumelor reprezentând contravaloarea grantului din conturile ACP în conturile OP și/sau PNC, deschise la bănci comerciale, se realizează pe baza documentelor prevăzute în acordul încheiat de către ACP cu operatorii de program sau cu PNC.(6) PNC transferă în euro sumele reprezentând contravaloarea grantului aferent fondului pentru relații bilaterale din contul deschis la bancă comercială în contul fiecărui OP aferent fondului pentru relații bilaterale, în baza unei cereri și în limita sumelor prevăzute în memorandumurile de înțelegere.(7) Sumele reprezentând grant, transferate de către ACP în conturile în euro ale OP și/sau PNC, cu excepția alin. 6, se transferă de către aceștia, după conversia în lei, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe numele lor, pentru fiecare program sau fond gestionat în parte, în vederea efectuării de plăți către promotorii de proiecte și/sau beneficiarii în baza cererilor de plată/rapoartelor intermediare de progres, tehnic și financiar, transmise de către aceștia sau pe baza activităților prevăzute în cadrul contractului/deciziei/ordinului de finanțare/ actelor adiționale și altor documente cu valoare juridică similară.(8) Prevederile alin. (7) nu sunt aplicabile grantului aferent Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri gestionat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, având în vedere prevederile art. 7 alin. (12) din Ordonanță și nici pentru situațiile prevăzute la art. 7 alin. (13) din Ordonanță.(9) Sumele gestionate de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) ca operator de program, reprezentând contribuția națională publică, se vor pune la dispoziția acestuia de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în baza acordului de implementare a programului și conform reglementărilor agreate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, după transmiterea solicitării de alimentare a conturilor de trezorerie. Solicitarea este supusă vizei de control financiar preventiv propriu și este autorizată prin semnătură de către persoanele autorizate din cadrul FRDS.(10) FRDS poartă răspunderea integrală asupra sumelor solicitate MDRAPFE, răspunzând totodată și de recuperarea, împreună cu instituțiile publice abilitate în acest sens, a eventualelor sume considerate neeligibile în cadrul mecanismelor de finanțare SEE conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederi aplicabile în cazul recuperării fondurilor publice.  +  Articolul 4Aplicarea modelului prefinanțării presupune:1. În cazul promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte și beneficiarilor, instituții publice, se aplică modelul de prefinanțare, cu excepția beneficiarilor asistenței financiare nerambursabile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanță pentru care până la primirea avansurilor de la statele donatoare și pentru tranșa finală se poate aplica modelul rambursării, precum și a beneficiarilor finanțați din fondul de asistență tehnică și fondul pentru relații bilaterale, astfel:a) sumele aferente finanțării din grant, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare/actelor adiționale și altor documente cu valoare juridică similară, se virează în lei de către OP și/sau PNC din conturile de disponibil în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP și/sau ale beneficiarilor;b) sumele aferente cofinanțării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare/actelor adiționale și altor documente cu valoare juridică similară, se virează în lei de către operatorul de program din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise pe numele PP și/sau ale beneficiarilor;c) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele se virează de către operatorul de program/PNC, după caz, în contul de disponibil deschis pe numele liderului de proiect;d) liderul de proiect virează în lei sumele încasate potrivit lit. c) în conturile proprii de venituri ale bugetului fondurilor externe, în cazul în care acesta este instituție publică, precum și în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile ale partenerilor instituții publice înregistrați fiscal în România, sau în conturile de disponibil, în situația partenerilor înregistrați fiscal în România, alții decât instituții publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat;e) în cazul proiectelor implementate în parteneriat cu entități străine, promotorul de proiect instituție publică, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează plata în euro către partenerul cu sediul în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenței financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, precum și organizații interguvernamentale astfel: virează din contul de disponibil în contul propriu la banca comercială sumele necesare în vederea schimbului valutar pentru transferul în euro către partener;2. PP și/sau beneficiarii, liderii de proiect pentru sumele proprii și partenerii acestora, după caz, instituții publice, își majorează veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele încasate potrivit pct. 1 lit. a), b) și d). Întrucât bugetul fondurilor externe nerambursabile este exprimat în mii lei fără zecimale, majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjește din leu în leu, în plus, până la mie. Această operațiune, precum și fișele actualizate ale proiectelor respective vor fi comunicate lunar MFP de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, pentru sumele încasate de către aceștia și/sau instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv. Se autorizează MFP ca, pe baza comunicărilor transmise de către ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate;3. în cazul PP, liderilor de proiect și partenerilor acestora și/sau al beneficiarilor, alții decât instituții publice, sumele aferente finanțării din grant și cofinanțării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului sau deciziei/ordinului de finanțare/actelor adiționale și altor documente cu valoare juridică similară, se virează de către OP și/sau PNC din conturile prevăzute la cap. VI în conturile de disponibil ale PP, liderilor de proiect și/sau ale beneficiarilor. Liderul de proiect virează în lei sumele încasate, în contul propriu de disponibil deschis în calitate de PP și/sau beneficiar, precum și în conturile de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, în situația în care partenerii înregistrați fiscal în România au calitatea de instituții publice înregistrați fiscal în România, sau în conturile de disponibil, în situația partenerilor înregistrați fiscal în România, alții decât instituții publice, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat;4. în cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor de proiecte, organizații internaționale, sumele aferente finanțării din grant și cofinanțării publice de la bugetul de stat, pentru cheltuielile ce urmează a fi efectuate, conform contractului sau deciziei/ordinului de finanțare, se virează de către OP și/sau PNC astfel: grantul din conturile dedicate în euro deschise la bănci comerciale, iar cofinanțarea publică de la bugetul de stat se virează din conturile prevăzute la cap. VI în conturile deschise la banca comercială în vederea schimbului valutar pentru transferul în euro în conturile de disponibil;5. fluxul prevăzut la pct. 4 se aplică și în cazul promotorilor de proiecte, beneficiarilor și partenerilor acestora finanțați în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri;6. sumele virate de către OP sau PNC în conturile PP, liderilor de proiect și/sau ale beneficiarilor, conform pct. 1, sunt acordate în vederea efectuării plăților aferente proiectelor, pe toată perioada de implementare a proiectelor, în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele sau deciziile/ordinele de finanțare, precum și conform procedurilor interne de lucru ale OP sau PNC, cu excepția sumelor prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanță care vor fi virate în conformitate cu prevederile art. 5pct. 3 din prezentele norme metodologice;7. sumele care se virează de către OP sau PNC către PP și/sau beneficiari se stabilesc pe baza procentajului prevăzut în contractul/decizia/ordinul de finanțare (pentru avans) și pe baza rapoartelor intermediare sau finale de progres, a cererilor de plată sau pe baza activităților prevăzute în cadrul contractului/deciziei/ordinului de finanțare (pentru prefinanțare).  +  Articolul 5Aplicarea modelului rambursării presupune:1. cheltuielile eligibile reprezentând grant aferent fondului de asistență tehnică și fondului pentru relații bilaterale, angajate și plătite de către promotori/beneficiari instituții publice conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează după autorizarea cheltuielilor de către PNC/OP în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate inițial, prevăzute la art. 30 alin. (3);2. cheltuielile eligibile reprezentând grant aferent fondului de asistență tehnică și fondului pentru relații bilaterale, angajate și plătite de către partenerii de proiecte instituții publice conform acordului de parteneriat încheiat cu PP, se virează de către PP, după autorizarea cheltuielilor de către OP, în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate inițial ale partenerului de proiect;3. în cazul cheltuielilor eligibile angajate și plătite de către promotori/beneficiari, alții decât instituțiile publice, sumele reprezentând grantul și cofinanțarea publică, după autorizarea cheltuielilor de către OP, se virează în conturile specificate în contractul de finanțare sau deciziile/ordinele de finanțare;4. cheltuielile eligibile reprezentând grant prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanță, angajate și plătite de către beneficiari, se virează de către OP după autorizarea cheltuielilor în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. D din prezentele norme metodologice;5. sumele virate de către OP sau PNC în conturile promotorilor/beneficiarilor, conform pct. 1 și 2, reprezintă rambursarea cheltuielilor angajate și plătite de către aceștia și se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute în contractele/deciziile/ordinele de finanțare;6. sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele ordonatorilor de credite cheltuielile efectuate reprezentând grant și cofinanțare publică potrivit mecanismului rambursării.  +  Articolul 6Plățile se efectuează:a) prin sistemul trezoreriei - în lei:– OP sau PNC transferă în lei sumele cuvenite PP ori beneficiarilor înregistrați fiscal în România, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale;– în cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorul de proiect sau beneficiarul, în calitatea sa de lider de proiect, transferă sumele în lei în conturile proprii și/sau în conturile partenerilor înregistrați fiscal în România, conform prevederilor acordurilor de parteneriat, în conturile acestora deschise la trezorerie sau la bănci comerciale;– în cazul activităților proprii ale OP/PNC în calitate de beneficiar, OP/PNC transferă sumele în lei din conturile programului în conturile de beneficiar;b) prin bancă comercială - în euro: – OP sau PNC transferă în euro sumele cuvenite PP sau beneficiarilor, în cazul contractelor încheiate în euro conform art. 7 alin. (12) și (13) din Ordonanță;– promotorul de proiect, în calitatea sa de lider de proiect, efectuează transferul către partener în euro, conform acordului de parteneriat;– în cazul activităților proprii ale OP/PNC în calitate de beneficiar, transferă sumele în lei din conturile proprii în banca comercială pentru angajamentele în euro.  +  Articolul 7(1) Sumele reprezentând grantul acordat de către statele donatoare, solicitate de către OP sau PNC și transferate înaintea efectuării cheltuielilor de către statele donatoare pe toată perioada de implementare a programelor sau fondurilor de asistență tehnică (AT) și fondul pentru relații bilaterale (FB), conform acordurilor de program sau contractelor de finanțare încheiate, sunt supuse îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 9 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, adoptat de Comitetul Mecanismului financiar Spațiul Economic European, denumit în continuare Regulamentul SEE 2014-2021, respectiv din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, adoptat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe, denumit în continuare Regulamentul norvegian 2014-2021.(2) Prin excepție de la alin. (1), sumele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanță, precum și sumele aferente AT și FB pentru care se aplică modelul rambursării se asigură inițial din bugetul beneficiarilor urmând a fi rambursate după primirea avansurilor sau a tranșei finale, după caz, de la statele donatoare. (3) În cazul proiectelor implementate de către PP sau beneficiari, alții decât instituții publice, avansul se poate acorda în cotă de maximum 90%, regularizarea efectuându-se în baza raportului final de progres conform Regulamentului SEE 2014-2021/Regulamentului norvegian 2014-2021.(4) În cazul proiectelor implementate de către PP sau beneficiari, instituții publice, finanțați din fondul pentru relații bilaterale pot primi avans până la 100%.  +  Articolul 8(1) Sumele acordate în avans în cadrul proiectelor finanțate din mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2021 se justifică prin rapoarte intermediare sau finale de progres, în conformitate cu prevederile stabilite prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare.(2) PP/Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor primite în avans în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin raport intermediar sau final de progres utilizarea sumelor primite în avans, conform termenelor și condițiilor stabilite prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare.(3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (2) din sumele primite în avans provenind din fonduri externe nerambursabile (grant) se utilizează pentru continuarea finanțării programului.(4) Sumele acordate în avans PP, beneficiarilor și partenerilor acestora, instituții publice, aferente fondurilor externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 9(1) În vederea primirii avansului și a prefinanțării, PP/beneficiarii, alții decât instituții publice, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea acestor sume și efectuării de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori și/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(2) În cazul în care contul menționat la alin. (1) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca avans și ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către PP/beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.(3) Sumele restituite de către PP/parteneri de proiecte/beneficiari conform prevederilor art. 9 din Ordonanță se transferă de către OP în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, în aceleași conturi din care au fost primite, în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.(4) Sumele reprezentând cofinanțare publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului, conform prevederilor art. 9 din Ordonanță, reprezentând diferența dintre veniturile încasate și plățile efectuate se restituie de către PP/parteneri de proiecte/beneficiari, instituții publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător prevăzut la art. 29 din prezentele norme metodologice în contul operatorului de program din care au fost primite sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, potrivit art. 9 alin. (2) și (3) din Ordonanță. (5) În cazul în care la finalizarea proiectelor rămân sume neutilizate din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, după caz, determinate ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate în cadrul proiectului, instituțiile publice în calitate de PP/beneficiari restituie sumele respective cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare corespunzătoare prevăzute la art. 29 și art. 30 alin. (2) în conturile OP/PNC din care au fost primite, sau, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, aceste sume se restituie de către parteneri/lider de proiect în contul de disponibil al liderului de proiect, iar liderul de proiect le virează OP/PNC în conturile din care au fost primite.(6) În cazul în care sumele rămase neutilizate potrivit alin. (5), reprezentând fonduri externe nerambursabile, se află în excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, aceste sume se virează în contul 40.15.03 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ sau 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, după caz, restituirea efectuându-se cu ordin de plată din contul în care suma respectivă a fost primită inițial, respectiv 48.31.03 „Prefinanțare“, 48.32.03 „Prefinanțare“ sau 48.33.03 „Prefinanțare“, după caz.(7) Toate sumele reprezentând dobânda, sume neutilizate și/sau alte sume solicitate de către Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) sau ACP, se transferă de către OP sau PNC, în euro, în conturile ACP deschise la BNR.(8) Dobânda acumulată în conturile programelor, altele decât conturile prevăzute la art. 9.7 alin. (1) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, se transferă de către OP sau PNC, în lei după schimbul valutar, în contul aferent subdiviziunii de venituri ale bugetului de stat 36.01.50 „Alte venituri“, deschis pe codul de identificare fiscală al OP/PNC. Transferul se efectuează după închiderea de către OMF a fiecărui program.  +  Articolul 10Prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare, OP și PNC au obligația de a stabili termenii și condițiile privind derularea operațiunilor financiare, inclusiv:a) termenul maxim de efectuare de către OP, PNC a plăților aferente avansului, prefinanțării sau rambursării cheltuielilor eligibile către PP sau beneficiari este de 15 zile lucrătoare de la data la care OP, PNC a aprobat plata;b) termenele de depunere a rapoartelor intermediare de progres aferente perioadei de implementare a proiectului;c) regulile conform cărora PP sau beneficiari care efectuează plăți în euro în cadrul proiectului justifică prin rapoartele financiare intermediare contravaloarea în lei sau în euro a acestora la cursul băncii comerciale de la data efectuării schimbului valutar;d) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor și condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice și prin Ordonanță, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.  +  Articolul 11PP/Beneficiarii finanțați din mecanismele financiare SEE și norvegian au obligația să țină pentru fiecare proiect în parte o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice.  +  Articolul 12(1) OP/PNC efectuează schimbul valutar al sumelor primite în euro de la ACP și transferă aceste sume în conturile de trezorerie deschise conform prevederilor cap. VI, în vederea efectuării plăților către PP sau către beneficiari, în maximum 30 de zile calendaristice conform regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.(2) Diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operațiunilor prevăzute la alin. (1) sunt considerate cheltuieli neeligibile și vor fi suportate din bugetul OP/PNC.(3) Diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma operațiunilor efectuate de către PP, partenerii acestora și beneficiari sunt considerate cheltuieli neeligibile și vor fi suportate din bugetul PP/partenerilor/beneficiarilor, după caz, cu excepția celor care pot fi suportate din bugetul proiectului și în limita acestuia în conformitate cu prevederile ghidurilor și instrucțiunilor emise de statele donatoare.(4) Diferențele nefavorabile de curs valutar se compensează cu cele favorabile, iar rezultatul net negativ se finanțează conform prevederilor alin. (2).(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri și nici în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) și art. 7 alin. (13) din Ordonanță.(6) Diferențele favorabile de curs valutar rezultate la finalizarea proiectelor/programelor se transferă de către OP/PNC/PP, în lei, în contul aferent subdiviziunii de venituri ale bugetului de stat 36.01.50 „Alte venituri“. Transferul se efectuează după închiderea de către OP a fiecărui proiect/de către OMF a fiecărui program.(7) Comisioanele aferente operațiunilor bancare efectuate în cadrul proiectului sunt considerate cheltuieli eligibile din bugetul proiectului.  +  Capitolul III Nereguli, suspendarea plăților, corecții financiare și rambursarea sumelor necuvenite  +  Articolul 13(1) Activitatea de suspendare a plăților, corecțiile financiare, rambursarea sumelor necuvenite se realizează respectând prevederile art. 13 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021 și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Operatorul de program este responsabil pentru constatarea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă. În etapa de recuperare și transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operațiuni:a) PP/beneficiarul virează în lei suma corespunzătoare creanței bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/ norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, deschise pe numele OP la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) OP transferă sumele corespunzătoare creanțelor bugetare, din conturile specificate la lit. a), defalcat în funcție de contribuția la finanțarea proiectului, după cum urmează:b.1) în contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, pentru continuarea implementării programului;b.2) suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare se virează din contul prevăzut la lit. b.1) în contul în lei deschis în numele său la banca comercială. După conversie transferă în contul său în euro deschis la aceeași bancă comercială, pentru primirea grantului în vederea transferului în conturile ACP după finalizarea programelor;b.3) suma reprezentând cofinanțare publică se virează în contul de cheltuieli bugetare, din care OP a efectuat plata către PP, deschis pe numele său la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) OP transferă suma corespunzătoare creanței recuperate la lit. b.2), în euro, în contul „Disponibil din contribuția financiară aferentă Mecanismului financiar al Spațiului European 2014-2021“ sau în contul „Disponibil din contribuția aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“, în funcție de mecanismul financiar care finanțează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la BNR pe numele MFP și gestionate de către ACP;d) ACP transferă suma corespunzătoare creanței bugetare din conturile de la lit. c) către OMF.(3) PNC este responsabil pentru constatarea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă pentru AT și FB. În etapa de recuperare și transmitere a sumelor către donatori se efectuează următoarele operațiuni:a) beneficiarul fondurilor de AT și FB virează în lei suma corespunzătoare creanței bugetare, din contul în care a fost încasată în contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.05.86 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, deschise pe numele PNC la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) PNC transferă sumele corespunzătoare creanțelor recuperate din contul specificat la lit. a) în contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ sau în contul 57.10.01.86 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, după caz, pentru continuarea implementării programului;c) PNC transferă sumele corespunzătoare creanțelor recuperate, din contul specificat la lit. b) în conturile în lei deschise în numele său la banca comercială pentru suma reprezentând grantul primit din partea statelor donatoare. După conversia valutară, PNC transferă sumele în contul său în euro deschis pentru primirea grantului corespunzător fondului care îl finanțează la aceeași bancă comercială, în vederea transferului în conturile ACP după finalizarea programelor;d) PNC transferă suma corespunzătoare creanței recuperate la lit. c) în euro în contul „Disponibil din contribuția financiară aferentă Mecanismului financiar al Spațiului European 2014-2021“ sau în contul „Disponibil din contribuția aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“, în funcție de mecanismul financiar care finanțează programul gestionat, conturi analitice denominate în euro, deschise la Banca Națională a României pe numele MFP și gestionate de către ACP;e) ACP transferă suma corespunzătoare creanței bugetare din conturile de la lit. c) către statele donatoare.  +  Articolul 14(1) Pentru sumele acordate în avans și nejustificate corespunzător, potrivit art. 8 alin. (2), inclusiv cele neeligibile, OP/PNC notifică în scris, în prealabil, PP/beneficiarii cu privire la obligația restituirii acestora.(2) În cazul în care PP/beneficiarii nu restituie OP/PNC sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile de la data primirii notificării prealabile, OP/PNC aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor, precum și a Fondului pentru relații bilaterale și Fondului pentru asistența tehnică  +  Articolul 15(1) OP și PNC au obligația să respecte prevederile specifice prezentului capitol.(2) Pentru faza de angajare a cheltuielilor, OP și PNC, instituții publice, efectuează următoarele operațiuni:a) completează formularul 1 - propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, conform anexei, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa prevăzută la art. 17 din Ordonanță;b) formularul 1 - propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament se completează la rubricile compartiment de specialitate și compartiment contabilitate de către persoanele responsabile, este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, este aprobat de către ordonatorul de credite;c) în prima lună a anului bugetar se rezervă în totalitate creditele bugetare aprobate, completând formularul 2 - angajament bugetar global în limita creditelor bugetare aprobate;d) în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile lit. c) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă;e) în cazul în care bugetul de stat se aprobă prin lege după începerea anului bugetar, prevederile lit. c) se aplică în luna intrării în vigoare a legii de aprobare, în limita creditelor bugetare aprobate;f) semnează contractele sau deciziile/ordinele de finanțare cu PP/beneficiari, contractele sau deciziile/ordinele de finanțare sunt supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;g) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.(3) FRDS gestionează creditele de angajament și creditele bugetare alocate de MDRAPFE, elaborează procedura proprie, iar angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar propriu, potrivit dispozițiilor legale.(4) Prevederile lit. c), d) și e) se aplică și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerului Educației Naționale, pentru Fondul român de dezvoltare socială, respectiv Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanță.  +  Articolul 16Pentru parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 17 alin. (3) din Ordonanță, instituțiile implicate efectuează următoarele operațiuni:1. MDRAPFE:a) comunică FRDS limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate în anexă la buget, în cadrul cărora se pot încheia contracte și/sau decizii de finanțare cu PP și/sau beneficiari și, respectiv, se pot efectua plăți;b) în vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, rezervă în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute pentru cofinanțarea de la bugetul de stat, completând formularul 2;c) în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, creditele bugetare se rezervă în luna în care a intervenit modificarea respectivă;d) înregistrează în contabilitate angajamentele legale la începutul anului la nivelul creditelor de angajament aprobate în anexă la bugetul acestuia;e) în cazul în care valoarea creditelor de angajament se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentele legale se înregistrează în contabilitate la nivelul creditelor de angajament în luna în care a intervenit modificarea respectivă;2. FRDS semnează contractele și/sau decizii de finanțare cu PP și/sau beneficiari în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele gestionate de către acesta în anexă la bugetul MDRAPFE supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;3. Ministerul Educației Naționale comunică limita creditelor de angajament aprobate în anexa la buget Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).  +  Articolul 17În cazul fazei de lichidare a cheltuielilor, OP/PNC, instituții publice, efectuează următoarele operațiuni:a) verifică rapoartele intermediare sau finale de progres ale proiectului, precum și existența documentelor justificative anexate, primite de la PP/beneficiari conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanțare și procedurilor proprii;b) după confirmarea corectitudinii documentelor verificate, OP/PNC autorizează plata conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate și parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor;c) prevederile lit. a) se aplică și FRDS în calitate de operator de program, în vederea efectuării plății.  +  Articolul 18(1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul OP/PNC, instituții publice, folosind formularul 3, conform anexei, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuției publice naționale și în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă grantului.(2) Formularul 3 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru acordarea avansului, prefinanțării, precum și pentru rambursarea cheltuielilor eligibile.(3) Plățile se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 19OP/PNC, precum și ACP au obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al OP sau ACP.  +  Articolul 20În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale OP sau PNC și cele ale PP sau ale beneficiarilor, pentru operațiunile gestionate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE, PP, respectiv beneficiarii au obligația transmiterii formularului 4, conform anexei, din care să rezulte sumele primite de la OP sau PNC și cele plătite (restituite) acestora, conform prevederilor din contractele sau deciziile de finanțare.  +  Articolul 21(1) Sumele aferente tipurilor de opțiuni de simplificare a costurilor menționate la art. 18 din Ordonanță se stabilesc în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare și se aprobă la nivelul punctului național de contact pentru fondul pentru relații bilaterale și la nivelul fiecărui operator de program pentru programul aflat în gestiune.(2) Cheltuielile efectuate aplicând una dintre metodele de simplificare a costurilor nu se justifică prin documente-suport, conform art. 8.12.6 și art. 8.12.7 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021.(3) Operatorii de program/punctul național de contact aplică prevederile privind baremele de cheltuieli aferente deplasărilor sau de altă natură stabilite prin regulamentele de implementare, acordurile de program sau alte ghiduri aprobate de statele donatoare.(4) Contractele/deciziile/ordinele/alte documente cu valoare juridică similară de finanțare încheiate între operatorii de program/PNC și promotorii de proiect/beneficiari, precum și acordurile de parteneriat încheiate între promotorii de proiect și partenerii de proiect vor conține toate dispozițiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condițiile de plată a finanțării pe baza sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a ratelor fixe.  +  Capitolul V Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat  +  Articolul 22(1) Proiectele finanțate în cadrul celor două mecanisme financiare SEE pot fi implementate în parteneriat cu entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenței financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, precum și organizații interguvernamentale, conform prevederilor art. 1.6 lit. w) din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România sau a unei organizații internaționale.(2) Proiectele finanțate prin fondurile de AT și FB pot fi implementate în parteneriat cu entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare sau statele beneficiare ale asistenței financiare acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, precum și organizații interguvernamentale.  +  Articolul 23Liderul parteneriatului este PP, conform art. 2 alin. (3) lit. u), sau beneficiar, conform art. 2 alin. (3) lit. f) din Ordonanță. Aceștia sunt responsabili cu asigurarea implementării proiectului și cu respectarea tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat cu OP/PNC, după caz, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 24(1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider și parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România și regulamentelor de implementare ale statelor donatoare.(3) Acordul de parteneriat trebuie să respecte prevederile art. 7.7 din Regulamentul SEE 2014-2021/Regulamentul norvegian 2014-2021. Acesta este transmis de către PP/beneficiari, înainte de semnarea contractului/deciziei/ ordinului de finanțare între OP/PNC și PP/beneficiari, operatorului de program/PNC pentru verificarea conformității cu prevederile acestui articol.(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența PP/beneficiarilor care au calitatea de lider al parteneriatului.(5) PP instituții publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din mecanismele financiare SEE și norvegian, menționând totodată principalele activități ale proiectului și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă și nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 14 din Ordonanță se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire națională sau prin internet și demonstrează că a ales partenerii dintre entitățile private care au răspuns anunțului public, cu excepția instituțiilor de învățământ superior private acreditate, precum și a instituțiilor de cercetare în cazul programului de burse.(7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state, procedura transparentă și nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 14 din Ordonanță, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectați dintre organizațiile care au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului, cu excepția instituțiilor de învățământ superior private acreditate, precum și a instituțiilor de cercetare în cazul programului de burse.(8) Transferurile de sume, între lider și parteneri, efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului, se efectuează pe baza prevederilor acordului de parteneriat, cu respectarea prevederilor Ordonanței și a prezentelor norme metodologice.(9) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul instituție publică are obligația deschiderii unui cont de disponibil, conform art. 29 alin. (1) pct. B, în vederea primirii de la OP a sumelor aferente avansului, plăților intermediare și finale în cadrul proiectului.(10) Sumele primite conform alin. (9) sunt virate de lider în contul propriu și în conturile partenerilor deschise la Trezoreria Statului sau la instituții de credit din România și în conturile deschise pe numele partenerilor la o instituție de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituție de credit din România, în situația în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat și nu are un cont deschis la o instituție de credit din România.  +  Capitolul VI Conturile aferente derulării mecanismelor financiare SEE și norvegian și contribuției publice naționale totale  +  Articolul 25În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanță, se deschid pe numele Ministerului Finanțelor Publice următoarele conturi analitice denominate în euro, la BNR, gestionate de ACP, astfel:1. Contul „Disponibil din contribuția financiară aferentă Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021“ prin care se efectuează următoarele operațiuni de încasări și plăți astfel:1.1. încasări provenite din:a) sumele în euro transferate de OMF, reprezentând avans sau prefinanțare sau rambursare;b) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanțe și/sau sume neutilizate;c) sumele în euro transferate de OP și PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de OMF și ACP;d) sume în euro reprezentând dobânda contului curent;1.2. plăți:a) sume în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la OMF;b) sume în euro în conturile OMF;c) sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent;2. contul „Disponibil din contribuția aferentă Mecanismului financiar norvegian 2014-2021“ prin care se efectuează următoarele operațiuni de încasări și plăți astfel:2.1. încasări provenite din:a) sumele în euro transferate de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, reprezentând avans, prefinanțare sau rambursare;b) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând creanțe și/sau sume neutilizate;c) sumele în euro transferate de OP sau PNC reprezentând dobânzi sau alte sume solicitate de Mecanismul financiar norvegian sau ACP;d) sume în euro reprezentând dobânda contului curent;2.2. plăți:a) plata sumelor în euro în conturile OP sau PNC, reprezentând sumele primite în euro de la Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei;b) plata sumelor în euro în conturile Mecanismului financiar norvegian;c) sume în euro reprezentând dobânda aferentă contului curent.  +  Articolul 26În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanță, se deschid pe numele OP conturi în euro la bănci comerciale prin intermediul cărora se efectuează operațiuni de încasări și plăți.  +  Articolul 27(1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea programelor aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, reglementate prin Ordonanță, pe numele operatorilor de program/PNC, instituții publice, se deschid conturi în lei la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(2) Pentru asistență financiară nerambursabilă pentru programele aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului conturi în lei pe numele:a) OP instituții publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică (ATCP) a Municipiului București;b) FRDS în calitate de OP - la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a organului fiscal la care FRDS este luat în evidență fiscală;c) Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 4;d) Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în calitate de OP - la Trezoreria Statului a sectorului 1.  +  Articolul 28(1) Conturile care se deschid pe numele OP la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile din cadrul programelor aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 sunt următoarele:a) contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 -mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;– sume transferate de OP din contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând sume recuperate de la PP sau liderii de parteneriat aferente fondului extern nerambursabil;– dobânda aferentă disponibilităților din contul de disponibil;– sume neutilizate și transferate de PP/beneficiari;2. plăți:– sume virate PP/beneficiarilor sau liderilor de proiect în conturile deschise la Trezoreria Statului prevăzute la art. 29 din prezentele norme metodologice sau în conturile deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria Statului pe numele PP/beneficiarilor, alții decât instituții publice;– sume virate în conturile prevăzute la art. 29 alin. (1) pct. D din prezentele norme metodologice pentru rambursarea primei și ultimei tranșe, în conformitate cu art. 6 alin. (7) din Ordonanță;– sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând creanțe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;– sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;– sume transferate de OP în contul propriu la banca comercială reprezentând sume neutilizate de către PP/beneficiari;b) conturile de credite bugetare deschise și repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ și de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale OP instituții publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru derularea operațiunilor dispuse de aceștia din sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b),c) și d) din Ordonanță, inclusiv cele aferente costurilor de management, cod 58.34.01, cod 58.34.02 și 58.23;c) contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– sume de la PP sau lideri de proiect, ca urmare a recuperării unor creanțe bugetare rezultate din nereguli, atât fondului extern nerambursabil, cât și cofinanțare, inclusiv dobânzi la creanțe stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. plăți:– sume virate de OP în contul 57.10.01.84 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând creanțe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil;– sume transferate de OP reprezentând creanțe bugetare recuperate aferente cofinanțării în conturile de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ din care au fost efectuate plățile către PP/lider de parteneriat - în cazul OP instituții publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;– în cazul ANPCDEFP și UEFISCDI, sume transferate în conturile prin care își gestionează bugetele de venituri și cheltuieli, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;– în cazul FRDS, sume transferate în contul 57.10.02.84 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;– sume reprezentând dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care se constituie venit la bugetul de stat și se transferă în contul de venituri al bugetului de stat.Din acest cont, OP transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;d) contul 57.10.02.84 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– sume virate de MDRAPFE reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat;– sume virate din contul 57.10.05.84 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ reprezentând creanțe bugetare rezultate din nereguli, recuperate, aferente cofinanțării de la bugetul de stat;– sume încasate potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanță;– sume neutilizate și transferate de PP/beneficiari;2. plăți:– sume virate PP sau liderilor de proiect reprezentând cofinanțarea publică în conturile prevăzute la art. 29, inclusiv cofinanțarea publică transferată în contul OP rămasă neutilizată la sfârșitul anului în contul PP sau liderului de proiect;– restituirea la bugetul MDRAPFE a eventualelor sume reprezentând cofinanțare publică rămase după finalizarea programelor, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost primite sumele respective, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;e) contul 57.10.04.84 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea cheltuielilor certificate de ACP și care nu sunt considerate eligibile de CMF pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program, în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– sume virate de MDRAPFE pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către ACP și care nu sunt considerate eligibile de către CMF;– sume virate de MDRAPFE pentru alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor, conform art. 6 din Ordonanță;2. plăți:– sume virate de FRDS în contul propriu deschis la o bancă comercială în vederea virării acestora către ACP;f) contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;g) contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;h) contul 57.10.01.87 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Costuri de management și alte linii bugetare finanțate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează operațiuni de încasări și plăți în lei aferente costurilor de management, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare încheiate;i) contul 57.10.02.87 „Disponibil de la bugetul de stat pentru cofinanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Costuri de management și alte linii bugetare finanțate din mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ - în cazul FRDS în calitate de operator de program, în care se înregistrează operațiuni de încasări și plăți în lei aferente costurilor de management în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare încheiate.  +  Articolul 29(1) Pentru implementarea proiectelor din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, pe numele beneficiarilor/PP/partenerilor de proiecte/ liderilor de proiect, se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi, astfel:A. conturi de venituri a) 20D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare centrală - modelul prefinanțării;b) 21D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituțiilor publice de subordonare locală finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;c) 22D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;d) 28D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;e) 26D483103 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pentru încasarea fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;f) 20D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor finanțate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare centrală;g) 21D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor finanțate din mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituțiilor publice de subordonare locală, finanțate integral sau parțial din venituri proprii; h) 22D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor finanțate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;i) 28D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor finanțate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;j) 26D427500 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021“ - pentru încasarea sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor finanțate din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 și norvegian 2014-2021 - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din fondul național de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;k) 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare centrală - modelul prefinanțării; l) 21D401502 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituțiilor publice de subordonare locală finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;m) 22D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;n) 28D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;o) 26D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;B. conturi de disponibil deschise pe numele liderilor de proiect (modelul prefinanțării și modelul rambursării):b1) instituții publice din administrația publică centrală:1. contul 50.05.31 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administrația publică centrală - Mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“ ;2. contul 50.05.32 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administrația publică centrală - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;b2) instituții publice din administrația publică locală:1. contul 50.06.06 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administrația publică locală - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;2. contul 50.06.07 „Disponibil al liderilor de parteneriat din administrația publică locală - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;b3) alții decât instituții publice:1. contul 50.99.22 „Disponibil al liderilor de parteneriat alții decât instituții publice - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“2. contul 50.99.23 „Disponibil al liderilor de parteneriat, alții decât instituții publice - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;C. conturi de disponibil deschise pe numele beneficiarilor/PP/partenerilor de proiecte, alții decât instituții publice (modelul prefinanțării și modelul rambursării):1. contul 50.99.20 „Disponibil al promotorilor de proiecte, alții decât instituții publice - Mecanisme financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;2. contul 50.99.21 „Disponibil al beneficiarilor, alții decât instituții publice - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“;D. conturi de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele reprezentând FEN, conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanță: 1. contul 20A483101 - „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică centrală - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;2. contul 20A483102 - „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică centrală - Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori“.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligația virării sumelor în lei în unul dintre conturile prevăzute la pct. A și C deschise atât pe numele lor, cât și ale partenerilor lor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale în cazul în care aceștia nu au calitatea de instituție publică și au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale.(3) În situația în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat și nu are un cont deschis la o instituție de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România.(4) Liderul are obligația transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât și OP cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont.(5) Partenerii au obligația verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(6) În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligați să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât și operatorului de program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării;  +  Articolul 30(1) Pentru gestionarea fondurilor de asistență tehnică și pentru relații bilaterale se deschid conturi după cum urmează:a) pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Punctului național de contact (MDRAPFE-PNC) se deschid conturi în euro la o bancă comercială prin intermediul cărora se efectuează operațiuni de încasări și plăți;b) pe numele MDRAPFE-PNC se deschid la ATCP a municipiului București următoarele conturi:A. Fondul pentru relații bilaterale b1) contul 57.10.01.85 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;– dobânda aferentă disponibilităților din contul de disponibil;2. plăți:– sume virate beneficiarilor, inclusiv MDRAPFE-PNC, pentru situația în care acesta are calitatea de beneficiar;– sume virate OP, altele decât cele prevăzute în memorandumurile de înțelegere;– sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;b2) contul 57.10.05.85 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creanțe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. plăți:– sume virate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială reprezentând creanțe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în vederea virării la ACP.Din acest cont MDRAPFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;b3) conturile de credite bugetare deschise și repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ și de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MDRAPFE-PNC deschise la ATCP a municipiului București pentru derularea operațiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanță.B. Asistența tehnică gestionată de MDRAPFE prin MDRAPFE-PNC b4) contul 57.10.01.86 „ Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– echivalentul în lei al sumelor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite în euro de la ACP din conturile deschise la bănci comerciale;– dobânda aferentă disponibilităților din contul de disponibil;2. plăți:– sume transferate MFP pentru proiectele în care ACP și Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) sunt beneficiari;– sume virate MDRAPFE-PNC, pentru situația în care acesta are calitatea de beneficiar;– sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând dobânda acumulată aferentă fondului extern nerambursabil în vederea virării la ACP;– sume transferate în contul MDRAPFE aferente cheltuielilor de personal efectuate de MDRAPFE sau care urmează a fi efectuate de către MDRAPFE pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile în conformitate cu legislația incidentă și în baza Acordului de finanțare pentru asistență tehnică și fondul pentru relații bilaterale;b5) contul 57.10.05.86 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, pentru perioada de programare 2014-2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 - Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 2014-2021/norvegian 2014-2021“, în care se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:1. încasări provenite din:– sume de la MDRAPFE-PNC și MFP, ca urmare a recuperării unor creanțe bugetare rezultate din nereguli aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. plăți:– sume transferate de MDRAPFE-PNC în contul propriu la o bancă comercială, reprezentând creanțe bugetare recuperate aferente fondului extern nerambursabil, inclusiv dobânzi stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în vederea virării la ACP.Din acest cont MDRAPFE-PNC transferă sumele recuperate ca urmare a unor nereguli constatate, inclusiv dobânzile, în conturile corespunzătoare, în termen de 5 zile lucrătoare;b6) conturile de credite bugetare deschise și repartizate 01 „Credite bugetare deschise din bugetul de stat“ și de cheltuieli ale bugetului de stat 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ ale MDRAPFE-PNC deschise la ATCP a municipiului București pentru derularea operațiunilor dispuse de acesta din sumele prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanță.(2) Pe numele beneficiarilor instituții publice din cadrul programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale care utilizează mecanismul prefinanțării se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:A. Fondul pentru relații bilaterale 1. a) 20D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale administrației publice centrale - modelul prefinanțării;b) 21D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ pe numele beneficiarilor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inclusiv al instituțiilor publice de subordonare locală, finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;c) 22D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;d) 28D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ pe numele PP/partenerilor de proiecte/ beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;e) 26D483203 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Fondul pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pe numele PP/partenerilor de proiecte/beneficiarilor care au calitatea de instituții publice finanțate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv finanțate integral sau parțial din venituri proprii - modelul prefinanțării;2. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasare, liderii de proiect au obligația virării sumelor în lei în conturile prevăzute la pct. 1 lit. a)-e) deschise atât pe numele său, cât și al partenerilor săi la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în conturile partenerilor deschise la bănci comerciale, în cazul în care aceștia nu au calitatea de instituție publică și au optat pentru deschiderea conturilor la bănci comerciale.3. În situația în care sumele se virează în euro partenerului care este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat și nu are un cont deschis la o instituție de credit din România, transferul acestora se efectuează de către liderul de parteneriat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării, întrun cont deschis pe numele partenerului la o bancă comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat deschis la o bancă comercială din România.4. Liderul are obligația transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât și operatorilor de program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont.5. Partenerii au obligația verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.6. În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligați să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât și MDRAPFE-PNC, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării.B. Asistență tehnică gestionată de MDRAPFE-PNCa) contul de venit 20D483303 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Asistență tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE și Norvegian 2014-2021 - Prefinanțare“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituții publice ale administrației publice centrale - modelul prefinanțării;b) contul 20D401503 „Venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ - pe numele beneficiarilor care au calitatea de instituții publice de subordonare centrală - modelul prefinanțării.(3) Pe numele beneficiarilor instituții publice din cadrul programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale care utilizează mecanismul rambursării se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului următoarele conturi:A. Fondul pentru relații bilaterale a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian:a.1) 20A483201 „Venituri ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;a.2) 20A483202 „Venituri ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian:b.1) 22A483201 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b.2) 22A483202 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării Fondului pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian:c.1) 28A483201 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;c.2) 28A483202 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;d) conturile de venit ale bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din Fondul pentru relații bilaterale la aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021:d.1) 26A483201 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;d.2) 26A483202 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;e) conturile de venit ale bugetului local în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021:e.1) 21A483201 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică locală - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;e.2) 21A483202 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică locală - Fondul pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.B. Asistență tehnică gestionată de MDRAPFE-PNCa) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE și norvegian:a.1) 20A483301 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică centrală - Asistență tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;a.2) 20A483302 „Venituri ale instituțiilor publice din sectorul administrație publică centrală - Asistență tehnică aferentă mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.  +  Articolul 31Formularele 1-4 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  ANEXĂla normele metodologice
  Formularul 1 - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament
  Ministerul/InstituțiaOperator de program/PNC/PP/beneficiarData emiterii ………….Compartimentul de specialitateNr. …………..
  PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI
  (pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajament
  reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credit cu rol de OP/PNC/…)
  Program: ……………...........Promotor de proiect/Beneficiar: ……..……Calculul disponibilului de credite de angajament- lei -
  ANEXA LA BUGET*)Subdiviziunea clasificației bugetului aprobat***)Credite de angajament(ct. 8071)Credite de angajament angajate(ct. 8072)Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajatSuma angajatăDisponibil de credite de angajament rămas de angajat
  valutacurs valutarlei
  felulsuma
  0123 = col. 1 – 245678 = col. 3 – 7
  FEN (grant)
  Cofinanțare publică
  TOTAL0.00
  0.00
  TOTAL:
  Compartimentul de specialitateDataSemnăturaCompartimentul de contabilitate**)DataSemnăturaControl financiar preventivCFPPDataSemnătura
  Notă
  *) Se completează pentru acțiunile multianuale pe baza datelor din anexele la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele de angajament.
  **) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.
  ***) În cazul grantului se specifică codul de rând din formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
  Ordonator de credite,Data:Semnătura
  Formularul 2 - Angajament bugetar global în limita creditelor bugetare
  Ministerul/InstituțiaOperator de program/PNCData emiterii ………..Compartimentul de specialitateNr. ………….
  ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL
  (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de OP/PNC)
  Înregistrarea bugetarăMecanismul financiar SEE/norvegianProgram: ………Suma
  Finanțarea din FEN postaderare (grant)Cofinanțare publicăTOTAL 0.00
  Compartiment de specialitateData:Semnătura: ….
  Spațiu rezervat CFPP- Viză Data- Refuz de viză Semnătura- Înregistrare individuală Nr. ………. Data
  Ordonator de credite,Data:Semnătura:
  Formularul 3 - Ordonanțare de plată
  Ministerul/InstituțiaOperator de program/PNC/PP/beneficiarData emiterii …………….Compartimentul de specialitateNr. ……….
  ORDONANȚARE DE PLATĂ
  Tipul plății AVANSPREFINANȚARE RAMBURSARE facturaPromotor de proiect: ………./Beneficiar …………..Nr. contract de finanțare ………/Data contract …./decizie de finanțare ……./contract de achizițieLista documentelor justificative ………….Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare (credite bugetare și disponibil aferent finanțare grant):– lei -
  Subdiviziunea clasificației bugetare*)Cap. …. subcap. …..Titlu …… art. ….. alin. …..Disponibil înaintea efectuării plății**)(ct. 8066-770/5xx - doc. în decontare)Suma de platăDisponibil după efectuarea plății
  valutacurs valutarlei
  felulsuma
  0123456 = col. 1 – 5
  FEN (grant)
  Cofinanțare publică****)
  TOTAL0.00
  Numele și adresa promotorului                                              Numărul de cont:de proiect/beneficiarului/contractorului:                                Trezoreria (Banca):......................................………..                                       Cod fiscal 
  Compartimentul de specialitateData …./…./….SemnăturaCompartimentul de contabilitate***)Data …./…./…..SemnăturaControl financiar preventiv propriu (CFPP)Data …./…./….VizaSemnătura
  Notă
  *) În cazul grantului se specifică codul de rând din formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.
  **) Disponibilul din prima ordonanțare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilitățile reportate din anul bugetar anterior și creditele bugetare ale anului curent (plățile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).
  ***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.
  ****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificației bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).
  Ordonator de credite,Data:Semnătura
  Formularul 4 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
  MODEL
  de notificare cu privire la reconcilierea contabilă
  De la: ...........(promotor de proiect sau beneficiar)..........Către: OP sau PNC ...........................................................Referitor: Proiect ...........(numărul contractului de finanțare).......Vă informăm că la data de ................................ situația încasărilor/plăților a fost următoarea:• sume încasate de la OP: ...................................................., conform:– O.P. nr. .............../data ..........................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;– O.P. nr. ............../data ............................, suma ...................................., reprezentând ..................................................;– ................................• sume plătite (restituite) către OP: ................., conform:– O.P. nr. ............./data ............................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;– O.P. nr. ............./data ............................., suma ...................................., reprezentând ..................................................;– ..............
  Promotor de proiect (reprezentant legal)saubeneficiar (reprezentant legal)………….......................................……..
  -----