REGULAMENT din 31 mai 2013 pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 15 iulie 2013  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 34 din 31 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 427 din 15 iulie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizațiile de înființare și licențele prevăzute la art. 6 și 7 în condițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și ale prezentului regulament.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică de către:a) ANRE, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2);b) operatorii economici care solicită ANRE acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor de înființare și a licențelor prevăzute la art. 6 și 7.  +  Articolul 3Prezentul regulament nu se aplică operatorilor economici care solicită acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea de autorizații în vederea proiectării și executării lucrărilor în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 4Solicitarea acordării de autorizații de înființare și/sau licențe este responsabilitatea operatorilor economici, care trebuie să acționeze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.Definiții și abrevieri  +  Articolul 5Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Legea nr. 123/2012; lista cuprinzând abrevierile folosite este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Tipuri de autorizații de înființare și licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 6ANRE emite autorizații pentru înființarea de noi:a) conducte de alimentare din amonte aferente activității de producție a gazelor naturale;b) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite;c) instalații de producere a biogazului/biometanului;d) sisteme de transport al gazelor naturale;e) sisteme de distribuție a gazelor naturale;f) instalații de gaz natural lichefiat (GNL);g) instalații de gaz natural comprimat (GNC) și instalații de gaz natural comprimat pentru vehicule (GNC/GNCV);-----------Lit. g) a art 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, și de pct. 1 al art. I din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".h) sisteme de distribuție închise;i) magistrale directe.  +  Articolul 7ANRE emite licențe în sectorul gazelor naturale pentru desfășurarea activităților de:a) furnizare de:(i) gaze naturale;(ii) biogaz/biometan;(iii) GNL;(iv) GNC/GNCV;-----------Pct. (iv), lit. a) a art 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".(v) gaz petrolier lichefiat (GPL);b) operare a:(i) sistemului de transport;(ii) sistemului de distribuție;(iii) sistemului de înmagazinare;(iv) conductelor de alimentare din amonte aferente producției;(v) terminalului GNL;(vi) sistemului de distribuție închis;(vii) abrogat;-----------Pct. (vii), lit. b) a art 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014.c) administrare a piețelor centralizate.  +  Capitolul III Regimul autorizațiilor de înființare și al licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Proceduri, termene și condiții de acordare a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 8(1) Pentru obținerea unei autorizații de înființare/licențe, solicitanții depun la sediul ANRE o cerere, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în prezentul regulament.(2) Solicitanții precizați la alin. (1) sunt operatori economici români sau străini.(3) Un operator economic străin poate solicita acordarea de autorizații de înființare/licențe dacă are stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar.(4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele specifice, se înregistrează la ANRE.(5) Nu pot primi autorizație de înființare/licență solicitanții aflați în procedura falimentului și nici solicitanții cărora le-a fost retrasă sau suspendată o autorizație/licență într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, pentru motive imputabile acestora.  +  Articolul 9(1) ANRE analizează documentația depusă de solicitant conform prevederilor prezentului regulament și, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoștință completările sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.(2) Termenul de analiză precizat la alin. (1) se poate reduce cu 10 zile, în situația în care operatorul economic transmite documentele solicitate în format electronic, conform cerințelor specifice din prezentul regulament.(3) Toate informațiile furnizate în format electronic se prezintă pe suport CD/DVD pentru fiecare solicitare de autorizație de înființare/licență.(4) Operatorul economic are obligația de a completa documentația conform observațiilor transmise de ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării.(5) În perioada de analiză a documentației, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor, ANRE poate decide:a) invitarea, la sediul ANRE, a reprezentanților împuterniciți ai solicitantului, pentru clarificarea aspectelor referitoare la documentele depuse;b) verificarea și certificarea conformității unor documente/documentații specifice prin intermediul compartimentelor din cadrul ANRE, la solicitarea direcției generale de specialitate;c) verificarea la fața locului a situației/documentelor existente, prin intermediul direcției generale de specialitate și, după caz, în colaborare cu direcția generală de control; concluziile și/sau constatările rezultate în urma discuțiilor și/sau a verificărilor se înscriu într-un document semnat de reprezentanții ANRE și ai solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Documente comune solicitate pentru toate tipurile de autorizații de înființare și de licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 10(1) Cererea privind acordarea autorizației de înființare/licenței este însoțită de următoarele documente:a) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informații de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerțului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociații/acționarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniile de activitate ale operatorului economic care să conțină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația de înființare/ licența, sucursale/subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;b) copii de pe actele de identitate și curriculum vitae pentru reprezentantul legal/administrator/director general - experiență de minimum 2 ani în activități manageriale, iar pentru responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale - experiență de minimum 5 ani în conducerea/coordonarea activităților specifice din sectorul gazelor naturale; cerința privitoare la responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale este aplicabilă numai pentru activitățile precizate la art. 7 lit. b).(2) Operatorii economici străini prezintă documentele justificative emise de organele competente din țara de origine, care să corespundă cerințelor precizate la alin. (1), în traducere autorizată.(3) În situația în care un operator economic solicită simultan mai multe autorizații de înființare/licențe, documentele comune precizate la alin. (1) se depun într-un singur exemplar.(4) În cazul în care se solicită autorizații de înființare/licențe de către un operator economic autorizat/licențiat de ANRE, acesta poate solicita, în scris, utilizarea documentelor comune menționate la alin. (1) deja depuse, sub condiția completării acestora, în situația în care au intervenit modificări/actualizări ale unor documente, și a transmiterii unei declarații pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele în cauză sunt valabile.  +  Secţiunea a 3-a Documente specifice solicitate pentru toate tipurile de autorizații de înființare și de licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 11(1) La solicitarea autorizației de înființare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, în cazul unor noi perimetre, sau a autorizației de înființare a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente activității de înmagazinare a gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislației specifice incidente;b) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;c) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;d) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/directorului general/administratorului a operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;f) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;g) copie de pe autorizația de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerințelor legislației specifice incidente.(2) La solicitarea acordării autorizației de înființare a sistemului de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie a contractului de concesiune încheiat conform prevederilor legale specifice incidente;b) copie de pe contractul de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepția și punerea în funcțiune a sistemului, încheiat cu un titular de licență de transport, ce are o experiență similară de minimum 3 ani, în cazul operatorilor economici care nu sunt titulari de licență de transport al gazelor naturale;c) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;d) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;f) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 5; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;g) copie de pe autorizația de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerințelor legislației specifice incidente.(3) La solicitarea acordării autorizației de înființare a sistemului de distribuție, a sistemului de distribuție închis sau a magistralei directe de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) în funcție de solicitare, copie a:(i) contractului de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;(ii) documentelor conform prevederilor art. 139 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție închis;(iii) avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale și de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a magistralei directe; (la 27-11-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 11 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 ) b) copie de pe contractul de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licență de distribuție a gazelor naturale ce are o experiență similară de minimum 3 ani, în cazul operatorilor economici care nu sunt titulari de licență de distribuție a gazelor naturale;c) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, a obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;d) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;e) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul aflat în amonte, la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;f) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;g) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 6; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;h) copie de pe autorizația de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerințelor legislației specifice incidente.(4) La solicitarea acordării autorizației de înființare a instalațiilor de producere a biogazului/biometanului sau a instalațiilor GNL, GNC/GNCV, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:-----------Partea introductivă a alin. (4) al art 11 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".a) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;b) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;c) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;e) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;f) copie de pe autorizația de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerințelor legislației specifice incidente.  +  Articolul 12(1) La solicitarea acordării licenței de furnizare a gazelor naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art 12 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, din care să rezulte:(i) atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor angajate în activitățile aferente furnizării de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL;-----------Pct. (i), lit. a), alin. (1) al art 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".(ii) existența unui sistem de comunicare cu clienții;(iii) existența unui sistem de colectare și de rezolvare a reclamațiilor clienților;b) documente din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acționari/asociați sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de patronaj angajantă emisă de o societate comercială din același grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român, în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale pentru:(i) cel puțin 3 luni la nivelul livrărilor medii estimate a fi realizate în anul în care se solicită licența de furnizare a gazelor naturale, dacă societatea este la prima solicitare de licență;(ii) cel puțin două luni la nivelul livrărilor medii efectuate în ultimul an de activitate, dacă societatea a deținut/deține o licență de furnizare a gazelor naturale;c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/directorului general/administratorului operatorului economic privind cantitatea estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenței;d) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management al calității; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenței prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management al calității, din care să rezulte derularea procesului de implementare, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării.(2) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor.b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia dețin calitatea de instalator autorizat gradul IT;c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenței prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;e) copie a deciziei de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic;f) copie a procesului-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic;g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepție tehnică;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie a autorizației de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic;i) copie a studiului de risc efectuat în conformitate cu prevederile legale specifice incidente;j) copie de pe autorizația metrologică a laboratoarelor de metrologie aparținând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum și copie de pe autorizația acestora, în format electronic.(3) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie a regulamentului de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale sistemului de transport;(iv) acces și racordare la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că acestea dețin calitatea de instalator autorizat gradul IT;c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind cantitatea estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenței;d) copie a documentului emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenței prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;f) copie a deciziei de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic;g) copie a procesului-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, semnat de către comisia precizată la lit. f), în format electronic;h) informații în sistem național de coordonate stereografic 1970, în concordanță cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepție tehnică;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.)i) copie a autorizației de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic;j) copie de pe autorizația metrologică a laboratoarelor de metrologie aparținând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum și copie de pe autorizația acestora, în format electronic.(4) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemului de distribuție sau a sistemului de distribuție închis, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:-----------Partea introductivă a alin. (4) al art 12 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014.a) copie a regulamentului de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale sistemului de distribuție;(iv) acces și racordare la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;(vi) asigurarea evidenței verificărilor și reviziilor instalațiilor de utilizare;b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că acestea dețin calitatea de instalatori autorizați gradul ID;c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general/al operatorului economic privind cantitatea estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenței;d) copie a documentului emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare de licență prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;f) copie a deciziei de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic;g) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licența, semnat de către comisia precizată la lit. f), în format electronic;h) informații în sistem național de coordonate stereografic 1970, în concordanță cu schema de calcul hidraulic, care să cuprindă grafic fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic, cu atașarea ca atribute a datelor:1. localizare (județ, localitate, stradă);2. nr. imobil - pentru branșament;3. tip obiectiv - conductă, branșament;4. material - PE80, PE100, OL;5. diametru - exterior pentru PE, nominal pentru OL;6. regim de presiune - ÎP, MP, RP, JP;7. lungime;8. tip stație - SR, SM, SRS, SRM;9. capacitate maximă proiectată a stației;10. numărul procesului-verbal de recepție tehnică la terminarea lucrărilor;11. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;12. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)i) copie de pe autorizația metrologică a laboratoarelor de metrologie aparținând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum și copie de pe autorizația acestora, în format electronic.(5) La solicitarea acordării licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, sau a normelor proprii de asigurare a mentenanței din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) acces și racordare la sistem;(iv) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;(v) asigurarea evidenței verificărilor și reviziilor instalațiilor de utilizare racordate direct la conductele de alimentare din amonte;b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că acestea dețin calitatea de instalator autorizat gradul IT;c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenței prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7 (tabelele se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE);e) copie de pe decizia de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic;f) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită acordarea licenței, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic;g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare ori, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepție tehnică la terminarea lucrărilor;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie de pe autorizația de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenței, în format electronic;i) copie de pe autorizația metrologică a laboratoarelor de metrologie aparținând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum și copie de pe autorizația acestora, în format electronic.(6) La solicitarea acordării licenței de operare a terminalelor GNL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, ori după normele proprii de asigurare a mentenanței din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale instalațiilor tehnologice de suprafață aferente terminalelor GNL;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităților de la lit. a) din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că acestea dețin calitatea de instalator autorizat gradul IT;c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenței prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau de alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia în cadrul operatorul economic, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;e) copie de pe decizia de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, cu modificările și completările ulterioare, în format electronic;f) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licența, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic;g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tipul obiectivului - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tipul stației - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepție tehnică, la terminarea lucrărilor;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor.9. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie de pe autorizația de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenței, în format electronic;i) copie de pe autorizația metrologică a laboratoarelor de metrologie aparținând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum și copie de pe autorizația acestora, în format electronic.(7) La solicitarea acordării licenței de administrare a pieței centralizate, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a operatorului economic, integral sau în extras, din care rezultă:1. atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în activitățile aferente administrării piețelor centralizate de gaze naturale;2. existența unui sistem de comunicare cu clienții;3. existența unui sistem de depunere a clarificărilor și soluționare a contestațiilor clienților;b) documente din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, de cel puțin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României, valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenței;c) document prin care se prezintă descrierea piețelor centralizate de gaze naturale pe care solicitantul intenționează să le administreze în baza licenței;d) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul administrării piețelor centralizate de gaze naturale prevăzute la lit. c), cu precizări privind deținerea drepturilor de utilizare a acestor produse software;e) regulamentul de tranzacționare pentru produsele care fac obiectul solicitării;f) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem implementat de management al calității și al securității informațiilor; operatorul economic care se află la prima solicitare de licență prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internațional privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management al calității și al securității informațiilor, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării.  +  Secţiunea a 4-a Termene de valabilitate a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 13(1) După verificarea documentației depuse, ANRE întocmește un raport prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de acordare/modificare a autorizației de înființare/licenței.(2) În raportul de acordare se precizează durata de valabilitate propusă pentru autorizația de înființare/licență, după cum urmează:a) pentru autorizațiile de înființare prevăzute la art. 6 sau licențele prevăzute la art. 7 lit. b) pct. (i)-(iv) termenul de valabilitate se corelează cu durata prevăzută în contractul în baza căruia se desfășoară activitatea, respectiv:(i) contractul de concesiune sau contractul de asociere încheiat cu autoritatea locală; termenul de valabilitate se prelungește în cazul în care durata de realizare a lucrărilor este modificată prin acte adiționale la aceste contracte;(ii) acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislației specifice incidente;b) licențele prevăzute la art. 7 lit. a), lit. b) pct. (v)-(vii) și lit.c) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 25 de ani.(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se prezintă, în vederea aprobării sau respingerii, Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 14(1) Titularul autorizației de înființare/licenței are dreptul de a solicita prelungirea valabilității acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situație solicitantul trebuie să țină cont de durata analizării de către ANRE a solicitării, precum și de periodicitatea ședințelor Comitetului de reglementare astfel încât să fie asigurată continuitatea valabilității autorizației de înființare/licenței.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul transmite ANRE o cerere însoțită de:a) certificatul constatator precizat la art. 10 alin. (1) lit. a);b) copie a documentului prin care a fost achitat tariful de prelungire a valabilității autorizației de înființare/licenței, conform tarifelor aprobate de ANRE.  +  Secţiunea a 5-a Aprobarea solicitării privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 15(1) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizației de înființare/licenței, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentației complete de către solicitant. (la 27-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 ) (2) Acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizației de înființare/licenței se face prin decizie a președintelui ANRE.  +  Articolul 16(1) În cazul în care ANRE a retras unui operator economic licența de distribuție a gazelor naturale, ANRE are dreptul să nominalizeze un alt operator economic, titular al unei licențe similare pentru desfășurarea pe o perioadă de maximum 2 ani a activității, ținând cont de:a) dimensiunea sistemelor de distribuție în cauză;b) distanța față de sistemele de distribuție învecinate care pot prelua activitatea;c) capacitatea de distribuție a operatorului economic desemnat de a prelua și a desfășura activitatea.(2) În situația prezentată la alin. (1) ANRE emite o licență de operare a sistemului de distribuție operatorului economic desemnat, cu durata de valabilitate precizată la alin. (1), însoțită de condițiile de valabilitate specifice.  +  Articolul 17În cazul în care contractul de concesiune sau acordul petrolier, în baza căruia se desfășoară o activitate din domeniul gazelor, a fost transferat către alt operator economic, ANRE acordă sau modifică autorizația de înființare/licența corespunzătoare către noul titular, în baza cererii acestuia, însoțită de documentele comune prevăzute la art. 10.  +  Articolul 18Condițiile de valabilitate aferente autorizațiilor de înființare/licențelor conțin, după caz, următoarele prevederi principale:a) drepturile conferite de autorizația de înființare/licență;b) condiționările, limitările și restricțiile privind continuitatea și regimul de funcționare a obiectivelor autorizate;c) datele tehnice privind obiectivul autorizat;d) obligativitatea titularilor de autorizații de înființare/licențe de a furniza informații către ANRE, referitoare la activitatea desfășurată în sectorul gazelor naturale, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor și altele asemenea, specificate de ANRE și/sau reglementările în vigoare.  +  Articolul 19(1) Autorizațiile de înființare și licențele se înregistrează de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE într-un registru electronic, iar înregistrarea se face în ordinea emiterii lor.(2) Numărul autorizației de înființare/licenței este numărul de ordine din acest registru.(3) Modelul de autorizație de înființare/licență este prezentat în anexa nr. 8.  +  Articolul 20Autorizația de înființare/licența se eliberează într-un exemplar, fiind transmisă de ANRE titularului, iar o copie se atașează la raportul prevăzut la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 21(1) Deciziile președintelui ANRE de acordare sau de modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor se publică pe cheltuiala titularului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar cele de suspendare/retragere și de respingere se publică pe cheltuiala ANRE.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de RECTIFICAREA din 31 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 9 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "... Monitorul Oficial al României, Partea I..." cu sintagma "... Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...".(2) Informațiile cu privire la deciziile de acordare, de respingere, de suspendare sau de retragere a autorizațiilor de înființare/licențelor se publică pe pagina de internet a instituției.(3) Deciziile de acordare, de respingere, de suspendare sau de retragere a autorizațiilor de înființare/licențelor se comunică, în scris, solicitanților în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării.(4) Deciziile președintelui ANRE privind acordarea/refuzul acordării autorizației de înființare/licenței pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Capitolul IV Procedura de modificare a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 22(1) La cererea titularilor sau din proprie inițiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor eliberate, în următoarele situații:a) când se impune actualizarea parametrilor tehnici precizați în autorizația de înființare/licență;b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație de înființare/licență prin divizare, fuziune, transformare, ale denumirii, ale sediului, ale capitalului social sau ale patrimoniului;c) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor de înființare/licențelor sau evenimente care afectează substanțial ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activităților autorizate/licențiate.(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor se face din inițiativa ANRE, cu respectarea egalității de tratament a titularilor și în raport cu natura situației care a determinat modificarea; ANRE comunică în scris titularilor de autorizație de înființare/licență modificările survenite.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), titularul autorizației de înființare/licenței solicită ANRE modificarea în termen de 30 de zile; după primirea notificării, ANRE examinează situația nou-creată și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, modificarea corespunzătoare a autorizațiilor de înființare/licențelor, eliberând autorizații sau licențe cu un conținut modificat.(4) În cazul în care, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul autorizației de înființare/licenței solicită ANRE transferul autorizației de înființare/licenței către un alt operator economic; în acest caz, operatorul economic către care se face transferul trebuie să solicite ANRE acordarea/modificarea autorizației de înființare/licenței corespunzătoare și să depună documentele comune prevăzute la art. 10.  +  Articolul 23(1) Titularul unei autorizații de înființare solicită modificarea acesteia după cum urmează:a) trimestrial, în situația în care obiectivele/sistemele se execută în baza unor documentații tehnice/rapoarte de expertiză/proiecte tehnice ce nu au fost cuprinse în documentația pe baza căreia i s-a acordat inițial autorizația;b) anual, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a), conform prevederilor legislației specifice incidente.(2) Perioada în care titularii de autorizații de înființare solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condițiile de valabilitate a autorizației de înființare, pentru fiecare titular în parte.(3) Solicitările de modificare a autorizației de înființare trebuie să fie în corelație cu planul de investiții aprobat de către ANRE; în caz contrar, operatorul economic este obligat să prezinte explicații și justificări ale investiției efectuate în afara planului de investiții aprobat.  +  Articolul 24(1) Titularul unei licențe solicită modificarea acesteia după cum urmează:a) anterior punerii în funcțiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea se află amplasate într-o locație pentru care nu este acordată licență specifică;b) anual, în cazul punerii în funcțiune a unor obiective noi amplasate într-o locație pentru care este acordată licență specifică.(2) Perioada în care titularii de licență solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condițiile de valabilitate a licenței specifice, pentru fiecare titular în parte. (la 27-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 )  +  Articolul 25(1) La solicitarea de modificare a autorizației de înființare, operatorul economic depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum și următoarele documente specifice:a) pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale sau pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b)-g), după caz;b) pentru sistemele de transport al gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c)-g), după caz;c) pentru sistemele de distribuție, sistemele de distribuție închise și magistralele directe de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. c)-h), după caz;d) pentru instalațiile de producere a biogazului/biometanului sau instalațiile GNC/GNCV, GNL se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (4).-----------Lit. d), alin. (1) al art 25 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV".(2) În situația în care acordul petrolier sau contractul de concesiune se modifică, titularul acestuia are obligația de a notifica în termen de 48 de ore ANRE în acest sens.(3) La solicitarea de modificare a unei licențe, operatorul economic depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum și documentele specifice prevăzute la art. 12.  +  Capitolul V Procedura de suspendare și de retragere a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 26(1) În cazul în care titularul autorizației de înființare/licenței nu îndeplinește condițiile de valabilitate specifice din motive neimputabile acestuia constatate de ANRE, sesizate de către terți sau notificate de către titular, ANRE procedează după cum urmează:a) dacă situația creată se poate remedia, acordă un termen de conformare de maximum 3 luni;b) dacă la expirarea termenului precizat la lit. a) situația nu a fost remediată, operatorul economic se sancționează contravențional cu avertisment și, corelativ, se suspendă autorizația de înființare/licența în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens;c) dacă la expirarea termenului de suspendare precizat la lit. b) situația nu a fost remediată, se retrage autorizația de înființare/licența; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens.(2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate specifice din motive imputabile titularului, ANRE dispune:a) dacă situația creată se poate remedia, operatorul economic se sancționează contravențional cu amendă și, corelativ, se acordă un termen de conformare de maximum 3 luni;b) dacă situația nu a fost remediată, operatorul economic se sancționează contravențional cu amendă și, corelativ, se suspendă autorizația de înființare/licența în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens;c) dacă situația nu a fost remediată după expirarea termenului de suspendare, se retrage autorizația de înființare/licența; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens.(3) Suspendarea sau retragerea autorizației de înființare/licenței impune încetarea activității operatorului economic conform deciziei ANRE, începând cu data precizată în aceasta.(4) În situații temeinic motivate și fără a fi periclitată siguranța tehnică, dacă activitatea afectează semnificativ interesele consumatorilor de gaze naturale, concedentul împreună cu ANRE au următoarele drepturi:a) să permită continuarea activității în perioada de suspendare a licenței;b) să prelungească lunar termenul de conformare fără a dispune suspendarea sau retragerea autorizației de înființare/licenței conform prevederilor alin. (1) și (2); la expirarea fiecărui termen de conformare, până la remedierea situației, ANRE sancționează contravențional cu amendă operatorul economic, în cazul culpei acestuia;c) dacă autorizația de înființare/licența este acordată pentru mai multe obiective, se poate dispune suspendarea parțială a activității numai pentru obiectivele în cauză și se dispune un termen de conformare lunar;  +  Articolul 27ANRE îi retrage titularului autorizația de înființare/licența în următoarele situații:a) în situațiile precizate la art. 26;b) în situațiile în care a fost deschisă procedura falimentului;c) la cererea titularului; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, contract de asociere cu autoritatea locală sau acord petrolier, ANRE are dreptul să retragă autorizația de înființare/licența numai după ce titularul prezintă acordul partenerului de contract.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28(1) Pentru operatorii economici titulari de autorizații de funcționare/licențe emise de către ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, ANRE emite din oficiu noi licențe în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fără achitarea unor taxe suplimentare.(2) La data emiterii licențelor precizate la alin. (1) autorizațiile/licențele emise conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, își încetează valabilitatea.(3) ANRE are dreptul să solicite operatorilor economici autorizați/licențiați informații necesare aplicării prevederilor alin. (1).(4) Prin derogare de la prevederile art. 10 și art. 12 alin. (1), ANRE poate aproba acordarea licenței de furnizare a gazelor naturale pe baza unui acord încheiat cu o altă autoritate competentă dintr-un stat membru UE.(5) Documentele necesare pentru obținerea licenței de furnizare a gazelor naturale se depun de către solicitanți la sediul ANRE și sunt prevăzute în acordul menționat la alin. (4).(6) Acordul menționat la alin. (4) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29(1) ANRE percepe tarife pentru:a) analiza solicitărilor de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale;b) acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale.(2) Tarifele menționate la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui ANRE.(3) La depunerea documentației de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul depune și o copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentației, conform tarifelor aprobate de ANRE.(4) La acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul achită tariful de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/ licențelor în sectorul gazelor naturale, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(5) ANRE notifică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare decizia adoptată și obligațiile financiare ale acestuia, conform alin. (4).(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRE a înștiințării privind acordarea/modificarea autorizației de înființare/licenței și a facturii emise, solicitantul va face dovada plății tarifului aferent.(7) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (6) a dovezii de achitare a tarifului poate atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRE.  +  Articolul 30ANRE percepe contribuții anuale de la titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, pe toată durata de valabilitate a licenței, inclusiv pentru perioada de suspendare a acesteia, conform nivelului contribuțiilor aprobate prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 31ANRE publică pe pagina de internet a instituției informații actualizate privind autorizațiile de înființare și licențele acordate/respinse, suspendate și/sau retrase.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentLISTAcuprinzând abrevieri1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei2. ISO - Internațional Standard Organization3. ISC - Inspecția de Stat în Construcții4. RENAR - Asociația de Acreditare din România5. PT - proiect tehnic6. mc - metru cub de gaze naturale7. PM - panou de măsură8. PRM - post de reglare-măsurare9. PR - post de reglare10. SCV - stație de comandă vane11. SR - stație de reglare12. SM - stație de măsurare13. SRM - stație de reglare-măsurare14. SRS - stație de reglare de sector15. OL - oțel16. PE - polietilenă de înaltă densitate17. IP - înaltă presiune18. RP - redusă presiune19. MP - medie presiune20. GIS - Geographic Information System (sistem informatic geografic)21. XML - Extensible Markup Language (sistem extensibil de marcare)22. CD - Compact Disc23. DVD - digital versatile disc  +  Anexa nr. 2la regulamentCEREREpentru acordarea autorizației deînființare/licenței în sectorul gazelor naturaleNumărul de înregistrare la ANRE ...../....Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)............../(denumirea operatorului economic) ................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ......, CUI ..............., cu sediul în localitatea ...................., str. ............... nr. ..., cod poștal ..........., telefon ..............., fax ................, e-mail .................., website .................., reprezentată legal prin .............................., în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, solicită ................../(acordarea de autorizație/licență sau modificarea de autorizație/licență)*) ...............................În susținerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................– ........................................................................Reprezentantul legal al operatorului economic,..........................................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila) Notă
  *) Se completează cu tipul autorizației de înființare sau al licenței solicitate conform Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013.
   +  Anexa nr. 3la regulamentDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legalSubsemnatul, ........................., reprezentant legal al operatorului economic ........................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ......., CUI ....................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:– toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;– documentațiile tehnice/rapoartele de expertiză/proiectele tehnice au fost întocmite și verificate de către operatori economici autorizați, conform prevederilor legale specifice incidente;– pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită autorizația de înființare, societatea noastră deține documentația tehnico-economică completă, întocmită de către ............................., conform cerințelor legislației în vigoare, aceasta putând fi pusă la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării și/sau verificării;– valoarea actualizată a obiectivelor/sistemului pentru care se solicită autorizația de înființare este de ................... lei (fără TVA);– calendarul de execuție a lucrărilor aferente sistemului pentru care se solicită autorizarea:
  Etapa Data de începere Data de finalizare
  ..... ..... .....
  Informații privitoare la documentație
      Numele prestatorului (1-n) pentru fiecare categorie Instalator autorizat    Autorizație   
  Proiectant  (denumirea operatorului economic) (numele și prenumele)  (gradul + nr. legitimației)
  Verificator de proiect (numele și prenumele)  (tipul atestatului + nr. legitimației)
  Operatorul economic care a verificat proiectul (după caz) (denumirea prestato- rului + nr. + data con-tractului de prestări de servicii) (numele și prenumele)    (gradul + nr. legitimației)   
  Semnez prezenta declarație,.......................Reprezentantul legal al operatorului economic,......................................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data....................
   +  Anexa nr. 4la regulamentINFORMAȚIIprivind caracteristicile tehnice ale conductelor dealimentare din amonte aferente producției de gaze naturale/instalațiilortehnologice de suprafață aferente depozitelorde înmagazinare a gazelor naturaleConducte aducțiune sondă/colectoare/amonte
  Nr. crt.   Nr. de identi-ficare PT  Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Diametrul [mm]    Lungimea [km]    Presiunea maximă admisibilăde operare [bar] Punctele de delimitarea conductei
  Racorduri
  Nr. crt.   Nr. de identi-ficare PT  Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Diametrul [mm]    Lungimea [km]    Presiunea maximă admisibilăde operare [bar] Punctele de delimitarea racordului
  SM/Panouri măsură
  Nr. crt.      Nr. de identi-ficare PT     Denumireacompletă PT      Operatoruleconomic care a elaborat PT    Debitulmaxim [mc/h]      Presiu-nea de intrare [bar]     Presiu-nea de ieșire [bar]     Tipul insta-lațieide măsură   Alte instala- ții (calori- metru, gazcro- matografeetc.)
  Stații comprimare
  Nr. crt.    Nr. de identi-ficare PT   Denumi-rea comple-tă PT   Operato-rul eco-nomic care a elaboratPT Debitulmaxim [mc/h]    Presi- unea deaspira-ție [bar]  Presi-unea de refu- lare [bar] Carac- teris- ticile tehniceale stațieiNr. de agrega-te    Tipulagre-gate-lor   
  Stații de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.   Nr. de identificarePT   Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Tipul    Presiunea[bar]    Debitulmaxim [mc/h]   
  Caracteristici sonde
  Nr. crt. Nr. de identificaresondă Tipul sondei  Debit Debitul maxim [mc/h]  
  injecțieextracție
  Semnez prezenta anexă,......................Reprezentantul legal al operatorului economic,..............................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data.................
   +  Anexa nr. 5la regulamentINFORMAȚIIprivind caracteristicile tehnice aleobiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturaleConducte
  Nr. crt.   Nr. de identificarePT   Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Diametrul [mm]    Lungimea [km]    Presiunea maximă admisibilăde operare [bar]
  Racorduri
  Nr. crt.   Nr. de identificarePT   Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Diametrul [mm]    Lungimea [km]    Presiunea maximă admisibilăde operare [bar]
  SRM
  Nr. crt.        Nr. de identi-ficare PT       Denumireacompletă PT        Operatoruleconomic care a elaborat PT      Debitulmaxim [mc/h]        Presiu-nea de intrare [bar]       Presiu-nea de ieșire [bar]       Tipul insta-lațieide măsură     Alte instala- ții (odori- zare, calori- metre, gazcro- matografeetc.)
  Stații comprimare
  Nr. crt.    Nr. de identi-ficare PT   Denumi-rea comple-tă PT   Operato-rul eco-nomic care a elaboratPT Debitulmaxim [mc/h]    Presi- unea deaspira-ție [bar]  Presi-unea de refu- lare [bar] Carac- teris- ticile tehniceale stațieiTipulde agre-gate   Nr. agrega-telor    
  Stații de comandă vane/Noduri tehnologice (SCV/NT)
  Nr. crt.   Nr. de identificarePT   Denumireacompletă PT   Operatoruleconomic care a elaborat PT Presiuneanormală [bar]   Tipul stației (SCV/NT)  
  Semnez prezenta anexă,.................................Reprezentantul legal al operatorului economic,...................................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data..................
   +  Anexa nr. 6la regulamentINFORMAȚIIprivind caracteristicile tehnice aleobiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale
  Nr.crt    Județul     Cod SIRUTA Unitate adminis-trativă de bază Cod SIRUTA Localitateaparțină- toare   Conducte BranșamenteNr. SRM/SRS    
  OL PE km buc.
   Lungime km Dn Lungime km OL PE OL PE 
  Semnez prezenta anexă,...........................Reprezentantul legal al operatorului economic,...............................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data..............
   +  Anexa nr. 7la regulamentDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legalSubsemnatul, .........................., reprezentant legal al operatorului economic ........................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ................., CUI ..................... cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:– toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;– au fost respectate prevederile legale privind proiectarea, verificarea, execuția și recepția lucrărilor în sectorul gazelor naturale;– pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită licența societatea noastră deține documentația tehnico-economică completă, întocmită și verificată de către operatori economici autorizați, conform prevederilor legale specifice incidente, iar aceasta poate fi pusă la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării sau verificării;– valoarea obiectivului/sistemului pentru care se solicită licența este de ............ lei (fără TVA).Informații privitoare la documentație
      Numele prestatorului (1..n) pentru fiecare categorie Instalator autorizat    Autorizație   
  Proiectant  (denumirea operatorului economic) (numele și prenumele)  (gradul + nr. legitimației)
  Executant  (denumirea operatorului economic) (numele și prenumele)  (gradul + nr. legitimației)
  Verificator de proiect (numele și prenumele)  (tipul atestatului + nr. legitimației)
  Reprezentant ISC   (numele și prenumele)  (tipul autorizației+ nr. autorizației)
  Diriginte de șantier  (numele și prenumele)  (tipul autorizației+ nr. autorizației)
  Responsabil tehnic cu execuția (numele și prenumele)  (tipul autorizației+ nr. autorizației)
  Operatorul economic care a urmărit execuția lucrărilor (după caz) (denumirea prestato- rului + nr. + data con-tractului de prestări de servicii) (numele și prenumele)    (gradul + nr. legitimației)   
  Semnez prezenta declarație,..........................Reprezentantul legal al operatorului economic,.....................................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data..................
   +  Anexa nr. 8la regulamentModel de licență/autorizație de înființareÎn conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,se acordă ............/(denumirea operatorului economic) ............LICENȚA/AUTORIZAȚIA DE ÎNFIINȚAREnr. ......... din ..........pentru ............./(tipul licenței/autorizației de înființare) ......................Prezenta licență/autorizație de înființare este valabilă până la data de ..............., conform condițiilor de valabilitate asociate.....................(data eliberării)Președinte,..................