METODOLOGIE din 7 noiembrie 2017privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 noiembrie 2017    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017.
     +  Capitolul I Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetul de stat, prin bugetele locale/județene, după caz  +  Articolul 1Proiectul planului de școlarizare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor școlare, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic și criteriul relevanței.  +  Articolul 2Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului legislativ se vor urmări:1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar;2. respectarea prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educației Naționale pentru fiecare inspectorat școlar, corelarea la nivelul unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar;3. respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației privind resursele umane calificate necesare desfășurării unui proces educațional eficient și eficace;4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI), Planul local de acțiune al școlii (PAS).  +  Articolul 3Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului economic se vor analiza, în raport cu prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 1/2011):1. situația claselor paralele care se estimează că la sfârșitul anului școlar au efective sub limita minimă, stabilită prin lege, și a căror comasare se impune, fie la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia, fie la nivelul localității/unității administrativ-teritoriale;2. situația claselor din unitățile de învățământ din mediul urban, astfel încât acestea să funcționeze cel puțin cu efectivele medii prevăzute la art. 63 alin. (1) Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 4Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului demografic se va ține seama de:1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică privind evoluția demografică a populației de vârstă cuprinsă în intervalul 0-18 ani, a densității acesteia, a componenței etnice. Pentru nivelurile de studii specifice învățământului profesional și tehnic, analiza evoluției demografice se va face avându-se în vedere și recomandările stabilite prin PRAI și PLAI;2. analiza fenomenului de migrare internă și externă a populației de vârstă școlară și preșcolară;3. asigurarea cuprinderii populației de vârstă preșcolară și școlară, în raport cu opțiunile exprimate, într-o formă organizată de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional și liceal.  +  Articolul 5Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului geografic se vor urmări:1. promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și din mediul rural, cu ofertă de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic;2. dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică tradiția locală și potențialul de dezvoltare socioeconomică, corelate cu posibilitățile de inserție socioprofesională.  +  Articolul 6Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional și liceal, în cadrul criteriului relevanței - conform căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare socioeconomică - se vor urmări:1. investigarea necesarului solicitat de specializări pentru școlarizare în învățământul liceal, filiera teoretică, care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior;2. analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici și proiectarea ofertei de formare profesională în învățământul profesional și tehnic privind calificările profesionale școlarizate în acest segment de învățământ.  +  Articolul 7Fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat se realizează pe baza următoarelor criterii specifice obligatorii:1. constituirea formațiunilor de studiu de început în învățământul liceal, profesional și postliceal din 28 de elevi;2. constituirea formațiunilor de studiu în învățământul profesional dual conform solicitărilor operatorilor economici;3. constituirea formațiunilor de studiu în cadrul limitelor maxime prevăzute de art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;4. constituirea formațiunilor de studiu peste limitele maxime, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;5. stabilirea de către inspectoratele școlare a numărului de locuri pentru candidații de etnie romă și candidații din Republica Moldova, repartizarea acestora pe unități de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;6. asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare;7. asigurarea cuprinderii întregii generații de absolvenți ai clasei a VIII-a în învățământul liceal și în învățământul profesional, inclusiv dual, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, conform legii;8. reducerea numărului de clase cu predare simultană și, respectiv, a numărului de clase cu efective sub limita minimă prevăzută de art. 63 din Legea nr. 1/2011;9. organizarea programului „A doua șansă“ în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.  +  Articolul 8(1) Organizarea formațiunilor de studiu prevăzute la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 se aprobă de către secretarul de stat care coordonează învățământul preuniversitar și de către secretarul de stat care coordonează învățământul preuniversitar în limbile minorităților. Propunerile fundamentate ale unităților de învățământ preuniversitar și asumate de către inspectoratele școlare privind organizarea formațiunilor de studiu prevăzute la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 sunt centralizate la nivelul Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul și înaintate spre aprobare, cu avizul Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă și Direcției generale economice.(2) Inspectoratele școlare analizează și avizează în consiliul de administrație solicitările unităților de învățământ care organizează formațiuni de studiu independente, aflate sub incidența prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, altele decât cele propuse să funcționeze în regim simultan. Formațiunile de studiu propuse să funcționeze în regim simultan nu intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. (3) Situațiile avizate prevăzute la alin. (2) se centralizează și se transmit, semnate și ștampilate, la Direcția minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale, spre aprobare.  +  Articolul 9(1) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru filiera tehnologică, clasa a IX-a cu frecvență (seral), și pentru filiera teoretică, clasa a IX-a cu frecvență (seral) sau cu frecvență redusă, se vor face numai pentru absolvenții ciclului gimnazial din promoțiile anterioare care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019.(2) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasele a XI-a, învățământ de masă cu frecvență (seral), filieră tehnologică, ciclul superior, se vor face ținând seama de numărul estimat al solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolvenților de stagii de pregătire practică, absolvenților învățământului profesional din seria curentă și seriile anterioare, absolvenților anului de completare, după completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislației în vigoare.(3) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasele de început din învățământul special cu frecvență (zi/seral), filieră tehnologică/teoretică, ciclul superior al liceului, se vor face ținând seama de numărul estimat al solicitărilor absolvenților ciclului inferior al liceului din seriile anterioare, absolvenților de stagii de pregătire practică, absolvenților învățământului profesional din seria curentă și seriile anterioare, absolvenților anului de completare, după completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislației în vigoare pentru organizarea și funcționarea învățământului special.  +  Articolul 10(1) Propunerile privind numărul de locuri pentru învățământul profesional, inclusiv dual, se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind organizarea acestui tip de învățământ și pe baza unei analize detaliate a nevoilor pieței muncii, a tendințelor de dezvoltare economică din zonă, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI și PLAI, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici, cu respectarea etapelor și acțiunilor prevăzute în calendarul elaborat în baza art. 41 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017.(2) Propunerile privind numărul de locuri pentru stagiile de pregătire practică se realizează pe baza opțiunilor exprimate în scris de către absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică.  +  Articolul 11(1) Conducerea unității de învățământ răspunde de fundamentarea și elaborarea proiectului planului de școlarizare, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(2) În proiectul planului de școlarizare se vor propune doar clase pentru nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesională pentru care unitatea de învățământ are autorizare de funcționare provizorie/acreditare.(3) Proiectul planului de școlarizare este dezbătut în consiliul profesoral al unității de învățământ, pe baza unei analize a nivelurilor educaționale propuse, structurate pe filiere, profiluri, specializări, domenii și calificări profesionale.(4) Proiectul planului de școlarizare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ, după care se înaintează inspectoratului școlar spre analiză.(5) Prin proiectul planului de școlarizare, conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat va solicita inspectoratului școlar avizul pentru înființarea și/sau funcționarea formațiunilor de studiu pentru situațiile de excepție, prevăzute la art. 63 din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 12(1) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează propunerile transmise de unitatea de învățământ, operează sau nu modificări și întocmește proiectul planului de școlarizare la nivel județean, pe care îl înaintează spre aprobare la Ministerul Educației Naționale.(2) Unitățile de învățământ sunt informate în scris dacă la nivelul consiliului de administrație al inspectoratului școlar au fost operate modificări în proiectul planului de școlarizare propus.  +  Articolul 13Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera tehnologică) și postliceal conține, în mod obligatoriu, avizul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) și al coordonatorului regional al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).  +  Articolul 14Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de școlarizare precum și defalcarea acestuia în profil teritorial pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări profesionale și forme de învățământ, precum și de exactitatea datelor transmise răspund inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți care au atribuții privind rețeaua școlară.  +  Articolul 15Ministerul Educației Naționale analizează proiectul planului de școlarizare înaintat de fiecare inspectorat școlar, pe niveluri și forme de învățământ, și va întocmi proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.  +  Articolul 16Cifrele de școlarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului au caracter maximal. Ministerul Educației Naționale repartizează global fiecărui inspectorat școlar, pe niveluri de învățământ, pe forme de organizare, pe filiere/profiluri/ specializări/domenii ale pregătirii de bază/domenii, cifrele de școlarizare.  +  Articolul 17În termen de 10 zile de la primirea acestora de la Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare aprobă și repartizează fiecărei unități de învățământ cifrele de școlarizare defalcate pe niveluri de învățământ, filiere, profiluri, domenii ale pregătirii de bază, specializări și calificări profesionale autorizate/acreditate, număr de formațiuni de studiu.  +  Articolul 18(1) La aprobarea numărului de posturi pentru fiecare inspectorat, Ministerul Educației Naționale ține seama de modificările determinate în structura numărului de posturi de planurile-cadru în vigoare, precum și de necesitatea asigurării serviciilor de sprijin educațional prevăzute de lege.(2) Adresa de înaintare a proiectului planului de școlarizare de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației Naționale va avea următorul conținut: „Prezentul proiect al planului de școlarizare pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat inspectoratului școlar de către Ministerul Educației Naționale. Inspectoratul școlar a luat toate măsurile cu privire la încadrarea unităților de învățământ în bugetul calculat pe baza legislației în vigoare.“(3) Datele referitoare la proiectul planului de școlarizare pentru nivelurile și formele de învățământ din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular vor fi transmise separat pentru fiecare tip de învățământ (de stat sau particular), conform machetelor elaborate de Ministerul Educației Naționale.(4) Datele referitoare la proiectul planului de școlarizare pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2018-2019 se încarcă integral în aplicația informatică dedicată - Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).  +  Capitolul II Evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate  +  Articolul 19(1) Conducerile unităților de învățământ preuniversitar particular întocmesc proiectul planului de școlarizare pe fiecare nivel de învățământ, menționând distinct numărul de copii/elevi pe fiecare nivel de învățământ/ specializare/calificare profesională acreditat(ă)/autorizat(ă).(2) Directorii unităților de învățământ preuniversitar particular transmit inspectoratelor școlare proiectele planurilor de școlarizare stabilite la nivelul unității de învățământ respective, pe filiere/profiluri/specializări/domenii ale pregătirii de bază/ domenii/calificări profesionale. Pentru unitățile de învățământ particular nu se aprobă/avizează cifra de școlarizare, răspunderea privind alcătuirea și realizarea planului de școlarizare revenind conducerilor acestora.(3) Conducerile unităților de învățământ particular transmit inspectoratului școlar, separat, prin proiectul planului de școlarizare, datele referitoare la nivelurile de învățământ/ specializările/calificările profesionale acreditate, care vor fi școlarizate în anul școlar 2018-2019 în unitatea de învățământ, în vederea asigurării finanțării de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare.(4) Inspectoratele școlare analizează proiectele planurilor de școlarizare propuse de către unitățile de învățământ particular din perspectiva respectării de către acestea a școlarizării pe nivelurile/domeniile și în specializările/calificările profesionale pentru care unitățile de învățământ respective sunt autorizate/ acreditate și transmit centralizat proiectul planului de școlarizare al unităților de învățământ preuniversitar particular la Ministerul Educației Naționale.(5) Datele referitoare la nivelurile de învățământ/ specializările/calificările profesionale pentru care unitățile de învățământ particular sunt autorizate/acreditate se centralizează la nivel de inspectorat școlar și se transmit la Ministerul Educației Naționale.  +  Capitolul III Emiterea avizului conform pentru organizarea/reorganizarea rețelei școlare  +  Articolul 20În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) avizul conform pentru organizarea rețelei școlare - este actul emis de către inspectoratele școlare la solicitarea formulată de către autoritățile administrației publice locale în vederea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, respectiv de Ministerul Educației Naționale la solicitarea formulată de către consiliile județene/consiliile locale și ale sectoarelor municipiului București, în vederea organizării rețelei școlare pentru învățământul special de nivel liceal și special de nivel postliceal, cu consultarea partenerilor sociali;b) unitate de învățământ cu personalitate juridică (PJ) - reprezintă orice unitate de învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată din sistemul național de învățământ preuniversitar, având ca elemente definitorii: actul de înființare (ordin al ministrului/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene, după caz/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în vigoare), patrimoniu (sediu, dotări corespunzătoare, adresă), cod de identificare fiscală (CIF), ștampilă cu stema României și denumirea Ministerului Educației Naționale și cont la Trezoreria Statului/bancă (pentru unitățile de învățământ particular);c) structură școlară arondată (AR) - este unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei unități de învățământ cu personalitate juridică (PJ), reprezentând o locație a acesteia;d) rețea școlară locală - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, din raza de competență a autorităților administrației publice locale;e) rețea școlară județeană/a municipiului București - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate care funcționează la nivelul unui județ/al municipiului București;f) rețea școlară națională - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate cuprinse în sistemul național de învățământ preuniversitar;g) organizarea rețelei școlare - este procesul de stabilire a unităților de învățământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat și particular care vor funcționa în anul școlar următor pe raza unității administrativ-teritoriale respective. Actul administrativ prin care se organizează rețeaua școlară a localității/județului/sectorului municipiului București este hotărârea consiliului local/consiliului județean, emisă în baza prevederilor legislației în vigoare;h) reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar - este operațiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice, ce are ca efecte înființarea, modificarea ori încetarea acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare;i) unitate/unități de învățământ dobânditoare - reprezintă unitatea/unitățile de învățământ cu personalitate juridică căreia/cărora i/li se transferă drepturile, obligațiile, patrimoniul și personalul unității de învățământ care se reorganizează, prin absorbție, contopire sau divizare totală, și își pierde personalitatea juridică.  +  Articolul 21(1) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică (PJ) are buget și contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și altor prevederi ale legislației în vigoare. Administratorul financiar (contabilul), definit potrivit reglementărilor legale, are obligațiile prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în Legea educației naționale nr. 1/2011 și în alte prevederi ale legislației în vigoare.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică își organizează propriul compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, asumându-și răspunderea legală pentru gestionarea fondurilor primite prin finanțare de la bugetul de stat prin bugetele locale.  +  Articolul 22(1) Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz.(2) Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean prin care este aprobată rețeaua școlară.(3) Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean;b) transmiterea proiectului de rețea școlară, realizat de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președinte al consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;c) realizarea activităților de monitorizare și control al spațiilor de învățământ în care unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcționeze de către inspectoratele școlare, în colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, privind îndeplinirea cerințelor din standardele de autorizare/acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar;d) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea/reorganizarea acestora);e) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale.(4) În condițiile în care, în situații excepționale, unitățile de învățământ nou-înființate nu sunt cuprinse în hotărârea consiliului local, potrivit prevederilor legale, sunt supuse monitorizării și controlului, conform legii. Pentru aceste unități de învățământ inspectoratele școlare colaborează cu administrația publică locală pentru cuprinderea lor în rețeaua școlară, pe baza prevederilor prezentei metodologii, nu mai târziu de începerea cursurilor. Activitățile de monitorizare și control desfășurate la unitățile de învățământ aflate în această situație continuă până la cuprinderea lor în rețeaua școlară.  +  Articolul 23(1) Organizarea rețelei școlare se realizează anual. În procesul de organizare a rețelei școlare unitățile de învățământ pot să își păstreze statutul și structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor operațiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora. Autoritățile administrației publice locale, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, și, respectiv, persoanele juridice finanțatoare, pentru unitățile de învățământ particular, vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a unităților de învățământ, însoțite de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus. (2) Reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar particular se realizează prin hotărâre a persoanelor juridice finanțatoare. Hotărârea de reorganizare a unităților de învățământ particular se comunică atât autorităților administrației publice locale, respectiv consiliului local sau, după caz, consiliului județean, cât și inspectoratului școlar, însoțită de solicitarea de cuprindere în rețeaua școlară din raza lor de competență, înainte de solicitarea de emitere a avizului conform pentru organizarea rețelei școlare. Propunerea de reorganizare este însoțită de un raport argumentativ privind necesitatea reorganizării unităților de învățământ respective. (3) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar rezultate în urma procesului de reorganizare, autoritățile publice locale (prin primar/președintele consiliului județean), respectiv persoanele juridice finanțatoare (pentru unitățile de învățământ particular) au obligația să se asigure, înainte de începerea anului școlar următor, că acestea dețin autorizațiile de mediu, sanitare și de securitate contra incendiilor pentru spațiile în care vor desfășura proces educațional. (4) Unitățile de învățământ care își schimbă sediul sau își extind activitatea pe aceleași niveluri de învățământ/ specializări/calificări profesionale în noi sedii au obligația să anunțe, potrivit legislației în vigoare: autoritățile publice locale, inspectoratul școlar și ARACIP. Unitățile de învățământ respective au obligația deținerii autorizațiilor de mediu, sanitare și de securitate contra incendiilor, înainte de începerea procesului educațional pentru spațiile respective. Inspectoratele școlare, în colaborare cu ARACIP, vor desfășura activități de monitorizare și control, pe baza standardelor de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007, privind îndeplinirea cerințelor referitoare la organizarea și funcționarea spațiilor de învățământ în care unitățile de învățământ aflate în această situație urmează să funcționeze, pentru niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale pentru care acestea au fost autorizate/acreditate. Unitățile de învățământ aflate în această situație vor desfășura proces educațional în noile locații numai după constatarea respectării, în spațiile respective, a cerințelor standardelor, corespunzător nivelurilor/specializărilor/calificărilor profesionale pentru care unitățile de învățământ respective au fost autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate. (5) Extinderea activității unităților de învățământ într-un alt județ se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind procedura de autorizare de funcționare provizorie, prin ARACIP.(6) Înființarea de noi unități de învățământ preuniversitar, altele decât cele rezultate din procesul de reorganizare, se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind procedura de autorizare de funcționare provizorie, prin ARACIP.  +  Articolul 24În vederea organizării rețelei școlare locale, consiliile locale/județene întocmesc un proiect al rețelei școlare, care se transmite inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale de către primar/președintele consiliului județean, în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoțită de proiectul de rețea școlară și de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor. Unitățile de învățământ supuse procesului de reorganizare, cu operațiile specifice detaliate, vor fi menționate expres fie separat, într-un proiect de hotărâre a consiliului local/consiliului județean, fie în cadrul aceluiași proiect de act administrativ emis pentru organizarea rețelei școlare din raza de competență, dar la articole distincte.  +  Articolul 25(1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare vor ține seama de următoarele criterii:a) calitatea educației furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de acreditare/ evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar;b) asigurarea finanțării de bază pentru toți copiii/elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular, conform legislației în vigoare;c) eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/colegiu național“; e) respectarea prevederilor legale privind menținerea titlului de „colegiu/colegiu național“;f) respectarea prevederilor legislației în vigoare privind operațiunile specifice efectuate de autoritățile administrației publice locale referitoare la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv înființarea/desființarea/reorganizarea acestora; g) încadrarea cheltuielilor unității de învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar;h) efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ sunt mai mari decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.(2) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar liceal și postliceal special, Ministerul Educației Naționale va avea în vedere următoarele criterii: a) calitatea educației furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de acreditare/ evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar;b) eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/colegiu național“;d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea unităților de învățământ pentru nivelurile liceal special și postliceal special;e) efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ sunt mai mari decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;f) respectarea cerințelor standardelor de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind spațiile de învățământ în care vor funcționa unități de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare. (3) Inspectoratele școlare/Ministerul Educației Naționale analizează solicitările autorităților administrației publice locale și dispun, în acord cu prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, activități de monitorizare și control al spațiilor de învățământ în care unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcționeze privind îndeplinirea cerințelor din standardele de autorizare/acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007. Monitorizarea și controlul se vor desfășura pe baza standardelor de autorizare/acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007, pentru niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale autorizate/ acreditate, care vor fi dobândite de către unitățile de învățământ în urma procesului de reorganizare, prin verificarea cerințelor referitoare la organizarea și funcționarea spațiilor de învățământ în care aceste unități de învățământ vor funcționa. (4) După efectuarea activităților de monitorizare și control menționate la alin. (3), inspectoratele școlare hotărăsc emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare. (5) Concomitent cu avizul conform, inspectoratele școlare comunică autorităților administrației publice locale, respectiv primarului și consiliului local, lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare, în vederea includerii acestora în rețeaua școlară.  +  Articolul 26În situația în care, după începerea cursurilor, efectivele de copii și elevi ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform și s-a emis hotărâre a consiliului local/consiliului județean, după caz, scad sub limitele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, unitățile de învățământ respective își continuă activitatea, urmând a intra în proces de reorganizare începând cu anul școlar următor.  +  Articolul 27(1) Reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune și divizare, după cum urmează:a) fuziunea prin absorbție reprezintă operația juridică prin care unitățile de învățământ cu personalitate juridică ale căror efective de preșcolari și/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 și/sau unitățile de învățământ care, deși au efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare și sunt absorbite de către o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică. În acest caz, drepturile și obligațiile unității de învățământ/unităților de învățământ absorbită/absorbite se transferă în patrimoniul unității de învățământ cu personalitate juridică care absoarbe;b) fuziunea prin contopire reprezintă operația juridică prin care două sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică ale căror efective de preșcolari și/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 și/sau unități de învățământ care, deși au efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare, se contopesc și rezultă o nouă unitate de învățământ cu personalitate juridică. În acest caz, drepturile și obligațiile unităților de învățământ care se contopesc se transferă în patrimoniul unității de învățământ cu personalitate juridică nou-înființate;c) divizarea totală reprezintă operațiunea juridică prin care o unitate de învățământ cu personalitate juridică ale cărei efective de preșcolari și/sau elevi scad sub limitele minime prevăzute de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 sau o unitate de învățământ care, deși are efective mai mari decât minimul prevăzut de lege, intră în proces de reorganizare și se divide în două sau mai multe unități de învățământ. Întregul patrimoniu al unității de învățământ supuse divizării se împarte între unități de învățământ cu personalitate juridică care există deja sau care se înființează prin divizare. În acest caz, drepturile și obligațiile unității de învățământ divizate total se transferă către unitatea/unitățile cu personalitate juridică, proporțional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învățământ supusă operațiunii de divizare; d) divizarea parțială reprezintă operațiunea juridică prin care o parte din patrimoniul unei unități de învățământ cu personalitate juridică se desprinde și se transmite către una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică. În acest caz, drepturile și obligațiile aferente părții desprinse prin divizare parțială se transferă către unitatea/unitățile cu personalitate juridică, proporțional cu partea de patrimoniu preluată de la unitatea de învățământ cu personalitate juridică care se divizează parțial.(2) Persoanele juridice finanțatoare ale unităților de învățământ particular/Unitățile de învățământ particular au obligația să comunice autorităților administrației publice locale datele specifice ale unității de învățământ particular, statutul acesteia, denumire, adresă, niveluri de învățământ școlarizate, date de contact, în vederea cuprinderii în rețeaua organizată de către autoritățile administrației publice locale în raza cărora se află. Solicitarea de cuprindere în rețeaua școlară din localitatea în care funcționează se va transmite la autoritățile publice locale imediat după obținerea ordinului de autorizare, de regulă, înainte de înaintarea solicitării în vederea emiterii avizului conform.(3) Unitățile de învățământ preuniversitar care nu sunt cuprinse în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale în care se află nu pot beneficia de drepturile prevăzute de lege.  +  Articolul 28(1) Inspectorul școlar general, în baza hotărârii de aprobare a rețelei școlare locale, adoptată de consiliul local/consiliul județean, și având în vedere hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar privind acordarea avizului conform, emite decizii pentru punerea în aplicare a procesului de reorganizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost implicate în acest proces, menționate detaliat cu fiecare operațiune în actul administrativ. Aceste decizii se comunică unităților școlare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean, dar nu mai târziu de 31 august 2018. (2) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar stabilește: a) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului de la unitatea absorbită către unitatea de învățământ cu personalitate juridică care absoarbe;b) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului unităților de învățământ care se contopesc către nou-înființata unitate cu personalitate juridică;c) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului unității divizate total/parțial către unitatea/unitățile de învățământ cu personalitate juridică dobânditoare;d) transferul drepturilor de a școlariza pe niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale, autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, implicând și transferul cifrei de școlarizare aferente nivelurilor de învățământ/specializărilor/ calificărilor profesionale școlarizate; e) transferul bazei materiale, cu excepția terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare.(3) În îndeplinirea atribuțiilor reglementate la alin. (1), inspectoratul școlar va proceda la: a) informarea și îndrumarea unităților de învățământ care vor intra în reorganizare prin absorbție/contopire/divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acestea, în vederea transferării drepturilor și obligațiilor, a patrimoniului și a personalului către unitatea dobânditoare;b) asigurarea unui proiect de plan de școlarizare pentru unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare;c) asigurarea încadrării personalului didactic în unitatea de învățământ care se reorganizează și/sau, după caz, soluționarea reducerilor de activitate ale acestora, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017, în vigoare, pentru anul școlar 2018-2019;d) emiterea deciziilor de repartizare a personalului didactic transferat de la unitatea care își pierde personalitatea juridică către unitatea/unitățile dobânditoare, conform procedurilor stabilite prin Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017, în vigoare, pentru anul școlar 2018-2019;e) avizarea statelor de personal ale unităților de învățământ dobânditoare, avându-se în vedere funcțiile didactice și nedidactice rezultate prin transferul personalului unității care își pierde personalitatea juridică;f) verificarea modului în care unitatea/unitățile de învățământ dobânditoare a/au procedat la încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului transferat de la unitatea de învățământ care și-a pierdut personalitatea juridică și la înregistrarea acestora în registrul general de evidență a salariaților;g) verificarea finalizării de către unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică ca urmare a reorganizării a procedurii de radiere din evidențele autorităților fiscale (retragerea CIF-ului) și, respectiv, de returnare a sigiliilor acestor unități de învățământ la inspectoratul școlar; h) verificarea preluării de către unitatea/unitățile dobânditoare a arhivei unității/unităților care își pierde/pierd personalitatea juridică prin reorganizare; i) desfășurarea oricăror altor operațiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităților de învățământ, decurgând din rețeaua școlară aprobată prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean. (4) Procedura de transfer al personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică la unitatea dobânditoare este următoarea: anterior încetării personalității juridice, directorul unității de învățământ care se reorganizează emite decizia de transfer ca urmare a reorganizării personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic și dispune încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat, în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. i) și art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare; în baza deciziei de transfer, transmisă unității la care se realizează transferul (unitatea dobânditoare), directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat și încheie contractul individual de muncă, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior începerii activității. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților unității dobânditoare, cu respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. b) și art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29Operațiile specifice privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru activități extrașcolare (palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare) se realizează de către inspectoratele școlare prin hotărâri ale consiliilor de administrație ale acestora, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 30(1) După începerea cursurilor, rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular nu se modifică. (2) În situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean privind organizarea rețelei școlare există solicitări de modificare a rețelei școlare, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în afara calendarului stabilit prin prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar. (3) Modificările de denumire a unităților de învățământ, altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare, prevăzute la art. 27, precum și extinderile de activitate sau schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea rețelei școlare, deoarece nu se modifică structura persoanei juridice în cauză.(4) În situația în care o unitate de învățământ cu personalitate juridică își modifică nivelul de învățământ cel mai înalt pe care a școlarizat/va școlariza, ca urmare a autorizării de funcționare provizorie/acreditării sau încetării școlarizării pe nivelul cel mai înalt, aceasta își va schimba, în mod obligatoriu, denumirea și codul de identificare fiscală.  +  Articolul 31Activitățile de monitorizare și control prevăzute la art. 22, 23 și 25 vor fi reluate și în primul an de funcționare a unităților de învățământ aflate în situațiile descrise la articolele menționate, urmând ca aceste unități de învățământ să fie cuprinse, cu prioritate, în calendarul activităților privind desfășurarea procesului de evaluare externă periodică, potrivit legislației în vigoare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 32Calendarul operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare cu privire la rețeaua școlară:1. Până la data de 24 noiembrie 2017 inspectoratele școlare au obligația de a solicita, în vederea emiterii avizului conform, autorităților administrației publice locale/județene, după caz, proiectul privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza lor teritorială pentru anul școlar 2018-2019, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare. 2. În situația în care autoritățile administrației publice locale nu transmit propuneri privind organizarea rețelei școlare din raza lor de competență până la data de 15 decembrie 2017 sau nu întreprind demersurile necesare privind organizarea rețelei școlare, în acord cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, consiliul de administrație al inspectoratului școlar va fundamenta proiectul planului de școlarizare, pentru unitățile de învățământ aflate în această situație, pe baza actului administrativ (hotărârea consiliului local, hotărâre judecătorească etc.) valabil la momentul respectiv. 3. Data-limită impusă pentru: a) aprobarea rețelei școlare prin hotărârea consiliului local/consiliului județean, după caz; b) luarea deciziilor de către autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care nu s-a acordat aviz conform; c) luarea deciziilor de către autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care se constată că, după emiterea avizului conform și/sau emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean, efectivele de elevi/preșcolari ale acestor unități au scăzut sub limitele prevăzute de lege, este 1 iunie 2018. Inspectoratul școlar informează Ministerul Educației Naționale, pe baza unui raport detaliat, asupra acestor situații. Consiliul de administrație al inspectoratului școlar hotărăște organizarea rețelei școlare pe baza criteriilor de eficientizare și a procedurilor prevăzute în prezenta metodologie. Inspectoratul școlar înaintează la Ministerul Educației Naționale propunerea de organizare a rețelei școlare pentru autoritățile administrativ- teritoriale aflate în aceste situații, în vederea emiterii ordinului ministrului educației naționale, potrivit prevederilor legale. 4. În termen de 30 zile de la data-limită impusă privind situațiile de la pct. 3, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar, ministrul educației naționale emite un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4^1), din Legea educației naționale nr. 1/2011. 5. Pentru stabilirea rețelei școlare a învățământului special de nivel liceal și special de nivel postliceal, inspectoratele școlare solicită consiliilor județene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în același termen menționat la pct. 1, proiectul privind rețeaua școlară a învățământului special. Aceste proiecte se înaintează, până la data de 29 noiembrie 2017, Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform. 6. Inspectoratele școlare vor cuprinde în solicitările menționate la pct. 1 și 4 referiri exprese la prevederile legale aplicabile cu privire la organizarea/reorganizarea rețelei școlare stipulate în: Legea educației naționale nr. 1/2011; Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și în prezenta metodologie.7. Până la data de 15 decembrie 2017, Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare trebuie să comunice, în scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autorităților administrației publice locale/județene, după caz, privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare din raza lor teritorială. Refuzul de a emite avizul conform se motivează în scris și se comunică solicitanților. 8. În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, organizarea rețelei școlare se realizează anual. Prin urmare, chiar dacă rețeaua școlară se menține neschimbată pentru anul școlar următor, autoritățile administrației publice locale au obligația să solicite și în aceste situații emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare și să emită actul administrativ prevăzut de legislația în vigoare pentru organizarea rețelei școlare.  +  Articolul 33Inspectoratul școlar transmite proiectul planului de școlarizare și rețeaua școlară pentru anul școlar 2018-2019 separat, atât pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cât și pentru unitățile de învățământ particular, în două exemplare (unul format letric și unul format electronic scanat) la Ministerul Educației Naționale până la data de 22 ianuarie 2018.  +  Articolul 34(1) Inspectoratele școlare dau publicității rețeaua școlară care va funcționa în anul școlar 2018-2019, conform prevederilor art. 61 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.(2) Inspectoratele școlare vor purta un permanent dialog cu administrația publică locală în ceea ce privește organizarea rețelei școlare din raza de competență.-----