ORDIN nr. 3.698 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015  Având în vedere dispozițiile art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (la 01-02-2017, Formula introductivă a actului normativ a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 210 din 13 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017 ) în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 3;d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 4;e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 5;f) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzută în anexa nr. 6;g) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 7;h) Declarație privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;i) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 9;j) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzută în anexa nr. 10;k) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzută în anexa nr. 11.l) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzută în anexa nr. 11^1. (la 14-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.249 din 3 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016 )  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:a) taxa pe valoarea adăugată;b) impozitul pe profit;c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;d) accizele;e) impozitul la țițeiul din producția internă;f) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;g) contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;h) contribuția de asigurări pentru șomaj;i) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;j) contribuția de asigurări sociale;k) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;l) contribuția pentru concedii și indemnizații;m) redevențele miniere;n) redevențele petroliere;o) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;r) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale; (la 09-02-2017, Litera s) din Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 511 din 19 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 09 februarie 2017 ) ș) taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc.t) impozit specific unor activități. (la 09-02-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 511 din 19 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 09 februarie 2017 )  +  Articolul 5Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.261/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (011) "Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 14 octombrie 2011;b) art. 1 lit. a), instrucțiunile de completare a formularului "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează direct (090)", cod MFP 14.13.01.10.11/n., prevăzute în anexa nr. 5 și pct. I din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010;c) articolele 1 și 2 și pct. 1 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 17 decembrie 2015.Nr. 3.698.  +  Anexa ANEXELEpentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12)------