ORDIN nr. 1.389 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017  Având în vedere:– dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Consiliului de administrației al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 19 din 24 octombrie 2017,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 30 octombrie 2017.Nr. 1.389.  +  ANEXĂ
  Modificări la Procedura și modalitatea de alocare a sumelor,
  precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor
  pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,
  aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
  1. La articolul 5, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Aprobarea bugetului destinat finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică Consiliul de administrație va aproba și va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziție distinctă de transferuri în bugetul ANCPI și, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor și vor constitui surse de finanțare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.Prin excepție, Consiliul de administrație poate realoca suma aprobată inițial în situația UAT-urilor pe raza cărora se derulează proiecte de infrastructură de interes național, cu obligația identificării sumelor disponibile pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător și cu reluarea etapelor prezentei proceduri.2. La articolul 5 punctul 6, alineatul (2) se abrogă.3. Anexa nr. 4 se abrogă.
  -----