ORDIN nr. 2.011 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016  Având în vedere dispozițiile art. 56 și 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (099)", cod 14.13.01.10.11/9.1, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul formularelor:a) "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", cod 14.13.02.60/î.c.a., prevăzută în anexa nr. 3;b) "Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", cod 14.13.02.60/î.c.r., prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularelor de la art. 2 și 3 sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile, în condițiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.(2) În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform alin. (1).  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2015.  +  Articolul 10Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 5 iulie 2016.Nr. 2.011.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
  potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“ (099)
  Formularul „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“ (099) se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poștă cu confirmare de primire.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. Denumirea/Numele, prenumeleSe completează cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Domiciliul fiscalSe completează cu domiciliul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.B. Reprezentare prin împuternicitSe marchează cu „X“ în situația în care cererea este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.Date de identificare a împuternicitului - se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului, adresa acestuia și codul de identificare fiscală.C. Prin prezenta solicit înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.Rândul 1 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 2 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 3 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 4 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 5 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrarea Fiscală, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.Rândul 6 Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 7 Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal. (la 28-11-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.300 din 16 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 28 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3DECIZIEprivind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoareaadăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioareCătre: Denumirea/Numele și prenumele ...............................Domiciliul fiscal:Localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., ap. ...., et. ..., județul/sectorul .......Codul de identificare fiscală ...............................În urma Cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată la organele fiscale cu nr. ..... din ......, și a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că, în temeiul prevederilor:[] art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal,[] art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal,[] art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal,[] art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal,[] art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal,a fost aprobată înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.Data înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ....Semnătură și ștampila unității ....Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .........Cod 14.13.02.60/î.c.a.www.anaf.ro  +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .................Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ....................................................Nr. ....................../......................
  Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.
  Adresa ..............Tel.: ...................Fax: ...................E-mail: ...............
  DECIZIE
  privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
  potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .........................................................................Domiciliu fiscal: Localitatea ..................., str. ..................... nr. ............., bl. ........, ap. ........., et. ..............., județul/sectorul ...........................Cod de identificare fiscală .......................................................În urma Cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la organele fiscale cu nr. ................. din ................., și a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât:[] nu ați corectat/completat cererea de înregistrare și/sau documentația, în termenul prevăzut de notificarea transmisă de organul fiscal[] la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:[] persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare[] persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:[] infracțiunilor[] atragerii răspunderii solidare cu debitorul[] actualii administratori/asociați (în cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic) .........(Se înscriu datele de identificare ale acestora.)....... aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:[] infracțiunilor[] atragerii răspunderii solidare cu debitorul[] persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare[] persoana impozabilă nu a evidențiat în deconturile de TVA depuse nicio operațiune, în condițiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare[] din constatările organului fiscal rezultă că persoana impozabilă - societate înființată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - prezintă risc fiscal potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrarea Fiscală, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;[] alte motive legale de respingereMotive de fapt și de drept ..........................................................................................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului ............................................................................................................................................După remedierea situației care a condus la respingerea cererii, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoana impozabilă poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea unei noi cereri de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 099).Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.Conducătorul unității fiscale,Numele și prenumele ..........................Semnătura și ștampila unității ...............Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ......................Cod 14.13.02.60/î.c.r.www.anaf.ro (la 28-11-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.300 din 16 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 28 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare și de arhivare a formularelor1. Denumire: "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare" (099)1.1. Cod: 14.13.01.10.11/9.11.2. Format: A4/t11.3. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.4. U.M.: set (2 file)1.5. Se difuzează gratuit.1.6. Se utilizează pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.1.7. Se întocmește în două exemplare de persoana impozabilă sau de împuternicitul/reprezentantul legal.1.8. Circulă: – originalul, la organul fiscal;– copia, la contribuabil.1.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Denumire: "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"2.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.a.2.2. Format: A4/t12.3. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.4. U/M: set (2 file)2.5. Se difuzează gratuit.2.6. Se utilizează pentru aprobarea Cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.2.7. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.2.8. Circulă:– originalul, la contribuabil;– copia, la organul fiscal.2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Denumire: "Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"3.1. Cod: 14.13.02.60/î.c.r.3.2. Format: A4/t13.3. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.4. U/M: set (2 file)3.5. Se difuzează gratuit.3.6. Se utilizează pentru respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile, în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după anularea înregistrării în scopuri de TVA.3.7. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.3.8. Circulă:– originalul, la contribuabil;– copia, la organul fiscal.3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.-----