ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 15 noiembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la capitolul I articolul 1, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. prin punct de schimb valutar se înțelege spațiul cu acces public direct, delimitat prin pereți de oricare alte activități, unde se desfășoară efectiv numai activitățile prevăzute de prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1) litera e), subpunctul e.2. se modifică și va avea următorul cuprins:e.2. nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;3. În anexa nr. 2, la capitolul V, articolele 9, 10 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot desfășura activități de schimb valutar pentru persoane fizice la recepția structurii de primire turistică, care, prin excepție de la prevederile art. 1 pct. 4, este considerată în accepțiunea prezentului ordin punct de schimb valutar.  +  Articolul 10(1) Nu pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioșcuri, containere, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință și nici în spații fără acces public direct. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora și să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi înființate puncte de schimb valutar amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare, în punctele de trecere a frontierei.  +  Articolul 11(1) În situația în care entitățile înființează mai multe puncte de schimb valutar la aceeași adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se face pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, cu specificarea amplasării acestuia față de anumite repere fixe existente la adresa la care se solicită autorizarea punctului de schimb valutar.(2) În spațiul punctului de schimb valutar pot funcționa mai multe ghișee ale aceleiași entități.(3) În cazul caselor de schimb valutar, în spațiul punctului de schimb valutar nu poate funcționa mai mult de o entitate și nu pot fi desfășurate alte activități, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), nici de către entitatea autorizată și nici de către alte persoane fizice ori juridice.4. În anexa nr. 2, la capitolul VI articolul 17, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) să anunțe Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității autorizate care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anunțarea Comisiei, inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările, urmând a se solicita în termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliție, conform art. 5 alin. (1) lit. d).5. În anexa nr. 2, la capitolul VI, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Entitățile pot decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea. (2) În situația în care o entitate decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar, în toate punctele de schimb valutar organizate, depune la registratura Ministerului Finanțelor Publice, în atenția direcției de specialitate, cererea de renunțare, însoțită de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresă a tuturor punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunțare, codurile statistice și autorizația emisă în favoarea acesteia, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a autorizației de schimb valutar se comunică entității solicitante, iar originalul autorizației care face obiectul deciziei, purtând mențiunea «Revocat la cerere începând cu data comunicării», se păstrează la sediul Ministerului Finanțelor Publice, la direcția de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide și codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.(3) În situația în care o entitate decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar în unul sau mai multe puncte de schimb valutar, dar nu în toate punctele de schimb valutar organizate, aceasta depune la registratura Ministerului Finanțelor Publice, în atenția direcției de specialitate, o notificare, însoțită de motivarea deciziei, cu identificarea expresă a punctelor de schimb valutar care fac obiectul notificării, precum și codurile statistice aferente, în original. Se consideră că data încetării activității în punctele de schimb valutar este data înregistrării notificării la registratura Ministerului Finanțelor Publice. (4) În situația în care o entitate autorizată să desfășoare activitate de schimb valutar deține un singur punct de schimb valutar și decide încetarea definitivă a activității de schimb valutar în cadrul acestuia, depune la registratura Ministerului Finanțelor Publice, alături de cererea de renunțare, motivată, și de codul statistic, și originalul autorizației de schimb valutar.6. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.7. În anexa nr. 7, litera a) se completează cu o notă, cu următorul cuprins:NOTĂ:Excepție fac punctele de schimb valutar înființate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare.8. În anexa nr. 7, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 13 octombrie 2017.Nr. 2.780.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 664/2012)
  Documentele necesare pentru obținerea autorizației
  de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar
  I. Pentru obținerea autorizației și codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități care nu deține la data depunerii cererii autorizație și cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:1. documente necesare, în funcție de specificul entității:a) cererea entității prin care se solicită Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizației și a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să organizeze și să desfășoare schimb valutar, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată de către administratorul/ reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în copie;c) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, fiind necesară totodată dovedirea provenienței acestei sume pe baza unei declarații notariale pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare. Totodată, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declarația depusă;d) declarația administratorului/reprezentantului legal al entității care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoțită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înființarea și funcționarea sau în cel care le reglementează funcționarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii;e) declarația pe propria răspundere a acționarilor semnificativi/asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și a administratorilor sau reprezentanților legali ai entității din care să rezulte că nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizație de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;f) certificatul de clasificare și brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;g) autorizație de funcționare eliberată de autoritatea de reglementare și supraveghere, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:h.1. categoriile de operațiuni de schimb valutar, mecanismul de desfășurare a acestora, precum și documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operațiuni;h.2. relațiile cu clienții, în special cele cu privire la modalitățile de comunicare, confirmare și decontare a operațiunilor;h.3. criteriile și procedurile interne privind măsurile de identificare a clienților, păstrarea evidențelor secundare și a referințelor de identificare ale clienților, precum și raportarea operațiunilor potrivit dispozițiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h.4. elementele de identificare a operațiunii de schimb valutar, potrivit necesităților de control și raportare;h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activitățile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înființarea și funcționarea, precum și prin actele constitutive;h.6. sistemul de evidență contabilă a operațiunilor;h.7. desfășurarea operațiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voință al părților;i) avizul organelor de poliție acordat tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin întrun procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situația în care administrarea entității se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. În situația în care administrarea entității se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanților legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entității este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române;j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanților legali (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se vor prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;k) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor entității - fiecare dintre aceștia va depune câte o declarație - din care să reiasă că:k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;k.2. nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;k.3. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activității de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii și propuse în vederea înregistrării;l) solicitarea de autorizare pentru a derula și operațiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de următoarele:l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;l.2. normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare și decontare a cecurilor de călătorie;l.3. declarația pe propria răspundere a administratorilor/ reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie;m) declarație pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanților legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale;n) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, ai entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entității;o) declarația notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului;p) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se prezintă acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, în original, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în spațiul respectiv, precum și faptul că permite accesul în punctul de schimb valutar organelor de control în orice moment, însoțit de copia actului de identitate a persoanei fizice care semnează acordul, certificată de către acesta ca fiind conformă cu originalul. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;q) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul punctului de schimb valutar;r) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunuia dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;s) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticității bancnotelor, precum și planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză;ș) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că spațiul corespunde prevederilor legale în vigoare.2. În situația în care pe parcursul desfășurării activității entității intervin modificări ale datelor și documentelor avute în vedere la autorizare, se depune o înștiințare la registratura Ministerului Finanțelor Publice în atenția direcției de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcția de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoțită obligatoriu de documentele aferente.II. Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate care deține la data depunerii cererii autorizației cel puțin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele documente necesare, în funcție de specificul entității:a) cele prevăzute la pct. I subpct. 1 lit. a), f), o)-ș);b) dovada înregistrării spațiului în care urmează a se desfășura activitatea ca punct de lucru al entității de la oficiul registrului comerțului;c) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, și/sau copie certificată de societate ca fiind conformă cu originalul a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societății în cauză.III. Toate documentele care se depun în copie de către o entitate, în vederea obținerii autorizației de schimb valutar sau înregistrării punctelor de schimb valutar, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal al entității.
  -----