LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 114 alineatul (1), literele b), c), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, realizează venituri lunare aflânduse în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă;.....................................................e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii urmași încadrați în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;..........................................................h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, prevăzut la art. 86-88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;2. La articolul 114 alineatul (1), litera k) se abrogă.3. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115(1) În sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei/indemnizației pentru însoțitor se face, la cerere, după cum urmează:a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);c) de la data începerii anului școlar, în situația în care suspendarea plății pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) și alin. (2);d) de la data suspendării, în cazul pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).(2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescripție și numai dacă între data suspendării și data reluării plății nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plății.4. La articolul 118 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:5. La articolul 118 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni.6. La articolul 118, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor realizate din situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, următoarele categorii de pensionari:a) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate;b) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III de invaliditate, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale;d) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș.(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.7. La articolul 118, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)“ se înlocuiește cu sintagma „câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 17 noiembrie 2017.Nr. 217.-----