ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017;– evoluția principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2017;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– posibilitatea și necesitatea plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor;– necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă și polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017;– asigurarea cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020;– necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea asigura sumele necesare plății drepturilor salariale și cele necesare bunei funcționări a activității acestora, ar conduce la imposibilitatea îndeplinirii rolului, atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;– riscul ca neplata acestor sume prevăzute în titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar să aibă impact asupra cheltuielilor și deficitului bugetar pentru anul următor;– riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap, a alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă și polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017;– riscul neasigurării cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 cu consecința nerealizării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 cu Uniunea Europeană, respectiv consecințe negative asupra ratei de absorbție a fondurilor externe nerambursabile, a rambursării de către Comisia Europeană a cheltuielilor aferente cu implicații asupra diminuării veniturilor programate aferente fondurilor externe nerambursabile;– riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acțiunilor și a programelor de sănătate;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1 Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și nr. 127 bis din 17 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 655,5 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 1.704,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 2.360,3 milioane lei.  +  Articolul 3 Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 31.831 mii lei, la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional de Asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", să diminueze creditele de angajament la componenta 0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale cu suma de 450 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional de Asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/24 "Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", să diminueze cu suma de 450 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat la articolul 58.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020", alineatul 58.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020".(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional de Asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", să diminueze creditele bugetare la componenta 0101 Finanțarea din FEN postaderare cu suma de 100.000 mii lei.  +  Articolul 5 Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional INTERREG V-A ROMÂNIA UNGARIA, în anexa nr. 3/15/24 "Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze cu suma de 8.000 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat la articolul 58.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020", alineatul 58.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020".  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, județul Mureș", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", să introducă obiectivul nou de investiții "Construcție sediu administrativ BCPI Roman - OCPI, județul Neamț", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 439 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 7 Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:a) să majoreze veniturile la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licență și autorizații de funcționare" cu suma de 60 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 87 mii lei;c) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 796 mii lei, din care la subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 324 mii lei, la subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară" cu suma de 200 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 272 mii lei.  +  Articolul 8 Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile la capitolul 40.08 "încasări din rambursarea împrumuturilor acordate", subcapitolul 40.08.15 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" cu suma de 1.668 mii lei și să majoreze capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul 45.08.18 "Mecanismul financiar norvegian" cu suma de 1.668 mii lei.  +  Articolul 9 Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2017-2020 (sume alocate din bugetul de stat)", să diminueze cheltuielile, cu suma de 130 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".  +  Articolul 10 Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.01 "învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivul nou de investiții "Pavilion multifuncțional în cazarma 380 Sibiu", cu credite de angajament în sumă de 459 mii lei și credite bugetare în sumă de 188 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 11 Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)", următoarele modificări:a) diminuarea la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv" a sumei de 150 mii lei și de la alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare" a sumei de 70 mii lei;b) diminuarea la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" a sumei de 150 mii lei.  +  Articolul 12 Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare" cu suma de 190.604 mii lei.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca, în cadrul influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", următoarele modificări:a) să majoreze alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" cu suma de 15.167 mii lei;b) se diminueze alineatul 51.01.31 "Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social" cu suma de 1.508 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca, în cadrul bugetului aprobat la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", să efectueze plata sumei de 14 mii lei reprezentând creanță rezultată din derularea "Proiectului privind dezvoltarea sectorului social".  +  Articolul 14 Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să diminueze în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2017", la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.090 mii lei și să suplimenteze cu aceeași sumă titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) să diminueze capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat" cu suma de 1.000 mii lei;b) să diminueze capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" cu suma de 2.0 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 3.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.(3) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", va fi utilizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017. (la 29-11-2017, sintagma: devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017. a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 83 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 noiembrie 2017 ) (4) Instituțiile de învățământ superior de stat răspund de modul de utilizare a sumelor alocate prin prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu dispozițiile legale.(5) Creditele bugetare neutilizate până la finele anului de către instituțiile de învățământ superior de stat din suma prevăzută la alin. (3) se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 16(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să cuprindă alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale" cu suma de 10.000 mii lei la capitolul 65.1 "învățământ", titlul 72 "Active financiare", pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Educației Naționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. într-un cont deschis la Trezoreria Statului. Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor cu privire la drepturile de autor, în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost creată, și anume editarea de manuale școlare la solicitarea Ministerului Educației Naționale, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2017.  +  Articolul 17(1) În bugetul Ministerului Sănătății, influența de 1. 410 mii lei care se regăsește la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este aferentă alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".(2) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administrației", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", suma de 158.200 mii lei se prevede de către Ministerul Sănătății în anexa nr. 3/26/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)" prin introducerea unui alineat nou 51.01.69 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate".  +  Articolul 18 Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale, în anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului cod 128 «Restaurarea monumentelor istorice»", să diminueze creditele bugetare cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sumă care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 19 Se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze următoarele modificări în anexa nr. 3/34/27 "Fișa Programului":a) să suplimenteze cu suma de 176 mii lei creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului bugetar cod 617 "Administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență", la capitolul 61.1 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 20 "Bunuri și servicii", și să diminueze cu aceeași sumă, la același capitol și titlu de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului 546 "Modernizarea, dezvoltarea, întreținerea, exploatarea și asigurarea protecției rețelelor de telecomunicații speciale";b) să suplimenteze cu suma de 489 mii lei creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului bugetar cod 546 "Modernizarea, dezvoltarea, întreținerea, exploatarea și asigurarea protecției rețelelor de telecomunicații speciale", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", și să diminueze cu aceeași sumă, la același capitol și titlu de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului 617 "Administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență".  +  Articolul 20 Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 52 mii lei;b) la capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi" să suplimenteze subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi" cu suma de 11 mii lei;c) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 "Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare" cu suma de 48 mii lei, subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 76 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări de servicii" cu suma de 400 mii lei, subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 88 mii lei, subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 100 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 1.123 mii lei;d) la capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile" să suplimenteze subcapitolul 37.10.01 "Donații și sponsorizări" cu suma de 348 mii lei.  +  Articolul 21 În bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", influența de 18 mii lei este destinată asigurării cheltuielilor neeligibile declarate de Comisia Europeană în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2013- 2014, conform Raportului de audit nr. A3.AUDIT. DE.01.2016.  +  Articolul 22(1) Se autorizează Ministerul Cercetării și Inovării, în anexa nr. 3/61/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat" cu suma de 150 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a capitolului 41.10 "Alte operațiuni financiare".(2) Se autorizează Ministerul Cercetării și Inovării să detalieze sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 23(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 611.814 mii lei, astfel:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, cu suma de 65.397 mii lei, potrivit anexei nr. 3;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, cu suma de 545.506 mii lei, potrivit anexei nr. 4;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, cu suma de 911 mii lei, potrivit anexei nr. 5.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistentă educațională.(3) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor legale, inclusiv a celor din învățământul special de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;b) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru susținerea sistemului de protecție a copilului.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) lit. a) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar.(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) lit. b), pe sectoare ale municipiului București, se face prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(7) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, precum și cele înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.(8) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învătământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal.  +  Articolul 24 Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 25 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 449.000 mii lei, pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost- volum/cost-volum-rezultat.  +  Articolul 26(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2017, să efectueze virări de credite bugetare între articolele și alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Creditele de angajament aferente influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 2 și 6.  +  Articolul 27 Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titluri noi și modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".  +  Articolul 28 Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/Proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/Proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 29(1) În anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială, facilităților de călătorie de care beneficiază diferite categorii sociale, asigurarea contribuției naționale și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, asigurarea subvențiilor pentru sprijinirea producătorilor agricoli, a compensației de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, a subvențiilor pentru transportul de călători cu metroul, precum și a celor pentru serviciul public de transport fluvial al pasagerilor și al mărfurilor de strictă necesitate între localitățile din Delta Dunării și municipiul Tulcea și pentru asigurarea sumelor aferente plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale.(2) În anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii îi Justiției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).  +  Articolul 30 Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -14.469,7 milioane lei.  +  Articolul 31 Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017:a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2017 de 8,3%;b) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 260.179,1 milioane lei, bugetul de stat este de 132.554,7 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 71.788,1 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 29.238,6 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 19.604,9 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.393,1 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -24.968,0 milioane lei, al bugetului de stat este de -36.452,1 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.667,2 milioane lei;d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 69.636,8 milioane lei, din bugetul de stat este de 23.917,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 32.877,4 milioane lei, din bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate de 281,0 milioane lei, din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 11. 757,5 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 484,8 milioane lei.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 15 noiembrie 2017. Nr. 83.  +  Anexa nr. 1TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2017
  detaliate pe capitole și subcapitole
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -655.489││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -421.529││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -702.009││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │ -253.808││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ -284.253││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ -309.950││ 01 │Impozit pe profit de la agenții economici │ -309.950││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 25.697││ 02 │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția │ ││ │consumatorului │ 23.431││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 1.991││ 04 │Impozitul pe reprezentanțe │ 275││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 30.445││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 106.824││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 105.733││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ ││ │valoare │ 1.091││0401 │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ ││ │(SE SCAD) │ -76.379││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -76.379││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ ││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ -66││ 50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din │ ││ │capital │ 66││0701 │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ ││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ ││ │activitatea notarială și alte taxe de timbru │ -18.963││ 04 │Impozit pe construcții │ 18.963││1000 01 │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │ -468.514││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -611.814││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │județelor (se scad) │ -65.397││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și │ ││ │Municipiului București (se scad) │ -545.506││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanțarea învățământului particular sau confesional │ ││ │acreditat (se scad │ -911││1401 │ACCIZE │ 143.300││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 20.313││1801 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 20.313││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ ││ │31.12.2006 │ 5.423││ 07 │Impozitul specific │ 14.890││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 96.642││2001 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 100.000││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane │ ││ │cu handicap neîncadrate │ 100.000││2101 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ -3.358││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate │ ││ │de asigurați │ -3.358││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 183.838││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 52.045││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 157.130││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a │ ││ │României │ 157.130││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -105.085││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -105.085││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 131.793││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 1.530││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ ││ │permise │ 1.530││3501 │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ 69.297││ 01 │Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 94.462││ 02 │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu │ ││ │întârziere declarației de impozite și taxe │ -22││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate și alte sume constatate odată cu │ ││ │confiscarea potrivit legii │ -16.817││ 07 │Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata │ -10.495││ 08 │Penalități de nedeclarare │ 493││ 50 │Alte amenzi, penalități și confiscări │ 1.676││3601 │DIVERSE VENITURI │ 60.966││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputații și despăgubiri │ -1.493││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ ││ │drepturile necuvenite │ 957││ 05 │Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile │ ││ │instituțiilor publice │ 5.942││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ -1.620││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în │ ││ │cursul procesului de executare silită │ 53.792││ 19 │Venituri din recuperarea creanțelor fiscale │ -90││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate │ -19││ 24 │Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri │ 392││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către │ ││ │inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la │ ││ │data de 31 decembrie 2010 │ 105││ 50 │Alte venituri │ 3.000││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -65.438││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -65.438││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituțiilor publice │ 13.682││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat și de mobilizare │ 1.260││ 03 │Venituri din vânzarea locuințelor construite din │ ││ │fondurile statului │ 5.099││ 06 │Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor│ ││ │bugetare │ -101.960││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităților │ ││ │administrativ-teritoriale │ 120││ 09 │Venituri rezultate din garanțiile acordate și │ ││ │plătite instituțiilor de credit în cadrul programului │ ││ │"Prima casă" │ -2.074││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 18.435││4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI îN CONTUL │ ││ │PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ -168.522│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 2TOTAL
  Tit: 00
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.428.935││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.681.236││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 129.264││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 59.255││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.600││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 66.780││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 524.174││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 155.676││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -160.044││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 773.176││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -73.382││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.128││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -21.935││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -244.265││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -254.265││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -8.036││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -8.036││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.704.852││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.798.131││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 79.586││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 156.304││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.600││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 66.780││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 509.204││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 123.845││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -117.101││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 773.176││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.128││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -21.935││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -85.243││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -95.243││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -8.036││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -8.036││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -263.460││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -245.821││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -52.240││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -16.285││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -720││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 168.145││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -47.340││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -202││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -287.602││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -7.577││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -2.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.639││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.639││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.870││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.015││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.413││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 27││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 115││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -730││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -730││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 398.061││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.061││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.674││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -265││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ -170.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -170.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 274.057││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 274.057││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 274.057││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ 5.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50.919││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 72.484││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -759││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.589││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.589││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 178.661││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 188.768││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 205.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 934││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -4.746││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.650││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -6││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.753││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 85││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.107││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.107││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 16.151││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.610││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.675││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 44.285││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -10.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.541││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -459││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││6601 │SĂNĂTATE │ 117.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 117.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.167││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 128.970││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.497││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.310││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.704││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -21.909││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.876││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.355││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 380││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -202││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -11.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 624││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.900││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 19.577││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -4.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.033││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.033││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 937.587││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 937.587││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 133││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 186.920││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 773.384││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -150││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 40.702││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 66.602││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 71.500││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.998││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -2.900││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25.900││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25.900││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -21.628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.085││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -800││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -6.124││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.971││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.590││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -643││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -643││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -1.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.900││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -44.737││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -44.737││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -135││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -5.900││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -1.000││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -34.952││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.750││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ -14.518││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.518││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.518││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 961││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 961││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -739││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -13.038││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.895││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -18.918││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 70.980││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -44.537││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 18││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.738││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.143││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.143││8401 │TRANSPORTURI │ 296.475││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 302.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.102││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -18.491││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 345.627││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.803││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -3.120││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -6.136││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -6.136││8501 │COMUNICAȚII │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -13.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -6.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -7.000││ │PUBLICE │ ││9901 │DEFICIT │ -2.360.341││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -116.325││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -116.325││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -42.943││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -73.382││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -459││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 85││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -544││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6608 │SĂNĂTATE │ -23││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -23││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -115.843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -115.843││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -43.005││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -72.838││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -159.592││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -570││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 49.678││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -97.049││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 14.970││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.831││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -159.022││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -159.022││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 195││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 155││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -195││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -195││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -823││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -566││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -362││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -204││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -257││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -257││6510 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.970││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 14.970││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.970││6810 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 4││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 31.831││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.831││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.831││8010 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -190.604││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -97.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -97.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -93.604││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -93.604│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
  Tit: 01
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -302││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -302││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -100││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -202││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -302││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -302││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -100││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -202││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -202││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -202││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -202││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -100││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SENATUL ROMÂNIEI
  Tit: 02
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 50││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 50││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -300││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CAMERA DEPUTAȚILOR
  Tit: 03
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 2.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  Tit: 04
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  Tit: 05
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -55││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 45││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -55││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 45││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -55││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 45│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CURTEA DE CONTURI
  Tit. 07
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -20.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -20.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -20.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -20.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -20.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -20.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL CONCURENȚEI
  Tit. 08
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 47││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 47││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 47│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AVOCATUL POPORULUI
  Tit. 09
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -47││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -47││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -47││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -47││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -47││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -47││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
  Tit. 10
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  Tit. 11
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -40││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -40││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -40││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  Tit. 13
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2016
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -151││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.362││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -10.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -151││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.362││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -10.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -22.840││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.840││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.378││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.362││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -10.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 20.849││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.849││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 849││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -1.135││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.135││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -135││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  Tit. 14
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -19.674││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.674││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.969││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -14.643││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -19.674││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.674││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.969││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -14.643││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -18.244││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.244││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.469││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -870││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -14.643││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 370││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 370││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 370││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -1.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
  Tit. 15
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -127.764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -106.564││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 71.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.831││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -123.957││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -72.838││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -43.752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.552││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 71.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -80.952││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.200││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -61.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -59.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -46.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 49.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 71.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -19.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -19.200││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -31.952││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -31.952││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -34.952││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 3.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -115.843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -115.843││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -43.005││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -72.838││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -115.843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -115.843││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -43.005││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -72.838││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 31.831││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.831││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.831││7010 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 31.831││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.831││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.831│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Tit. 16
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -53.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -31.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 150││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.150││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -53.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -31.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 150││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.150││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -48.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -37.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -31.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 150││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.150││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tit. 17
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 230.783││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230.490││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 239.865││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.162││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ -4.146││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.615││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -30││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.906││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 293││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 293││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 232.065││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 231.515││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 240.227││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 4.366││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ -4.146││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.700││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -30││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.362││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 550││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 550││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.376││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.376││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.376││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 228.519││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 227.969││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 240.227││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ -4.346││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.700││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.362││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -25││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 550││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 550││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 170││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 170││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ 200││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -30││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -459││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 85││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -544││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -459││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 85││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -544││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -823││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -566││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -362││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -204││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -257││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -257││6110 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -823││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -566││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -362││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -204││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -257││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -257│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  Tit. 18
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.802││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -58.720││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 69.654││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ ││ │PUBLICE │ -12.783││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 19.066││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16.802││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16.802││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.607││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -58.760││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 69.499││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -12.783││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 19.066││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16.607││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16.607││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -207││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -205││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -187││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -18││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -315││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -50││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -265││6001 │APĂRARE │ 5.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50.919││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 72.484││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -759││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.589││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.589││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -5.967││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.410││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.148││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -256││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -6││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -557││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -557││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -10.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.953││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.175││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.031││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -6.747││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -459││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -459││6601 │SĂNĂTATE │ -3.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.593││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.167││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -30││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.396││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -2.751││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.751││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -2.751││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 18.028││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.028││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -164││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -130││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 19.072││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -150││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 195││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 155││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -195││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -195││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 195││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 155││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -195││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -195│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  Tit. 19
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 172.846││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 266.450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -97.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.950││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 380.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -93.604││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -93.604││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 363.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 363.450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.950││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 380.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 400││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -2.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -9.350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.950││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -4.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.950││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 550││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 379.850││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 379.850││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -150││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 380.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -190.604││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -97.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -97.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -93.604││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -93.604││8010 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -190.604││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -97.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -97.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -93.604││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -93.604│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Tit. 20
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 630.861││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 630.857││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 302.857││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 350.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 630.857││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 630.857││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 302.857││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 350.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI │ 115.857││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.857││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 115.857││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 515.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 515.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 187.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 350.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 4││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4││6810 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 4││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  Tit. 21
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.063││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.096││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 2.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 624││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.407││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.035││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -33││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -33││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.063││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.096││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 2.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 624││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.407││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.035││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -33││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -33││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 800││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 856││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 889││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 624││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.035││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -33││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -33││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.407││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.407││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.407│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Tit. 22
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.080││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -16.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 70.980││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -44.900││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.080││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.080││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.080││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -16.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 70.980││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -44.900││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.080││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.080││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.080││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -16.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 70.980││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -44.900││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.080││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.080│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL MEDIULUI
  Tit. 23
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -27.378││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.835││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -800││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -6.124││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.971││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.340││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -643││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -643││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -1.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.900││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -27.378││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.835││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -800││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -6.124││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.971││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.340││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -643││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -643││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -1.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.900││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ -21.628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.085││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -800││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ -6.124││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.971││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.590││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -643││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -643││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -1.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.900││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -5.750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.750││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.750││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  Tit. 24
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 293.864││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.611││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.102││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -18.491││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 345.627││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.803││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -3.120││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -6.136││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -6.136││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 293.864││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.611││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.102││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -18.491││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 345.627││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.803││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -3.120││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -6.136││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -6.136││6601 │SĂNĂTATE │ -2.611││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.611││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -2.611││ │PUBLICE │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 296.475││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 302.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.102││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -18.491││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 345.627││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -6.803││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -3.120││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ -6.136││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -6.136│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  Tit: 25
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 30.031││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.031││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 50.000││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30.031││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.031││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 50.000││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 30.031││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.031││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 50.000││ │PUBLICE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -20.000││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 10.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││6510 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Tit: 26
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 281.004││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 295.974││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 129.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 174.580││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.310││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.704││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.970││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 281.004││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 281.004││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 129.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 159.610││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.310││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.704││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 158.200││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 158.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 158.200││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 122.804││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 122.804││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 129.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 1.410││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.310││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.704││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.970││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 14.970││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.970││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.970││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 14.970││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.970│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  Tit: 27
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -27.811││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.900││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 792││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -27.811││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.900││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 792││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -27.811││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.900││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 792││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
  Tit: 28
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││8501 │COMUNICAȚII │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL PUBLIC
  Tit: 29
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
  Tit: 30
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -210││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -210││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -210││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 190│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
  Tit: 31
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 976││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 976││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -19.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -688││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 23.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.113││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 999││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 999││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -19.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -688││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 23.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.113││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -21.313││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.313││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -19.200││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.113││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ -688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -688││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -688││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 23.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 23.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -23││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -23││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││6608 │SĂNĂTATE │ -23││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -23││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
  Tit: 33
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 500││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
  Tit: 34
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -843││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -65││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -278││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -843││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -65││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -278││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ -778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -778││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -278││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -65││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -65││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ -65│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL ECONOMIEI
  Tit: 35
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -716││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.454││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -716││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.454││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -3.782││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.782││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 172││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.454││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -900││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -900││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 23││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 23││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 661││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 661││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.400││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -739│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL ENERGIEI
  Tit: 36
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.841││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.541││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -13.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.841││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.541││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ -14.541││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.541││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.541││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ACADEMIA ROMÂNĂ
  Tit: 37
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.355││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.028││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.413││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 1.127││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -333││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -880││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -880││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.355││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.028││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.413││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 1.127││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -333││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -880││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -880││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.227││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.107││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.413││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 27││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -333││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -880││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -880││6601 │SĂNĂTATE │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 1.100││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 28││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  Tit: 38
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -537││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -618││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 363││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 18││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -63││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -63││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -537││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -618││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 363││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 18││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -63││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -63││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -537││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -618││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 363││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 18││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -63││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -63│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989
  Tit: 39
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 147││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 147││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -50││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 147││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 147││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -50││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 147││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 147││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ -50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  Tit: 40
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -52││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -52││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -52││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT
  Tit: 41
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -60││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -60││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -60││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -60││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -60││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -60│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
  Tit: 42
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 82││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 76││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -22││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 82││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 76││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -22││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 82││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 76││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 28││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -22│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
  Tit: 44
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -120││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -120││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 120││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -120│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
  Tit: 45
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
  Tit: 46
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 4.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 4.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  Tit: 47
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  -mii lei-┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  Tit. 48
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL
  Tit: 49
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -768││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -768││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 22││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -768││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -768││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 22││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -768││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -768││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -190││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 22││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Tit: 50
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
  Tit: 51
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -813││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -13││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -813││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -13││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -813││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -13│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
  Tit: 52
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 134││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 141││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 61││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 134││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 141││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 61││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 134││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 141││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 61││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR
  Tit: 55
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -8.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -8.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -8.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
  Tit: 56
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 643││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 493││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 448││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 643││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 493││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 448││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 643││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 493││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 448││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI
  Tit: 58
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 77││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 77││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 77││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 77│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL TURISMULUI
  Tit: 59
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -19.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -7.000││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -19.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -7.000││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -3.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ -13.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -6.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ -7.000││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  Tit: 60
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -78.509││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -78.509││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.009││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -5.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -69.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -78.509││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -78.509││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.009││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -5.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -69.000││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -73.509││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -73.509││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.009││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -69.000││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ -5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ -5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  Tit: 62
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -21.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.436││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.100││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.736││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.700││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -21.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.436││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.100││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.736││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.700││7001 │LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -8.698││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.998││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -1.998││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.700││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ -12.438││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.438││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ -2.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.100││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -1.738││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
  Tit: 63
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
  Tit: 64
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -354││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -180││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -354││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -180││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -354││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -354││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -354││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ -180││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -180││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -180│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE-ACȚIUNI GENERALE
  Tit: 65
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2017
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori
  principali de credite
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 229.648││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 229.648││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 168.200││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -168.552││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 229.648││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 229.648││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 168.200││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -168.552││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ -352││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -352││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 168.200││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -168.552││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 400.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 400.000││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ -170.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -170.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -170.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 3
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
  cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2017
  mii lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care, pentru finanțarea cheltuielilor cu: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: ───────────────────────────────────────────── Nr. Județul TOTAL susținerea învățământul Salarii, sporuri Hotărâri crt. sistemului special și indemnizații și judecătorești pentru de protecție centrele alte drepturi plata salariilor a copilului județene de salariale în bani învățământului resurse și stabilite prin special și a asistență lege, precum și centrelor județene educațională contribuțiile de resurse și aferente asistență educațională acestora────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 65.397 55.997 9.400 -10.000 19.400*1) 1 ALBA 2.057 1.205 852 300 552 2 ARAD 2.535 1.220 1.315 500 815 3 ARGEȘ 3.852 1.578 2.274 1.300 974 4 BACĂU 3.094 1.867 1.227 700 527 5 BIHOR 2.670 1.412 1.258 300 958 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1.785 938 847 0 847 7 BOTOȘANI 1.616 1.204 412 400 12 8 BRAȘOV 2.909 1.554 1.355 500 855 9 BRĂILA 1.796 873 923 250 673 10 BUZĂU 2.229 1.927 302 300 2 11 CARAȘ-SEVERIN 2.427 1.147 1.280 550 730 12 CĂLĂRAȘI 1.232 1.086 146 50 96 13 CLUJ 2.535 1.103 1.432 1.350 82 14 CONSTANȚA 2.302 1.852 450 450 0 15 COVASNA 1.772 1.044 728 450 278 16 DÂMBOVIȚA 1.444 1.102 342 50 292 17 DOLJ 2.611 1.547 1.064 700 364 18 GALAȚI 2.807 1.295 1.512 550 962 19 GIURGIU 778 578 200 200 0 20 GORJ 1.128 1.028 100 0 100 21 HARGHITA 1.766 1.497 269 150 119 22 HUNEDOARA 2.177 688 1.489 1.200 289 23 IALOMIȚA 1.098 710 388 150 238 24 IAȘI 5.132 4.402 730 400 330 25 ILFOV 757 451 306 300 6 26 MARAMUREȘ 2.652 1.108 1.544 1.050 494 27 MEHEDINȚI 2.133 1.033 1.100 400 700 28 MUREȘ 2.021 1.268 753 275 478 29 NEAMȚ 2.927 1.710 1.217 600 617 30 OLT 1.805 1.128 677 450 227 31 PRAHOVA 2.972 1.790 1.182 400 782 32 SATU MARE 1.320 983 337 325 12 33 SĂLAJ 1.346 997 349 325 24 34 SIBIU 2.111 1.064 1.047 325 722 35 SUCEAVA 2.598 1.836 762 750 12 36 TELEORMAN 1.504 935 569 300 269 37 TIMIȘ 4.106 2.132 1.974 500 1.474 38 TULCEA 1.371 960 411 200 211 39 VASLUI 4.216 3.124 1.092 1.050 42 40 VÂLCEA 1.910 1.425 485 350 135 41 VRANCEA 2.396 1.196 1.200 600 600 Sume rezervate care se 42 repartizează pe județe prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Educației Naționale -26.500 -26.500 -29.000 2.500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă
  *1)sume necesare plății tranșelor aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, conform legislației în vigoare
   +  Anexa nr. 4
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
  descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor
  și Municipiului București, pe anul 2017
  mii lei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care pentru: ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: ─────────────────── Nr. Județul TOTAL crt. finanțarea de salarii, sporuri hotărâri judecătorești bază a indemnizații și pentru plata salariilor în unităților de alte drepturi unitățile de învățământ învățământ salariale în bani preuniversitar de stat preuniversitar stabilite prin de stat lege precum și contribuțiile aferente acestora────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 545.506 10.000 10.000 530.600*3) 1 ALBA 17.259 6.200 6.200 11.059 2 ARAD 20.550 7.500 7.500 13.050 3 ARGEȘ 57.430 13.770 13.770 43.660 4 BACĂU 24.658 9.000 9.000 15.658 5 BIHOR 26.370 8.200 8.200 18.170 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 12.746 4.700 4.700 8.046 7 BOTOȘANI 8.130 7.000 7.000 1.130 8 BRAȘOV 26.294 12.700 12.700 13.594 9 BRĂILA 21.654 4.200 4.200 17.454 10 BUZĂU 7.591 5.466 5.466 2.125 11 CARAȘ-SEVERIN 8.862 3.100 3.100 5.762 12 CĂLĂRAȘI 8.940 4.700 4.700 4.240 13 CLUJ 27.897 11.583 11.583 16.314 14 CONSTANȚA 3.138 0 0 3.138 15 COVASNA 9.141 3.425 3.425 5.716 16 DÂMBOVIȚA 20.448 6.540 6.540 13.908 17 DOLJ 26.660 5.800 5.800 20.860 18 GALAȚI 20.712 6.700 6.700 14.012 19 GIURGIU 882 0 0 882 20 GORJ 6.188 0 0 6.188 21 HARGHITA 12.761 3.859 3.859 8.902 22 HUNEDOARA 13.551 2.900 2.900 10.651 23 IALOMIȚA 4.364 3.900 3.900 464 24 IAȘI 17.670 9.070 9.070 8.600 25 ILFOV -3.443 -10.000 -10.000 6.557 26 MARAMUREȘ 17.771 7.700 7.700 10.071 27 MEHEDINȚI 6.380 2.100 2.100 4.280 28 MUREȘ 26.500 8.900 8.900 17.600 29 NEAMȚ 20.815 6.000 6.000 14.815 30 OLT 9.860 2.200 2.200 7.660 31 PRAHOVA 35.145 10.500 10.500 26.645 32 SATU MARE 13.528 5.175 5.175 8.353 33 SĂLAJ 13.665 4.000 4.000 9.665 34 SIBIU 19.930 8.610 8.610 11.320 35 SUCEAVA 9.548 8.700 8.700 848 36 TELEORMAN 13.107 1.900 1.900 11.207 37 TIMIȘ 25.800 9.200 9.200 16.600 38 TULCEA 9.643 3.400 3.400 6.243 39 VASLUI 7.680 5.200 5.200 2.480 40 VÂLCEA 13.656 5.400 5.400 8.256 41 VRANCEA 17.126 4.700 4.700 12.426 42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 73.897*1) 24.000 24.000*2) 44.991 43 Sume rezervate care se repartizează pe județe și municipiul București prin hotărâri ale -188.988 -237.998 -237.998 49.000 Guvernului, inițiate de Ministerul Educației Naționale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă
  *1) din care: 4.906 mii lei pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului
  *2) include și cheltuielile cu salariile aferente învățământului special și Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
  *3) sume necesare plății tranșelor aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform legislației în vigoare
   +  Anexa nr. 5
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului
  particular sau confesional acreditat pe anul 2017
  mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: ────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Județul crt. Finanțare de Salarii, sporuri Cheltuieli cu bunuri și servicii bază pentru indemnizații și pentru întreținerea curentă a anul 2017 alte drepturi unităților de învățământ potrivit salariale în bani particular sau confesional prevederilor stabilite prin acreditat Legii nr.1/2011 lege precum și contribuțiile aferente acestora─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 911 818 93 1 BISTRIȚA-NĂSĂUD 242 216 26 2 HUNEDOARA 121 97 24 3 MARAMUREȘ 548 505 43───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 6CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
  al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 269.700││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 93.516││2000 05 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 93.516││2005 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 43.261││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate │ 43.261││ │de angajatori │ ││2105 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 50.255││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate │ 43.528││ │de asigurați │ ││ 20 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ -40││ │sănătate datorate de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului │ ││ │pe venit, din asocierile fără personalitate juridică │ ││ 21 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ -7││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului │ ││ │pe venit, din activități agricole │ ││ 22 │Contribuția individuală de asigurări sociale de │ 7││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din arendarea bunurilor agricole │ ││ 24 │Regularizări │ 40││ 25 │Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate │ 6.727││ │de asigurați │ ││3005 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -200││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -200││3105 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 200││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 200││4100 05 │IV. SUBVENȚII │ 176.184││4200 05 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ 176.184││4205 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ 172.769││ 23 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -150││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 27 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ 14.887││ │aflate în concediu pentru creșterea copilului │ ││ 47 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -1.508││ │beneficiare de ajutor social │ ││ 48 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățenii │ -70││ │străini aflați în centrele de cazare │ ││ 53 │Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de│ 1.410││ │echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății │ ││ 74 │Sume alocate bugetului Fondului național unic de │ 158.200││ │asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea │ ││ │deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale│ ││ │referitoare la concediile și indemnizațiile de │ ││ │asigurări sociale de sănătate │ ││4305 │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ 3.415││ 02 │Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele│ 3.400││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 03 │Contribuții de asigurăti de sănătate pentru persoanele│ 15││ │aflate în concediu pentru creșterea copilului │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ 269.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 269.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 69.700││ │PUBLICE │ ││5005 │CHELTUIELI- TOTAL │ 269.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 269.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 69.700││ │PUBLICE │ ││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 269.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 269.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 69.700││ │PUBLICE │ ││6605 │SĂNĂTATE │ 269.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 269.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 69.700││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ -----