HOTĂRÂRE nr. 821 din 15 noiembrie 2017privind desființarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desființarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Inspecției Muncii, cu sediul în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, județul Hunedoara.  +  Articolul 2(1) Disponibilitățile în lei reprezentând venituri proprii neutilizate și existente în conturile Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se virează integral la bugetul de stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul de venituri ale bugetului de stat 41.01.08 - „Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate“.(2) Centrul de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional are obligația întocmirii și depunerii la ordonatorul ierarhic superior a situației financiare de încetare a activității în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Inspecția Muncii preia pe bază de protocol de predare-preluare patrimoniul aferent Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional Criscior, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Imobilul proprietate publică a statului, situat în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, județul Hunedoara, identificat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, la numărul MF 144747, se transmite din administrarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional Criscior în administrarea Inspecției Muncii.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/1998 privind înființarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional și transmiterea fără plată a unui imobil și a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 23 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și, la anexa nr. 1, art. 2 lit. b) și, la anexa nr. 2, la lit. A, a doua liniuță din Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 25 iulie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rândunică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 821.-----